Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : L’Ange Dechu

Poème - Sans Thème -
Publié le 15/08/2005 22:33

L'écrit contient 207 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : L'ange Des Bois

L’Ange Dechu

Il parcourt la nuit
A la recherche de lumière
Il aspire l’énergie
Il aspire l’amour, c’est son air
Et la transforme en haine
L’ange déchu te murmure sa peine
L’entends tu gémir ?
Il va te voler ton rire

Il fait pitié car il a soif d’amour
Ne peut apparaître le jour
Il est insatiable, ne te fie pas à son air
Car il te tuera dans ta chair
En te volant ce que tu as de plus cher

Dire son nom l’attire
On l’appelle K. ou le voleur de rire
Il hante tes rêves
Gémit sans trêve
A te rendre fou

Mais il suffit d’un regard
Pour qu’il te rende hagard
Parfois prend l’apparence d’un loup
Pour effrayer et mieux ta joie t’enlever
C’est un gouffre immense où tu vas tomber
Si tu baisses ta garde où si tu n’y crois pas
Mais une de ces nuits sans lune il te piégeras
Il avance chaque nuit un peu plus
Mettant ton âme à nu

Le froid te paralyse, il est passé
Seul un chaos de larmes et sanglots habite tes pensées
Tu as eu le tort
De regarder en face La Mort
 • Pieds Hyphénique: L’Ange Dechu

  il=par=court=la=nuit 5
  a=la=re=cher=che=de=lu=mière 8
  il=as=pi=re=l=éner=gie 7
  il=as=pire=la=mour=cest=son=air 8
  et=la=trans=for=me=en=hai=ne 8
  lange=dé=chu=te=mur=mu=re=sa=peine 9
  len=tends=tu=gé=mir 5
  il=va=te=vo=ler=ton=ri=re 8

  il=fait=pi=tié=car=il=a=soif=da=mour 10
  ne=peut=ap=pa=raî=tre=le=jour 8
  il=est=in=sa=tiable=ne=te=fie=pas=à=son=air 12
  car=il=te=tue=ra=dans=ta=chair 8
  en=te=vo=lant=ce=que=tu=as=de=plus=cher 11

  di=re=son=nom=lat=ti=re 7
  on=lap=pel=le=k=ou=le=vo=leur=de=rire 11
  il=han=te=tes=rê=ves 6
  gé=mit=sans=trê=ve 5
  a=te=ren=dre=fou 5

  mais=il=suf=fit=dun=re=gard 7
  pour=quil=te=ren=de=ha=gard 7
  par=fois=prend=lap=paren=ce=dun=loup 8
  pour=ef=frayer=et=mieux=ta=joie=tenle=ver 9
  cest=un=gouf=freimmen=se=où=tu=vas=tom=ber 10
  si=tu=baisses=ta=gar=deoù=si=tu=ny=crois=pas 11
  mais=une=de=ces=nuits=sans=lu=ne=il=te=pié=ge=ras 13
  il=a=vance=cha=que=nuit=un=peu=plus 9
  met=tant=ton=â=me=à=nu 7

  le=froid=te=pa=ra=ly=se=il=est=pas=sé 11
  seul=un=chaos=de=lar=mes=et=san=glots=ha=bite=tes=pen=sées 14
  tu=as=eu=le=tort 5
  de=re=gar=der=en=face=la=mort 8
 • Phonétique : L’Ange Dechu

  il paʁkuʁ la nɥi
  a la ʁəʃεʁʃə də lymjεʁə
  il aspiʁə lenεʁʒi
  il aspiʁə lamuʁ, sε sɔ̃n- εʁ
  e la tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃-εnə
  lɑ̃ʒə deʃy tə myʁmyʁə sa pεnə
  lɑ̃tɑ̃ ty ʒemiʁ ?
  il va tə vɔle tɔ̃ ʁiʁə

  il fε pitje kaʁ il a swaf damuʁ
  nə pø apaʁεtʁə lə ʒuʁ
  il εt- ɛ̃sasjablə, nə tə fi pa a sɔ̃n- εʁ
  kaʁ il tə tɥəʁa dɑ̃ ta ʃεʁ
  ɑ̃ tə vɔlɑ̃ sə kə ty a də plys ʃεʁ

  diʁə sɔ̃ nɔ̃ latiʁə
  ɔ̃ lapεllə ka. u lə vɔlœʁ də ʁiʁə
  il-ɑ̃tə tε ʁεvə
  ʒemi sɑ̃ tʁεvə
  a tə ʁɑ̃dʁə fu

  mεz- il syfi dœ̃ ʁəɡaʁ
  puʁ kil tə ʁɑ̃də-aɡaʁ
  paʁfwa pʁɑ̃ lapaʁɑ̃sə dœ̃ lu
  puʁ efʁεje e mjø ta ʒwa tɑ̃ləve
  sεt- œ̃ ɡufʁə imɑ̃sə u ty va tɔ̃be
  si ty bεsə ta ɡaʁdə u si ty ni kʁwa pa
  mεz- ynə də sε nɥi sɑ̃ lynə il tə pjeʒəʁa
  il avɑ̃sə ʃakə nɥi œ̃ pø plys
  mεtɑ̃ tɔ̃n- amə a ny

  lə fʁwa tə paʁalizə, il ε pase
  səl œ̃ ʃao də laʁməz- e sɑ̃ɡlo-abitə tε pɑ̃se
  ty a y lə tɔʁ
  də ʁəɡaʁde ɑ̃ fasə la mɔʁ
 • Pieds Phonétique : L’Ange Dechu

  il=paʁ=kuʁ=la=nɥi 5
  a=la=ʁə=ʃεʁ=ʃə=də=ly=mjεʁə 8
  il=as=pi=ʁə=le=nεʁ=ʒi 7
  il=as=piʁə=la=muʁ=sε=sɔ̃=nεʁ 8
  e=la=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=ɑ̃-ε=nə 8
  lɑ̃ʒə=de=ʃy=tə=myʁ=my=ʁə=sapεnə 8
  lɑ̃=tɑ̃=ty=ʒe=miʁ 5
  il=va=tə=vɔ=le=tɔ̃=ʁi=ʁə 8

  il=fε=pi=tje=kaʁ=il=a=swaf=da=muʁ 10
  nə=pø=a=pa=ʁε=tʁə=lə=ʒuʁ 8
  il=ε=tɛ̃=sa=sjablə=nə=tə=fi=pa=a=sɔ̃=nεʁ 12
  kaʁ=il=tə=tɥə=ʁa=dɑ̃=ta=ʃεʁ 8
  ɑ̃tə=vɔ=lɑ̃sə=kə=ty=a=də=plys=ʃεʁ 9

  di=ʁə=sɔ̃=nɔ̃=la=ti=ʁə 7
  ɔ̃=la=pεllə=ka=ulə=vɔ=lœʁ=də=ʁiʁə 9
  il-ɑ̃=tə=tε=ʁε=və 6
  ʒe=mi=sɑ̃=tʁε=və 5
  a=tə=ʁɑ̃=dʁə=fu 5

  mε=zil=sy=fi=dœ̃=ʁə=ɡaʁ 7
  puʁ=kil=tə=ʁɑ̃=də-a=ɡaʁ 7
  paʁ=fwa=pʁɑ̃=la=pa=ʁɑ̃sə=dœ̃=lu 8
  puʁ=e=fʁε=je=e=mjø=ta=ʒwa=tɑ̃lə=ve 10
  sε=tœ̃=ɡufʁə=i=mɑ̃=səu=ty=va=tɔ̃=be 10
  si=ty=bεsə=ta=ɡaʁdəu=si=ty=ni=kʁwa=pa 10
  mε=zynə=də=sε=nɥi=sɑ̃=ly=nə=il=tə=pje=ʒə=ʁa 13
  il=a=vɑ̃sə=ʃa=kə=nɥi=œ̃=pø=plys 9
  mε=tɑ̃=tɔ̃=na=mə=a=ny 7

  lə=fʁwatə=pa=ʁa=lizə=il=ε=pase 8
  səl=œ̃=ʃa=odə=laʁ=mə=ze=sɑ̃=ɡlo-a=bi=tə=tε=pɑ̃se 14
  ty=a=y=lə=tɔʁ 5
  də=ʁə=ɡaʁ=de=ɑ̃=fasə=la=mɔʁ 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/08/2005 04:41Rêve Éveiller

Magnifique!!
j’aime beaucoup ton poème!
et surtout la fin!!
bravo!;)