Poeme-France : Lecture Écrit Romantique

Chanson : Bordeaux

Chanson Romantique
Publié le 26/04/2021 17:06

L'écrit contient 277 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Lamarque

Bordeaux

 1. Depuis Burdigala tu brilles !
  Celte, romaine tu prends ton essor.
  Cité culturelle, tu pétilles,
  Anglaise par la reine Aliénor.
  Bordeaux ta noble indépendance,
  Œuvre de siècles enlacés si beaux,
  Vibre dans mon esprit et s’élance
  Vers les effluves des temps nouveaux.

  Refrain.
  Toi, Bordeaux, tu danses dans ma tête
  Quand au loin, superbe, je te vois
  Un air d’histoire, un air de fête
  Fait vibrer tout mon être d’émoi.

  2. Sous ton romantique pont de pierre,
  Au dix-neuvième siècle commençant,
  Tu enracinas dans la lumière
  Ton fleuve aux remous incessants.
  Puis des ponts aux décors sublimes
  Ont ta Garonne ensoleillée.
  Des bateaux passent et elle s’anime,
  Remplie de trésors appréciés.

  3. Ton choix d’une liberté tu montres
  Par ta colonne aux Girondins.
  De la guerre tu sors des décombres
  Sous l’égide de Chaban, serein.
  L’art au fil des ans t’enjolive
  Des architectes t’ont façonnée.
  Dans la pierre noircie ils ravivent
  Les façades dix-huitième ornées.

  4. Dans ta Garonne aux courbes gracieuses
  Le mascaret bien surprenant
  Crée des résonances délicieuses
  Dans le Port de la lune béant.
  Tu murmures, calme, à mon oreille
  La chanson du fleuve tourmentée.
  Des trésors que l’histoire réveille
  Jaillissent à notre mémoire comblée.

  5. Les rives de ton fleuve nous émeuvent,
  Leur miroir d’eau, les parcs riants.
  Ta cité, tes boutiques abreuvent
  Tous nos sens d’un bel air d’antan.
  Le vin enflamme bien ton courage
  Sur l’Europe et le monde ouvert,
  Puissance économique, tu nages,
  Sur tes vestiges toujours altière.

  Paroles de Serge Lapisse
  Musique et interprétation de Monique Longy.
  https : //www. artsetlettresdefrance. fr/serge-lapisse/
 • Pieds Hyphénique: Bordeaux

  un=de=puis=bur=di=ga=la=tu=bri=lles 10
  cel=te=ro=mai=ne=tu=prends=ton=es=sor 10
  ci=té=cul=tu=rel=le=tu=pé=ti=lles 10
  an=glai=se=par=la=reine=a=li=é=nor 10
  bor=deaux=ta=no=ble=in=dé=pen=dan=ce 10
  œu=vre=de=siè=cles=en=la=cés=si=beaux 10
  vi=bre=dans=mon=es=prit=et=sé=lan=ce 10
  vers=les=ef=flu=ves=des=temps=nou=veaux 9

  re=frain 2
  toi=bor=deaux=tu=dan=ses=dans=ma=tê=te 10
  quand=au=loin=su=per=be=je=te=vois 9
  un=air=d=his=toi=re=un=air=de=fête 10
  fait=vi=brer=tout=mon=ê=tre=dé=moi 9

  deux=sous=ton=ro=man=ti=que=pont=de=pierre 10
  au=dix=neu=viè=me=siè=cle=com=men=çant 10
  tu=en=ra=ci=nas=dans=la=lu=miè=re 10
  ton=fleu=ve=aux=re=mous=in=ces=sants 9
  puis=des=ponts=aux=dé=cors=su=bli=mes 9
  ont=ta=ga=ron=ne=en=so=leil=lée 9
  des=ba=teaux=pas=sent=et=el=le=sa=nime 10
  rem=plie=de=tré=sors=ap=pré=ci=és 9

  trois=ton=choix=du=ne=li=ber=té=tu=montres 10
  par=ta=co=lon=ne=aux=gi=ron=dins 9
  de=la=guer=re=tu=sors=des=dé=com=bres 10
  sous=lé=gi=de=de=cha=ban=se=rein 9
  lart=au=fil=des=ans=ten=jo=li=ve 9
  des=ar=chi=tec=tes=tont=fa=çon=née 9
  dans=la=pi=er=re=noir=cie=ils=ra=vivent 10
  les=fa=ça=des=dix=hui=tiè=me=or=nées 10

  quatre=dans=ta=ga=ronne=aux=cour=bes=gra=cieuses 10
  le=mas=ca=ret=bien=sur=pre=nant 8
  crée=des=ré=so=nan=ces=dé=li=cieu=ses 10
  dans=le=port=de=la=lu=ne=bé=ant 9
  tu=mur=mu=res=cal=me=à=mon=o=reille 10
  la=chan=son=du=fleu=ve=tour=men=tée 9
  des=tré=sors=que=l=his=toi=re=ré=veille 10
  jaillis=sent=à=no=tre=mé=moi=re=com=blée 10

  cin=q=les=rives=de=ton=fleuve=nous=é=meuvent 10
  leur=mi=roir=deau=les=parcs=ri=ants 8
  ta=ci=té=tes=bou=ti=ques=a=breuvent 9
  tous=nos=sens=dun=bel=air=dan=tan 8
  le=vin=en=flam=me=bien=ton=cou=ra=ge 10
  sur=leu=ro=pe=et=le=mon=de=ou=vert 10
  puis=san=ce=é=co=no=mi=que=tu=nages 10
  sur=tes=ves=ti=ges=tou=jours=al=tiè=re 10

  pa=ro=les=de=ser=ge=la=pis=se 9
  mu=si=queet=in=ter=pré=ta=tion=de=mo=ni=que=lon=gy 14
  h=t=t=p=s=s=la=sh=s=la=sh=w=w=w=art=setlettres=de=france=f=r=s=la=sh=serge=la=pis=se=s=lash 29
 • Phonétique : Bordeaux

  œ̃. dəpɥi byʁdiɡala ty bʁijə !
  sεltə, ʁɔmεnə ty pʁɑ̃ tɔ̃n- esɔʁ.
  site kyltyʁεllə, ty petijə,
  ɑ̃ɡlεzə paʁ la ʁεnə aljenɔʁ.
  bɔʁdo ta nɔblə ɛ̃depɑ̃dɑ̃sə,
  œvʁə də sjεkləz- ɑ̃lase si bo,
  vibʁə dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi e selɑ̃sə
  vεʁ lεz- eflyvə dε tɑ̃ nuvo.

  ʁəfʁɛ̃.
  twa, bɔʁdo, ty dɑ̃sə dɑ̃ ma tεtə
  kɑ̃t- o lwɛ̃, sypεʁbə, ʒə tə vwa
  œ̃n- εʁ distwaʁə, œ̃n- εʁ də fεtə
  fε vibʁe tu mɔ̃n- εtʁə demwa.

  dø. su tɔ̃ ʁɔmɑ̃tikə pɔ̃ də pjeʁə,
  o di- nəvjεmə sjεklə kɔmɑ̃sɑ̃,
  ty ɑ̃ʁasina dɑ̃ la lymjεʁə
  tɔ̃ fləvə o ʁəmuz- ɛ̃sesɑ̃.
  pɥi dε pɔ̃z- o dekɔʁ syblimə
  ɔ̃ ta ɡaʁɔnə ɑ̃sɔlεje.
  dε bato pase e εllə sanimə,
  ʁɑ̃pli də tʁezɔʁz- apʁesje.

  tʁwa. tɔ̃ ʃwa dynə libεʁte ty mɔ̃tʁə
  paʁ ta kɔlɔnə o ʒiʁɔ̃dɛ̃.
  də la ɡeʁə ty sɔʁ dε dekɔ̃bʁə
  su leʒidə də ʃabɑ̃, səʁɛ̃.
  laʁ o fil dεz- ɑ̃ tɑ̃ʒɔlivə
  dεz- aʁʃitεktə tɔ̃ fasɔne.
  dɑ̃ la pjeʁə nwaʁsi il ʁavive
  lε fasadə diz- ɥitjεmə ɔʁne.

  katʁə. dɑ̃ ta ɡaʁɔnə o kuʁbə- ɡʁasjøzə
  lə maskaʁε bjɛ̃ syʁpʁənɑ̃
  kʁe dε ʁezɔnɑ̃sə delisjøzə
  dɑ̃ lə pɔʁ də la lynə beɑ̃.
  ty myʁmyʁə, kalmə, a mɔ̃n- ɔʁεjə
  la ʃɑ̃sɔ̃ dy fləvə tuʁmɑ̃te.
  dε tʁezɔʁ kə listwaʁə ʁevεjə
  ʒajise a nɔtʁə memwaʁə kɔ̃ble.

  sɛ̃k. lε ʁivə də tɔ̃ fləvə nuz- eməve,
  lœʁ miʁwaʁ do, lε paʁk ʁjɑ̃.
  ta site, tε butikz- abʁəve
  tus no sɑ̃s dœ̃ bεl εʁ dɑ̃tɑ̃.
  lə vɛ̃ ɑ̃flamə bjɛ̃ tɔ̃ kuʁaʒə
  syʁ ləʁɔpə e lə mɔ̃də uvεʁ,
  pɥisɑ̃sə ekɔnɔmikə, ty naʒə,
  syʁ tε vεstiʒə tuʒuʁz- altjεʁə.

  paʁɔlə də sεʁʒə lapisə
  myzikə e ɛ̃tεʁpʁetasjɔ̃ də mɔnikə lɔ̃ʒi.
  aʃ te te pe εs : slaʃ slaʃ dubləve dubləve dubləve. aʁtsεtlεtʁεzdεfʁɑ̃sə. εf εʁ slaʃ sεʁʒə lapisə slaʃ
 • Pieds Phonétique : Bordeaux

  œ̃=dəp=ɥi=byʁ=di=ɡa=la=ty=bʁi=jə 10
  sεl=tə=ʁɔ=mε=nə=ty=pʁɑ̃=tɔ̃=ne=sɔʁ 10
  si=te=kyl=ty=ʁεl=lə=ty=pe=ti=jə 10
  ɑ̃=ɡlε=zə=paʁ=la=ʁε=nə=a=lje=nɔʁ 10
  bɔʁ=do=ta=nɔ=blə=ɛ̃=de=pɑ̃=dɑ̃=sə 10
  œ=vʁə=də=sjε=klə=zɑ̃=la=se=si=bo 10
  vi=bʁə=dɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi=e=se=lɑ̃=sə 10
  vεʁ=lε=ze=fly=və=dε=tɑ̃=nu=vo 9

  ʁə=fʁɛ̃ 2
  twa=bɔʁ=do=ty=dɑ̃=sə=dɑ̃=ma=tε=tə 10
  kɑ̃=to=lwɛ̃=sy=pεʁ=bə=ʒə=tə=vwa 9
  œ̃=nεʁ=dis=twa=ʁə=œ̃=nεʁ=də=fε=tə 10
  fε=vi=bʁe=tu=mɔ̃=nε=tʁə=de=mwa 9

  dø=su=tɔ̃=ʁɔ=mɑ̃=tikə=pɔ̃=də=pje=ʁə 10
  o=di=nə=vjε=mə=sjε=klə=kɔ=mɑ̃=sɑ̃ 10
  ty=ɑ̃=ʁa=si=na=dɑ̃=la=ly=mjε=ʁə 10
  tɔ̃=flə=və=o=ʁə=mu=zɛ̃=se=sɑ̃ 9
  pɥi=dε=pɔ̃=zo=de=kɔʁ=sy=bli=mə 9
  ɔ̃=ta=ɡa=ʁɔ=nə=ɑ̃=sɔ=lε=j=e 10
  dε=ba=to=pa=se=e=εl=lə=sa=nimə 10
  ʁɑ̃=pli=də=tʁe=zɔʁ=za=pʁe=sj=e 9

  tʁwa=tɔ̃=ʃwa=dy=nə=li=bεʁ=te=ty=mɔ̃tʁə 10
  paʁ=ta=kɔ=lɔ=nə=o=ʒi=ʁɔ̃=dɛ̃ 9
  də=la=ɡe=ʁə=ty=sɔʁ=dε=de=kɔ̃=bʁə 10
  su=le=ʒi=də=də=ʃa=bɑ̃=sə=ʁɛ̃ 9
  laʁ=o=fil=dε=zɑ̃=tɑ̃=ʒɔ=li=və 9
  dε=zaʁ=ʃi=tεk=tə=tɔ̃=fa=sɔ=ne 9
  dɑ̃=la=pje=ʁə=nwaʁ=si=il=ʁa=vi=ve 10
  lε=fa=sa=də=diz=ɥi=tjε=mə=ɔʁ=ne 10

  katʁə=dɑ̃=ta=ɡa=ʁɔ=nəo=kuʁ=bə=ɡʁa=sjøzə 10
  lə=mas=ka=ʁε=bj=ɛ̃=syʁ=pʁə=nɑ̃ 9
  kʁe=dε=ʁe=zɔ=nɑ̃=sə=de=li=sjø=zə 10
  dɑ̃=lə=pɔʁ=də=la=ly=nə=be=ɑ̃ 9
  ty=myʁ=my=ʁə=kal=mə=a=mɔ̃=nɔ=ʁεjə 10
  la=ʃɑ̃=sɔ̃=dy=flə=və=tuʁ=mɑ̃=te 9
  dε=tʁe=zɔʁ=kə=lis=twa=ʁə=ʁe=vε=jə 10
  ʒa=ji=se=a=nɔtʁə=me=mwa=ʁə=kɔ̃=ble 10

  sɛ̃k=lεʁivə=də=tɔ̃=flə=və=nu=ze=mə=ve 10
  lœ=ʁə=mi=ʁwaʁ=do=lε=paʁk=ʁj=ɑ̃ 9
  ta=si=te=tε=bu=tik=za=bʁə=ve 9
  tus=no=sɑ̃s=dœ̃=bεl=εʁ=dɑ̃=tɑ̃ 8
  lə=vɛ̃=ɑ̃=fla=mə=bjɛ̃=tɔ̃=ku=ʁa=ʒə 10
  syʁ=lə=ʁɔ=pə=e=lə=mɔ̃=də=u=vεʁ 10
  pɥi=sɑ̃=sə=e=kɔ=nɔ=mi=kə=ty=naʒə 10
  syʁ=tε=vεs=ti=ʒə=tu=ʒuʁ=zal=tjεʁ=ə 10

  pa=ʁɔ=lə=də=sεʁ=ʒə=la=pis=ə 9
  my=zikəe=ɛ̃=tεʁ=pʁe=ta=sjɔ̃də=mɔ=nikə=lɔ̃=ʒi 11
  aʃ=te=te=pe=εs=slaʃ=slaʃ=dublə=ve=dublə=ve=dublə=ve=aʁ=tsε=tlε=tʁεz=dε=fʁɑ̃=sə=εf=εʁ=slaʃ=sεʁ=ʒə=la=pi=sə=slaʃ 29

Historique des Modifications

27/04/2021 08:52

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/04/2021 17:17Mémo

Mais Serge, comment faire pour l’écouter ?

Auteur de Poésie
26/04/2021 18:05Antigone

Girondin et fière de la Belle endormie... Magnifique poème merci

Auteur de Poésie
26/04/2021 21:05Anya

Un magnifique hommage à cette ville, qui donne envie de la visiter et de s’y perdre pour en apprécier à loisir les beautés si bien décrites ici, on ne connait pas la partition de cette chanson mais les vers mélodieux de ce beau poème soufflent à nos oreilles une musique bien douce.

Auteur de Poésie
28/04/2021 19:01Violette

Cette chanson dépeint la ville d’une façon tellement douce et poétique. Un voyage historique à travers un paysage bucolique. C’est évidemment un coup de cœur.

Auteur de Poésie
30/04/2021 21:55Tulipe Noire

J’ai aimé ton poème qui parle de la très belle ville de Bordeaux et de son histoire à travers le temps, merci mon ami pour ce partage avec mon CDC poétique et sincère amitié.

Auteur de Poésie
02/05/2021 15:05Âme Perdue

Moi qui ne connaissais cette ville que par son nom, cette chanson me la fait découvrir si bien

Auteur de Poésie
04/05/2021 17:22Gerard

Superbe Lamarque.

Auteur de Poésie
09/05/2021 14:55Donovan.nouel

Merci pour l’histoire, l’art, les anecdotes, la poésie. Une très belle chanson que vous nous montrez. Merci Lamarque.