Poeme : Eyes

Eyes

I hold the eye, when I looking over there,
When the rainbow still unwell
When you come here, to try talking now,
Then stopping about, the most serious way,
Over me and over her face,
And get a sign, of the key of my sway spares,
And come just in my body,
That body side !
Between you and me,
Is just a one way ?
When you come over out me you’ve forget my place,
Did you ? Coming risk my way,
How are your manners to be ?
A good seeker of me only, hey
Number the days and how’ll you get high,
You’re looking for me, but how about « Hi » ?
In the last time, you’ve found me without lie,
I’m not like you when you get it in your lips
As I don’t know you well, so I’m !
Rising of that, have you met me one time ?
Or didn’t you calling, a girl before me, a time,
Between you and me,
Is just a one way ?
When you come over out me you’ve forget my place,
Did you ? Coming risk my way,
How are your manners to be ?
A good seeker of me only, hey
Oh please don’t coming,
Let me wait you and I will go on,
Oh, please don’t say more lie,
What happen when you tell me, « I no »
Between you and me,
Is just a one way ?
When you come over out me you’ve forget my place,
Did you ? Coming risk my way,
How are your manners to be ?
A good seeker of me only, hey

Over me and over all those
You’ll be fine to share with us
A lot of things magically so
I can’t control my way

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Eyes

  i=hold=the=eye=w=hen=i=loo=king=o=ver=the=re 13
  when=the=rain=bow=still=un=well 7
  when=you=come=he=re=to=try=tal=king=now 10
  then=stop=ping=a=bout=the=most=se=rious=way 10
  over=me=and=o=ver=her=fa=ce 8
  and=get=a=si=gn=of=the=key=of=my=s=way=s=pares 14
  and=co=me=just=in=my=bo=dy 8
  that=bo=dy=si=de 5
  bet=we=en=you=and=me 6
  is=just=a=o=ne=way 6
  when=you=comeo=ver=out=me=you=ve=for=get=my=place 12
  did=you=co=ming=risk=my=way 7
  how=a=re=your=man=ners=to=be 8
  a=good=see=ker=of=meon=ly=hey 8
  num=ber=the=days=and=howl=l=you=get=high 10
  youre=loo=king=for=me=but=how=a=bout=hi 10
  in=the=last=time=you=ve=found=me=wi=thout=lie 11
  im=not=like=you=w=hen=you=get=it=in=your=lips 12
  as=i=dont=k=now=you=well=so=im 9
  ri=sing=of=that=have=you=met=meo=ne=time 10
  or=didnt=you=cal=ling=a=girl=be=fore=me=a=time 12
  bet=we=en=you=and=me 6
  is=just=a=o=ne=way 6
  when=you=comeo=ver=out=me=you=ve=for=get=my=place 12
  did=you=co=ming=risk=my=way 7
  how=a=re=your=man=ners=to=be 8
  a=good=see=ker=of=meon=ly=hey 8
  oh=plea=se=dont=co=ming 6
  let=me=wait=you=and=i=will=go=on 9
  oh=plea=se=dont=say=mo=re=lie 8
  what=hap=pen=w=hen=you=tell=me=i=no 10
  bet=we=en=you=and=me 6
  is=just=a=o=ne=way 6
  when=you=comeo=ver=out=me=you=ve=for=get=my=place 12
  did=you=co=ming=risk=my=way 7
  how=a=re=your=man=ners=to=be 8
  a=good=see=ker=of=meon=ly=hey 8

  over=me=and=o=ver=all=tho=se 8
  youl=l=be=fine=to=share=wi=th=us 9
  a=lot=of=things=ma=gi=cal=ly=so 9
  i=cant=con=trol=my=way 6
 • Phonétique : Eyes

  i ɔld tə εj, wɛ̃ i lukiŋ ɔve təʁə,
  wɛ̃ tə ʁɛ̃bɔw stij œ̃wεll
  wɛ̃ iu kɔmə əʁə, to tʁi talkiŋ nɔw,
  tɛ̃ stɔpiŋ abu, tə mɔst səʁjus wε,
  ɔve mə ɑ̃d ɔve εʁ fasə,
  ɑ̃d ʒεt a siɲ, ɔf tə ke ɔf mi swε spaʁə,
  ɑ̃d kɔmə ʒyst ɛ̃ mi bɔdi,
  ta bɔdi sidə !
  bεtwin iu ɑ̃d mə,
  is ʒyst a ɔnə wε ?
  wɛ̃ iu kɔmə ɔve u mə iuvə fɔʁʒε mi plasə,
  did iu ? kɔmiŋ ʁisk mi wε,
  ɔw aʁə iuʁ mane to bə ?
  a ɡud sike ɔf mə ɔ̃li, e
  nœ̃be tə dεz- ɑ̃d ɔwεl εl iu ʒεt iɡ,
  iuʁə lukiŋ fɔʁ mə, byt ɔw abut « i » ?
  ɛ̃ tə last timə, iuvə fund mə witu li,
  iεm no likə iu wɛ̃ iu ʒεt it ɛ̃ iuʁ lip
  a i dɔnte knɔw iu wεll, so iεm !
  ʁiziŋ ɔf ta, avə iu mεt mə ɔnə timə ?
  ɔʁ didnte iu kaliŋ, a ʒiʁl bəfɔʁə mə, a timə,
  bεtwin iu ɑ̃d mə,
  is ʒyst a ɔnə wε ?
  wɛ̃ iu kɔmə ɔve u mə iuvə fɔʁʒε mi plasə,
  did iu ? kɔmiŋ ʁisk mi wε,
  ɔw aʁə iuʁ mane to bə ?
  a ɡud sike ɔf mə ɔ̃li, e
  ɔ pləazə dɔnte kɔmiŋ,
  lεt mə wε iu ɑ̃d i wij ɡo ɔ̃,
  ɔ, pləazə dɔnte sε mɔʁə li,
  wa-apɛ̃ wɛ̃ iu tεll mə, « i nɔ »
  bεtwin iu ɑ̃d mə,
  is ʒyst a ɔnə wε ?
  wɛ̃ iu kɔmə ɔve u mə iuvə fɔʁʒε mi plasə,
  did iu ? kɔmiŋ ʁisk mi wε,
  ɔw aʁə iuʁ mane to bə ?
  a ɡud sike ɔf mə ɔ̃li, e

  ɔve mə ɑ̃d ɔve al tozə
  iuεl εl bə finə to ʃaʁə wit ys
  a lo ɔf tiŋ maʒikali so
  i kante kɔ̃tʁɔl mi wε
 • Syllabes Phonétique : Eyes

  i=ɔld=tə=εj=wɛ̃=i=lu=kiŋ=ɔ=ve=tə=ʁə 12
  wɛ̃=tə=ʁɛ̃=bɔw=stij=œ̃=wεll 7
  wɛ̃=i=u=kɔ=mə=ə=ʁə=to=tʁi=tal=kiŋ=nɔw 12
  tɛ̃=stɔ=piŋ=a=bu=tə=mɔst=sə=ʁjus=wε 10
  ɔ=ve=mə=ɑ̃d=ɔ=ve=εʁ=fa=sə 9
  ɑ̃d=ʒεt=a=siɲ=ɔf=tə=ke=ɔf=mi=swε=spa=ʁə 12
  ɑ̃d=kɔ=mə=ʒyst=ɛ̃=mi=bɔ=di 8
  ta=bɔ=di=si=də 5
  bε=twin=i=u=ɑ̃d=mə 6
  is=ʒyst=a=ɔ=nə=wε 6
  wɛ̃=i=u=kɔməɔ=ve=u=mə=i=u=və=fɔʁ=ʒε=mi=plasə 14
  did=i=u=kɔ=miŋ=ʁisk=mi=wε 8
  ɔw=a=ʁə=i=uʁ=ma=ne=to=bə 9
  a=ɡud=si=ke=ɔf=mə=ɔ̃=li=e 9
  nœ̃=be=tə=dε=zɑ̃d=ɔ=wεl=εl=i=u=ʒεt=iɡ 12
  i=u=ʁə=lu=kiŋ=fɔʁ=mə=byt=ɔw=a=but=i 12
  ɛ̃tə=last=ti=mə=i=u=və=fund=mə=wi=tu=li 12
  i=εm=no=likə=i=u=wɛ̃=i=u=ʒεt=it=ɛ̃=i=uʁ=lip 15
  a=i=dɔ=nə=te=knɔw=i=u=wεll=so=i=εm 12
  ʁi=ziŋ=ɔf=ta=avə=i=u=mεt=mə=ɔ=nə=timə 12
  ɔʁ=did=nte=i=u=ka=liŋ=a=ʒiʁl=bə=fɔʁə=mə=a=timə 14
  bε=twin=i=u=ɑ̃d=mə 6
  is=ʒyst=a=ɔ=nə=wε 6
  wɛ̃=i=u=kɔməɔ=ve=u=mə=i=u=və=fɔʁ=ʒε=mi=plasə 14
  did=i=u=kɔ=miŋ=ʁisk=mi=wε 8
  ɔw=a=ʁə=i=uʁ=ma=ne=to=bə 9
  a=ɡud=si=ke=ɔf=mə=ɔ̃=li=e 9
  ɔ=plə=a=zə=dɔ=nə=te=kɔ=miŋ 9
  lεt=mə=wε=i=u=ɑ̃d=i=wij=ɡo=ɔ̃ 10
  ɔ=plə=a=zə=dɔ=nə=te=sε=mɔ=ʁə=li 11
  wa-a=pɛ̃=wɛ̃=i=u=tεll=mə=i=nɔ 10
  bε=twin=i=u=ɑ̃d=mə 6
  is=ʒyst=a=ɔ=nə=wε 6
  wɛ̃=i=u=kɔməɔ=ve=u=mə=i=u=və=fɔʁ=ʒε=mi=plasə 14
  did=i=u=kɔ=miŋ=ʁisk=mi=wε 8
  ɔw=a=ʁə=i=uʁ=ma=ne=to=bə 9
  a=ɡud=si=ke=ɔf=mə=ɔ̃=li=e 9

  ɔ=ve=mə=ɑ̃d=ɔ=ve=al=to=zə 9
  i=u=εl=εl=bə=fi=nə=to=ʃa=ʁə=wit=ys 12
  a=lo=ɔf=tiŋ=ma=ʒi=ka=li=so 9
  i=kan=te=kɔ̃=tʁɔl=mi=wε 7

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.