Poeme : Post-Mortem

Post-Mortem

POST-MORTEM

Ce soir là, je n’étais plus qu’une macabre carcasse,
J’observais la lune qui me montrait une de ses faces,
Tandis que l’autre était absorbé par l’obscurité,
Et qu’elle me donnait l’envie de la rejoindre,
De sombrer,
Mais je ne pouvais le feindre
La douceur de la belle mort m’enténébrait,
Et quelques souvenirs renaissants venaient troubler mon repos,
Sous ma fétide peau.

C’était une nuit belle,
La fraîcheur de la journée se mêlait amoureusement aux ombres de la nuit,
Et, tandis que je gisais dans mon sang, je me souvenais d’elle,
Elle qui m’avait aimer et que j’avais aussi aimer, mais mon être s’est dit,
Que je suis pathétique,
J’agonise et la seule chose à quoi je réussis à penser c’est à l’amour,
A un amour limpide et famélique,
Pourquoi ce remémorer ce problème si lourd,
Maintenant je suis mort,
Jamais je ne reverrais son sourire,
Ni son si voluptueux corps,
Sans oublier qu’elle ne me fera plus jamais rire,
Toute cette broutille ne me sert plus a rien,
Je n’ai plus aucun lien avec mon destin.

Sanglant, je continuais mes réflexions,
Pourquoi avoir aimer quand je perdais mon temps ?
Pourquoi avoir si facilement été la cible d’illusions ?
Je croyais en un monde qu’on m’avait donné enfant,
Me disant qu’il était parfait,
Et moi je le croyais,
Ne voyant pas que je perdais ma vie,
À me trémousser dans les lits et à réaliser mes envies.

Mon âme continuait a vive et a élucubrer,
Maintenant je me demandais, qu’étais-ce ?
Cette vie où l’on mangeait de la difficulté prédigérée,
Où l’on était pas les maîtres, où l’on était tenue en laisse,
Par un monde édenté,
Remplie de facilité et de petit problème à surmonter,
Et que l’on trouvait sa important,
Bande d’enfants !

Il y a deux sortes de personnages,
Ceux qui décortique et qui émette des hypothèses sur ce qui est vécu,
Et ceux qui restent dans un endroit où allait naître leurs sépultures, leurs cages,
Si précieux écrin sans vue !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Post-Mortem

  post=mor=tem 3

  ce=soir=là=je=né=tais=plus=quu=ne=ma=ca=bre=car=casse 14
  job=ser=vais=la=lune=qui=me=mon=trait=u=ne=de=ses=faces 14
  tan=dis=que=lautre=é=tait=ab=sor=bé=par=lobs=cu=ri=té 14
  et=quel=le=me=don=nait=len=vie=de=la=re=join=dre 13
  de=som=brer 3
  mais=je=ne=pou=vais=le=fein=dre 8
  la=dou=ceur=de=la=bel=le=mort=men=té=né=brait 12
  et=quel=ques=souve=nirs=re=nais=sants=ve=naient=trou=bler=mon=re=pos 15
  sous=ma=fé=ti=de=peau 6

  cé=tait=u=ne=nuit=bel=le 7
  la=fraî=cheur=de=la=jour=née=se=mê=lait=a=mou=reuse=ment=aux=om=bres=de=la=nuit 20
  et=tan=dis=que=je=gi=sais=dans=mon=sang=je=me=souve=nais=del=le 16
  elle=qui=ma=vait=ai=mer=et=que=ja=vais=aus=si=ai=mer=mais=mon=être=sest=dit 19
  que=je=suis=pa=thé=ti=que 7
  ja=go=niseet=la=seu=le=cho=se=à=quoi=je=réus=sis=à=pen=ser=cest=à=la=mour 20
  a=un=a=mour=lim=pi=de=et=fa=mé=li=que 12
  pour=quoi=ce=re=mé=mo=rer=ce=pro=blè=me=si=lourd 13
  main=te=nant=je=suis=mort 6
  ja=mais=je=ne=re=ver=rais=son=sou=ri=re 11
  ni=son=si=vo=lup=tu=eux=corps 8
  sans=ou=blier=quel=le=ne=me=fe=ra=plus=ja=mais=ri=re 14
  tou=te=cet=te=brou=ti=lle=ne=me=sert=plus=a=rien 13
  je=nai=plus=au=cun=lien=a=vec=mon=des=tin 11

  san=glant=je=con=ti=nuais=mes=ré=flexi=ons 10
  pour=quoi=a=voir=ai=mer=quand=je=per=dais=mon=temps 12
  pour=quoi=a=voir=si=fa=cile=ment=é=té=la=ci=ble=dillu=sions 15
  je=cro=yais=en=un=mon=de=quon=ma=vait=don=né=en=fant 14
  me=di=sant=quil=é=tait=par=fait 8
  et=moi=je=le=cro=yais 6
  ne=voy=ant=pas=que=je=per=dais=ma=vie 10
  à=me=tré=mous=ser=dans=les=lits=et=à=ré=a=li=ser=mes=en=vies 17

  mon=â=me=con=ti=nuait=a=vive=et=a=é=lu=cu=brer 14
  main=te=nant=je=me=de=man=dais=qué=tais=ce 11
  cette=vieoù=lon=man=geait=de=la=dif=fi=cul=té=pré=di=gé=rée 15
  où=lon=é=tait=pas=les=maîtres=où=lon=é=tait=te=nueen=laisse 14
  par=un=mon=de=é=den=té 7
  rem=plie=de=fa=ci=li=té=et=de=pe=tit=pro=blèmeà=sur=mon=ter 16
  et=que=lon=trou=vait=sa=im=por=tant 9
  ban=de=den=fants 4

  il=y=a=deux=sor=tes=de=per=son=na=ges 11
  ceux=qui=dé=cor=ti=queet=qui=émet=te=des=hy=po=thè=ses=sur=ce=qui=est=vé=cu 20
  et=ceux=qui=res=tent=dans=un=en=droit=où=al=lait=naître=leurs=sé=pul=tu=res=leurs=cages 20
  si=pré=cieux=é=crin=sans=vue 7
 • Phonétique : Post-Mortem

  pɔst mɔʁtεm

  sə swaʁ la, ʒə netε plys kynə makabʁə kaʁkasə,
  ʒɔpsεʁvε la lynə ki mə mɔ̃tʁε ynə də sε fasə,
  tɑ̃di kə lotʁə etε absɔʁbe paʁ lɔpskyʁite,
  e kεllə mə dɔnε lɑ̃vi də la ʁəʒwɛ̃dʁə,
  də sɔ̃bʁe,
  mε ʒə nə puvε lə fɛ̃dʁə
  la dusœʁ də la bεllə mɔʁ mɑ̃tenebʁε,
  e kεlk suvəniʁ ʁənεsɑ̃ vənε tʁuble mɔ̃ ʁəpo,
  su ma fetidə po.

  setε ynə nɥi bεllə,
  la fʁεʃœʁ də la ʒuʁne sə mεlε amuʁøzəmɑ̃ oz- ɔ̃bʁə- də la nɥi,
  e, tɑ̃di kə ʒə ʒizε dɑ̃ mɔ̃ sɑ̃, ʒə mə suvənε dεllə,
  εllə ki mavε εme e kə ʒavεz- osi εme, mε mɔ̃n- εtʁə sε di,
  kə ʒə sɥi patetikə,
  ʒaɡɔnizə e la sələ ʃozə a kwa ʒə ʁeysiz- a pɑ̃se sεt- a lamuʁ,
  a œ̃n- amuʁ lɛ̃pidə e famelikə,
  puʁkwa sə ʁəmemɔʁe sə pʁɔblεmə si luʁ,
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɥi mɔʁ,
  ʒamε ʒə nə ʁəveʁε sɔ̃ suʁiʁə,
  ni sɔ̃ si vɔlyptɥø kɔʁ,
  sɑ̃z- ublje kεllə nə mə fəʁa plys ʒamε ʁiʁə,
  tutə sεtə bʁutijə nə mə sεʁ plysz- a ʁjɛ̃,
  ʒə nε plysz- okœ̃ ljɛ̃ avεk mɔ̃ dεstɛ̃.

  sɑ̃ɡlɑ̃, ʒə kɔ̃tinɥε mε ʁeflεksjɔ̃,
  puʁkwa avwaʁ εme kɑ̃ ʒə pεʁdε mɔ̃ tɑ̃ ?
  puʁkwa avwaʁ si fasiləmɑ̃ ete la siblə dilyzjɔ̃ ?
  ʒə kʁwajεz- ɑ̃n- œ̃ mɔ̃də kɔ̃ mavε dɔne ɑ̃fɑ̃,
  mə dizɑ̃ kil etε paʁfε,
  e mwa ʒə lə kʁwajε,
  nə vwajɑ̃ pa kə ʒə pεʁdε ma vi,
  a mə tʁemuse dɑ̃ lε liz- e a ʁealize mεz- ɑ̃vi.

  mɔ̃n- amə kɔ̃tinɥε a vivə e a elykybʁe,
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə mə dəmɑ̃dε, ketε sə ?
  sεtə vi u lɔ̃ mɑ̃ʒε də la difikylte pʁediʒeʁe,
  u lɔ̃n- etε pa lε mεtʁə, u lɔ̃n- etε tənɥ ɑ̃ lεsə,
  paʁ œ̃ mɔ̃də edɑ̃te,
  ʁɑ̃pli də fasilite e də pəti pʁɔblεmə a syʁmɔ̃te,
  e kə lɔ̃ tʁuvε sa ɛ̃pɔʁtɑ̃,
  bɑ̃də dɑ̃fɑ̃ !

  il i a dø sɔʁtə- də pεʁsɔnaʒə,
  sø ki dekɔʁtikə e ki emεtə dεz- ipɔtεzə syʁ sə ki ε veky,
  e sø ki ʁεste dɑ̃z- œ̃n- ɑ̃dʁwa u alε nεtʁə lœʁ sepyltyʁə, lœʁ kaʒə,
  si pʁesjøz- ekʁɛ̃ sɑ̃ vɥ !
 • Syllabes Phonétique : Post-Mortem

  pɔst=mɔʁ=tεm 3

  sə=swaʁ=la=ʒə=ne=tε=plys=ky=nə=ma=ka=bʁə=kaʁ=kasə 14
  ʒɔp=sεʁ=vε=la=ly=nə=kimə=mɔ̃=tʁε=y=nə=də=sε=fasə 14
  tɑ̃=dikə=lo=tʁə=e=tε=ab=sɔʁ=be=paʁ=lɔp=sky=ʁi=te 14
  e=kεl=lə=mə=dɔ=nε=lɑ̃=vi=də=la=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə 13
  də=sɔ̃=bʁe 3
  mε=ʒə=nə=pu=vε=lə=fɛ̃=dʁə 8
  la=du=sœ=ʁə=də=la=bεl=lə=mɔʁ=mɑ̃=te=ne=bʁε 13
  e=kεl=kə=suvə=niʁ=ʁə=nε=sɑ̃=və=nε=tʁu=ble=mɔ̃=ʁə=po 15
  su=ma=fe=ti=də=po 6

  se=tε=y=nə=nɥi=bεl=lə 7
  la=fʁε=ʃœʁ=də=la=ʒuʁ=ne=sə=mε=lε=a=mu=ʁøzə=mɑ̃=o=zɔ̃=bʁə=də=la=nɥi 20
  e=tɑ̃=dikə=ʒə=ʒi=zε=dɑ̃=mɔ̃=sɑ̃=ʒə=mə=su=və=nε=dεllə 15
  εllə=ki=ma=vε=ε=me=e=kə=ʒa=vε=zo=si=ε=me=mε=mɔ̃=nεtʁə=sε=di 19
  kə=ʒə=sɥi=pa=te=ti=kə 7
  ʒa=ɡɔ=nizəe=la=sə=lə=ʃo=zə=a=kwa=ʒə=ʁe=y=si=za=pɑ̃=se=sε=ta=la=muʁ 21
  a=œ̃=na=muʁ=lɛ̃=pi=də=e=fa=me=li=kə 12
  puʁ=kwa=sə=ʁə=me=mɔ=ʁe=sə=pʁɔ=blε=mə=si=luʁ 13
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=sɥi=mɔʁ 6
  ʒa=mε=ʒə=nə=ʁə=ve=ʁε=sɔ̃=su=ʁi=ʁə 11
  ni=sɔ̃=si=vɔ=lyp=tɥ=ø=kɔʁ 8
  sɑ̃=zu=blje=kεl=lə=nə=mə=fə=ʁa=plys=ʒa=mε=ʁi=ʁə 14
  tu=tə=sε=tə=bʁu=tij=ə=nə=mə=sεʁ=plys=za=ʁj=ɛ̃ 14
  ʒə=nε=plys=zo=kœ̃=lj=ɛ̃=a=vεk=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 12

  sɑ̃=ɡlɑ̃=ʒə=kɔ̃=tin=ɥε=mε=ʁe=flεk=sj=ɔ̃ 11
  puʁ=kwa=a=vwaʁ=ε=me=kɑ̃=ʒə=pεʁ=dε=mɔ̃=tɑ̃ 12
  puʁ=kwa=a=vwaʁ=si=fa=silə=mɑ̃=e=te=la=si=blə=di=ly=zjɔ̃ 16
  ʒə=kʁwa=jε=zɑ̃=nœ̃=mɔ̃=də=kɔ̃=ma=vε=dɔ=ne=ɑ̃=fɑ̃ 14
  mə=di=zɑ̃=kil=e=tε=paʁ=fε 8
  e=mwa=ʒə=lə=kʁwa=j=ε 7
  nə=vwa=j=ɑ̃=pa=kə=ʒə=pεʁ=dε=ma=vi 11
  amə=tʁe=mu=se=dɑ̃=lε=li=ze=a=ʁe=a=li=ze=mε=zɑ̃=vi 16

  mɔ̃=namə=kɔ̃=tin=ɥε=a=vi=və=e=a=e=ly=ky=bʁe 14
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=mə=də=mɑ̃=dε=ke=tεs=ə 11
  sεtə=vi=u=lɔ̃=mɑ̃=ʒε=də=la=di=fi=kyl=te=pʁe=di=ʒe=ʁe 16
  u=lɔ̃=ne=tε=pa=lε=mεtʁə=u=lɔ̃=ne=tε=tənɥ=ɑ̃=lεsə 14
  paʁ=œ̃=mɔ̃=də=e=dɑ̃=te 7
  ʁɑ̃=plidə=fa=si=li=te=e=də=pə=ti=pʁɔ=blε=məa=syʁ=mɔ̃=te 16
  e=kə=lɔ̃=tʁu=vε=sa=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 9
  bɑ̃=də=dɑ̃=fɑ̃ 4

  il=i=a=dø=sɔʁ=tə=də=pεʁ=sɔ=na=ʒə 11
  sø=ki=de=kɔʁ=tikəe=ki=e=mε=tə=dε=zi=pɔ=tε=zə=syʁ=sə=ki=ε=ve=ky 20
  e=sø=ki=ʁεs=te=dɑ̃=zœ̃=nɑ̃=dʁwa=u=a=lε=nεtʁə=lœʁ=se=pyl=ty=ʁə=lœʁ=kaʒə 20
  si=pʁe=sj=ø=ze=kʁɛ̃=sɑ̃=vɥ 8

PostScriptum

Bonjour à tous
Je ne m’attend pas que vous aimer ce poème, pour les intéressé je suis aussi le créateur du poème, la pureté qu’a mit mon amie sur ce site et qui m’a par la suite permis de le connaître ce site. . . Peu m’importe si vous l’aimer ou p

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/05/2004 00:00Exodius

ou pas. Mais bon
Que la force soit avec vous

Auteur de Poésie
23/05/2004 00:00Petite Puce (F)

J’aime beaucoup ton style.
Ta façon de pensée, est belle et respectable, même si tout le monde ne peut pas evidemment partager ton point de vue.
Bravo pour ton poème.
Amitié -0

Auteur de Poésie
24/05/2004 00:00Exodius

Salutation
Certe, je ne veux pas vous obliger à croire en mon point de vue philosophique, mais plutot essayer de créer en vous une débandale de réflection qui vous mèneront a des hauteurs encore jamais exploré par votre esprit personnel. Enfin. . . D’après moi c’est ce qui est le plus littéralement logique. . rien ne vous oblige a y croire. . . Malgré moi, je n’aime pas ce poème. . . Les mots ne sont pas très bien choisis et j’ai souvent quelques lacunes coté finale. Mais bon, peut-être suis-je trop dure avec moi-même, essayant sans fin a me comparer au grand maître Charle Baudelaire. . . Sur ce. . .
Aurevoir
Exodius Darklove

Auteur de Poésie
01/06/2004 00:00Sydtama

et que peux tu créer de ta propre inspiration ? sans influence de ton maître comme tu l’appelle ?
cela dit comme écris stephanie, ton style et ta facon de penser sont respectable.
jen veux encore mais du vrai exodius darklove. . .
allez sil te plait. . .
amitiés

Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Sheron

EXODIUS j’ai sentis une odeur de mort
Qui venais en lambeau réclamer son sort
T’ai aperçus pataugeant dans une marre rougeoyant
Regardant le ciel et ces étoiles tournantes
Ecoeurer tu penses quand même encore
Ne serais ce à l’amour et ces remords

Je ne ferai partie d’aucune sorte de personnage
Je suis un extra terrestre venu d’une plante sans âge
Un écrin sans vue pour cette sépulture
Cénotaphe contenant des bavures
Broyer aux creux de tes écrits
Tel une purée de mal appris
Petits bons hommes de la terre
Vous êtes mal ailleurs qu’aux cimetière
Le moindre obstacle vous créer un problème féroce
Contre toute sorte tracas vous vouez en acharnement atroce
Vos accouchements d’illusions prémonitions
Se fondent dans la masse de vos angoisses suçons
Je viens te chercher humble mortel au nom d’EXODIUS
Alors accroche toi a la barre avant le départ de mon bus
Amitié

Auteur de Poésie
02/07/2004 00:00°°Kittie°°

franchement ?
j’adore !! j’adore ta façon de voir les choses, la vie!! continue a ecrire que ce soit gais ou melancolique, ça restera super 😉
et. . . salutation !!!
kittie~~