Poeme-France : Lecture Écrit Romantique

Poeme : Ne Refuse Pas Le Bonheur

Poème Romantique
Publié le 14/06/2016 00:32

L'écrit contient 201 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Francis60

Ne Refuse Pas Le Bonheur

Le bonheur est tout près et Il frappe à ta porte
Laisse-le donc entrer, ouvre tout grand ton cœur
Chasse tous tes tourments, toutes tes passions mortes
Regarde l’horizon, pas le rétroviseur
Prend la route qui vient, oublies tes habitudes
Qui ont pris le dessus, depuis que tu es seule
Comblant ainsi le vide, de l’amère solitude
Résiste à ce fléau et cette vision veule
L’amour et la tendresse, terrassent le train train
D’une vie sans saveur, faites de temps subis
Accepte le bonheur, jamais ne le restreint
Construit toi une vie, belle comme un rubis
Le destin à tracé, pour toi une autre route
Ne fait pas marche arrière, l’horizon de ta vie
Chaque jour se rapproche, s’écoule goutte à goutte
Saisi une main douce, tu en seras ravie.
La vie en solitaire, n’est jamais aussi belle
Qu’un bonheur partagé, sans aucune contrainte
Les rencontres rognées et mises sous l’ombrelle
Je ne puis supporter de pareilles astreintes.
L’amour à temps partiel est toujours éphémère !
Abaisses les barrières, grimpe les contreforts
Oublies tes déceptions, tes rencontres amères
Je t’ouvre grand les bras, vient t’y blottir très fort.

Francis60
 • Pieds Hyphénique: Ne Refuse Pas Le Bonheur

  le=bon=heur=est=tout=près=et=il=frap=peà=ta=porte 12
  lais=se=le=donc=en=trer=ou=vre=tout=grand=ton=cœur 12
  chas=se=tous=tes=tour=ments=tou=tes=tes=pas=sions=mortes 12
  re=gar=de=lho=ri=zon=pas=le=ré=tro=vi=seur 12
  prend=la=rou=te=qui=vient=ou=blies=tes=ha=bi=tudes 12
  qui=ont=pris=le=des=sus=de=puis=que=tu=es=seule 12
  com=blant=ain=si=le=vide=de=la=mè=re=so=li=tude 13
  ré=siste=à=ce=flé=au=et=cet=te=vi=sion=veule 12
  la=mour=et=la=tendres=se=ter=ras=sent=le=train=train 12
  du=ne=vie=sans=sa=veur=fai=tes=de=temps=su=bis 12
  ac=cep=te=le=bon=heur=ja=mais=ne=le=res=treint 12
  construit=toi=u=ne=vie=bel=le=com=me=un=ru=bis 12
  le=des=tin=à=tra=cé=pour=toi=une=au=tre=route 12
  ne=fait=pas=mar=chear=rière=lho=ri=zon=de=ta=vie 12
  cha=que=jour=se=rap=proche=sé=cou=le=gout=teà=goutte 12
  sai=si=une=main=dou=ce=tu=en=se=ras=ra=vie 12
  la=vie=en=so=li=taire=nest=ja=mais=aus=si=belle 12
  quun=bon=heur=par=ta=gé=sans=au=cu=ne=con=trainte 12
  les=ren=con=tres=ro=gnées=et=mi=ses=sous=lom=brelle 12
  je=ne=puis=sup=por=ter=de=pa=rei=lles=as=treintes 12
  la=mour=à=temps=par=tiel=est=tou=jours=é=phé=mère 12
  abais=ses=les=bar=riè=res=grim=pe=les=con=tre=forts 12
  ou=blies=tes=dé=cep=tions=tes=ren=con=tres=a=mères 12
  je=tou=vre=grand=les=bras=vient=ty=blot=tir=très=fort 12

  fran=cis=soixan=te 4
 • Phonétique : Ne Refuse Pas Le Bonheur

  lə bɔnœʁ ε tu pʁεz- e il fʁapə a ta pɔʁtə
  lεsə lə dɔ̃k ɑ̃tʁe, uvʁə tu ɡʁɑ̃ tɔ̃ kœʁ
  ʃasə tus tε tuʁmɑ̃, tutə tε pasjɔ̃ mɔʁtə
  ʁəɡaʁdə lɔʁizɔ̃, pa lə ʁetʁɔvizœʁ
  pʁɑ̃ la ʁutə ki vjɛ̃, ubli tεz- abitydə
  ki ɔ̃ pʁi lə dəsy, dəpɥi kə ty ε sələ
  kɔ̃blɑ̃ ɛ̃si lə vidə, də lamεʁə sɔlitydə
  ʁezistə a sə fleo e sεtə vizjɔ̃ vələ
  lamuʁ e la tɑ̃dʁεsə, teʁase lə tʁɛ̃ tʁɛ̃
  dynə vi sɑ̃ savœʁ, fεtə də tɑ̃ sybi
  aksεptə lə bɔnœʁ, ʒamε nə lə ʁəstʁɛ̃
  kɔ̃stʁɥi twa ynə vi, bεllə kɔmə œ̃ ʁybi
  lə dεstɛ̃ a tʁase, puʁ twa ynə otʁə ʁutə
  nə fε pa maʁʃə aʁjεʁə, lɔʁizɔ̃ də ta vi
  ʃakə ʒuʁ sə ʁapʁoʃə, sekulə ɡutə a ɡutə
  sεzi ynə mɛ̃ dusə, ty ɑ̃ səʁa ʁavi.
  la vi ɑ̃ sɔlitεʁə, nε ʒamεz- osi bεllə
  kœ̃ bɔnœʁ paʁtaʒe, sɑ̃z- okynə kɔ̃tʁɛ̃tə
  lε ʁɑ̃kɔ̃tʁə- ʁɔɲez- e mizə su lɔ̃bʁεllə
  ʒə nə pɥi sypɔʁte də paʁεjəz- astʁɛ̃tə.
  lamuʁ a tɑ̃ paʁsjεl ε tuʒuʁz- efemεʁə !
  abεsə lε baʁjεʁə, ɡʁɛ̃pə lε kɔ̃tʁəfɔʁ
  ubli tε desεpsjɔ̃, tε ʁɑ̃kɔ̃tʁəz- amεʁə
  ʒə tuvʁə ɡʁɑ̃ lε bʁa, vjɛ̃ ti blɔtiʁ tʁε fɔʁ.

  fʁɑ̃si swasɑ̃tə
 • Pieds Phonétique : Ne Refuse Pas Le Bonheur

  lə=bɔ=nœʁ=ε=tu=pʁε=ze=il=fʁa=pə=a=ta=pɔʁ=tə 14
  lε=sə=lə=dɔ̃k=ɑ̃=tʁe=u=vʁə=tu=ɡʁɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə 13
  ʃa=sə=tus=tε=tuʁ=mɑ̃=tu=tə=tε=pa=sjɔ̃=mɔʁtə 12
  ʁə=ɡaʁ=də=lɔ=ʁi=zɔ̃=pa=lə=ʁe=tʁɔ=vi=zœʁ 12
  pʁɑ̃=la=ʁu=tə=ki=vjɛ̃=u=bli=tε=za=bi=tydə 12
  ki=ɔ̃=pʁilə=də=sy=dəp=ɥi=kə=ty=ε=sə=lə 12
  kɔ̃=blɑ̃=ɛ̃=silə=vi=də=də=la=mε=ʁə=sɔ=litydə 12
  ʁe=zistəa=sə=fle=o=e=sε=tə=vi=zjɔ̃=və=lə 12
  la=muʁ=e=la=tɑ̃=dʁεsə=te=ʁa=se=lə=tʁɛ̃=tʁɛ̃ 12
  dy=nə=vi=sɑ̃=sa=vœʁ=fε=tə=də=tɑ̃=sy=bi 12
  ak=sεp=tə=lə=bɔ=nœʁ=ʒa=mε=nə=lə=ʁəs=tʁɛ̃ 12
  kɔ̃s=tʁɥi=twa=ynə=vi=bεl=lə=kɔ=mə=œ̃=ʁy=bi 12
  lə=dεs=tɛ̃=a=tʁase=puʁ=twa=y=nə=o=tʁə=ʁutə 12
  nə=fε=pa=maʁʃəa=ʁjε=ʁə=lɔ=ʁi=zɔ̃=də=ta=vi 12
  ʃakə=ʒuʁ=sə=ʁa=pʁo=ʃə=se=ku=lə=ɡu=tə=aɡutə 12
  sε=zi=y=nə=mɛ̃=dusə=ty=ɑ̃=sə=ʁa=ʁa=vi 12
  la=vi=ɑ̃=sɔ=li=tεʁə=nε=ʒa=mε=zo=si=bεllə 12
  kœ̃=bɔ=nœʁ=paʁ=ta=ʒe=sɑ̃=zo=ky=nə=kɔ̃=tʁɛ̃tə 12
  lε=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə=ʁɔ=ɲe=ze=mi=zə=su=lɔ̃=bʁεl=lə 12
  ʒə=nə=pɥi=sy=pɔʁ=te=də=pa=ʁε=jə=zas=tʁɛ̃tə 12
  la=muʁ=a=tɑ̃=paʁ=sjεl=ε=tu=ʒuʁ=ze=fe=mεʁə 12
  a=bε=sə=lε=ba=ʁjεʁə=ɡʁɛ̃=pə=lε=kɔ̃=tʁə=fɔʁ 12
  u=bli=tε=de=sεp=sjɔ̃=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=za=mεʁə 12
  ʒə=tu=vʁə=ɡʁɑ̃=lε=bʁa=vjɛ̃=ti=blɔ=tiʁ=tʁε=fɔʁ 12

  fʁɑ̃=si=swa=sɑ̃=tə 5

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/06/2016 01:48Sétarcos L'Hérétique

magnifique mon ami-

Auteur de Poésie
14/06/2016 10:00Francis60

Merci Setarcos L’hérétique

Auteur de Poésie
14/06/2016 10:25Bernard Deletang

très bon poème .Amitiés j’aime

Auteur de Poésie
14/06/2016 10:41Mistou

J’aimerais tellement que le bonheur frappe à ma porte 😉 Mais il est surement tout prêt...
Merci pour le partage.

Auteur de Poésie
14/06/2016 11:57Francis60

Merci Bernard .. Merci Mistou

Auteur de Poésie
26/06/2016 10:42Df

Joliment tourné...

Auteur de Poésie
26/06/2016 16:32Willy25

IL est ou le bonheur, il est ou dite moi.
il est dans le coeur et l’esprit........