Poeme : Ne Pars Pas J’ai Besoin De Toi

Ne Pars Pas J’ai Besoin De Toi

La chaleur de ton sourire
C’est la chaleur que je désire
Car ici il fait froid
Et je me perds sans toi

J’ai besoin de ta flamme
Pour raviver mon âme
Je regarde la pluie tomber
Et mon esprit est fatigué

Je n’ai jamais ressenti ça
Et tout ces sentiments en moi
Ne cessent jamais de grandir
Je ne dois pas te laisser partir

Tu me manques terriblement
Tu es celui que je veux vraiment
C’est la seule chose que tu dois savoir
J’aimerais tant te revoir

Je voudrais te serrer dans mes bras
Mais malheureusement tu n’es pas là
Et t’embrasser une dernière fois
En te murmurant tout bas

Que je t’aimerais toujours
Reviens mon amour !
Mais tu as déserté ma vie
Et notre histoire est finie…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ne Pars Pas J’ai Besoin De Toi

  la=cha=leur=de=ton=sou=ri=re 8
  cest=la=cha=leur=que=je=dé=sire 8
  car=i=ci=il=fait=froid 6
  et=je=me=perds=sans=toi 6

  jai=be=soin=de=ta=flam=me 7
  pour=ra=vi=ver=mon=âme 6
  je=re=gar=de=la=pluie=tom=ber 8
  et=mon=es=prit=est=fa=ti=gué 8

  je=nai=ja=mais=res=sen=ti=ça 8
  et=tout=ces=sen=ti=ments=en=moi 8
  ne=ces=sent=ja=mais=de=gran=dir 8
  je=ne=dois=pas=te=lais=ser=par=tir 9

  tu=me=man=ques=ter=ri=ble=ment 8
  tu=es=ce=lui=que=je=veux=vraiment 8
  cest=la=seule=chose=que=tu=dois=sa=voir 9
  jai=me=rais=tant=te=re=voir 7

  je=vou=drais=te=ser=rer=dans=mes=bras 9
  mais=malheu=reuse=ment=tu=nes=pas=là 8
  et=tem=bras=ser=une=der=niè=re=fois 9
  en=te=mur=mu=rant=tout=bas 7

  que=je=tai=me=rais=tou=jours 7
  re=viens=mon=a=mour 5
  mais=tu=as=dé=ser=té=ma=vie 8
  et=no=tre=his=toire=est=fi=nie 8
 • Phonétique : Ne Pars Pas J’ai Besoin De Toi

  la ʃalœʁ də tɔ̃ suʁiʁə
  sε la ʃalœʁ kə ʒə deziʁə
  kaʁ isi il fε fʁwa
  e ʒə mə pεʁd sɑ̃ twa

  ʒε bəzwɛ̃ də ta flamə
  puʁ ʁavive mɔ̃n- amə
  ʒə ʁəɡaʁdə la plɥi tɔ̃be
  e mɔ̃n- εspʁi ε fatiɡe

  ʒə nε ʒamε ʁəsɑ̃ti sa
  e tu sε sɑ̃timɑ̃z- ɑ̃ mwa
  nə sese ʒamε də ɡʁɑ̃diʁ
  ʒə nə dwa pa tə lεse paʁtiʁ

  ty mə mɑ̃k teʁibləmɑ̃
  ty ε səlɥi kə ʒə vø vʁεmɑ̃
  sε la sələ ʃozə kə ty dwa savwaʁ
  ʒεməʁε tɑ̃ tə ʁəvwaʁ

  ʒə vudʁε tə seʁe dɑ̃ mε bʁa
  mε maləʁøzəmɑ̃ ty nε pa la
  e tɑ̃bʁase ynə dεʁnjεʁə fwa
  ɑ̃ tə myʁmyʁɑ̃ tu ba

  kə ʒə tεməʁε tuʒuʁ
  ʁəvjɛ̃ mɔ̃n- amuʁ !
  mε ty a dezεʁte ma vi
  e nɔtʁə istwaʁə ε fini…
 • Syllabes Phonétique : Ne Pars Pas J’ai Besoin De Toi

  la=ʃa=lœʁ=də=tɔ̃=su=ʁi=ʁə 8
  sε=la=ʃa=lœʁ=kə=ʒə=de=ziʁə 8
  kaʁ=i=si=il=fε=fʁwa 6
  e=ʒə=mə=pεʁd=sɑ̃=twa 6

  ʒε=bə=zwɛ̃=də=ta=fla=mə 7
  puʁ=ʁa=vi=ve=mɔ̃=na=mə 7
  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=la=plɥi=tɔ̃=be 8
  e=mɔ̃=nεs=pʁi=ε=fa=ti=ɡe 8

  ʒə=nε=ʒa=mε=ʁə=sɑ̃=ti=sa 8
  e=tu=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃=zɑ̃=mwa 8
  nə=se=se=ʒa=mε=də=ɡʁɑ̃=diʁ 8
  ʒə=nə=dwa=patə=lε=se=paʁ=tiʁ 8

  ty=mə=mɑ̃k=te=ʁi=blə=mɑ̃ 7
  ty=ε=səl=ɥikə=ʒə=vø=vʁε=mɑ̃ 8
  sε=lasə=lə=ʃozə=kə=ty=dwa=sa=vwaʁ 9
  ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=tə=ʁə=vwaʁ 7

  ʒə=vu=dʁεtə=se=ʁe=dɑ̃=mε=bʁa 8
  mε=malə=ʁø=zə=mɑ̃=ty=nε=pa=la 9
  e=tɑ̃=bʁase=y=nə=dεʁ=njε=ʁə=fwa 9
  ɑ̃=tə=myʁ=my=ʁɑ̃=tu=ba 7

  kə=ʒə=tε=mə=ʁε=tu=ʒuʁ 7
  ʁə=vj=ɛ̃=mɔ̃=na=muʁ 6
  mε=ty=a=de=zεʁ=te=ma=vi 8
  e=nɔtʁə=is=twa=ʁə=ε=fi=ni 8

PostScriptum

Reviens…

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/03/2004 00:00(K)Maureen(K)

jolie!!!!!ki$$

Auteur de Poésie
07/03/2004 00:00Triste Inconnu

super poM !! continu !! jsui avec toi jai déja connu ca!! alé bisou