Univers de poésie d'un auteur

Texte:Faisons Connaissance Si Tu Le Souhaites

Le Texte

À quoi ressemble ta liberté ? Ta science ?
À quoi ressemble ton tatouage à la vie ?
De quoi as-tu besoin ? As-tu besoin de plus de temps ? As-tu besoin de gloire ? As-tu besoin de partir ? En vérité… Tu es déjà parti, sans même t’en rendre compte.
Je te vois tel un héros dans un film. Les aventures subies jusqu’ici ne sont qu’une mauvaise phase où le héros du film vit des choses horribles avant de se sentir libre et heureux. Ai-je tort ?
Tu es la seule personne que je connaisse qui a vécu des choses inexplicables. Tu es très fort, je n’aurai jamais tenu jusqu’ici comme toi, mais tu le fais. Cela veut bien dire que tu as encore une raison de vivre. Qu’est-ce qui te fais vivre encore aujourd’hui ? Il y a bien une raison.
Si tu es vivant, alors tu as un cœur. Si tu as un cœur, alors tu ressens des émotions. Ma question est la suivante, que ressens-tu ?
Tu as besoin d’être idéaliste. Ne pense pas au réaliste. Le réalisme attire le malheur. C’est en quelque sorte un labyrinthe où tu ne trouves jamais la sortie du bonheur. L’idéalisme s’est créé pour les rêveurs, ceux qui savent. Avec le temps, nous obtenons une certaine singularité, une certaine notoriété. Toi, tu as déjà tout acquis. Il te reste à sortir de chez toi, à vivre ce que tu ne connaîtras plus.
La vie est compliquée. La famille est difficile à vivre, et tu ne le sais que trop.
Cependant, maintenant, tu dois te lever chaque matin et te fixer un objectif. Généralement, le cœur bat entre 60 et 80 fois par minute. Tu dois profiter au maximum de chaque pulsation. Atteint tes rêves et passe tes journées avec les gens qui t’entourent. Les gens qui t’aiment et que tu aimes. Apprends constamment de nouvelles choses qui te permettront d’évoluer pour devenir, chaque jour, meilleur. Je ne t’oblige pas à retourner au lycée, mais je t’oblige à vivre ta meilleure vie. Rappelle-toi que tu existes, que tu vis, que tu es un jeune-homme vraiment très calme et doux. Vis ta vie et ne regarde pas en arrière. Concentre-toi sur toi-même. Rassure-toi, tu ne deviendras jamais comme tes parents. Il est vrai qu’ils n’ont pas été de meilleurs exemples. Au moins, ils t’ont aidé à savoir qui ne veut pas être. Vie pleinement, jusqu’à ta dernière seconde. Prends des risques, il n’y a que comme ça que tu seras fière de toi. Ne gâche pas ta vie parce que tes parents ont fait des mauvais choix. Tu n’es pas dépendant d’eux.
Quand est-ce que tu t’es levé pour la dernière fois avec le sourire ?
Je suppose que tu as toujours été comme ça, un peu perdu dans ce brouillard. Le vent te ramène toujours en arrière. Le soleil est beaucoup trop éloigné de ton cœur. La pollution t’empêche de respirer.
Relève-toi, beaucoup trop de temps est passé depuis que tu es à terre.
Personne ne te demande d’être un héros. On te demande d’être heureux et de tuer tes habitudes.
Sois ton meilleur ami, sois toi. Deviens la meilleure version de toi-même.
Tous les champions, toutes les personnes victorieuses ont ressenti l’envie d’abandonner, mais ils ont réussi à se relever et toi aussi, tu dois le faire.
On se fout de savoir que tu appartiens à une mauvaise famille, on se fout de savoir que tu n’as pas assez de courage ou d’argent pour réussir tes rêves. Ce n’est pas des excuses. Sors-toi de là, maintenant et vis. N’abandonne pas, ça ne mène à rien.

Pour toi.

Léonie Blanchet
Partage du Texte avec vos contacts
Poeme de Léonie Blanchet

Écrivain Léonie Blanchet

Léonie Blanchet a publié sur le site 21 écrits. Léonie Blanchet est membre du site depuis l'année 2021.

Syllabation De L'Écrit

Phonétique : Faisons Connaissance Si Tu Le Souhaitesa kwa ʁəsɑ̃blə ta libεʁte ? ta sjɑ̃sə ?
a kwa ʁəsɑ̃blə tɔ̃ tatuaʒə a la vi ?
də kwa a ty bəzwɛ̃ ? a ty bəzwɛ̃ də plys də tɑ̃ ? a ty bəzwɛ̃ də ɡlwaʁə ? a ty bəzwɛ̃ də paʁtiʁ ? ɑ̃ veʁite… ty ε deʒa paʁti, sɑ̃ mεmə tɑ̃ ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə.
ʒə tə vwa tεl œ̃n- eʁo dɑ̃z- œ̃ film. lεz- avɑ̃tyʁə sybi ʒyskisi nə sɔ̃ kynə movεzə fazə u lə eʁo dy film vit dε ʃozəz- ɔʁibləz- avɑ̃ də sə sɑ̃tiʁ libʁə e œʁø. ε ʒə tɔʁ ?
ty ε la sələ pεʁsɔnə kə ʒə kɔnεsə ki a veky dε ʃozəz- inεksplikablə. ty ε tʁε fɔʁ, ʒə noʁε ʒamε təny ʒyskisi kɔmə twa, mε ty lə fε. səla vø bjɛ̃ diʁə kə ty a ɑ̃kɔʁə ynə ʁεzɔ̃ də vivʁə. kε sə ki tə fε vivʁə ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi ? il i a bjɛ̃ ynə ʁεzɔ̃.
si ty ε vivɑ̃, alɔʁ ty a œ̃ kœʁ. si ty a œ̃ kœʁ, alɔʁ ty ʁəsɛ̃ dεz- emɔsjɔ̃. ma kεstjɔ̃ ε la sɥivɑ̃tə, kə ʁəsɛ̃ ty ?
ty a bəzwɛ̃ dεtʁə idealistə. nə pɑ̃sə pa o ʁealistə. lə ʁealismə atiʁə lə malœʁ. sεt- ɑ̃ kεlkə sɔʁtə œ̃ labiʁɛ̃tə u ty nə tʁuvə ʒamε la sɔʁti dy bɔnœʁ. lidealismə sε kʁee puʁ lε ʁεvœʁ, sø ki save. avεk lə tɑ̃, nuz- ɔptənɔ̃z- ynə sεʁtεnə sɛ̃ɡylaʁite, ynə sεʁtεnə nɔtɔʁjete. twa, ty a deʒa tut- aki. il tə ʁεstə a sɔʁtiʁ də ʃe twa, a vivʁə sə kə ty nə kɔnεtʁa plys.
la vi ε kɔ̃plike. la famijə ε difisilə a vivʁə, e ty nə lə sε kə tʁo.
səpɑ̃dɑ̃, mɛ̃tənɑ̃, ty dwa tə ləve ʃakə matɛ̃ e tə fikse œ̃n- ɔbʒεktif. ʒeneʁaləmɑ̃, lə kœʁ ba ɑ̃tʁə swasɑ̃tə e katʁə vɛ̃ fwa paʁ minytə. ty dwa pʁɔfite o maksimɔm də ʃakə pylsasjɔ̃. atɛ̃ tε ʁεvəz- e pasə tε ʒuʁnez- avεk lε ʒɑ̃ ki tɑ̃tuʁe. lε ʒɑ̃ ki tεme e kə ty εmə. apʁɑ̃ kɔ̃stamɑ̃ də nuvεllə ʃozə ki tə pεʁmεtʁɔ̃ devɔlɥe puʁ dəvəniʁ, ʃakə ʒuʁ, mεjœʁ. ʒə nə tɔbliʒə pa a ʁətuʁne o lise, mε ʒə tɔbliʒə a vivʁə ta mεjəʁə vi. ʁapεllə twa kə ty εɡzistə, kə ty vis, kə ty ε œ̃ ʒənə ɔmə vʁεmɑ̃ tʁε kalmə e du. vis ta vi e nə ʁəɡaʁdə pa ɑ̃n- aʁjεʁə. kɔ̃sɑ̃tʁə twa syʁ twa mεmə. ʁasyʁə twa, ty nə dəvjɛ̃dʁa ʒamε kɔmə tε paʁɑ̃. il ε vʁε kil nɔ̃ pa ete də mεjœʁz- εɡzɑ̃plə. o mwɛ̃, il tɔ̃ εde a savwaʁ ki nə vø pa εtʁə. vi plεnəmɑ̃, ʒyska ta dεʁnjεʁə səɡɔ̃də. pʁɑ̃ dε ʁisk, il ni a kə kɔmə sa kə ty səʁa fjεʁə də twa. nə ɡaʃə pa ta vi paʁsə kə tε paʁɑ̃z- ɔ̃ fε dε movε ʃwa. ty nε pa depɑ̃dɑ̃ dø.
kɑ̃t- ε sə kə ty tε ləve puʁ la dεʁnjεʁə fwaz- avεk lə suʁiʁə ?
ʒə sypozə kə ty a tuʒuʁz- ete kɔmə sa, œ̃ pø pεʁdy dɑ̃ sə bʁujaʁ. lə vɑ̃ tə ʁamεnə tuʒuʁz- ɑ̃n- aʁjεʁə. lə sɔlεj ε boku tʁo elwaɲe də tɔ̃ kœʁ. la pɔlysjɔ̃ tɑ̃pεʃə də ʁεspiʁe.
ʁəlεvə twa, boku tʁo də tɑ̃z- ε pase dəpɥi kə ty ε a teʁə.
pεʁsɔnə nə tə dəmɑ̃də dεtʁə œ̃n- eʁo. ɔ̃ tə dəmɑ̃də dεtʁə œʁøz- e də tɥe tεz- abitydə.
swa tɔ̃ mεjœʁ ami, swa twa. dəvjɛ̃ la mεjəʁə vεʁsjɔ̃ də twa mεmə.
tus lε ʃɑ̃pjɔ̃, tutə lε pεʁsɔnə viktɔʁjøzəz- ɔ̃ ʁəsɑ̃ti lɑ̃vi dabɑ̃dɔne, mεz- ilz- ɔ̃ ʁeysi a sə ʁələve e twa osi, ty dwa lə fεʁə.
ɔ̃ sə fu də savwaʁ kə ty apaʁtjɛ̃z- a ynə movεzə famijə, ɔ̃ sə fu də savwaʁ kə ty na pa ase də kuʁaʒə u daʁʒe puʁ ʁeysiʁ tε ʁεvə. sə nε pa dεz- εkskyzə. sɔʁ twa də la, mɛ̃tənɑ̃ e vis. nabɑ̃dɔnə pa, sa nə mεnə a ʁjɛ̃.

puʁ twa.

leɔni blɑ̃ʃε

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
20/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Texte Famille
Du 08/08/2023 19:09

L'écrit contient 647 mots qui sont répartis dans 3 strophes.