Poeme : Broken

Broken

Broken, you’d got the say
The yours, is very crazy
When you are going to move,
I’ll be follow, at the fin,
You don’t know what the point of the love I’ve got,
Broken, you’d got the say,
The yours, is in full crazy
When I just stop I’ll find you,
You call the flowers to welcome me
You don’t know what just I’d think in that time
Broken, you’d got the say,
Your body shut, hot and hot
Your lips hide, the most way to get,
Nonsense to get it, new and beauty
Is there anyone, who loves me ?
Your body, is the caller of the passion,
Our hot love will not go out !
Broken, you’d got the say
(Chapter)
Never will you be, far away
And if this will, I’ll come,
I’ll promise, never, never
If it’s will, never, never
We’re both ; we’re in sense both,
If the destiny will change will be too with him

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Broken

  bro=ken=youd=got=the=say 6
  the=yours=is=ve=ry=cra=zy 7
  when=you=a=re=going=to=mo=ve 8
  il=l=be=fol=low=at=the=fin 8
  you=dont=k=now=w=hat=the=point=of=the=love=i=ve=got 14
  bro=ken=youd=got=the=say 6
  the=yours=is=in=full=cra=zy 7
  when=i=just=stop=il=l=find=you 8
  you=call=the=flo=wers=to=wel=come=me 9
  you=dont=k=now=w=hat=just=id=think=in=that=time 12
  bro=ken=youd=got=the=say 6
  your=bo=dy=shut=hot=and=hot 7
  your=lips=hide=the=most=way=to=get 8
  nonsen=se=to=get=it=new=and=beau=ty 9
  is=the=rea=nyone=w=ho=loves=me 8
  your=bo=dy=is=the=cal=ler=of=the=pas=sion 11
  our=hot=lo=ve=will=not=go=out 8
  bro=ken=youd=got=the=say 6
  chap=ter 3
  ne=ver=will=you=be=far=a=way 8
  and=if=this=will=il=l=co=me 8
  il=l=pro=mise=ne=ver=ne=ver 8
  if=its=will=ne=ver=ne=ver 7
  we=re=bo=th=we=rein=sense=bo=th 9
  if=the=des=ti=ny=will=change=will=be=too=wi=th=him 13
 • Phonétique : Broken

  bʁɔkɛ̃, iude ɡo tə sε
  tə iuʁ, is vəʁi kʁazi
  wɛ̃ iu aʁə ɡuiŋ to mɔvə,
  iεl εl bə fɔlɔw, a tə fɛ̃,
  iu dɔnte knɔw wa tə pwɛ̃ ɔf tə lɔvə ivə ɡo,
  bʁɔkɛ̃, iude ɡo tə sε,
  tə iuʁ, is ɛ̃ fyl kʁazi
  wɛ̃ i ʒyst stɔp iεl εl fɛ̃d iu,
  iu kal tə flɔwœʁ to wεlkɔmə mə
  iu dɔnte knɔw wa ʒyst ide tɛ̃k ɛ̃ ta timə
  bʁɔkɛ̃, iude ɡo tə sε,
  iuʁ bɔdi ʃy, o ɑ̃d o
  iuʁ lipz- idə, tə mɔst wε to ʒεt,
  nɔ̃sɑ̃sə to ʒεt it, nεw ɑ̃d boti
  is təʁə aniɔnə, wo lɔvə mə ?
  iuʁ bɔdi, is tə kale ɔf tə pasjɔ̃,
  uʁ o lɔvə wij no ɡo u !
  bʁɔkɛ̃, iude ɡo tə sε
  (ʃaptəʁ)
  nəve wij iu bə, faʁ awε
  ɑ̃d if ti wij, iεl εl kɔmə,
  iεl εl pʁɔmizə, nəve, nəve
  if itεs wij, nəve, nəve
  wəʁə bɔt, wəʁə ɛ̃ sɑ̃sə bɔt,
  if tə dεstini wij ʃɑ̃ʒə wij bə tu wit im
 • Syllabes Phonétique : Broken

  bʁɔ=kɛ̃=i=u=de=ɡo=tə=sε 8
  tə=i=uʁ=is=və=ʁi=kʁa=zi 8
  wɛ̃=i=u=aʁə=ɡu=iŋ=to=mɔvə 8
  i=εl=εl=bə=fɔ=lɔw=atə=fɛ̃ 8
  i=u=dɔnə=te=knɔw=wa=tə=pwɛ̃=ɔf=tə=lɔ=və=i=və=ɡo 15
  bʁɔ=kɛ̃=i=u=de=ɡo=tə=sε 8
  tə=i=uʁ=is=ɛ̃=fyl=kʁa=zi 8
  wɛ̃=i=ʒyst=stɔp=i=εl=εl=fɛ̃d=i=u 10
  i=u=kal=tə=flɔ=wœʁ=to=wεl=kɔmə=mə 10
  i=u=dɔnə=te=knɔw=wa=ʒyst=i=de=tɛ̃k=ɛ̃=tatimə 12
  bʁɔ=kɛ̃=i=u=de=ɡo=tə=sε 8
  i=uʁ=bɔ=di=ʃy=o=ɑ̃d=o 8
  i=uʁ=lip=zidə=tə=mɔst=wε=to=ʒεt 9
  nɔ̃=sɑ̃sə=to=ʒεt=it=nεw=ɑ̃d=bo=ti 9
  istəʁə=a=ni=ɔnə=wo=lɔ=və=mə 8
  i=uʁ=bɔ=di=istə=ka=le=ɔf=tə=pa=sjɔ̃ 11
  uʁ=o=lɔ=və=wij=no=ɡo=u 8
  bʁɔ=kɛ̃=i=u=de=ɡo=tə=sε 8
  ʃap=təʁ 3
  nə=ve=wij=i=ubə=faʁ=a=wε 8
  ɑ̃d=if=ti=wij=i=εl=εl=kɔmə 8
  i=εl=εl=pʁɔ=mizə=nə=ve=nə=ve 9
  if=i=tεsə=wij=nə=ve=nə=ve 8
  wə=ʁə=bɔt=wə=ʁə=ɛ̃=sɑ̃sə=bɔt 8
  if=tə=dεs=ti=ni=wij=ʃɑ̃ʒə=wij=bə=tu=wit=im 12

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.