Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je Reste Moi Même

Poème Amour
Publié le 08/05/2011 13:56

L'écrit contient 280 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Frozenheart

Je Reste Moi Même

Je ne suis pas un grand poète
Ni un bon écrivain
Je vais simplement rester moi-même
Dans ces couplets et refrains
Je ressens une certaine pression
Une petite angoisse
Car je voudrais parler de notre relation
Avec des mots et des phrases
Construire un texte digne de toi
Mais les mots ne seront pas suffisants
Pour décrire se que j’ai en moi
Alors je préfère te chuchoter mes sentiments
Ta gentillesse a fait partir la souffrance
Ma maladresse ne m’a pas laissé une dernière danse
Ma conscience a retrouvé la lumière
Depuis que tu as fissuré mon cœur de pierre

C’est la première fois que ça m’arrive
La première fois que je me sens vivre
Ma vie prend enfin un sens
Depuis que tu as rendu mon corps sans résistance

Avant que je te connaisse
Ma femme était invisible
Elle existait dans mes rêves
Et impossible de la suivre
Ce n’ai pas un texte pour un soir
Je veux juste que tu te rapelle de ces mots
Qui peuvent réussir à t’émouvoir
Ecrite avec mon simple stylo
Ta voix peux arriver un me faire pleurer
Et les murmure de tes geste me font rêver

C’est la première fois que ça m’arrive
La première fois que je me sens vivre
Ma vie prend enfin un sens
Depuis que tu as rendu mon corps sans résistance

Ma chérie tu es la seule fille
Qui dans la vie ma fait rougir
Le dur à cuir à laisser place à la tendresse
La violence ne vaut rien comparée au caresses
Dans ce texte, je suis resté moi même
Juste pour te dire,

Je T’aime
 • Pieds Hyphénique: Je Reste Moi Même

  je=ne=suis=pas=un=grand=po=è=te 9
  ni=un=bon=é=cri=vain 6
  je=vais=sim=ple=ment=res=ter=moi=mê=me 10
  dans=ces=cou=plets=et=re=frains 7
  je=res=sens=u=ne=cer=tai=ne=pres=sion 10
  u=ne=pe=ti=te=an=gois=se 8
  car=je=vou=drais=par=ler=de=notre=re=la=tion 11
  a=vec=des=mots=et=des=phra=ses 8
  construi=re=un=tex=te=di=gne=de=toi 9
  mais=les=mots=ne=se=ront=pas=suf=fi=sants 10
  pour=dé=cri=re=se=que=jai=en=moi 9
  a=lors=je=pré=fère=te=chu=cho=ter=mes=sen=timents 12
  ta=gen=tilles=sea=fait=par=tir=la=souf=france 10
  ma=ma=ladres=se=ne=ma=pas=lais=sé=u=ne=der=niè=re=danse 15
  ma=cons=cience=a=re=trou=vé=la=lu=mière 10
  de=puis=que=tu=as=fis=su=ré=mon=cœur=de=pierre 12

  cest=la=pre=miè=re=fois=que=ça=mar=rive 10
  la=pre=miè=re=fois=que=je=me=sens=vivre 10
  ma=vie=prend=en=fin=un=sens 7
  de=puis=que=tu=as=ren=du=mon=corps=sans=ré=sis=tance 13

  avant=que=je=te=con=nai=sse 7
  ma=fem=me=é=tait=in=vi=si=ble 9
  el=le=exis=tait=dans=mes=rê=ves 8
  et=im=pos=si=ble=de=la=sui=vre 9
  ce=nai=pas=un=tex=te=pour=un=soir 9
  je=veux=jus=te=que=tu=te=ra=pel=le=de=ces=mots 13
  qui=peu=vent=réus=sir=à=té=mou=voir 9
  ecri=te=a=vec=mon=sim=ple=sty=lo 9
  ta=voix=peux=ar=ri=ver=un=me=faire=pleu=rer 11
  et=les=mur=mure=de=tes=ges=te=me=font=rê=ver 12

  cest=la=pre=miè=re=fois=que=ça=mar=rive 10
  la=pre=miè=re=fois=que=je=me=sens=vivre 10
  ma=vie=prend=en=fin=un=sens 7
  de=puis=que=tu=as=ren=du=mon=corps=sans=ré=sis=tance 13

  ma=ché=rie=tu=es=la=seu=le=fi=lle 10
  qui=dans=la=vie=ma=fait=rou=gir 8
  le=dur=à=cuir=à=lais=ser=placeà=la=ten=dresse 11
  la=violen=ce=ne=vaut=rien=com=pa=rée=au=ca=resses 12
  dans=ce=tex=te=je=suis=res=té=moi=même 10
  jus=te=pour=te=di=re 6

  je=tai=me 3
 • Phonétique : Je Reste Moi Même

  ʒə nə sɥi pa œ̃ ɡʁɑ̃ pɔεtə
  ni œ̃ bɔ̃ ekʁivɛ̃
  ʒə vε sɛ̃pləmɑ̃ ʁεste mwa mεmə
  dɑ̃ sε kuplεz- e ʁəfʁɛ̃
  ʒə ʁəsɛ̃z- ynə sεʁtεnə pʁesjɔ̃
  ynə pətitə ɑ̃ɡwasə
  kaʁ ʒə vudʁε paʁle də nɔtʁə ʁəlasjɔ̃
  avεk dε moz- e dε fʁazə
  kɔ̃stʁɥiʁə œ̃ tεkstə diɲə də twa
  mε lε mo nə səʁɔ̃ pa syfizɑ̃
  puʁ dekʁiʁə sə kə ʒε ɑ̃ mwa
  alɔʁ ʒə pʁefεʁə tə ʃyʃɔte mε sɑ̃timɑ̃
  ta ʒɑ̃tijεsə a fε paʁtiʁ la sufʁɑ̃sə
  ma maladʁεsə nə ma pa lεse ynə dεʁnjεʁə dɑ̃sə
  ma kɔ̃sjɑ̃sə a ʁətʁuve la lymjεʁə
  dəpɥi kə ty a fisyʁe mɔ̃ kœʁ də pjeʁə

  sε la pʁəmjεʁə fwa kə sa maʁivə
  la pʁəmjεʁə fwa kə ʒə mə sɑ̃s vivʁə
  ma vi pʁɑ̃t- ɑ̃fɛ̃ œ̃ sɑ̃s
  dəpɥi kə ty a ʁɑ̃dy mɔ̃ kɔʁ sɑ̃ ʁezistɑ̃sə

  avɑ̃ kə ʒə tə kɔnεsə
  ma famə etε ɛ̃viziblə
  εllə εɡzistε dɑ̃ mε ʁεvə
  e ɛ̃pɔsiblə də la sɥivʁə
  sə nε pa œ̃ tεkstə puʁ œ̃ swaʁ
  ʒə vø ʒystə kə ty tə ʁapεllə də sε mo
  ki pəve ʁeysiʁ a temuvwaʁ
  εkʁitə avεk mɔ̃ sɛ̃plə stilo
  ta vwa pøz- aʁive œ̃ mə fεʁə pləʁe
  e lε myʁmyʁə də tε ʒεstə mə fɔ̃ ʁεve

  sε la pʁəmjεʁə fwa kə sa maʁivə
  la pʁəmjεʁə fwa kə ʒə mə sɑ̃s vivʁə
  ma vi pʁɑ̃t- ɑ̃fɛ̃ œ̃ sɑ̃s
  dəpɥi kə ty a ʁɑ̃dy mɔ̃ kɔʁ sɑ̃ ʁezistɑ̃sə

  ma ʃeʁi ty ε la sələ fijə
  ki dɑ̃ la vi ma fε ʁuʒiʁ
  lə dyʁ a kɥiʁ a lεse plasə a la tɑ̃dʁεsə
  la vjɔlɑ̃sə nə vo ʁjɛ̃ kɔ̃paʁe o kaʁesə
  dɑ̃ sə tεkstə, ʒə sɥi ʁεste mwa mεmə
  ʒystə puʁ tə diʁə,

  ʒə tεmə
 • Pieds Phonétique : Je Reste Moi Même

  ʒə=nə=sɥi=pa=œ̃=ɡʁɑ̃=pɔ=ε=tə 9
  ni=œ̃=bɔ̃=e=kʁi=vɛ̃ 6
  ʒə=vε=sɛ̃=plə=mɑ̃=ʁεs=te=mwa=mε=mə 10
  dɑ̃=sε=ku=plε=ze=ʁə=fʁɛ̃ 7
  ʒə=ʁə=sɛ̃=zy=nə=sεʁ=tε=nə=pʁe=sjɔ̃ 10
  y=nə=pə=ti=tə=ɑ̃=ɡwa=sə 8
  kaʁʒə=vu=dʁε=paʁ=le=də=nɔ=tʁəʁə=la=sjɔ̃ 10
  a=vεk=dε=mo=ze=dε=fʁa=zə 8
  kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=œ̃=tεk=stə=di=ɲə=də=twa 10
  mε=lε=mo=nə=sə=ʁɔ̃=pa=sy=fi=zɑ̃ 10
  puʁ=de=kʁi=ʁə=sə=kə=ʒε=ɑ̃=mwa 9
  a=lɔʁʒə=pʁe=fε=ʁə=tə=ʃy=ʃɔ=te=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 13
  ta=ʒɑ̃=ti=jεsə=a=fε=paʁ=tiʁ=la=sufʁɑ̃sə 10
  ma=ma=la=dʁεsə=nə=ma=pa=lε=se=y=nə=dεʁ=njε=ʁə=dɑ̃sə 15
  ma=kɔ̃=sjɑ̃=sə=aʁə=tʁu=ve=la=ly=mjεʁə 10
  dəp=ɥikə=ty=a=fi=sy=ʁe=mɔ̃=kœʁ=də=pje=ʁə 12

  sε=la=pʁə=mjε=ʁə=fwa=kə=sa=ma=ʁivə 10
  la=pʁə=mjε=ʁə=fwa=kə=ʒə=mə=sɑ̃s=vivʁə 10
  ma=vi=pʁɑ̃=tɑ̃=fɛ̃=œ̃=sɑ̃s 7
  dəp=ɥikə=ty=a=ʁɑ̃=dy=mɔ̃=kɔʁ=sɑ̃=ʁe=zis=tɑ̃sə 12

  a=vɑ̃=kə=ʒə=tə=kɔ=nε=sə 8
  ma=fa=mə=e=tε=ɛ̃=vi=zi=blə 9
  εl=lə=εɡ=zis=tε=dɑ̃=mε=ʁε=və 9
  e=ɛ̃=pɔ=si=blə=də=la=sɥi=vʁə 9
  sə=nε=pa=œ̃=tεk=stə=puʁ=œ̃=swaʁ 9
  ʒə=vø=ʒys=tə=kə=tytə=ʁa=pεllə=də=sε=mo 11
  ki=pə=ve=ʁe=y=siʁ=a=te=mu=vwaʁ 10
  ε=kʁi=tə=a=vεk=mɔ̃=sɛ̃=plə=sti=lo 10
  ta=vwa=pø=za=ʁi=ve=œ̃=mə=fεʁə=plə=ʁe 11
  e=lε=myʁ=myʁə=də=tε=ʒεs=tə=mə=fɔ̃=ʁε=ve 12

  sε=la=pʁə=mjε=ʁə=fwa=kə=sa=ma=ʁivə 10
  la=pʁə=mjε=ʁə=fwa=kə=ʒə=mə=sɑ̃s=vivʁə 10
  ma=vi=pʁɑ̃=tɑ̃=fɛ̃=œ̃=sɑ̃s 7
  dəp=ɥikə=ty=a=ʁɑ̃=dy=mɔ̃=kɔʁ=sɑ̃=ʁe=zis=tɑ̃sə 12

  ma=ʃe=ʁi=ty=ε=la=sə=lə=fi=jə 10
  ki=dɑ̃=la=vi=ma=fε=ʁu=ʒiʁ 8
  lə=dyʁ=a=kɥiʁ=a=lεse=pla=səa=la=tɑ̃=dʁεsə 11
  la=vjɔ=lɑ̃sə=nə=vo=ʁjɛ̃=kɔ̃=pa=ʁe=o=ka=ʁe=sə 13
  dɑ̃=sə=tεk=stə=ʒə=sɥi=ʁεs=te=mwa=mεmə 10
  ʒys=tə=puʁ=tə=di=ʁə 6

  ʒə=tε=mə 3

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.