Poeme : Rays Of Darkness

Rays Of Darkness

Rays of darkness
You, you do not stay still,
And me either, oh not returned,
Is this you what is the most beautiful such a marvel,
Because I returned from a life alone
Is not left no chance to say the appearance,
And I,
Tell everyone its immediate
When it comes to life is something interesting
Sometimes it change the world,
And friends are changes,
Sometimes the time wants to make adventures,
Sometimes we will say that
It’s not that we have finally
The amounts of death due to limitations,
For a person lives,
Read, of joyful wonderful
And again the beautiful for them
And do not say how,
For trencher hearts,
And to launder black
And the heart appears scratches,
And the rebels who are asleep,
As it was written by a life each one,
And there are all changed,
Not another thing to give,
Who you are parking your life
The lady living a secret
Who can not hide it so long,
For a smile,
Replace it by a two laugh
And tears do it for the sky,
And the tears of young people,
Appear,
The world,
Between yet…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Rays Of Darkness

  rays=of=dark=ness 4
  you=you=do=not=stay=still 6
  and=me=ei=ther=oh=not=re=tur=ned 9
  is=this=you=w=hat=is=the=most=beau=ti=ful=su=ch=a=mar=vel 16
  be=cause=i=re=tur=ned=from=a=li=fea=lone 11
  is=not=left=no=chance=to=say=theap=pea=rance 10
  and=i 2
  tell=e=ve=ryone=its=im=me=diate 8
  when=it=comes=to=li=fe=is=so=me=thing=in=te=res=ting 14
  some=ti=mes=it=chan=ge=the=world 8
  and=friends=a=re=chan=ges 6
  some=ti=mes=the=ti=me=wants=to=ma=kead=ven=tures 12
  so=me=ti=mes=we=will=say=that 8
  its=not=that=we=have=fi=nal=ly 8
  thea=mounts=of=dea=th=due=to=li=mi=ta=tions 11
  for=a=per=son=li=ves 6
  read=of=joy=ful=won=der=ful 7
  and=a=gain=the=beau=ti=ful=for=them 9
  and=do=not=say=how 5
  for=tren=cher=hearts 4
  and=to=laun=der=black 5
  and=the=heart=ap=pears=s=crat=ches 8
  and=the=re=bels=w=ho=areas=leep 8
  as=it=was=writ=ten=by=a=life=ea=ch=one 11
  and=the=re=a=re=all=chan=ged 8
  not=a=no=ther=thing=to=gi=ve 8
  who=you=a=re=par=king=your=life 8
  the=la=dy=li=ving=a=se=cret 8
  who=can=not=hi=de=it=so=long 8
  for=a=s=mi=le 5
  re=place=it=by=a=t=wo=laugh 8
  and=tears=do=it=for=the=s=ky 8
  and=the=tears=of=young=peo=ple 7
  ap=pear 2
  the=world 2
  bet=we=en=yet 4
 • Phonétique : Rays Of Darkness

  ʁεz- ɔf daʁknεs
  iu, iu do no stε stij,
  ɑ̃d mə εtœʁ, ɔ no ʁətyʁnεd,
  is tiz- iu wa is tə mɔst botifyl syk a maʁvεl,
  bəkozə i ʁətyʁnεd fʁɔm a lifə alɔnə
  is no lεft no ʃɑ̃sə to sε tə apəaʁɑ̃sə,
  ɑ̃d i,
  tεll əvəʁiɔnə its imədjatə
  wɛ̃ it kɔmə to lifə is sɔmεtiŋ ɛ̃təʁεstiŋ
  sɔmətiməz- it ʃɑ̃ʒə tə wɔʁld,
  ɑ̃d fʁjɛ̃dz- aʁə ʃɑ̃ʒə,
  sɔmətimə tə timə wɑ̃ to makə advɑ̃tyʁə,
  sɔmətimə wə wij sε ta
  itεs no ta wə-avə finali
  tə amunz- ɔf dəat dɥ to limitasjɔ̃,
  fɔʁ a pεʁsɔ̃ livə,
  ʁəad, ɔf ʒwafyl wɔ̃dεʁfyl
  ɑ̃d aɡɛ̃ tə botifyl fɔʁ tεm
  ɑ̃d do no sε ɔw,
  fɔʁ tʁɑ̃ʃe əaʁ,
  ɑ̃d to londe blak
  ɑ̃d tə əaʁ apəaʁ skʁatʃə,
  ɑ̃d tə ʁəbεl wo aʁə aslip,
  a it was wʁitɛ̃ bi a lifə əak ɔnə,
  ɑ̃d təʁə aʁə al ʃɑ̃ʒεd,
  no anɔtœʁ tiŋ to ʒivə,
  wo iu aʁə paʁkiŋ iuʁ lifə
  tə ladi liviŋ a sεkʁε
  wo kɑ̃ no idə it so lɔ̃,
  fɔʁ a smilə,
  ʁəplasə it bi a two loɡ
  ɑ̃d təaʁ do it fɔʁ tə ski,
  ɑ̃d tə təaʁz- ɔf iuŋ pəɔplə,
  apəaʁ,
  tə wɔʁld,
  bεtwin iε…
 • Syllabes Phonétique : Rays Of Darkness

  ʁε=zɔf=daʁ=knε=sə 5
  i=u=i=u=do=no=stε=stij 8
  ɑ̃d=mə=ε=tœʁ=ɔ=noʁə=tyʁ=nεd 8
  is=ti=zi=u=wa=istə=mɔst=bo=ti=fyl=syk=a=maʁ=vεl 14
  bə=kozə=i=ʁə=tyʁ=nεd=fʁɔm=a=li=fəa=lɔnə 11
  is=no=lεft=no=ʃɑ̃sə=to=sε=təa=pə=a=ʁɑ̃sə 11
  ɑ̃d=i 2
  tεll=ə=və=ʁi=ɔnə=its=i=mə=djatə 9
  wɛ̃=it=kɔmə=to=li=fə=is=sɔ=mε=tiŋ=ɛ̃=tə=ʁεs=tiŋ 14
  sɔmə=ti=mə=zit=ʃɑ̃=ʒə=tə=wɔʁld 8
  ɑ̃d=fʁjɛ̃d=za=ʁə=ʃɑ̃=ʒə 6
  sɔmə=ti=mə=tə=ti=mə=wɑ̃=to=ma=kəad=vɑ̃tyʁə 11
  sɔ=mə=ti=mə=wə=wij=sε=ta 8
  i=tεsə=no=ta=wə-a=və=fi=na=li 10
  təa=mun=zɔf=də=at=dɥ=to=li=mi=ta=sjɔ̃ 11
  fɔʁ=a=pεʁ=sɔ̃=li=və 6
  ʁə=ad=ɔf=ʒwa=fyl=wɔ̃=dεʁ=fyl 8
  ɑ̃d=a=ɡɛ̃tə=bo=ti=fyl=fɔʁ=tεm 8
  ɑ̃d=do=no=sε=ɔw 5
  fɔʁ=tʁɑ̃=ʃe=ə=aʁ 5
  ɑ̃d=to=lon=de=blak 5
  ɑ̃d=tə=ə=aʁ=apə=aʁ=skʁat=ʃə 8
  ɑ̃d=tə=ʁə=bεl=wo=aʁə=a=slip 8
  a=it=was=wʁi=tɛ̃=bi=a=lifə=əak=ɔnə 10
  ɑ̃d=tə=ʁə=a=ʁə=al=ʃɑ̃=ʒεd 8
  no=a=nɔ=tœʁ=tiŋ=to=ʒi=və 8
  wo=i=u=aʁə=paʁ=kiŋ=i=uʁlifə 8
  tə=la=di=li=viŋ=a=sε=kʁε 8
  wo=kɑ̃=no=i=də=it=so=lɔ̃ 8
  fɔʁ=a=smi=lə 4
  ʁə=pla=sə=it=bi=a=two=loɡ 8
  ɑ̃d=tə=aʁ=do=it=fɔʁ=tə=ski 8
  ɑ̃d=tə=təaʁ=zɔf=i=uŋ=pə=ɔplə 8
  a=pə=aʁ 3
  tə=wɔʁld 2
  bε=twin=i=ε 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.