Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Laisse Moi T’Aimer

Poème Amour
Publié le 09/11/2017 06:44

L'écrit contient 148 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Franklino

Laisse Moi T’Aimer

J’aimerais pouvoir retenir ton attention
Et te dire toute mon affection
Te chanter ces quelques notes de glamour
Et faire vibrer nos cœurs au rythme de l’amour

Sauf que, devant mes tentatives audacieuses
Tu garde une attitude silencieuse
Pourtant, je suis disposé à t’aimer
Et à me faire tout petit pour te mériter

Mais comment te proposer mes ambitions
Si je ne peux jouir de ta réception
Comment te livrer mes attentes
Si tu reste autant distante

Comment nous conduire vers un fidèle bonheur
Si tu ne veux m’offrir ton adorable cœur
Manquerais – je la manière
Ou dirigerais – je mal mes prières

Pour ne point avoir la chance de m’abreuver à ta rivière
En mes convictions, Prends confiance
Elles portent le parfum de la convenance
Doté d’une infaillible foi
Je me présenterais toujours à toi
Dans l’espoir de devenir ton choix
 • Pieds Hyphénique: Laisse Moi T’Aimer

  jai=me=rais=pou=voir=re=te=nir=ton=at=ten=tion 12
  et=te=di=re=tou=te=mon=af=fec=ti=on 11
  te=chan=ter=ces=quel=ques=no=tes=de=gla=mour 11
  et=faire=vi=brer=nos=cœurs=au=ryth=me=de=la=mour 12

  sauf=que=de=vant=mes=ten=ta=ti=ves=au=da=cieuses 12
  tu=gar=de=u=ne=at=ti=tu=de=si=len=cieuse 12
  pour=tant=je=suis=dis=po=sé=à=tai=mer 10
  et=à=me=faire=tout=pe=tit=pour=te=mé=ri=ter 12

  mais=com=ment=te=pro=po=ser=mes=am=bi=ti=ons 12
  si=je=ne=peux=jouir=de=ta=ré=cep=ti=on 11
  com=ment=te=li=vrer=mes=at=ten=tes 9
  si=tu=res=te=au=tant=dis=tan=te 9

  comment=nous=con=dui=re=vers=un=fi=dè=le=bon=heur 12
  si=tu=ne=veux=mof=frir=ton=a=do=ra=ble=cœur 12
  man=que=rais=je=la=ma=ni=è=re 9
  ou=di=ri=ge=rais=je=mal=mes=pri=è=res 11

  pour=ne=point=a=voir=la=chance=de=ma=breu=ver=à=ta=ri=vière 15
  en=mes=con=vic=ti=ons=prends=con=fi=an=ce 11
  el=les=por=tent=le=par=fum=de=la=con=ve=nance 12
  do=té=du=ne=in=fail=li=ble=foi 9
  je=me=pré=sen=te=rais=tou=jours=à=toi 10
  dans=les=poir=de=de=ve=nir=ton=choix 9
 • Phonétique : Laisse Moi T’Aimer

  ʒεməʁε puvwaʁ ʁətəniʁ tɔ̃n- atɑ̃sjɔ̃
  e tə diʁə tutə mɔ̃n- afεksjɔ̃
  tə ʃɑ̃te sε kεlk nɔtə də ɡlamuʁ
  e fεʁə vibʁe no kœʁz- o ʁitmə də lamuʁ

  sof kə, dəvɑ̃ mε tɑ̃tativəz- odasjøzə
  ty ɡaʁdə ynə atitydə silɑ̃sjøzə
  puʁtɑ̃, ʒə sɥi dispoze a tεme
  e a mə fεʁə tu pəti puʁ tə meʁite

  mε kɔmɑ̃ tə pʁɔpoze mεz- ɑ̃bisjɔ̃
  si ʒə nə pø ʒuiʁ də ta ʁesεpsjɔ̃
  kɔmɑ̃ tə livʁe mεz- atɑ̃tə
  si ty ʁεstə otɑ̃ distɑ̃tə

  kɔmɑ̃ nu kɔ̃dɥiʁə vεʁz- œ̃ fidεlə bɔnœʁ
  si ty nə vø mɔfʁiʁ tɔ̃n- adɔʁablə kœʁ
  mɑ̃kəʁε ʒə la manjεʁə
  u diʁiʒəʁε ʒə mal mε pʁjεʁə

  puʁ nə pwɛ̃ avwaʁ la ʃɑ̃sə də mabʁəve a ta ʁivjεʁə
  ɑ̃ mε kɔ̃viksjɔ̃, pʁɑ̃ kɔ̃fjɑ̃sə
  εllə pɔʁte lə paʁfœ̃ də la kɔ̃vənɑ̃sə
  dɔte dynə ɛ̃fajiblə fwa
  ʒə mə pʁezɑ̃təʁε tuʒuʁz- a twa
  dɑ̃ lεspwaʁ də dəvəniʁ tɔ̃ ʃwa
 • Pieds Phonétique : Laisse Moi T’Aimer

  ʒεmə=ʁε=pu=vwaʁ=ʁə=tə=niʁ=tɔ̃=na=tɑ̃=sjɔ̃ 11
  e=tə=di=ʁə=tu=tə=mɔ̃=na=fεk=sjɔ̃ 10
  tə=ʃɑ̃=te=sε=kεl=kə=nɔtə=də=ɡla=muʁ 10
  e=fεʁə=vi=bʁe=no=kœʁ=zo=ʁit=mə=də=la=muʁ 12

  sof=kə=də=vɑ̃=mε=tɑ̃=ta=tivə=zo=da=sjøzə 11
  ty=ɡaʁdəy=nə=a=ti=ty=də=si=lɑ̃=sjøzə 10
  puʁ=tɑ̃=ʒə=sɥi=dis=po=ze=a=tε=me 10
  e=amə=fε=ʁə=tupə=ti=puʁ=tə=me=ʁi=te 11

  mε=kɔ=mɑ̃tə=pʁɔ=po=ze=mε=zɑ̃=bi=s=jɔ̃ 11
  siʒə=nə=pø=ʒu=iʁ=də=ta=ʁe=sεp=s=jɔ̃ 11
  kɔ=mɑ̃=tə=li=vʁe=mε=za=tɑ̃=tə 9
  si=ty=ʁεs=tə=o=tɑ̃=dis=tɑ̃=tə 9

  kɔ=mɑ̃=nu=kɔ̃d=ɥiʁə=vεʁ=zœ̃=fi=dε=lə=bɔ=nœʁ 12
  si=tynə=vø=mɔ=fʁiʁ=tɔ̃=na=dɔ=ʁa=blə=kœʁ 11
  mɑ̃=kə=ʁε=ʒə=la=ma=nj=ε=ʁə 9
  u=di=ʁi=ʒə=ʁε=ʒə=mal=mε=pʁi=jεʁ 10

  puʁnə=pwɛ̃=a=vwaʁ=la=ʃɑ̃=sə=də=ma=bʁə=ve=a=ta=ʁi=vjεʁə 15
  ɑ̃=mε=kɔ̃=vik=sj=ɔ̃=pʁɑ̃=kɔ̃=fjɑ̃=sə 10
  εllə=pɔʁ=te=lə=paʁ=fœ̃=də=la=kɔ̃və=nɑ̃sə 10
  dɔ=te=dy=nə=ɛ̃=fa=ji=blə=fwa 9
  ʒə=mə=pʁe=zɑ̃=tə=ʁε=tu=ʒuʁ=za=twa 10
  dɑ̃=lεs=pwaʁ=də=də=və=niʁ=tɔ̃=ʃwa 9

Récompense

1
2
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/11/2017 20:46Exinstas

Magnifique poème ! ...j espère qu elle t entendra et que vous vous aimerendez! ...je te le souhaite de tout coeur ! .
.