Poeme-France : Lecture Écrit Romantique

Poeme : En Quête D’Amour

Poème Romantique
Publié le 16/06/2016 01:28

L'écrit contient 188 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Francis60

En Quête D’Amour

Aucune femme aujourd’hui, ne me clame : je t’aime
Combien de temps encore, j’attendrais ce moment ?
Ce moment délicieux, fort comme un requiem
Qui flatte tous mes sens. Oh ! quel instant charmant.

Avec ma solitude, et dans ce grand lit froid
Pas de femme a aimer, ce sentiment me manque
Vais-je le retrouver ? Et dans quel bel endroit.
Dans une salle obscure ? C’est là qu’elle se planque ?

A l’automne de ma vie, j’ai toujours cette envie
D’aimer et d’être aimer, de déclarer ma flamme
A une belle dame, pour un jour, pour la vie.
Toi qui lis ce poème, deviendrais tu ma femme ?

Et toi que j’ai connue, dans un bal de campagne
Que j’ai pris et repris, dans mes bras sur la piste
Serais-tu celle qui, deviendra ma compagne ?
Avant que cette attente, me mue en égoïste.

Le temps me paraît long, c’est une dure épreuve
Les femmes m’aiment bien, superficiellement
Comment pourais-je faire, pour apporter la preuve
Que ma quête d’amour, n’est pas celle d’un amant.

Francis 60
 • Pieds Hyphénique: En Quête D’Amour

  au=cune=fem=me=au=jourdhui=ne=me=cla=me=je=taime 12
  com=bien=de=temps=en=co=re=jat=ten=drais=ce=moment 12
  ce=mo=ment=dé=li=cieux=fort=com=me=un=re=quiem 12
  qui=flat=te=tous=mes=sens=oh=quel=ins=tant=char=mant 12

  a=vec=ma=so=li=tude=et=dans=ce=grand=lit=froid 12
  pas=de=fem=me=a=ai=mer=ce=sen=timent=me=manque 12
  vais=je=le=re=trou=ver=et=dans=quel=bel=en=droit 12
  dans=une=sal=leobs=cu=re=cest=là=quel=le=se=plan=que 13

  a=lau=tomne=de=ma=vie=jai=tou=jours=cet=teen=vie 12
  dai=mer=et=dêtre=ai=mer=de=dé=cla=rer=ma=flamme 12
  a=une=bel=le=da=me=pour=un=jour=pour=la=vie 12
  toi=qui=lis=ce=po=ème=de=vien=drais=tu=ma=fem=me 13

  et=toi=que=jai=con=nue=dans=un=bal=de=cam=pagne 12
  que=jai=pris=et=re=pris=dans=mes=bras=sur=la=piste 12
  se=rais=tu=cel=le=qui=de=vien=dra=ma=com=pagne 12
  avant=que=cet=te=at=ten=te=me=mue=en=é=goïste 12

  le=temps=me=pa=raît=long=cest=une=du=re=é=preuve 12
  les=fem=mes=mai=ment=bien=su=per=fi=ciel=le=ment 12
  com=ment=pou=rais=je=faire=pour=ap=por=ter=la=preuve 12
  que=ma=quête=da=mour=nest=pas=cel=le=dun=a=mant 12

  fran=cis=soixan=te 4
 • Phonétique : En Quête D’Amour

  okynə famə oʒuʁdɥi, nə mə klamə : ʒə tεmə
  kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃z- ɑ̃kɔʁə, ʒatɑ̃dʁε sə mɔmɑ̃ ?
  sə mɔmɑ̃ delisjø, fɔʁ kɔmə œ̃ ʁəkjεm
  ki flatə tus mε sɑ̃s. ɔ ! kεl ɛ̃stɑ̃ ʃaʁmɑ̃.

  avεk ma sɔlitydə, e dɑ̃ sə ɡʁɑ̃ li fʁwa
  pa də famə a εme, sə sɑ̃timɑ̃ mə mɑ̃kə
  vε ʒə lə ʁətʁuve ? e dɑ̃ kεl bεl ɑ̃dʁwa.
  dɑ̃z- ynə salə ɔpskyʁə ? sε la kεllə sə plɑ̃kə ?

  a lotɔmnə də ma vi, ʒε tuʒuʁ sεtə ɑ̃vi
  dεme e dεtʁə εme, də deklaʁe ma flamə
  a ynə bεllə damə, puʁ œ̃ ʒuʁ, puʁ la vi.
  twa ki li sə pɔεmə, dəvjɛ̃dʁε ty ma famə ?

  e twa kə ʒε kɔnɥ, dɑ̃z- œ̃ bal də kɑ̃paɲə
  kə ʒε pʁiz- e ʁəpʁi, dɑ̃ mε bʁa syʁ la pistə
  səʁε ty sεllə ki, dəvjɛ̃dʁa ma kɔ̃paɲə ?
  avɑ̃ kə sεtə atɑ̃tə, mə mɥ ɑ̃n- eɡɔistə.

  lə tɑ̃ mə paʁε lɔ̃, sεt- ynə dyʁə epʁəvə
  lε famə mεme bjɛ̃, sypεʁfisjεllmɑ̃
  kɔmɑ̃ puʁε ʒə fεʁə, puʁ apɔʁte la pʁəvə
  kə ma kεtə damuʁ, nε pa sεllə dœ̃n- amɑ̃.

  fʁɑ̃si swasɑ̃tə
 • Pieds Phonétique : En Quête D’Amour

  o=ky=nə=fa=mə=o=ʒuʁ=dɥi=nə=mə=kla=mə=ʒə=tεmə 14
  kɔ̃=bj=ɛ̃=də=tɑ̃=zɑ̃=kɔʁ=ə=ʒa=tɑ̃=dʁε=sə=mɔ=mɑ̃ 14
  sə=mɔ=mɑ̃=de=li=sj=ø=fɔʁ=kɔ=mə=œ̃=ʁə=kjεm 13
  ki=fla=tə=tus=mε=sɑ̃s=ɔ=kεl=ɛ̃s=tɑ̃=ʃaʁ=mɑ̃ 12

  a=vεk=ma=sɔ=li=ty=də=e=dɑ̃=sə=ɡʁɑ̃=li=fʁwa 13
  pa=də=fa=mə=a=ε=me=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=mə=mɑ̃=kə 14
  vε=ʒə=lə=ʁə=tʁu=ve=e=dɑ̃=kεl=bεl=ɑ̃=dʁwa 12
  dɑ̃=zy=nə=sa=lə=ɔp=sky=ʁə=sε=la=kεl=lə=sə=plɑ̃kə 14

  a=lo=tɔm=nə=də=ma=vi=ʒε=tu=ʒuʁ=sε=tə=ɑ̃=vi 14
  dε=me=e=dε=tʁə=ε=me=də=de=kla=ʁe=ma=fla=mə 14
  a=y=nə=bεl=lə=da=mə=puʁ=œ̃=ʒuʁ=puʁ=la=vi 13
  twa=ki=li=sə=pɔ=ε=mə=də=vjɛ̃=dʁε=ty=ma=fa=mə 14

  e=twa=kə=ʒε=kɔ=nəɥ=dɑ̃=zœ̃=bal=də=kɑ̃=pa=ɲə 13
  kə=ʒε=pʁi=ze=ʁə=pʁi=dɑ̃=mε=bʁa=syʁ=la=pis=tə 13
  sə=ʁε=ty=sεl=lə=ki=də=vj=ɛ̃=dʁa=ma=kɔ̃=pa=ɲə 14
  a=vɑ̃=kə=sε=tə=a=tɑ̃=tə=mə=mɥ=ɑ̃=ne=ɡɔ=istə 14

  lə=tɑ̃=mə=pa=ʁε=lɔ̃=sε=ty=nə=dy=ʁə=e=pʁə=və 14
  lε=fa=mə=mε=me=bj=ɛ̃=sy=pεʁ=fi=sjεl=lmɑ̃ 12
  kɔ=mɑ̃=pu=ʁε=ʒə=fε=ʁə=puʁ=a=pɔʁ=te=la=pʁə=və 14
  kə=ma=kε=tə=da=muʁ=nε=pa=sεl=lə=dœ̃=na=mɑ̃ 13

  fʁɑ̃=si=swa=sɑ̃=tə 5

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/06/2016 06:03Bernard Deletang

joli poème bravo. j’aime

Auteur de Poésie
16/06/2016 08:43Choupette

il est parfois préférable de sublimer l’autre,
que de vivre un quotidien pesant avec lui ou elle
à méditer
merci pour ce poème
choupette

Auteur de Poésie
16/06/2016 09:24Francis60

Merci Bernard et Choupette

Auteur de Poésie
16/06/2016 19:47Dida

Joli message...Beau partage que j’aime...

Auteur de Poésie
16/06/2016 20:38Mistou

Je vous souhaite de la trouver et de la retrouver... Merci pour le partage.

Auteur de Poésie
16/06/2016 21:40Francis60

Merci Dida et Mistou

Auteur de Poésie
16/06/2016 21:47Francis60

Merci Edwina.. je vais y penser j’en ai sur d’autres thèmes en stock !