Poeme : Where Are You ?

Where Are You ?

Where are you ? Where are you ?
In the above, or in the below

I’ve do, anything,
What’s the time, you deicide to go

Where are you ?
Where are you ?

Did you see any women ?
Very beautiful and so young,
Even, even
She’s very attractive with her hair the brown
Even, even,
She’s not talk with someone ; she walks with head lower,
When someone has joke her, her laugh listen by the world,
Where are you ?

But I think you were my women, old one,
But I though you was my women whom I seek,
But the problem she’s don’t want let me free, crazy !
If you listen me now beauty, you’ll get me out,
If you aren’t, I’ll be forever with this old
I don’t know what do I do for get this thing forever !
Where are you ?

I think you was already my women who seek, fiancée
I am now out in your marriage sorry I’ve show your face
I don’t have do anything I sure you just I’ve move your hidden,
When your men has hold me up, there’s my way to see all
If you walk with lower head, and never get any hear of my whole,
If you don’t hear me with all this act and problems you’ll be strange,

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Where Are You ?

  whe=re=a=re=you=w=he=re=a=re=you 11
  in=the=a=bo=ve=or=in=the=be=low 10

  i=ve=do=a=ny=thing 6
  whats=the=ti=me=you=dei=ci=de=to=go 10

  whe=re=a=re=you 5
  whe=re=a=re=you 5

  did=you=see=a=ny=wo=men 7
  ve=ry=beau=ti=ful=and=so=young 8
  even=e=ven 3
  shes=ve=ry=at=trac=tive=wi=th=her=hair=the=brown 12
  even=e=ven 3
  shes=not=talk=wi=th=so=meone=she=walks=wi=th=head=lo=wer 14
  when=so=meone=has=jo=ke=her=her=laugh=lis=ten=by=the=world 14
  whe=re=a=re=you 5

  but=i=think=you=we=re=my=wo=men=old=o=ne 12
  but=i=though=you=was=my=wo=men=w=hom=i=seek 12
  but=the=pro=blem=shes=dont=want=let=me=free=cra=zy 12
  if=you=listen=me=now=beau=ty=youl=l=get=me=out 12
  if=you=arent=il=l=be=fo=re=ver=wi=th=this=old 13
  i=dont=k=now=w=hat=do=i=do=for=get=this=thing=fore=ver 15
  whe=re=a=re=you 5

  i=think=you=was=al=rea=dy=my=women=w=ho=seek=fian=cée 14
  i=am=now=out=in=your=mar=riage=sor=ry=i=ve=show=your=face 15
  i=dont=have=do=a=ny=thing=i=su=re=you=just=i=ve=mo=ve=your=hid=den 19
  when=your=men=has=hold=meup=the=res=my=way=to=see=all 13
  if=you=walk=wi=th=lo=wer=head=and=ne=ver=get=a=ny=hear=of=my=w=hole 19
  if=you=dont=hear=me=wi=th=all=this=act=and=pro=blems=youl=l=be=strange 17
 • Phonétique : Where Are You ?

  wəʁə aʁə iu ? wəʁə aʁə iu ?
  ɛ̃ tə abɔvə, ɔʁ ɛ̃ tə bəlɔw

  ivə do, anitiŋ,
  watεs tə timə, iu dεsidə to ɡo

  wəʁə aʁə iu ?
  wəʁə aʁə iu ?

  did iu si ani wɔmɛ̃ ?
  vəʁi botifyl ɑ̃d so iuŋ,
  əvɛ̃, əvɛ̃
  ʃəεs vəʁi atʁaktivə wit εʁ-εʁ tə bʁɔwn
  əvɛ̃, əvɛ̃,
  ʃəεs no talk wit sɔməɔnə, ʃə walk wit əad lɔwœʁ,
  wɛ̃ sɔməɔnə-as ʒɔkə εʁ, εʁ loɡ listɛ̃ bi tə wɔʁld,
  wəʁə aʁə iu ?

  byt i tɛ̃k iu wəʁə mi wɔmɛ̃, ɔld ɔnə,
  byt i tuɡ iu was mi wɔmɛ̃ wɔm i sik,
  byt tə pʁɔblεm ʃəεs dɔnte wɑ̃ lεt mə fʁi, kʁazi !
  if iu listɛ̃ mə nɔw boti, iuεl εl ʒεt mə u,
  if iu aʁənte, iεl εl bə fɔʁəve wit tiz- ɔld
  i dɔnte knɔw wa do i do fɔʁ ʒεt ti tiŋ fɔʁəve !
  wəʁə aʁə iu ?

  i tɛ̃k iu was alʁəadi mi wɔmɛ̃ wo sik, fjɑ̃se
  i am nɔw u ɛ̃ iuʁ maʁjaʒə sɔʁi ivə ʃɔw iuʁ fasə
  i dɔnte-avə do anitiŋ i syʁə iu ʒyst ivə mɔvə iuʁ idɛ̃,
  wɛ̃ iuʁ mεn-as ɔld mə yp, təʁəεs mi wε to si al
  if iu walk wit lɔwœʁ əad, ɑ̃d nəve ʒεt ani əaʁ ɔf mi wɔlə,
  if iu dɔnte əaʁ mə wit al tiz- akt ɑ̃d pʁɔblεmz- iuεl εl bə stʁɑ̃ʒə,
 • Syllabes Phonétique : Where Are You ?

  wə=ʁə=a=ʁə=i=u=wə=ʁə=a=ʁə=i=u 12
  ɛ̃=tə=a=bɔ=və=ɔʁ=ɛ̃=tə=bə=lɔw 10

  i=və=do=a=ni=tiŋ 6
  wa=tε=sə=tə=ti=mə=i=u=dε=si=də=to=ɡo 13

  wə=ʁə=a=ʁə=i=u 6
  wə=ʁə=a=ʁə=i=u 6

  did=i=u=si=a=ni=wɔ=mɛ̃ 8
  və=ʁi=bo=ti=fyl=ɑ̃d=so=i=uŋ 9
  ə=vɛ̃=ə=vɛ̃ 4
  ʃə=ε=sə=və=ʁi=a=tʁak=ti=və=wit=εʁ-εʁ=tə=bʁɔwn 14
  ə=vɛ̃=ə=vɛ̃ 4
  ʃə=εsə=no=talk=wit=sɔ=mə=ɔ=nə=ʃə=walk=wit=ə=ad=lɔ=wœʁ 16
  wɛ̃=sɔ=mə=ɔ=nə-as=ʒɔ=kə=εʁ=εʁ=loɡ=lis=tɛ̃=bi=tə=wɔʁld 16
  wə=ʁə=a=ʁə=i=u 6

  byt=i=tɛ̃k=i=u=wə=ʁə=mi=wɔ=mɛ̃=ɔld=ɔ=nə 13
  byt=i=tuɡ=i=u=was=mi=wɔ=mɛ̃=wɔm=i=sik 12
  byt=tə=pʁɔ=blεm=ʃə=ε=sə=dɔ=nə=te=wɑ̃=lεt=mə=fʁi=kʁa=zi 16
  if=i=u=lis=tɛ̃=mə=nɔw=bo=ti=i=u=εl=εl=ʒεt=mə=u 16
  if=i=u=a=ʁən=te=i=εl=εl=bə=fɔ=ʁə=ve=wit=ti=zɔld 16
  i=dɔ=nə=te=knɔw=wa=do=i=do=fɔʁ=ʒεt=ti=tiŋ=fɔ=ʁə=ve 16
  wə=ʁə=a=ʁə=i=u 6

  i=tɛ̃k=i=u=was=al=ʁə=a=di=mi=wɔ=mɛ̃=wo=sik=fjɑ̃=se 16
  i=am=nɔw=u=ɛ̃=i=uʁ=ma=ʁjaʒə=sɔ=ʁi=i=və=ʃɔw=i=uʁ=fasə 17
  i=dɔnə=te-a=və=do=a=ni=tiŋ=i=sy=ʁə=i=u=ʒyst=i=və=mɔ=və=i=uʁ=i=dɛ̃ 23
  wɛ̃=i=uʁ=mεn-as=ɔld=mə=yp=tə=ʁə=εsə=mi=wε=to=si=al 16
  if=i=u=walk=wit=lɔ=wœʁ=əad=ɑ̃d=nə=ve=ʒεt=a=niə=aʁ=ɔf=mi=wɔlə 18
  if=i=u=dɔnə=te=əaʁ=mə=wit=al=ti=zakt=ɑ̃d=pʁɔ=blεm=zi=u=εl=εl=bə=stʁɑ̃ʒə 20

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.