Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Le Chant D’Une Nuit

Poème Amour
Publié le 17/05/2019 10:27

L'écrit contient 241 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Ecuyer56

Le Chant D’Une Nuit

La nuit s’habille de velours pour toi ma belle
Elle sort de son écrin et étend ses brunes ailes
Sans même un adieu à tes sœurs étoiles
Qui murmurent caresses sous le pudique voile

Sur ta bouche se pose le souffle d’un baiser
Interminable puisque jamais comblé
Je te donne mon âme en gage d’avenir
Fuyant la déchirure d’hier pour l’éclat de ton rire

Écoutes la mer venir à toi mon aimée
Entends le chant de la vague sur le rocher
Que ses assauts usèrent vingt ans durant
Pour enfin connaître la symphonie des amants

Je t’aime, j’aimerai ce matin, cet avenir
Celui qui bercera nos matins à venir
Emprisonnant en moi les affres du passé
Comme se meurt en gage les infinis regrets

Le jour viendra d’ailleurs, une belle nuit d’été
Quand dans tes yeux de pluie et de lueur dorée
L’astre virginal invitera au bal du firmament
Nos corps avides à danser la valse des amants

Une seule nuit mon amour sur la plage argentée
Et la mer déposera à mes pieds ton corps dénudé
Sur cette grève ou je n’étais qu’un souvenir étrange
Alors ton chant si beau délivrera le cœur des anges

Je quitterai demain les chemins de galères
Bordés de mes regrets et de pleurs amers
L’aube diaphane se lèvera et chassera la nuit
Annonçant l’aurore d’un amour à jamais accompli
 • Pieds Hyphénique: Le Chant D’Une Nuit

  la=nuit=sha=bi=lle=de=ve=lours=pour=toi=ma=belle 12
  elle=sort=de=son=é=crin=et=é=tend=ses=brunes=ailes 12
  sans=mê=me=un=a=dieu=à=tes=sœurs=é=toi=les 12
  qui=mur=murent=ca=res=ses=sous=le=pu=di=que=voile 12

  sur=ta=bou=che=se=pose=le=souf=fle=dun=bai=ser 12
  in=ter=mi=na=ble=puis=que=ja=mais=com=blé 11
  je=te=donne=mon=â=me=en=ga=ge=da=ve=nir 12
  fu=y=ant=la=dé=chi=rure=dhier=pour=lé=clat=de=ton=rire 14

  é=cou=tes=la=mer=ve=nir=à=toi=mon=ai=mée 12
  en=tends=le=chant=de=la=va=gue=sur=le=ro=cher 12
  que=ses=as=sauts=u=sè=rent=vingt=ans=du=rant 11
  pour=en=fin=con=naître=la=sym=pho=nie=des=a=mants 12

  je=taime=jai=me=rai=ce=ma=tin=cet=a=ve=nir 12
  ce=lui=qui=ber=ce=ra=nos=ma=tins=à=ve=nir 12
  em=pri=son=nant=en=moi=les=af=fres=du=pas=sé 12
  com=me=se=meurt=en=gage=les=in=fi=nis=re=grets 12

  le=jour=vien=dra=dail=leurs=une=bel=le=nuit=dé=té 12
  quand=dans=tes=y=eux=de=pluie=et=de=lueur=do=rée 12
  lastre=vir=gi=nal=in=vite=ra=au=bal=du=fir=mament 12
  nos=corps=a=vides=à=dan=ser=la=val=se=des=a=mants 13

  une=seule=nuit=mon=a=mour=sur=la=pla=gear=gen=tée 12
  et=la=mer=dé=pose=ra=à=mes=pieds=ton=corps=dé=nu=dé 14
  sur=cette=grè=veou=je=né=tais=quun=souve=nir=é=trange 12
  a=lors=ton=chant=si=beau=dé=livre=ra=le=cœur=des=anges 13

  je=quit=te=rai=de=main=les=che=mins=de=ga=lères 12
  bor=dés=de=mes=re=grets=et=de=pleurs=a=mers 11
  laube=dia=phane=se=lève=ra=et=chas=se=ra=la=nuit 12
  an=non=çant=lau=rore=dun=a=mour=à=ja=mais=ac=com=pli 14
 • Phonétique : Le Chant D’Une Nuit

  la nɥi sabijə də vəluʁ puʁ twa ma bεllə
  εllə sɔʁ də sɔ̃n- ekʁɛ̃ e etɑ̃ sε bʁynəz- εlə
  sɑ̃ mεmə œ̃n- adjø a tε sœʁz- etwalə
  ki myʁmyʁe kaʁesə su lə pydikə vwalə

  syʁ ta buʃə sə pozə lə suflə dœ̃ bεze
  ɛ̃tεʁminablə pɥiskə ʒamε kɔ̃ble
  ʒə tə dɔnə mɔ̃n- amə ɑ̃ ɡaʒə davəniʁ
  fyiɑ̃ la deʃiʁyʁə djεʁ puʁ lekla də tɔ̃ ʁiʁə

  ekutə la mεʁ vəniʁ a twa mɔ̃n- εme
  ɑ̃tɑ̃ lə ʃɑ̃ də la vaɡ syʁ lə ʁoʃe
  kə sεz- asoz- yzεʁe vɛ̃t- ɑ̃ dyʁɑ̃
  puʁ ɑ̃fɛ̃ kɔnεtʁə la sɛ̃fɔni dεz- amɑ̃

  ʒə tεmə, ʒεməʁε sə matɛ̃, sεt avəniʁ
  səlɥi ki bεʁsəʁa no matɛ̃z- a vəniʁ
  ɑ̃pʁizɔnɑ̃ ɑ̃ mwa lεz- afʁə- dy pase
  kɔmə sə məʁ ɑ̃ ɡaʒə lεz- ɛ̃fini ʁəɡʁε

  lə ʒuʁ vjɛ̃dʁa dajœʁ, ynə bεllə nɥi dete
  kɑ̃ dɑ̃ tεz- iø də plɥi e də lɥœʁ dɔʁe
  lastʁə viʁʒinal ɛ̃vitəʁa o bal dy fiʁmame
  no kɔʁz- avidəz- a dɑ̃se la valsə dεz- amɑ̃

  ynə sələ nɥi mɔ̃n- amuʁ syʁ la plaʒə aʁʒɑ̃te
  e la mεʁ depozəʁa a mε pje tɔ̃ kɔʁ denyde
  syʁ sεtə ɡʁεvə u ʒə netε kœ̃ suvəniʁ etʁɑ̃ʒə
  alɔʁ tɔ̃ ʃɑ̃ si bo delivʁəʁa lə kœʁ dεz- ɑ̃ʒə

  ʒə kitəʁε dəmɛ̃ lε ʃəmɛ̃ də ɡalεʁə
  bɔʁde də mε ʁəɡʁεz- e də plœʁz- ame
  lobə djafanə sə lεvəʁa e ʃasəʁa la nɥi
  anɔ̃sɑ̃ loʁɔʁə dœ̃n- amuʁ a ʒamεz- akɔ̃pli
 • Pieds Phonétique : Le Chant D’Une Nuit

  la=nɥi=sa=bi=jə=də=və=luʁ=puʁ=twa=ma=bεllə 12
  εllə=sɔʁdə=sɔ̃=ne=kʁɛ̃=e=e=tɑ̃=sε=bʁy=nə=zεlə 12
  sɑ̃=mε=mə=œ̃=na=djø=a=tε=sœʁ=ze=twa=lə 12
  ki=myʁ=my=ʁe=ka=ʁe=sə=sulə=py=di=kə=vwalə 12

  syʁ=ta=bu=ʃə=sə=pozə=lə=su=flə=dœ̃=bε=ze 12
  ɛ̃=tεʁ=mi=na=blə=pɥis=kə=ʒa=mε=kɔ̃=ble 11
  ʒə=tə=dɔ=nə=mɔ̃=namə=ɑ̃=ɡa=ʒə=da=və=niʁ 12
  fy=i=ɑ̃=la=de=ʃiʁyʁə=djεʁ=puʁ=le=kla=də=tɔ̃ʁiʁə 12

  e=ku=tə=la=mεʁ=və=niʁ=a=twa=mɔ̃=nε=me 12
  ɑ̃=tɑ̃=lə=ʃɑ̃=də=la=va=ɡə=syʁ=lə=ʁo=ʃe 12
  kə=sε=za=so=zy=zε=ʁe=vɛ̃=tɑ̃=dy=ʁɑ̃ 11
  puʁ=ɑ̃=fɛ̃=kɔ=nεtʁə=la=sɛ̃=fɔ=ni=dε=za=mɑ̃ 12

  ʒə=tε=mə=ʒε=mə=ʁεsə=ma=tɛ̃=sεt=a=və=niʁ 12
  səl=ɥi=ki=bεʁ=sə=ʁa=no=ma=tɛ̃=za=və=niʁ 12
  ɑ̃=pʁi=zɔ=nɑ̃=ɑ̃=mwa=lε=za=fʁə=dy=pa=se 12
  kɔ=mə=sə=məʁ=ɑ̃=ɡaʒə=lε=zɛ̃=fi=ni=ʁə=ɡʁε 12

  lə=ʒuʁ=vjɛ̃=dʁa=da=jœʁ=ynə=bεl=lə=nɥi=de=te 12
  kɑ̃=dɑ̃=tε=zi=ø=də=plɥi=e=də=lɥœʁ=dɔ=ʁe 12
  las=tʁə=viʁ=ʒi=nal=ɛ̃vitə=ʁa=o=bal=dy=fiʁ=ma=me 13
  no=kɔʁ=zavidə=za=dɑ̃=se=la=val=sə=dε=za=mɑ̃ 12

  ynə=sə=lə=nɥi=mɔ̃=na=muʁ=syʁ=la=pla=ʒəaʁ=ʒɑ̃=te 13
  e=la=mεʁ=de=pozə=ʁa=a=mε=pje=tɔ̃=kɔʁ=de=ny=de 14
  syʁ=sεtə=ɡʁε=vəuʒə=ne=tε=kœ̃=su=və=niʁ=e=tʁɑ̃ʒə 12
  a=lɔʁ=tɔ̃=ʃɑ̃=si=bo=de=livʁə=ʁa=lə=kœʁ=dεzɑ̃ʒə 12

  ʒə=ki=tə=ʁε=də=mɛ̃=lε=ʃə=mɛ̃=də=ɡa=lεʁə 12
  bɔʁ=de=də=mεʁ=ə=ɡʁε=ze=də=plœ=ʁə=za=me 12
  lobə=dja=fanə=sə=lεvə=ʁa=e=ʃa=sə=ʁa=la=nɥi 12
  a=nɔ̃=sɑ̃loʁɔʁə=dœ̃=na=muʁ=a=ʒa=mε=za=kɔ̃=pli 12

Récompense

1
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/05/2019 12:46Jeromebx

Très bien écrit, 2ème coup de coeur en de la journée pour moi. Très joli poème.