Poeme-France : Lecture Écrit Vengeance

Poeme : Prison Break

Poème Vengeance
Publié le 07/07/2016 11:22

L'écrit contient 144 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Haziel

Prison Break

Sous le feu d’un rubis brasillant,
Ornant son front d’une froideur si pâle,
J’invoque le Panthéon rutilant,
A son envoûtement bestial.

Le magnétisme d’une femme carcérale,
Dont l’incantation suffit à me captiver,
Dompte mon appétit bestial,
D’une discussion caniculaire au parloir épié.

L’hypnose opérée derrière ce vitrage irréel,
Sectionne l’ultime tentation au cœur de ma cuirasse.
C’est ainsi que l’on brise l’infrangible glace,
Dans une prison au contact d’une beauté criminelle.

Je l’attendrai au pied de ce mur immatériel,
Le poignard à la main, arme justicière,
Lui rappelant que la disciple meurtrière,
Un jour exécuta sur un parking, mon ami fraternel.

Les feuilles rougiront à l’appel du châtiment,
Alléguant l’inflexible loi du talion,
« Œil pour œil, dent pour dent »,
Et que son corps périsse dans les entrailles du commandement
 • Pieds Hyphénique: Prison Break

  sous=le=feu=dun=ru=bis=bra=sillant 8
  or=nant=son=front=dune=froi=deur=si=pâ=le 10
  jin=vo=que=le=pan=théon=ru=ti=lant 9
  a=son=en=voû=te=ment=bes=tial 8

  le=ma=gné=tis=me=du=ne=fem=me=car=cé=rale 12
  dont=lin=can=ta=tion=suf=fit=à=me=cap=ti=ver 12
  domp=te=mon=ap=pé=tit=bes=tial 8
  dune=dis=cus=sion=ca=ni=cu=lai=reau=par=loir=é=pié 13

  lhyp=noseo=pé=rée=der=rière=ce=vi=tra=ge=ir=réel 12
  sec=ti=onne=lul=ti=me=ten=ta=tion=au=cœur=de=ma=cui=rasse 15
  cest=ain=si=que=lon=bri=se=lin=fran=gi=ble=glace 12
  dans=une=pri=son=au=con=tact=du=ne=beau=té=cri=mi=nelle 14

  je=lat=ten=drai=au=pied=de=ce=mur=im=ma=té=riel 13
  le=poi=gnard=à=la=main=ar=me=jus=ti=ciè=re 12
  lui=rap=pe=lant=que=la=dis=ci=ple=meur=triè=re 12
  un=jour=exé=cu=ta=sur=un=par=king=mon=a=mi=fra=ter=nel 15

  les=feu=illes=rou=gi=ront=à=lap=pel=du=châ=timent 12
  al=lé=guant=lin=flexi=ble=loi=du=ta=li=on 11
  œil=pour=œil=dent=pour=dent 7
  et=que=son=corps=pé=risse=dans=les=en=trailles=du=com=man=de=ment 15
 • Phonétique : Prison Break

  su lə fø dœ̃ ʁybi bʁazijɑ̃,
  ɔʁnɑ̃ sɔ̃ fʁɔ̃ dynə fʁwadœʁ si palə,
  ʒɛ̃vɔkə lə pɑ̃teɔ̃ ʁytilɑ̃,
  a sɔ̃n- ɑ̃vutəmɑ̃ bεstjal.

  lə maɲetismə dynə famə kaʁseʁalə,
  dɔ̃ lɛ̃kɑ̃tasjɔ̃ syfi a mə kaptive,
  dɔ̃ptə mɔ̃n- apeti bεstjal,
  dynə diskysjɔ̃ kanikylεʁə o paʁlwaʁ epje.

  lipnozə ɔpeʁe dəʁjεʁə sə vitʁaʒə iʁeεl,
  sεksjɔnə lyltimə tɑ̃tasjɔ̃ o kœʁ də ma kɥiʁasə.
  sεt- ɛ̃si kə lɔ̃ bʁizə lɛ̃fʁɑ̃ʒiblə ɡlasə,
  dɑ̃z- ynə pʁizɔ̃ o kɔ̃takt dynə bote kʁiminεllə.

  ʒə latɑ̃dʁε o pje də sə myʁ imateʁjεl,
  lə pwaɲaʁ a la mɛ̃, aʁmə ʒystisjεʁə,
  lɥi ʁapəlɑ̃ kə la disiplə məʁtʁjεʁə,
  œ̃ ʒuʁ εɡzekyta syʁ œ̃ paʁkiŋ, mɔ̃n- ami fʁatεʁnεl.

  lε fœjə ʁuʒiʁɔ̃ a lapεl dy ʃatime,
  aleɡɑ̃ lɛ̃flεksiblə lwa dy taljɔ̃,
  « œj puʁ œj, dɑ̃ puʁ dεnt »,
  e kə sɔ̃ kɔʁ peʁisə dɑ̃ lεz- ɑ̃tʁajə dy kɔmɑ̃dəmɑ̃
 • Pieds Phonétique : Prison Break

  su=lə=fø=dœ̃=ʁy=bi=bʁa=zi=j=ɑ̃ 10
  ɔʁ=nɑ̃=sɔ̃=fʁɔ̃=dy=nə=fʁwa=dœʁ=si=palə 10
  ʒɛ̃=vɔ=kə=lə=pɑ̃=te=ɔ̃=ʁy=ti=lɑ̃ 10
  a=sɔ̃=nɑ̃=vu=tə=mɑ̃=bεs=tjal 8

  lə=ma=ɲe=tis=mə=dy=nə=fa=mə=kaʁ=se=ʁalə 12
  dɔ̃=lɛ̃=kɑ̃=ta=sjɔ̃=sy=fi=a=mə=kap=ti=ve 12
  dɔ̃p=tə=mɔ̃=na=pe=ti=bεs=tjal 8
  dynə=dis=ky=sjɔ̃=ka=ni=ky=lε=ʁəo=paʁ=lwaʁ=e=pje 13

  lip=nozəɔ=pe=ʁe=də=ʁjε=ʁə=sə=vi=tʁa=ʒə=i=ʁe=εl 14
  sεk=sjɔnə=lyl=ti=mə=tɑ̃=ta=sjɔ̃=o=kœʁ=də=ma=kɥi=ʁasə 14
  sε=tɛ̃=si=kə=lɔ̃=bʁi=zə=lɛ̃=fʁɑ̃=ʒi=blə=ɡlasə 12
  dɑ̃=zynə=pʁi=zɔ̃=o=kɔ̃=takt=dy=nə=bo=te=kʁi=mi=nεllə 14

  ʒə=la=tɑ̃=dʁε=o=pje=də=sə=myʁ=i=ma=te=ʁjεl 13
  lə=pwa=ɲaʁ=a=la=mɛ̃=aʁ=mə=ʒys=ti=sjε=ʁə 12
  lɥi=ʁa=pə=lɑ̃=kə=la=di=si=plə=məʁ=tʁjε=ʁə 12
  œ̃=ʒuʁ=εɡ=ze=ky=ta=syʁ=œ̃=paʁ=kiŋ=mɔ̃=na=mi=fʁa=tεʁ=nεl 16

  lε=fœjə=ʁu=ʒi=ʁɔ̃=a=la=pεl=dy=ʃa=ti=me 12
  a=le=ɡɑ̃=lɛ̃=flεk=si=blə=lwa=dy=ta=lj=ɔ̃ 12
  œj=puʁ=œj=dɑ̃=puʁ=dεnt 7
  e=kə=sɔ̃=kɔʁ=pe=ʁisə=dɑ̃=lε=zɑ̃=tʁajə=dy=kɔ=mɑ̃=də=mɑ̃ 15

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/07/2016 12:52Df

Poème stylé ... Très stylé !

Auteur de Poésie
07/07/2016 20:21Willy25

Il y a une sacré ambiance dans ce texte qui me plait......