Poeme-France : Lecture Écrit Confiance

Slam : Cœurapace

Slam Confiance
Publié le 12/10/2021 21:58

L'écrit contient 192 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Hakroche

Cœurapace

Du mal à faire confiance, est-ce une Maladie ?
Ou as-tu compris qu’ici bas c’est pas l’paradis ?
Entre baratins et bars à timpes
Trouver une relation sincère n’est pas simple…
Tu t’es lassée, entassez, entassez
Les mauvaises expériences du Passé
Convoitée comme un trophée, t’as tellement morflé
Que tu refuses même les avances de Morphée !
Soigne le Syndrome, soigne les symptômes
Mais quand est-il de l’origine du Mal ?
Cadenasser son cœur de 5 Dômes
Exiler son Âme parmi les étoiles
Oui les hommes sont de Lâches Pervers !
Oui les femmes sont des Garces qui te la font à l’Envers !
Voilà j’ai lancé les hostilités
Pourtant ton premier réflexe sera de me contredire
Tu me diras de ne pas faire de généralités
Et tu opposera le Mieux contre le Pire
Mais la Lucidité ne guérit pas des blocages
Des traumatismes, des séquelles et des blackout
Je pense qu’il faut donner du Temps au Temps
Que se trouver d’abord est le plus important
Que le reste arrivera au moment opportun
À moins qu’il t’attende déjà à ta porte hein !
 • Pieds Hyphénique: Cœurapace

  du=mal=à=faire=con=fian=ce=est=ce=u=ne=ma=la=die 14
  ou=as=tu=com=pris=qui=ci=bas=cest=pas=l=pa=ra=dis 14
  en=tre=ba=ra=tins=et=bars=à=tim=pes 10
  trou=ver=u=ne=re=la=ti=on=sin=cè=re=nest=pas=simple 14
  tu=tes=las=sée=en=tas=sez=en=tas=sez 10
  les=mau=vai=ses=ex=pé=rien=ces=du=pas=sé 11
  convoi=tée=com=me=un=tro=phée=tas=tel=le=ment=mor=flé 13
  que=tu=re=fu=ses=mê=me=les=a=van=ces=de=mor=phée 14
  soi=gne=le=syn=dro=me=soi=gne=les=symp=tô=mes 12
  mais=quand=est=il=de=lo=ri=gi=ne=du=mal 11
  ca=de=nas=ser=son=cœur=de=cinq=dô=mes 10
  exi=ler=son=â=me=par=mi=les=é=toi=les 11
  oui=les=hom=mes=sont=de=lâ=ches=per=vers 10
  oui=les=fem=mes=sont=des=gar=ces=qui=te=la=font=à=len=vers 15
  voi=là=jai=lan=cé=les=hos=ti=li=tés 10
  pour=tant=ton=pre=mier=ré=flexe=se=ra=de=me=con=tre=dire 14
  tu=me=di=ras=de=ne=pas=faire=de=gé=né=ra=li=tés 14
  et=tu=op=po=se=ra=le=mieux=con=tre=le=pi=re 13
  mais=la=lu=ci=di=té=ne=gué=rit=pas=des=blo=ca=ges 14
  des=trau=ma=tis=mes=des=sé=quel=les=et=des=bla=ckout 13
  je=pen=se=quil=faut=don=ner=du=temps=au=temps 11
  que=se=trou=ver=da=bord=est=le=plus=im=por=tant 12
  que=le=res=te=ar=ri=ve=ra=au=mo=ment=op=por=tun 14
  à=moins=quil=tat=ten=de=dé=jà=à=ta=por=te=hein 13
 • Phonétique : Cœurapace

  dy mal a fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə, ε sə ynə maladi ?
  u a ty kɔ̃pʁi kisi ba sε pa lpaʁadi ?
  ɑ̃tʁə baʁatɛ̃z- e baʁz- a tɛ̃pə
  tʁuve ynə ʁəlasjɔ̃ sɛ̃sεʁə nε pa sɛ̃plə…
  ty tε lase, ɑ̃tase, ɑ̃tase
  lε movεzəz- εkspeʁjɑ̃sə dy pase
  kɔ̃vwate kɔmə œ̃ tʁɔfe, ta tεllmɑ̃ mɔʁfle
  kə ty ʁəfyzə mεmə lεz- avɑ̃sə də mɔʁfe !
  swaɲə lə sɛ̃dʁomə, swaɲə lε sɛ̃ptomə
  mε kɑ̃t- εt- il də lɔʁiʒinə dy mal ?
  kadənase sɔ̃ kœʁ də sɛ̃k domə
  εɡzile sɔ̃n- amə paʁmi lεz- etwalə
  ui lεz- ɔmə sɔ̃ də laʃə pεʁve !
  ui lε famə sɔ̃ dε ɡaʁsə- ki tə la fɔ̃ a lɑ̃vεʁ !
  vwala ʒε lɑ̃se lεz- ɔstilite
  puʁtɑ̃ tɔ̃ pʁəmje ʁeflεksə səʁa də mə kɔ̃tʁədiʁə
  ty mə diʁa də nə pa fεʁə də ʒeneʁalite
  e ty ɔpozəʁa lə mjø kɔ̃tʁə lə piʁə
  mε la lysidite nə ɡeʁi pa dε blɔkaʒə
  dε tʁomatismə, dε sekεlləz- e dε blaku
  ʒə pɑ̃sə kil fo dɔne dy tɑ̃z- o tɑ̃
  kə sə tʁuve dabɔʁ ε lə plysz- ɛ̃pɔʁtɑ̃
  kə lə ʁεstə aʁivəʁa o mɔmɑ̃ ɔpɔʁtœ̃
  a mwɛ̃ kil tatɑ̃də deʒa a ta pɔʁtə ɛ̃ !
 • Pieds Phonétique : Cœurapace

  dy=mal=a=fε=ʁə=kɔ̃=fjɑ̃sə=ε=sə=y=nə=ma=la=di 14
  u=a=ty=kɔ̃=pʁi=ki=si=ba=sε=pa=lpa=ʁa=di 13
  ɑ̃=tʁə=ba=ʁa=tɛ̃=ze=baʁ=za=tɛ̃=pə 10
  tʁu=ve=y=nə=ʁə=la=sjɔ̃=sɛ̃=sε=ʁə=nε=pa=sɛ̃=plə 14
  ty=tε=la=se=ɑ̃=ta=se=ɑ̃=ta=se 10
  lε=mo=vε=zə=zεk=spe=ʁj=ɑ̃=sə=dy=pa=se 12
  kɔ̃=vwa=te=kɔ=mə=œ̃=tʁɔ=fe=ta=tεl=lmɑ̃=mɔʁ=fle 13
  kə=ty=ʁə=fy=zə=mε=mə=lε=za=vɑ̃=sə=də=mɔʁ=fe 14
  swa=ɲə=lə=sɛ̃=dʁo=mə=swa=ɲə=lε=sɛ̃p=to=mə 12
  mε=kɑ̃=tε=til=də=lɔ=ʁi=ʒi=nə=dy=mal 11
  ka=də=na=se=sɔ̃=kœ=ʁə=də=sɛ̃k=do=mə 11
  εɡ=zi=le=sɔ̃=na=mə=paʁ=mi=lε=ze=twa=lə 12
  u=i=lε=zɔ=mə=sɔ̃=də=la=ʃə=pεʁ=ve 11
  ui=lε=famə=sɔ̃=dε=ɡaʁ=sə=ki=tə=la=fɔ̃=a=lɑ̃=vεʁ 14
  vwa=la=ʒε=lɑ̃=se=lε=zɔs=ti=li=te 10
  puʁ=tɑ̃=tɔ̃pʁə=mje=ʁe=flεk=sə=sə=ʁa=də=mə=kɔ̃=tʁə=diʁə 14
  tymə=di=ʁa=də=nə=pa=fε=ʁə=də=ʒe=ne=ʁa=li=te 14
  e=ty=ɔ=po=zə=ʁa=lə=mj=ø=kɔ̃=tʁə=lə=pi=ʁə 14
  mε=la=ly=si=di=te=nə=ɡe=ʁi=pa=dε=blɔ=ka=ʒə 14
  dε=tʁo=ma=tis=mə=dε=se=kεl=lə=ze=dε=bla=ku 13
  ʒə=pɑ̃=sə=kil=fo=dɔ=ne=dy=tɑ̃=zo=tɑ̃ 11
  kə=sə=tʁu=ve=da=bɔʁ=ε=lə=plys=zɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 12
  kə=lə=ʁεs=tə=a=ʁi=və=ʁa=o=mɔ=mɑ̃=ɔ=pɔʁ=tœ̃ 14
  a=mwɛ̃=kil=ta=tɑ̃=də=de=ʒa=a=ta=pɔʁ=tə=ɛ̃ 13

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/10/2021 22:23Anya

on ressent une jouissance à marier les mots déjà sensible dans le titre qui est très réussi, merci pour ce plaisir de lecture.

👍