Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Laisse Moi T’Aimer

Poème Amour
Publié le 09/11/2017 06:44

L'écrit contient 148 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Franklino

Laisse Moi T’Aimer

J’aimerais pouvoir retenir ton attention
Et te dire toute mon affection
Te chanter ces quelques notes de glamour
Et faire vibrer nos cœurs au rythme de l’amour

Sauf que, devant mes tentatives audacieuses
Tu garde une attitude silencieuse
Pourtant, je suis disposé à t’aimer
Et à me faire tout petit pour te mériter

Mais comment te proposer mes ambitions
Si je ne peux jouir de ta réception
Comment te livrer mes attentes
Si tu reste autant distante

Comment nous conduire vers un fidèle bonheur
Si tu ne veux m’offrir ton adorable cœur
Manquerais – je la manière
Ou dirigerais – je mal mes prières

Pour ne point avoir la chance de m’abreuver à ta rivière
En mes convictions, Prends confiance
Elles portent le parfum de la convenance
Doté d’une infaillible foi
Je me présenterais toujours à toi
Dans l’espoir de devenir ton choix
 • Pieds Hyphénique: Laisse Moi T’Aimer

  jai=me=rais=pou=voir=re=te=nir=ton=at=ten=ti=on 13
  et=te=di=re=tou=te=mon=af=fec=ti=on 11
  te=chan=ter=ces=quel=ques=no=tes=de=gla=mour 11
  et=fai=re=vi=brer=nos=cœurs=au=ryth=me=de=la=mour 13

  sauf=que=de=vant=mes=ten=ta=ti=ves=au=da=cieuses 12
  tu=gar=deu=neat=ti=tu=de=si=len=cieuse 10
  pour=tant=je=suis=dis=po=sé=à=tai=mer 10
  et=à=me=fai=re=tout=pe=tit=pour=te=mé=ri=ter 13

  mais=com=ment=te=pro=po=ser=mes=am=bi=tions 11
  si=je=ne=peux=jouir=de=ta=ré=cep=ti=on 11
  com=ment=te=li=vrer=mes=at=tentes 8
  si=tu=res=teau=tant=dis=tante 7

  com=ment=nous=con=dui=re=vers=un=fi=dè=le=bon=heur 13
  si=tu=ne=veux=mof=frir=ton=a=do=ra=ble=cœur 12
  man=que=rais=je=la=ma=nière 7
  ou=di=ri=ge=rais=je=mal=mes=prières 9

  pour=ne=point=a=voir=la=chan=ce=de=ma=breu=ver=à=ta=ri=vière 16
  en=mes=con=vic=tions=prends=con=fiance 8
  el=les=por=tent=le=par=fum=de=la=con=ve=nance 12
  do=té=du=ne=in=failli=ble=foi 8
  je=me=pré=sen=te=rais=tou=jours=à=toi 10
  dans=les=poir=de=de=ve=nir=ton=choix 9
 • Phonétique : Laisse Moi T’Aimer

  ʒεməʁε puvwaʁ ʁətəniʁ tɔ̃n- atɑ̃sjɔ̃
  e tə diʁə tutə mɔ̃n- afεksjɔ̃
  tə ʃɑ̃te sε kεlk nɔtə də ɡlamuʁ
  e fεʁə vibʁe no kœʁz- o ʁitmə də lamuʁ

  sof kə, dəvɑ̃ mε tɑ̃tativəz- odasjøzə
  ty ɡaʁdə ynə atitydə silɑ̃sjøzə
  puʁtɑ̃, ʒə sɥi dispoze a tεme
  e a mə fεʁə tu pəti puʁ tə meʁite

  mε kɔmɑ̃ tə pʁɔpoze mεz- ɑ̃bisjɔ̃
  si ʒə nə pø ʒuiʁ də ta ʁesεpsjɔ̃
  kɔmɑ̃ tə livʁe mεz- atɑ̃tə
  si ty ʁεstə otɑ̃ distɑ̃tə

  kɔmɑ̃ nu kɔ̃dɥiʁə vεʁz- œ̃ fidεlə bɔnœʁ
  si ty nə vø mɔfʁiʁ tɔ̃n- adɔʁablə kœʁ
  mɑ̃kəʁε ʒə la manjεʁə
  u diʁiʒəʁε ʒə mal mε pʁjεʁə

  puʁ nə pwɛ̃ avwaʁ la ʃɑ̃sə də mabʁəve a ta ʁivjεʁə
  ɑ̃ mε kɔ̃viksjɔ̃, pʁɑ̃ kɔ̃fjɑ̃sə
  εllə pɔʁte lə paʁfœ̃ də la kɔ̃vənɑ̃sə
  dɔte dynə ɛ̃fajiblə fwa
  ʒə mə pʁezɑ̃təʁε tuʒuʁz- a twa
  dɑ̃ lεspwaʁ də dəvəniʁ tɔ̃ ʃwa
 • Pieds Phonétique : Laisse Moi T’Aimer

  ʒε=mə=ʁε=pu=vwaʁ=ʁə=tə=niʁ=tɔ̃=na=tɑ̃=sj=ɔ̃ 13
  e=tə=di=ʁə=tu=tə=mɔ̃=na=fεk=sj=ɔ̃ 11
  tə=ʃɑ̃=te=sε=kεlk=nɔ=tə=də=ɡla=muʁ 10
  e=fε=ʁə=vi=bʁe=no=kœʁ=zo=ʁit=mə=də=la=muʁ 13

  sof=kə=də=vɑ̃=mε=tɑ̃=ta=ti=və=zo=da=sjøzə 12
  ty=ɡaʁ=dəy=nəa=ti=ty=də=si=lɑ̃=sjø=zə 11
  puʁ=tɑ̃=ʒə=sɥi=dis=po=ze=a=tε=me 10
  e=a=mə=fε=ʁə=tu=pə=ti=puʁ=tə=me=ʁi=te 13

  mε=kɔ=mɑ̃=tə=pʁɔ=po=ze=mε=zɑ̃=bi=sj=ɔ̃ 12
  si=ʒə=nə=pø=ʒu=iʁ=də=ta=ʁe=sεp=sj=ɔ̃ 12
  kɔ=mɑ̃=tə=li=vʁe=mε=za=tɑ̃tə 8
  si=ty=ʁεs=təo=tɑ̃=dis=tɑ̃=tə 8

  kɔ=mɑ̃=nu=kɔ̃d=ɥi=ʁə=vεʁ=zœ̃=fi=dε=lə=bɔ=nœʁ 13
  si=ty=nə=vø=mɔ=fʁiʁ=tɔ̃=na=dɔ=ʁa=blə=kœʁ 12
  mɑ̃=kə=ʁε=ʒə=la=ma=njε=ʁə 8
  u=di=ʁi=ʒə=ʁε=ʒə=mal=mε=pʁjε=ʁə 10

  puʁ=nə=pwɛ̃=a=vwaʁ=la=ʃɑ̃=sə=də=ma=bʁə=ve=a=ta=ʁi=vjε=ʁə 17
  ɑ̃=mε=kɔ̃=vik=sjɔ̃=pʁɑ̃=kɔ̃=fjɑ̃sə 8
  εl=lə=pɔʁ=te=lə=paʁ=fœ̃=də=la=kɔ̃=və=nɑ̃sə 12
  dɔ=te=dy=nə=ɛ̃=fa=ji=blə=fwa 9
  ʒə=mə=pʁe=zɑ̃=tə=ʁε=tu=ʒuʁ=za=twa 10
  dɑ̃=lεs=pwaʁ=də=də=və=niʁ=tɔ̃=ʃwa 9

Récompense

1
2
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/11/2017 20:46Exinstas

Magnifique poème ! ...j espère qu elle t entendra et que vous vous aimerendez! ...je te le souhaite de tout coeur ! .
.