Poeme : To Know Yourself Before To Know Some Thing Out

To Know Yourself Before To Know Some Thing Out

A nonsense probably can’t tell the truth ; why ?
A getting a no share from the mocking in new lies,
Use just the love, in an isle of ruin side
You’ve been, o little backing, turns too far,
Listen too your hurt
In the wild when they’re do
Listen too your hurt
These notion, either can’t do
I know when I’ll be going
And I’ve not got time
Listen too your hurt
Because, this can learn you « bye »
Sometimes you wonder even this act is worth lie,
These sentence more than add or lost in the tide,
They’re let me in, about, is what if seems,
To knowing holes holding,
In your dreams,
Listen too your hurt
In the wild when they’re do
Listen too your hurt
These notion, either can’t do
I know when I’ll be going
And I’ve not got time
Listen too your hurt
Because, this can learn you « bye »
And there are choices,
Than ever be « word »,
To choosing something,
To be add for the world,
Some kind of fragile,
They’re turn you lost been,
When you’re wild, either,
Than the will,
Listen too your hurt
In the wild when they’re do
Listen to your hurt

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: To Know Yourself Before To Know Some Thing Out

  a=nonsen=se=pro=ba=bly=cant=tell=the=tru=th=w=hy 13
  a=get=ting=a=no=share=from=the=mo=cking=in=new=lies 13
  use=just=the=love=in=an=is=leof=ruin=side 10
  youve=been=o=lit=tle=ba=cking=turns=too=far 10
  lis=ten=too=your=hurt 5
  in=the=wild=w=hen=they=re=do 8
  lis=ten=too=your=hurt 5
  the=se=no=tion=ei=ther=cant=do 8
  i=k=now=w=hen=il=l=be=going 9
  and=i=ve=not=got=ti=me 7
  lis=ten=too=your=hurt 5
  be=cau=se=this=can=learn=you=bye 8
  some=ti=mes=you=won=der=e=ven=this=act=is=wor=th=lie 14
  the=se=senten=ce=mo=re=than=add=or=lost=in=the=tide 13
  they=re=let=mein=a=bout=is=w=hat=if=seem=s 12
  to=k=no=wing=ho=les=hol=ding 8
  in=your=dream=s 4
  lis=ten=too=your=hurt 5
  in=the=wild=w=hen=they=re=do 8
  lis=ten=too=your=hurt 5
  the=se=no=tion=ei=ther=cant=do 8
  i=k=now=w=hen=il=l=be=going 9
  and=i=ve=not=got=ti=me 7
  lis=ten=too=your=hurt 5
  be=cau=se=this=can=learn=you=bye 8
  and=the=re=a=re=choi=ces 7
  than=e=ver=be=word 5
  to=choo=sing=so=me=thing 6
  to=be=add=for=the=world 6
  so=me=kind=of=fra=gi=le 7
  they=re=turn=you=lost=be=en 7
  when=you=re=wild=ei=ther 6
  than=the=will 3
  lis=ten=too=your=hurt 5
  in=the=wild=w=hen=they=re=do 8
  lis=ten=to=your=hurt 5
 • Phonétique : To Know Yourself Before To Know Some Thing Out

  a nɔ̃sɑ̃sə pʁɔbabli kante tεll tə tʁyt, wi ?
  a ʒεtiŋ a no ʃaʁə fʁɔm tə mɔkiŋ ɛ̃ nεw li,
  yzə ʒyst tə lɔvə, ɛ̃ ɑ̃ islə ɔf ʁɥɛ̃ sidə
  iuvə bin, o litlə bakiŋ, tyʁn tu faʁ,
  listɛ̃ tu iuʁ yʁ
  ɛ̃ tə wild wɛ̃ tεjʁə do
  listɛ̃ tu iuʁ yʁ
  təzə nɔsjɔ̃, εtœʁ kante do
  i knɔw wɛ̃ iεl εl bə ɡuiŋ
  ɑ̃d ivə no ɡo timə
  listɛ̃ tu iuʁ yʁ
  bəkozə, ti kɑ̃ ləaʁn iu « biə »
  sɔmətiməz- iu wɔ̃de əvɛ̃ tiz- akt is wɔʁt li,
  təzə sɑ̃tɑ̃sə mɔʁə tɑ̃ ad ɔʁ lɔst ɛ̃ tə tidə,
  tεjʁə lεt mə ɛ̃, abu, is wa if sim,
  to knɔwiŋ ɔləz- ɔldiŋ,
  ɛ̃ iuʁ dʁəam,
  listɛ̃ tu iuʁ yʁ
  ɛ̃ tə wild wɛ̃ tεjʁə do
  listɛ̃ tu iuʁ yʁ
  təzə nɔsjɔ̃, εtœʁ kante do
  i knɔw wɛ̃ iεl εl bə ɡuiŋ
  ɑ̃d ivə no ɡo timə
  listɛ̃ tu iuʁ yʁ
  bəkozə, ti kɑ̃ ləaʁn iu « biə »
  ɑ̃d təʁə aʁə ʃwasə,
  tɑ̃ əve bə « wɔʁd »,
  to ʃuziŋ sɔmεtiŋ,
  to bə ad fɔʁ tə wɔʁld,
  sɔmə kɛ̃d ɔf fʁaʒilə,
  tεjʁə tyʁn iu lɔst bin,
  wɛ̃ iuʁə wild, εtœʁ,
  tɑ̃ tə wij,
  listɛ̃ tu iuʁ yʁ
  ɛ̃ tə wild wɛ̃ tεjʁə do
  listɛ̃ to iuʁ yʁ
 • Syllabes Phonétique : To Know Yourself Before To Know Some Thing Out

  a=nɔ̃=sɑ̃sə=pʁɔ=ba=bli=kan=te=tεll=tə=tʁyt=wi 12
  a=ʒε=tiŋ=a=no=ʃaʁə=fʁɔm=tə=mɔ=kiŋ=ɛ̃=nεw=li 13
  yzə=ʒyst=tə=lɔ=və=ɛ̃=ɑ̃=i=sləɔf=ʁɥɛ̃=sidə 11
  i=uvə=bin=o=li=tlə=ba=kiŋ=tyʁn=tu=faʁ 11
  lis=tɛ̃=tu=i=uʁ=yʁ 6
  ɛ̃tə=wild=wɛ̃=tεj=ʁə=do 6
  lis=tɛ̃=tu=i=uʁ=yʁ 6
  tə=zə=nɔ=sjɔ̃=ε=tœʁ=kan=te=do 9
  i=knɔw=wɛ̃=i=εl=εl=bə=ɡu=iŋ 9
  ɑ̃d=i=və=no=ɡo=timə 6
  lis=tɛ̃=tu=i=uʁ=yʁ 6
  bə=kozə=ti=kɑ̃=ləaʁn=i=u=biə 8
  sɔmə=ti=mə=zi=u=wɔ̃=de=ə=vɛ̃=ti=zakt=is=wɔʁt=li 14
  tə=zə=sɑ̃=tɑ̃sə=mɔ=ʁə=tɑ̃=ad=ɔʁ=lɔst=ɛ̃=tə=tidə 13
  tεj=ʁə=lεt=məɛ̃=a=bu=is=wa=if=sim 10
  to=knɔ=wiŋ=ɔlə=zɔl=diŋ 6
  ɛ̃=i=uʁ=dʁə=am 5
  lis=tɛ̃=tu=i=uʁ=yʁ 6
  ɛ̃tə=wild=wɛ̃=tεj=ʁə=do 6
  lis=tɛ̃=tu=i=uʁ=yʁ 6
  tə=zə=nɔ=sjɔ̃=ε=tœʁ=kan=te=do 9
  i=knɔw=wɛ̃=i=εl=εl=bə=ɡu=iŋ 9
  ɑ̃d=i=və=no=ɡo=timə 6
  lis=tɛ̃=tu=i=uʁ=yʁ 6
  bə=kozə=ti=kɑ̃=ləaʁn=i=u=biə 8
  ɑ̃d=tə=ʁə=a=ʁə=ʃwasə 6
  tɑ̃=ə=ve=bə=wɔʁd 5
  to=ʃu=ziŋ=sɔ=mε=tiŋ 6
  to=bə=ad=fɔʁ=tə=wɔʁld 6
  sɔ=mə=kɛ̃d=ɔf=fʁa=ʒilə 6
  tεj=ʁə=tyʁn=i=u=lɔst=bin 7
  wɛ̃=i=uʁə=wild=ε=tœʁ 6
  tɑ̃=tə=wij 3
  lis=tɛ̃=tu=i=uʁ=yʁ 6
  ɛ̃tə=wild=wɛ̃=tεj=ʁə=do 6
  lis=tɛ̃=to=i=uʁ=yʁ 6

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.