Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Là - Bas

Poème - Sans Thème -
Publié le 01/05/2011 11:05

L'écrit contient 99 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Labyrinthe

Là - Bas

Les gris reignent,
Les autres couleurs sont interdites.
Silence total,
Les chansons sont interdites ;
« VIVE LA DEMOCRATIE »
Boummm…
Une balle dans la tête,
Les manifestations sont interdites.
Les policiers de l’ombre terrorisent les nations.
Les réactions sont interdites.
Le vole d’argent publique, les corruptions, les tortures, les censures
Ont disparus officiellement,
Tout ça font parti de la vie quotidienne.
Les critiques sont interdites.
Que reste-t-il ?
Une chose à dire :
- Mrs les gris,
Vous êtes tous juste à côté du jahannam ou de l’enfer.
Comme ceux d’avant vous.

Par AZMAK, le 27/04/11.
 • Pieds Hyphénique: Là - Bas

  les=gris=rei=gnent 4
  les=autres=cou=leurs=sont=in=ter=dites 8
  si=len=ce=to=tal 5
  les=chan=sons=sont=in=ter=di=tes 8
  vi=ve=la=de=mo=cra=tie 8
  bou=m=m=m 4
  u=ne=bal=le=dans=la=tê=te 8
  les=ma=nifes=ta=tions=sont=in=ter=dites 9
  les=po=li=ciers=de=lombre=ter=ro=ri=sent=les=na=tions 13
  les=ré=ac=tions=sont=in=ter=dites 8
  le=vole=dar=gent=pu=bli=que=les=cor=rup=tions=les=tor=tu=res=les=cen=sures 18
  ont=dis=pa=rus=of=fi=ciel=le=ment 9
  tout=ça=font=par=ti=de=la=vie=quo=ti=dienne 11
  les=cri=ti=ques=sont=in=ter=dites 8
  que=res=te=til 4
  u=ne=cho=se=à=di=re 7
  m=r=s=les=gris 5
  vous=êtes=tous=jus=teà=cô=té=du=ja=han=nam=ou=de=len=fer 15
  com=me=ceux=da=vant=vous 6

  par=az=mak=le=vingt=sept=s=la=sh=zé=ro=quatre=s=la=sh=onze 16
 • Phonétique : Là - Bas

  lε ɡʁi ʁεɲe,
  lεz- otʁə- kulœʁ sɔ̃t- ɛ̃tεʁditə.
  silɑ̃sə tɔtal,
  lε ʃɑ̃sɔ̃ sɔ̃t- ɛ̃tεʁditə,
  « vivə la dəmɔkʁatjə »
  bu εm εm εm…
  ynə balə dɑ̃ la tεtə,
  lε manifεstasjɔ̃ sɔ̃t- ɛ̃tεʁditə.
  lε pɔlisje də lɔ̃bʁə teʁɔʁize lε nasjɔ̃.
  lε ʁeaksjɔ̃ sɔ̃t- ɛ̃tεʁditə.
  lə vɔlə daʁʒe pyblikə, lε kɔʁypsjɔ̃, lε tɔʁtyʁə, lε sɑ̃syʁə
  ɔ̃ dispaʁysz- ɔfisjεllmɑ̃,
  tu sa fɔ̃ paʁti də la vi kɔtidjεnə.
  lε kʁitik sɔ̃t- ɛ̃tεʁditə.
  kə ʁεstə til ?
  ynə ʃozə a diʁə :
  εm εʁ εs lε ɡʁi,
  vuz- εtə tus ʒystə a kote dy ʒaanam u də lɑ̃fe.
  kɔmə sø davɑ̃ vu.

  paʁ azmak, lə vɛ̃t- sεt slaʃ zeʁo katʁə slaʃ ɔ̃zə.
 • Pieds Phonétique : Là - Bas

  lε=ɡʁi=ʁε=ɲe 4
  lε=zotʁə=ku=lœʁ=sɔ̃=tɛ̃=tεʁ=ditə 8
  si=lɑ̃=sə=tɔ=tal 5
  lε=ʃɑ̃=sɔ̃=sɔ̃=tɛ̃=tεʁ=di=tə 8
  vi=və=la=də=mɔ=kʁa=tjə 8
  bu=εm=εm=εm 4
  y=nə=ba=lə=dɑ̃=la=tε=tə 8
  lε=ma=ni=fεs=ta=sjɔ̃=sɔ̃=tɛ̃tεʁditə 8
  lε=pɔ=li=sje=də=lɔ̃bʁə=te=ʁɔ=ʁi=ze=lε=na=sjɔ̃ 13
  lε=ʁe=ak=sjɔ̃=sɔ̃=tɛ̃=tεʁ=ditə 8
  lə=vɔlə=daʁ=ʒe=py=bli=kə=lε=kɔ=ʁyp=sjɔ̃=lε=tɔʁ=ty=ʁə=lε=sɑ̃=syʁə 18
  ɔ̃=dis=pa=ʁys=zɔ=fi=sjεl=lmɑ̃ 8
  tu=sa=fɔ̃=paʁtidə=la=vi=kɔ=ti=djεnə 9
  lε=kʁi=tik=sɔ̃=tɛ̃=tεʁ=di=tə 8
  kə=ʁεs=tə=til 4
  y=nə=ʃo=zə=a=di=ʁə 7
  εm=εʁ=ε=sə=lε=ɡʁi 6
  vu=zεtə=tus=ʒys=təa=ko=te=dy=ʒa=a=nam=u=də=lɑ̃=fe 15
  kɔ=mə=sø=da=vɑ̃=vu 6

  paʁ=az=mak=lə=vɛ̃t=sεt=slaʃ=ze=ʁo=katʁə=slaʃ=ɔ̃zə 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/06/2012 14:14Lemmiath

Une réflexion qui mérite bien d’être relevée.