Prose : Rêves Perdus !

Rêves Perdus !

D’île en île,
Vert de mon destin indélébile,
Nostalgie de mon île
Rends-moi de plus en plus inutile
Dans cette effroyable terre d’exil.

Sous les éclats d’obus,
Du fond des entrailles de l’univers
Parallèle à tant de multivers
De l’ivresse de la transparence d’un verre,
Je m’érige en ciseleur de vers et de rimes
Comme pour arroser leur terre de ma sueur
A l’instar d’un ver de laboureur.

De mes verts vers
En mode de vers
J’irrigue leur terre avec ma sueur.

D’île en île
Vert de mon destin indélébile
Nostalgie de mon île
Rends-moi de plus en plus inutile
Dans cette effroyable terre d’exil.

Qu’il est inutile
Ce fusil
Qui brille dans nos yeux,
Entre de viles mains
Par la fuite de leurs propres villes
Il s’avère un outil utile !

Je t’ai abandonné O Ayiti !
Tout comme j’ai trahi l’amour de ma mère
Alors que êtes ce qu’au monde j’aime le plus.

Je pourrais faire tout ce qu’il faut pour toi maman
Cependant, je m’en voudrais de ne t’avoir pas faite grand-mère,
Comme tu l’as toujours voulu.

Je ne veux pas que tu t’en ailles
Sans tes petits-enfants dans prendre dans tes bras,
Sans profiter de l’amour de ton infaillible belle-fille
O toi le plus grand trésor de la famille.

A défaut, tu auras été toute ma vie,
Sans en citer d’autres,
Un de mes plus grands regrets.

Que dirions-nous à tes petits-enfants ?
Quand ils nous demandent après sur toi et papa ?

Quant à toi Ayiti,
Mon pays, ma patrie
De tes cris de désespoir suis-je deviens sourd ?
Ai-je renoncé à te servir en faveur de l’exil,
Comme un vrai fils languissant de nostalgie.

Quels rêves trompeurs !
Parce que toujours hésitant
Nous avons été têtus dans nos actions.

Quels souhaits perdus !
Au nom des modesties confuses
Nous perdrons-nous pour toujours de vue ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Rêves Perdus !

  dî=le=en=î=le 5
  vert=de=mon=des=tin=in=dé=lé=bile 9
  nos=tal=gie=de=mon=île 6
  rends=moi=de=plus=en=plus=i=nu=tile 9
  dans=cette=ef=froyable=terre=dexil 6

  sous=les=é=clats=do=bus 6
  du=fond=des=en=trailles=de=lu=ni=vers 9
  pa=ral=lèleà=tant=de=mul=ti=vers 8
  de=livres=se=de=la=trans=parence=dun=verre 9
  je=mé=rigeen=cise=leur=de=vers=et=de=rimes 10
  comme=pour=ar=ro=ser=leur=terre=de=ma=sueur 10
  a=lins=tar=dun=ver=de=la=bou=reur 9

  de=mes=verts=vers 4
  en=mo=de=de=vers 5
  jir=ri=gue=leur=terrea=vec=ma=sueur 8

  dî=le=en=î=le 5
  vert=de=mon=des=tin=in=dé=lé=bile 9
  nos=tal=gie=de=mon=île 6
  rends=moi=de=plus=en=plus=i=nu=tile 9
  dans=cette=ef=froyable=terre=dexil 6

  quil=est=i=nu=ti=le 6
  ce=fu=sil 3
  qui=brille=dans=nos=y=eux 6
  en=tre=de=vi=les=mains 6
  par=la=fuite=de=leurs=propres=villes 7
  il=sa=vèreun=ou=til=u=tile 7

  je=tai=a=ban=don=né=o=ayi=ti 9
  tout=comme=jai=tra=hi=la=mour=de=ma=mère 10
  a=lors=que=êtes=ce=quau=monde=jaime=le=plus 10

  je=pour=rais=faire=tout=ce=quil=faut=pour=toi=ma=man 12
  ce=pen=dant=je=men=vou=drais=de=ne=ta=voir=pas=faite=grand=mère 15
  comme=tu=las=tou=jours=vou=lu 7

  je=ne=veux=pas=que=tu=ten=ailles 8
  sans=tes=pe=tits=en=fants=dans=prendre=dans=tes=bras 11
  sans=pro=fi=ter=de=la=mour=de=ton=in=faillible=bel=le=fille 14
  o=toi=le=plus=grand=tré=sor=de=la=fa=mille 11

  a=dé=faut=tu=au=ras=é=té=toute=ma=vie 11
  sans=en=ci=ter=dau=tres 6
  un=de=mes=plus=grands=re=grets 7

  que=di=rions=nous=à=tes=pe=tits=en=fants 10
  quand=ils=nous=de=mandent=a=près=sur=toi=et=pa=pa 12

  quant=à=toi=ayi=ti 5
  mon=pa=ys=ma=pa=trie 6
  de=tes=cris=de=déses=poir=suis=je=de=viens=sourd 11
  ai=je=re=non=cé=à=te=ser=vir=en=fa=veur=de=lexil 14
  commeun=vrai=fils=lan=guis=sant=de=nos=tal=gie 10

  quels=rê=ves=trom=peurs 5
  par=ce=que=tou=jours=hé=si=tant 8
  nous=a=vons=é=té=tê=tus=dans=nos=ac=tions 11

  quels=sou=haits=per=dus 5
  au=nom=des=modes=ties=con=fuses 7
  nous=per=drons=nous=pour=tou=jours=de=vue 9
 • Phonétique : Rêves Perdus !

  dilə ɑ̃n- ilə,
  vεʁ də mɔ̃ dεstɛ̃ ɛ̃delebilə,
  nɔstalʒi də mɔ̃n- ilə
  ʁɑ̃ mwa də plysz- ɑ̃ plysz- inytilə
  dɑ̃ sεtə efʁwajablə teʁə dεɡzil.

  su lεz- ekla dɔby,
  dy fɔ̃ dεz- ɑ̃tʁajə də lynive
  paʁalεlə a tɑ̃ də myltive
  də livʁεsə də la tʁɑ̃spaʁɑ̃sə dœ̃ veʁə,
  ʒə meʁiʒə ɑ̃ sizəlœʁ də vεʁz- e də ʁimə
  kɔmə puʁ aʁoze lœʁ teʁə də ma sɥœʁ
  a lɛ̃staʁ dœ̃ vεʁ də labuʁœʁ.

  də mε vεʁ vεʁ
  ɑ̃ mɔdə də vεʁ
  ʒiʁiɡ lœʁ teʁə avεk ma sɥœʁ.

  dilə ɑ̃n- ilə
  vεʁ də mɔ̃ dεstɛ̃ ɛ̃delebilə
  nɔstalʒi də mɔ̃n- ilə
  ʁɑ̃ mwa də plysz- ɑ̃ plysz- inytilə
  dɑ̃ sεtə efʁwajablə teʁə dεɡzil.

  kil εt- inytilə
  sə fyzil
  ki bʁijə dɑ̃ noz- iø,
  ɑ̃tʁə də vilə mɛ̃
  paʁ la fɥitə də lœʁ pʁɔpʁə- vilə
  il savεʁə œ̃n- uti ytilə !

  ʒə tε abɑ̃dɔne o εjiti !
  tu kɔmə ʒε tʁai lamuʁ də ma mεʁə
  alɔʁ kə εtə sə ko mɔ̃də ʒεmə lə plys.

  ʒə puʁʁε fεʁə tu sə kil fo puʁ twa mamɑ̃
  səpɑ̃dɑ̃, ʒə mɑ̃ vudʁε də nə tavwaʁ pa fεtə ɡʁɑ̃ mεʁə,
  kɔmə ty la tuʒuʁ vuly.

  ʒə nə vø pa kə ty tɑ̃n- ajə
  sɑ̃ tε pətiz- ɑ̃fɑ̃ dɑ̃ pʁɑ̃dʁə dɑ̃ tε bʁa,
  sɑ̃ pʁɔfite də lamuʁ də tɔ̃n- ɛ̃fajiblə bεllə fijə
  o twa lə plys ɡʁɑ̃ tʁezɔʁ də la famijə.

  a defo, ty oʁaz- ete tutə ma vi,
  sɑ̃z- ɑ̃ site dotʁə,
  œ̃ də mε plys ɡʁɑ̃ ʁəɡʁε.

  kə diʁjɔ̃ nuz- a tε pətiz- ɑ̃fɑ̃ ?
  kɑ̃t- il nu dəmɑ̃de apʁε syʁ twa e papa ?

  kɑ̃ a twa εjiti,
  mɔ̃ pεi, ma patʁi
  də tε kʁi də dezεspwaʁ sɥi ʒə dəvjɛ̃ suʁ ?
  ε ʒə ʁənɔ̃se a tə sεʁviʁ ɑ̃ favœʁ də lεɡzil,
  kɔmə œ̃ vʁε fis lɑ̃ɡisɑ̃ də nɔstalʒi.

  kεl ʁεvə tʁɔ̃pœʁ !
  paʁsə kə tuʒuʁz- ezitɑ̃
  nuz- avɔ̃z- ete tεtys dɑ̃ noz- aksjɔ̃.

  kεl suε pεʁdys !
  o nɔ̃ dε mɔdεsti kɔ̃fyzə
  nu pεʁdʁɔ̃ nu puʁ tuʒuʁ də vɥ ?
 • Syllabes Phonétique : Rêves Perdus !

  di=lə=ɑ̃=ni=lə 5
  vεʁ=də=mɔ̃=dεs=tɛ̃=ɛ̃=de=le=bi=lə 10
  nɔs=tal=ʒi=də=mɔ̃=ni=lə 7
  ʁɑ̃=mwa=də=plys=zɑ̃=plys=zi=ny=ti=lə 10
  dɑ̃=sε=tə=e=fʁwa=jablə=te=ʁə=dεɡ=zil 10

  su=lε=ze=kla=dɔ=by 6
  dy=fɔ̃=dε=zɑ̃=tʁa=jə=də=ly=ni=veʁ 10
  pa=ʁa=lε=lə=a=tɑ̃=də=myl=ti=ve 10
  də=livʁεsə=də=la=tʁɑ̃s=pa=ʁɑ̃=sə=dœ̃=veʁə 10
  ʒə=me=ʁiʒəɑ̃=sizə=lœʁ=də=vεʁ=ze=də=ʁimə 10
  kɔmə=puʁ=a=ʁo=ze=lœʁ=teʁə=də=ma=sɥœʁ 10
  a=lɛ̃s=taʁ=dœ̃=vεʁ=də=la=bu=ʁœ=ʁə 10

  də=mε=vεʁ=vεʁ 4
  ɑ̃=mɔ=də=də=vεʁ 5
  ʒi=ʁiɡ=lœ=ʁə=te=ʁə=a=vεk=ma=sɥœʁ 10

  di=lə=ɑ̃=ni=lə 5
  vεʁ=də=mɔ̃=dεs=tɛ̃=ɛ̃=de=le=bi=lə 10
  nɔs=tal=ʒi=də=mɔ̃=ni=lə 7
  ʁɑ̃=mwa=də=plys=zɑ̃=plys=zi=ny=ti=lə 10
  dɑ̃=sε=tə=e=fʁwa=jablə=te=ʁə=dεɡ=zil 10

  kil=ε=ti=ny=ti=lə 6
  sə=fy=zil 3
  ki=bʁi=jə=dɑ̃=no=zi=ø 7
  ɑ̃=tʁə=də=vi=lə=mɛ̃ 6
  paʁ=la=fɥi=tə=də=lœʁ=pʁɔ=pʁə=vi=lə 10
  il=sa=vε=ʁə=œ̃=nu=ti=y=ti=lə 10

  ʒə=tε=a=bɑ̃=dɔ=ne=o=ε=ji=ti 10
  tu=kɔmə=ʒε=tʁa=i=la=muʁ=də=ma=mεʁə 10
  a=lɔʁkəεtə=sə=ko=mɔ̃=də=ʒε=mə=lə=plys 10

  ʒə=puʁ=ʁεfεʁə=tusə=kil=fo=puʁ=twa=ma=mɑ̃ 10
  sə=pɑ̃=dɑ̃=ʒə=mɑ̃vudʁεdə=nə=ta=vwaʁ=pa=fε=tə=ɡʁɑ̃mεʁə 12
  kɔ=mə=ty=la=tu=ʒuʁ=vu=ly 8

  ʒə=nə=vø=pa=kə=ty=tɑ̃=na=jə 9
  sɑ̃tεpə=ti=zɑ̃=fɑ̃=dɑ̃=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=tε=bʁa 10
  sɑ̃=pʁɔ=fi=te=də=lamuʁdə=tɔ̃=nɛ̃=fa=jiblə=bεllə=fi=jə 13
  o=twalə=plys=ɡʁɑ̃=tʁe=zɔʁdə=la=fa=mi=jə 10

  a=de=fo=ty=o=ʁa=ze=te=tutə=ma=vi 11
  sɑ̃=zɑ̃=si=te=do=tʁə 6
  œ̃=də=mε=plys=ɡʁɑ̃=ʁə=ɡʁε 7

  kə=di=ʁjɔ̃=nu=za=tε=pə=ti=zɑ̃=fɑ̃ 10
  kɑ̃=til=nudə=mɑ̃=de=a=pʁε=syʁ=twa=e=pa=pa 12

  kɑ̃=a=twa=ε=ji=ti 6
  mɔ̃=pε=i=ma=pa=tʁi 6
  də=tεkʁidə=de=zεs=pwaʁ=sɥi=ʒə=də=vjɛ̃=suʁ 10
  εʒə=ʁə=nɔ̃se=atə=sεʁ=viʁ=ɑ̃=fa=vœʁ=də=lεɡ=zil 12
  kɔməœ̃=vʁε=fis=lɑ̃=ɡi=sɑ̃=də=nɔs=tal=ʒi 10

  kεl=ʁε=və=tʁɔ̃=pœ=ʁə 6
  paʁ=sə=kə=tu=ʒuʁ=ze=zi=tɑ̃ 8
  nu=za=vɔ̃=ze=te=tε=tys=dɑ̃=no=zak=s=jɔ̃ 12

  kεl=su=ε=pεʁ=dys 5
  o=nɔ̃=dε=mɔ=dεs=ti=kɔ̃=fy=zə 9
  nu=pεʁ=dʁɔ̃=nu=puʁ=tu=ʒuʁ=də=vɥ 9

Historique des Modifications

30/10/2020 11:01

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.