Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : À Chaque Fois…

Poème Amour
Publié le 31/01/2006 16:19

L'écrit contient 250 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Krystelove

À Chaque Fois…

À chaque fois la même histoire se répête
Il y a toujours quelque chose qui fait que mon cœur éclate
Je ne cesse de me trouver stupide, je perds la tête
C’est ce qui arrive lorsque une personne est prête à tout pour croire en quelque chose

Je l’ai cru
Mais il y a toujours un grand parleur, petit faiseur
Que peut-il bien se passer pour que tout sois parfait lorsque nous sommes ensemble
Et que quand nous nous séparons je n’ai droit qu’à son indifférence ?

Je n’arrive plus à gérer ma peine seule
J’avoue cette fois avoir besoin d’une bouée de sauvetage
Tant de personne m’ont déja dites qu’il n’en valait pas la peine
Mais je ne les aie jamais écouter et je me suis menti à moi-même

Si j’étais plus forte tout serais plus facile
Mais voîlà, le problème c’est que je suis si fragile
Et il sait comment s’en servir
Et que faire quand je ne veux que croire ce qu’il me dit ?

Comment faire pour me détacher sans avoir à trop souffrir ?
Sans perdre mon âme, sans que l’encre sois indélibile ?
Comment faire pour cesser de toujours revenir vers lui
Et pleurer à chaque fois ?

J’ai peur de cesser de croire en l’amour
Car tant de fois j’ai été déçue
Arrivera-t-il le bon un jour ?
Ou ai-je raisons de croire l’espoir perdu ?
 • Pieds Hyphénique: À Chaque Fois…

  à=cha=que=fois=la=mê=me=his=toi=re=se=ré=pê=te 14
  il=y=a=tou=jours=quel=que=cho=se=qui=fait=que=mon=cœur=é=clate 16
  je=ne=ces=se=de=me=trou=ver=stu=pi=de=je=perds=la=tê=te 16
  cest=ce=qui=ar=rive=lors=queu=ne=per=son=ne=est=prê=te=à=tout=pour=croi=re=en=quel=que=chose 23

  je=lai=cru 3
  mais=il=y=a=tou=jours=un=grand=par=leur=pe=tit=fai=seur 14
  que=peut=til=bien=se=pas=ser=pour=que=tout=sois=par=fait=lors=que=nous=sommes=en=semble 19
  et=que=quand=nous=nous=sé=pa=rons=je=nai=droit=quà=son=in=dif=fé=rence 17

  je=nar=ri=ve=plus=à=gé=rer=ma=pei=ne=seu=le 13
  ja=voue=cet=te=fois=a=voir=be=soin=du=ne=bouée=de=sau=ve=tage 16
  tant=de=per=sonne=mont=dé=ja=di=tes=quil=nen=va=lait=pas=la=peine 16
  mais=je=ne=les=aie=ja=mais=é=cou=ter=et=je=me=suis=men=ti=à=moi=même 19

  si=jé=tais=plus=for=te=tout=se=rais=plus=fa=ci=le 13
  mais=voî=là=le=pro=blè=me=cest=que=je=suis=si=fra=gi=le 15
  et=il=sait=com=ment=sen=ser=vir 8
  et=que=fai=re=quand=je=ne=veux=que=croi=re=ce=quil=me=dit 15

  com=ment=fai=re=pour=me=dé=ta=cher=sans=a=voir=à=trop=souf=frir 16
  sans=per=dre=mon=â=me=sans=que=len=cre=sois=in=dé=li=bi=le 16
  com=ment=fai=re=pour=ces=ser=de=tou=jours=re=ve=nir=vers=lui 15
  et=pleu=rer=à=cha=que=fois 7

  jai=peur=de=ces=ser=de=croi=re=en=la=mour 11
  car=tant=de=fois=jai=é=té=dé=çue 9
  ar=ri=ve=ra=til=le=bon=un=jour 9
  ou=ai=je=rai=sons=de=croi=re=les=poir=per=du 12
 • Phonétique : À Chaque Fois…

  a ʃakə fwa la mεmə istwaʁə sə ʁepεtə
  il i a tuʒuʁ kεlkə ʃozə ki fε kə mɔ̃ kœʁ eklatə
  ʒə nə sεsə də mə tʁuve stypidə, ʒə pεʁd la tεtə
  sε sə ki aʁivə lɔʁskə ynə pεʁsɔnə ε pʁεtə a tu puʁ kʁwaʁə ɑ̃ kεlkə ʃozə

  ʒə lε kʁy
  mεz- il i a tuʒuʁz- œ̃ ɡʁɑ̃ paʁlœʁ, pəti fəzœʁ
  kə pø til bjɛ̃ sə pase puʁ kə tu swa paʁfε lɔʁskə nu sɔməz- ɑ̃sɑ̃blə
  e kə kɑ̃ nu nu sepaʁɔ̃ ʒə nε dʁwa ka sɔ̃n- ɛ̃difeʁɑ̃sə ?

  ʒə naʁivə plysz- a ʒeʁe ma pεnə sələ
  ʒavu sεtə fwaz- avwaʁ bəzwɛ̃ dynə bue də sovətaʒə
  tɑ̃ də pεʁsɔnə mɔ̃ deʒa ditə kil nɑ̃ valε pa la pεnə
  mε ʒə nə lεz- ε ʒamεz- ekute e ʒə mə sɥi mɑ̃ti a mwa mεmə

  si ʒetε plys fɔʁtə tu səʁε plys fasilə
  mε vwala, lə pʁɔblεmə sε kə ʒə sɥi si fʁaʒilə
  e il sε kɔmɑ̃ sɑ̃ sεʁviʁ
  e kə fεʁə kɑ̃ ʒə nə vø kə kʁwaʁə sə kil mə di ?

  kɔmɑ̃ fεʁə puʁ mə detaʃe sɑ̃z- avwaʁ a tʁo sufʁiʁ ?
  sɑ̃ pεʁdʁə mɔ̃n- amə, sɑ̃ kə lɑ̃kʁə swaz- ɛ̃delibilə ?
  kɔmɑ̃ fεʁə puʁ sese də tuʒuʁ ʁəvəniʁ vεʁ lɥi
  e pləʁe a ʃakə fwa ?

  ʒε pœʁ də sese də kʁwaʁə ɑ̃ lamuʁ
  kaʁ tɑ̃ də fwa ʒε ete desɥ
  aʁivəʁa til lə bɔ̃ œ̃ ʒuʁ ?
  u ε ʒə ʁεzɔ̃ də kʁwaʁə lεspwaʁ pεʁdy ?
 • Pieds Phonétique : À Chaque Fois…

  a=ʃa=kə=fwa=la=mεmə=is=twa=ʁə=sə=ʁe=pεtə 12
  il=i=a=tu=ʒuʁ=kεl=kə=ʃo=zə=ki=fε=kə=mɔ̃=kœʁ=e=klatə 16
  ʒə=nə=sε=sə=də=mə=tʁu=ve=sty=pi=də=ʒə=pεʁd=la=tε=tə 16
  sεsə=ki=a=ʁi=və=lɔʁ=skəy=nə=pεʁ=sɔ=nə=ε=pʁε=tə=a=tu=puʁ=kʁwa=ʁə=ɑ̃=kεl=kə=ʃozə 23

  ʒə=lε=kʁy 3
  mε=zil=i=a=tu=ʒuʁ=zœ̃=ɡʁɑ̃=paʁ=lœ=ʁə=pə=ti=fə=zœʁ 15
  kə=pø=til=bjɛ̃sə=pa=se=puʁ=kə=tu=swa=paʁ=fε=lɔʁ=skə=nu=sɔ=mə=zɑ̃=sɑ̃blə 19
  e=kə=kɑ̃=nu=nuse=pa=ʁɔ̃=ʒə=nε=dʁwa=ka=sɔ̃=nɛ̃=di=fe=ʁɑ̃sə 16

  ʒə=na=ʁi=və=plys=za=ʒe=ʁe=ma=pε=nə=sə=lə 13
  ʒa=vu=sεtə=fwa=za=vwaʁ=bə=zwɛ̃=dy=nə=bu=e=də=so=və=taʒə 16
  tɑ̃də=pεʁ=sɔ=nə=mɔ̃=de=ʒa=di=tə=kil=nɑ̃=va=lε=pa=la=pεnə 16
  mεʒə=nə=lε=zε=ʒa=mε=ze=ku=te=e=ʒə=mə=sɥi=mɑ̃=ti=a=mwa=mεmə 18

  si=ʒe=tε=plys=fɔʁ=tə=tu=sə=ʁε=plys=fa=si=lə 13
  mε=vwa=la=lə=pʁɔ=blε=mə=sε=kə=ʒə=sɥi=si=fʁa=ʒi=lə 15
  e=il=sε=kɔ=mɑ̃=sɑ̃=sεʁ=viʁ 8
  e=kə=fε=ʁə=kɑ̃=ʒə=nə=vø=kə=kʁwa=ʁə=sə=kil=mə=di 15

  kɔ=mɑ̃=fε=ʁə=puʁ=mə=de=ta=ʃe=sɑ̃=za=vwaʁ=a=tʁo=su=fʁiʁ 16
  sɑ̃=pεʁ=dʁə=mɔ̃=na=mə=sɑ̃=kə=lɑ̃=kʁə=swa=zɛ̃=de=li=bi=lə 16
  kɔ=mɑ̃=fε=ʁə=puʁ=se=se=də=tu=ʒuʁ=ʁə=və=niʁ=vεʁ=lɥi 15
  e=plə=ʁe=a=ʃa=kə=fwa 7

  ʒε=pœ=ʁə=də=se=se=də=kʁwa=ʁə=ɑ̃=la=muʁ 12
  kaʁ=tɑ̃=də=fwa=ʒε=e=te=desɥ 8
  a=ʁi=və=ʁa=til=lə=bɔ̃=œ̃=ʒuʁ 9
  u=ε=ʒə=ʁε=zɔ̃=də=kʁwa=ʁə=lεs=pwaʁ=pεʁ=dy 12

PostScriptum

j’ai besoin de vos conseils. . .

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.