Poeme : Un Des Meilleurs Amis Que M’a Donné La Vie, Et Toujours Là P

Un Des Meilleurs Amis Que M’a Donné La Vie, Et Toujours Là P

Durant tous tes voyages
Au loin destinations
Te souhaite de beaux présages
Où en tirer leçon

Mais je ne peux douter
Mon ami interprète
Dont tu peux en puiser
Plus qu’un simple précepte

Et étant visionnaire
Tu t’en vas conquérir
Toutes ces lointaines terres
Bâtissant l’avenir

Et si innovateur
Mais pourtant si simpliste
Et jugeant le malheur
D’un sourire optimiste

Étant philosophique
Tu peux vraiment inclure
Ces lois métaphysiques
Dans toutes ces déchirures

Et exploitant la vie
Selon tous ses travers
Et dans tous ces pays
Tu juges la misère

Ce ne sont des louanges
Qu’aujourd’hui je transmets
Mais plutôt tes vendanges
Que tous l’on reconnaît

Et toujours chassant
Mais moi à ton égard
Que tu juges noir ou blanc
J’éprouve de l’espoir

Et toujours en accord
C’est d’un profond respect
Et sans aucuns efforts
Avec toi sans regrets

Et tous tes jugements
Toujours et sans appel
Chaque fois respectant
Sans jamais être cruel

Omniscient que tu es
Tu devrais le savoir
Que tu nous manquerais
Passé ton au revoir

Et puis nous t’attendrons
De mon cas du moins
Chaque jour espérons
Un signe de ta main

Un ami bien plus proche
Auquel on ne présume
Et ton départ ricoche
Toute cette amertume…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Des Meilleurs Amis Que M’a Donné La Vie, Et Toujours Là P

  du=rant=tous=tes=voya=ges 6
  au=loin=des=ti=na=tions 6
  te=sou=haite=de=beaux=pré=sages 7
  où=en=ti=rer=le=çon 6

  mais=je=ne=peux=dou=ter 6
  mon=a=mi=in=ter=prète 6
  dont=tu=peux=en=pui=ser 6
  plus=quun=sim=ple=pré=cepte 6

  et=é=tant=vi=sion=naire 6
  tu=ten=vas=con=qué=rir 6
  toutes=ces=loin=tai=nes=terres 6
  bâ=tis=sant=la=ve=nir 6

  et=si=in=no=va=teur 6
  mais=pour=tant=si=sim=pliste 6
  et=ju=geant=le=mal=heur 6
  dun=sou=rire=op=ti=miste 6

  étant=phi=lo=so=phique 5
  tu=peux=vrai=ment=in=clure 6
  ces=lois=mé=ta=phy=siques 6
  dans=toutes=ces=dé=chi=rures 6

  et=ex=ploi=tant=la=vie 6
  se=lon=tous=ses=tra=vers 6
  et=dans=tous=ces=pa=ys 6
  tu=ju=ges=la=mi=sère 6

  ce=ne=sont=des=lou=anges 6
  quau=jourd=hui=je=trans=mets 6
  mais=plu=tôt=tes=ven=danges 6
  que=tous=lon=re=con=naît 6

  et=tou=jours=chas=sant 5
  mais=moi=à=ton=é=gard 6
  que=tu=juges=noir=ou=blanc 6
  jé=prou=ve=de=les=poir 6

  et=tou=jours=en=ac=cord 6
  cest=dun=pro=fond=res=pect 6
  et=sans=au=cuns=ef=forts 6
  a=vec=toi=sans=re=grets 6

  et=tous=tes=ju=ge=ments 6
  tou=jours=et=sans=ap=pel 6
  cha=que=fois=res=pec=tant 6
  sans=ja=mais=ê=tre=cruel 6

  om=ni=scient=que=tu=es 6
  tu=de=vrais=le=sa=voir 6
  que=tu=nous=man=que=rais 6
  pas=sé=ton=au=re=voir 6

  et=puis=nous=tat=ten=drons 6
  de=mon=cas=du=moins 5
  cha=que=jour=es=pé=rons 6
  un=si=gne=de=ta=main 6

  un=a=mi=bien=plus=proche 6
  au=quel=on=ne=pré=sume 6
  et=ton=dé=part=ri=coche 6
  toute=cet=te=a=mer=tume 6
 • Phonétique : Un Des Meilleurs Amis Que M’a Donné La Vie, Et Toujours Là P

  dyʁɑ̃ tus tε vwajaʒə
  o lwɛ̃ dεstinasjɔ̃
  tə suεtə də bo pʁezaʒə
  u ɑ̃ tiʁe ləsɔ̃

  mε ʒə nə pø dute
  mɔ̃n- ami ɛ̃tεʁpʁεtə
  dɔ̃ ty pøz- ɑ̃ pɥize
  plys kœ̃ sɛ̃plə pʁesεptə

  e etɑ̃ vizjɔnεʁə
  ty tɑ̃ va kɔ̃keʁiʁ
  tutə sε lwɛ̃tεnə teʁə
  batisɑ̃ lavəniʁ

  e si inɔvatœʁ
  mε puʁtɑ̃ si sɛ̃plistə
  e ʒyʒɑ̃ lə malœʁ
  dœ̃ suʁiʁə ɔptimistə

  etɑ̃ filozɔfikə
  ty pø vʁεmɑ̃ ɛ̃klyʁə
  sε lwa metafizik
  dɑ̃ tutə sε deʃiʁyʁə

  e εksplwatɑ̃ la vi
  səlɔ̃ tus sε tʁavεʁ
  e dɑ̃ tus sε pεi
  ty ʒyʒə la mizεʁə

  sə nə sɔ̃ dε lwɑ̃ʒə
  koʒuʁdɥi ʒə tʁɑ̃smε
  mε plyto tε vɑ̃dɑ̃ʒə
  kə tus lɔ̃ ʁəkɔnε

  e tuʒuʁ ʃasɑ̃
  mε mwa a tɔ̃n- eɡaʁ
  kə ty ʒyʒə nwaʁ u blɑ̃
  ʒepʁuvə də lεspwaʁ

  e tuʒuʁz- ɑ̃n- akɔʁ
  sε dœ̃ pʁɔfɔ̃ ʁεspε
  e sɑ̃z- okœ̃z- efɔʁ
  avεk twa sɑ̃ ʁəɡʁε

  e tus tε ʒyʒəmɑ̃
  tuʒuʁz- e sɑ̃z- apεl
  ʃakə fwa ʁεspεktɑ̃
  sɑ̃ ʒamεz- εtʁə kʁyεl

  ɔmnisjɑ̃ kə ty ε
  ty dəvʁε lə savwaʁ
  kə ty nu mɑ̃kəʁε
  pase tɔ̃n- o ʁəvwaʁ

  e pɥi nu tatɑ̃dʁɔ̃
  də mɔ̃ ka dy mwɛ̃
  ʃakə ʒuʁ εspeʁɔ̃
  œ̃ siɲə də ta mɛ̃

  œ̃n- ami bjɛ̃ plys pʁoʃə
  okεl ɔ̃ nə pʁezymə
  e tɔ̃ depaʁ ʁikoʃə
  tutə sεtə amεʁtymə…
 • Syllabes Phonétique : Un Des Meilleurs Amis Que M’a Donné La Vie, Et Toujours Là P

  dy=ʁɑ̃=tus=tε=vwa=jaʒə 6
  o=lwɛ̃=dεs=ti=na=sjɔ̃ 6
  tə=su=εtə=də=bo=pʁe=zaʒə 7
  u=ɑ̃=ti=ʁe=lə=sɔ̃ 6

  mε=ʒə=nə=pø=du=te 6
  mɔ̃=na=mi=ɛ̃=tεʁ=pʁεtə 6
  dɔ̃=ty=pø=zɑ̃=pɥi=ze 6
  plys=kœ̃=sɛ̃plə=pʁe=sεp=tə 6

  e=e=tɑ̃=vi=zjɔ=nεʁə 6
  ty=tɑ̃=va=kɔ̃=ke=ʁiʁ 6
  tutə=sε=lwɛ̃=tε=nə=teʁə 6
  ba=ti=sɑ̃=la=və=niʁ 6

  e=si=i=nɔ=va=tœʁ 6
  mε=puʁ=tɑ̃=si=sɛ̃=plistə 6
  e=ʒy=ʒɑ̃=lə=ma=lœʁ 6
  dœ̃=su=ʁiʁə=ɔp=ti=mistə 6

  e=tɑ̃=fi=lo=zɔ=fikə 6
  ty=pø=vʁε=mɑ̃=ɛ̃=klyʁə 6
  sε=lwa=me=ta=fi=zik 6
  dɑ̃=tutə=sε=de=ʃi=ʁyʁə 6

  e=εks=plwa=tɑ̃=la=vi 6
  sə=lɔ̃=tus=sε=tʁa=vεʁ 6
  e=dɑ̃=tus=sε=pε=i 6
  ty=ʒy=ʒə=la=mi=zεʁə 6

  sə=nə=sɔ̃=dε=lwɑ̃=ʒə 6
  ko=ʒuʁ=dɥi=ʒə=tʁɑ̃s=mε 6
  mε=ply=to=tε=vɑ̃=dɑ̃ʒə 6
  kə=tus=lɔ̃=ʁə=kɔ=nε 6

  e=tu=ʒuʁ=ʃa=sɑ̃ 5
  mε=mwa=a=tɔ̃=ne=ɡaʁ 6
  kə=ty=ʒyʒə=nwaʁ=u=blɑ̃ 6
  ʒe=pʁu=və=də=lεs=pwaʁ 6

  e=tu=ʒuʁ=zɑ̃=na=kɔʁ 6
  sε=dœ̃=pʁɔ=fɔ̃=ʁεs=pε 6
  e=sɑ̃=zo=kœ̃=ze=fɔʁ 6
  a=vεk=twa=sɑ̃=ʁə=ɡʁε 6

  e=tus=tε=ʒy=ʒə=mɑ̃ 6
  tu=ʒuʁ=ze=sɑ̃=za=pεl 6
  ʃa=kə=fwa=ʁεs=pεk=tɑ̃ 6
  sɑ̃=ʒa=mε=zεtʁə=kʁy=εl 6

  ɔm=ni=sjɑ̃=kə=ty=ε 6
  ty=də=vʁε=lə=sa=vwaʁ 6
  kə=ty=nu=mɑ̃=kə=ʁε 6
  pa=se=tɔ̃=no=ʁə=vwaʁ 6

  e=pɥi=nu=ta=tɑ̃=dʁɔ̃ 6
  də=mɔ̃=ka=dy=mwɛ̃ 5
  ʃa=kə=ʒuʁ=εs=pe=ʁɔ̃ 6
  œ̃=si=ɲə=də=ta=mɛ̃ 6

  œ̃=na=mi=bjɛ̃=plys=pʁoʃə 6
  o=kεl=ɔ̃=nə=pʁe=zymə 6
  e=tɔ̃=de=paʁ=ʁi=koʃə 6
  tutə=sε=tə=a=mεʁ=tymə 6

PostScriptum

J’ai écrit ce poème pour l’un de mes amis qui partait pour un long voyage…
Le titre complet est :
Un des meilleurs amis que m’a donné la vie, et toujours là pour moi, ton départ tant d’émoi…

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/08/2014 15:15Melly-Mellow

Un peu trop long mais les idées sont belles..
Amicalement-