Poeme : Draw Smile

Draw Smile

Colourful the life once,
Image and image it,
Make a very big doll, with wood and clothes,
You’ll be thankful by the people,
You’re like a short flower,
Try to get a way to be tall,
The life need some change,
It’s your role to change it happy,
Love the people when they draw some smile in their lips,
When you’ll answer it, the heart is in full gorgeous and felicity

Once you’re in ill, you’ll smile, ever, ever, ever, ever
When I’ll talk to the sun if she sees you,
She answer me go away
When I’ll talk to the moon if he knows you,
He answers me go away,
When I’ll call the wind and I ask him
If he was passing and he sees you,
Yes, yes,
Only the wind who answer me but I don’t know direction
Open your heart and smile and forget you’ll be have the solution
Right here you are there’s my lover come here,

Get the life, get the truth,
All the eternal technology and certain nature,
I’ve ask them for you,
With some small difficult
I win my way to get to you,
With me
With me
We’ll ask the rain if she turns back and hold us in the clouds only,

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Draw Smile

  co=lour=ful=the=li=fe=on=ce 8
  ima=ge=and=i=ma=ge=it 7
  makea=ve=ry=big=doll=wi=th=wood=and=clothes 10
  youl=l=be=thank=ful=by=the=people 8
  you=re=li=ke=a=short=flo=wer 8
  try=to=get=a=way=to=be=tall 8
  the=li=fe=need=so=me=chan=ge 8
  its=your=role=to=chan=ge=it=hap=py 9
  love=the=peo=ple=w=hen=they=draw=so=me=s=mi=lein=their=lips 15
  when=youl=l=ans=wer=it=the=heart=is=in=full=gor=geous=and=fe=li=ci=ty 18
  1
  once=you=rein=ill=youl=l=s=mi=le=e=ver=e=ver=e=ver=e=ver 17
  when=il=l=talk=to=the=sun=if=she=sees=you 11
  she=ans=wer=me=go=a=way 7
  when=il=l=talk=to=the=moon=if=he=k=nows=you 12
  he=ans=wers=me=go=a=way 7
  when=il=l=call=the=wind=and=i=ask=him 10
  if=he=was=pas=sing=and=he=sees=you 9
  yes=yes 2
  on=ly=the=wind=w=ho=ans=wer=me=but=i=dont=k=now=di=rec=tion 17
  open=your=heart=and=s=mileand=for=get=youl=l=be=ha=ve=the=so=lu=tion 17
  right=he=re=you=are=the=res=my=lo=ver=co=me=he=re 14
  1
  get=the=li=fe=get=the=tru=th 8
  all=the=e=ter=nal=tech=no=lo=gy=and=cer=tain=na=ture 14
  i=ve=ask=them=for=you 6
  wi=th=some=s=mall=dif=fi=cult 8
  i=win=my=way=to=get=to=you 8
  wi=th=me 3
  wi=th=me 3
  wel=l=ask=the=rain=if=she=turns=ba=ck=and=hold=us=in=the=clouds=on=ly 18
 • Phonétique : Draw Smile

  kɔluʁfyl tə lifə ɔ̃sə,
  imaʒə ɑ̃d imaʒə it,
  makə a vəʁi biɡ dɔl, wit wud ɑ̃d klɔtə,
  iuεl εl bə tɑ̃kfyl bi tə pəɔplə,
  iuʁə likə a ʃɔʁ flɔwœʁ,
  tʁi to ʒεt a wε to bə tal,
  tə lifə nid sɔmə ʃɑ̃ʒə,
  itεs iuʁ ʁɔlə to ʃɑ̃ʒə it-api,
  lɔvə tə pəɔplə wɛ̃ te dʁaw sɔmə smilə ɛ̃ tεʁ lip,
  wɛ̃ iuεl εl ɑ̃swœʁ it, tə əaʁ is ɛ̃ fyl ɡɔʁʒusz- ɑ̃d fəlisiti

  ɔ̃sə iuʁə ɛ̃ ill, iuεl εl smilə, əve, əve, əve, əve
  wɛ̃ iεl εl talk to tə sœ̃ if ʃə siz- iu,
  ʃə ɑ̃swœʁ mə ɡo awε
  wɛ̃ iεl εl talk to tə mun if ə knɔwz- iu,
  ə ɑ̃swœʁ mə ɡo awε,
  wɛ̃ iεl εl kal tə wɛ̃d ɑ̃d i ask im
  if ə was pasiŋ ɑ̃d ə siz- iu,
  iεs, iεs,
  ɔ̃li tə wɛ̃d wo ɑ̃swœʁ mə byt i dɔnte knɔw diʁεksjɔ̃
  ɔpɛ̃ iuʁ əaʁ ɑ̃d smilə ɑ̃d fɔʁʒε iuεl εl bə-avə tə sɔlysjɔ̃
  ʁajt əʁə iu aʁə təʁəεs mi lɔve kɔmə əʁə,

  ʒεt tə lifə, ʒεt tə tʁyt,
  al tə ətεʁnal tεknɔlɔʒi ɑ̃d sεʁtɛ̃ natyʁə,
  ivə ask tεm fɔʁ iu,
  wit sɔmə smal difikylt
  i wɛ̃ mi wε to ʒεt to iu,
  wit mə
  wit mə
  wəεl εl ask tə ʁɛ̃ if ʃə tyʁn bak ɑ̃d ɔld ys ɛ̃ tə kludz- ɔ̃li,
 • Syllabes Phonétique : Draw Smile

  kɔ=luʁ=fyl=tə=li=fə=ɔ̃=sə 8
  i=ma=ʒə=ɑ̃d=i=ma=ʒə=it 8
  makəa=və=ʁi=biɡ=dɔl=wit=wud=ɑ̃d=klɔtə 9
  i=u=εl=εl=bə=tɑ̃k=fyl=bitə=pəɔplə 9
  i=u=ʁə=likə=a=ʃɔʁ=flɔ=wœʁ 8
  tʁi=to=ʒεt=a=wε=to=bə=tal 8
  tə=li=fə=nid=sɔ=mə=ʃɑ̃=ʒə 8
  i=tεsə=i=uʁ=ʁɔlə=to=ʃɑ̃=ʒə=it-a=pi 11
  lɔvə=tə=pəɔ=plə=wɛ̃=te=dʁaw=sɔ=mə=smi=lə=ɛ̃=tεʁ=lip 14
  wɛ̃=i=u=εl=εl=ɑ̃=swœʁ=it=tə=əaʁ=is=ɛ̃=fyl=ɡɔʁ=ʒus=zɑ̃d=fə=li=si=ti 20
  1
  ɔ̃sə=i=u=ʁəɛ̃=ill=i=u=εl=εl=smi=lə=ə=ve=ə=ve=ə=ve=ə=ve 19
  wɛ̃=i=εl=εl=talk=totə=sœ̃=if=ʃə=si=zi=u 12
  ʃə=ɑ̃=swœ=ʁə=mə=ɡo=a=wε 8
  wɛ̃=i=εl=εl=talk=totə=mun=if=ə=knɔw=zi=u 12
  ə=ɑ̃=swœ=ʁə=mə=ɡo=a=wε 8
  wɛ̃=i=εl=εl=kal=tə=wɛ̃d=ɑ̃d=i=ask=im 11
  if=ə=was=pa=siŋ=ɑ̃d=ə=si=zi=u 10
  i=εs=i=εs 4
  ɔ̃=litə=wɛ̃d=wo=ɑ̃=swœʁ=mə=byt=i=dɔ=nə=te=knɔw=di=ʁεk=sjɔ̃ 16
  ɔ=pɛ̃=i=uʁəaʁ=ɑ̃d=smi=lə=ɑ̃d=fɔʁ=ʒε=i=u=εl=εl=bə-a=və=tə=sɔ=ly=sjɔ̃ 21
  ʁajt=ə=ʁə=i=u=aʁə=tə=ʁəε=sə=mi=lɔ=ve=kɔ=mə=ə=ʁə 16
  1
  ʒεt=tə=li=fə=ʒεt=tə=tʁyt 7
  al=tə=ə=tεʁ=nal=tεk=nɔ=lɔ=ʒi=ɑ̃d=sεʁ=tɛ̃natyʁə 12
  i=və=ask=tεm=fɔʁ=i=u 7
  wit=sɔ=mə=smal=di=fi=kylt 7
  i=wɛ̃=mi=wε=to=ʒεt=to=i=u 9
  wit=mə 2
  wit=mə 2
  wəεl=εl=ask=tə=ʁɛ̃=if=ʃə=tyʁn=bak=ɑ̃d=ɔld=ys=ɛ̃tə=klud=zɔ̃=li 16

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.