Poeme : Ma Médaille D’argent…

Ma Médaille D’argent…

Que c’est triste de gagner une médaille
Et de perdre l’Amitié de ses proches :
Gagner ce morceau de ferraille
Qui à mes yeux me vaut ces reproches ;

C’est vrai dans la rue j’ai tout appris,
Plus de mauvaises choses que de Diplômes,
Connu des gens simples aux cœurs fermes,
Pleurant de ton malheur, de tes cris.

De t’aider dans les moments cruels,
D’être heureux dans tes instants de bonheur.
C’est ça l’amitié saine sans duels,
Qui unit les cœurs des gens d’honneur !

Ces gens qu’on reconnaît à leur courage,
Leur bravoure, à dire la Vérité.
En tous lieux, même devant sa Sainteté.
Et ignorer ceux du double visage.

Ceux qui vous embrasse la matinée
Et le soir vous poignarde dans le dos.
Qui parle du Mal de vous à huis clos,
Et devant vous sont de miel tartinée.

Je suis venu sur ce site tout seul
Recherchant les amis, les beaux mots,
Sans ambitions aucune avec mes maux,
D’ailleurs, il est déjà prêt mon linceul.

Il m’arrive de plaisanter, de rire
Mais jamais d’arrières pensées sordides.
Pensais avoir enfin des amis solides
Avec qui pouvais compter et sourire

Certains, pas tous, sont de faux amis.
Les uns disent vos poèmes sont arabes.
Les autres, à peu prés c’est du Françis !
Et quand ils me voient, se dérobent.

J’ai compris que cette maudite médaille,
Que vous pouvez à votre guise reprendre.
Fait perdre ma plus grande belle bataille.
Celle de garder mes vrais amis tendres…

Las, je vais avec mes armes me rendre.
Saluer Violette, Didier et Stephane
Sans oublier ma petite sœur tendre,
Nelly tout bonté et yeux de cendre.

Je vais avec ma vie de bohémien,
D’étranger vieux inconnu apatride,
Reprendre ma longue route vers les miens,
Répandre la Vérité sur le Monde.

Lyamine LEBSIR

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Médaille D’argent…

  que=cest=triste=de=ga=gner=u=ne=mé=daille 10
  et=de=perdre=la=mi=ti=é=de=ses=proches 10
  ga=gner=ce=mor=ceau=de=fer=rail=le 9
  qui=à=mes=y=eux=me=vaut=ces=re=proches 10

  cest=vrai=dans=la=rue=jai=tout=ap=pris 9
  plus=de=mau=vaises=cho=ses=que=de=di=plômes 10
  connu=des=gens=sim=ples=aux=cœurs=fer=mes 9
  pleu=rant=de=ton=mal=heur=de=tes=cris 9

  de=tai=der=dans=les=mo=ments=cruels 8
  dêtre=heu=reux=dans=tes=ins=tants=de=bon=heur 10
  cest=ça=la=mi=ti=é=sai=ne=sans=duels 10
  qui=u=nit=les=cœurs=des=gens=d=hon=neur 10

  ces=gens=quon=re=con=naît=à=leur=cou=rage 10
  leur=bra=vou=re=à=dire=la=vé=ri=té 10
  en=tous=lieux=même=de=vant=sa=sain=te=té 10
  et=i=gno=rer=ceux=du=dou=ble=vi=sage 10

  ceux=qui=vous=em=bras=se=la=ma=ti=née 10
  et=le=soir=vous=poi=gnar=de=dans=le=dos 10
  qui=par=le=du=mal=de=vous=à=huis=clos 10
  et=de=vant=vous=sont=de=miel=tar=ti=née 10

  je=suis=ve=nu=sur=ce=si=te=tout=seul 10
  re=cher=chant=les=a=mis=les=beaux=mots 9
  sans=am=bi=tions=au=cune=a=vec=mes=maux 10
  dail=leurs=il=est=dé=jà=prêt=mon=lin=ceul 10

  il=mar=ri=ve=de=plai=san=ter=de=rire 10
  mais=ja=mais=dar=riè=res=pen=sées=sor=dides 10
  pen=sais=a=voir=en=fin=des=a=mis=so=lides 11
  a=vec=qui=pou=vais=comp=ter=et=sou=rire 10

  cer=tains=pas=tous=sont=de=faux=a=mis 9
  les=uns=di=sent=vos=po=èmes=sont=a=rabes 10
  les=au=tres=à=peu=prés=cest=du=fran=çis 10
  et=quand=ils=me=voient=se=dé=robent 8

  jai=com=pris=que=cette=mau=di=te=mé=daille 10
  que=vous=pou=vez=à=votre=gui=se=re=prendre 10
  fait=perdre=ma=plus=gran=de=bel=le=ba=taille 10
  cel=le=de=gar=der=mes=vrais=a=mis=tendres 10

  las=je=vais=a=vec=mes=ar=mes=me=rendre 10
  sa=luer=vio=let=te=di=dier=et=ste=phane 10
  sans=ou=blier=ma=pe=ti=te=sœur=ten=dre 10
  nel=ly=tout=bon=té=et=y=eux=de=cendre 10

  je=vais=a=vec=ma=vie=de=bo=hé=mien 10
  dé=tran=ger=vieux=in=con=nu=a=pa=tride 10
  re=pren=dre=ma=lon=gue=route=vers=les=miens 10
  ré=pan=dre=la=vé=ri=té=sur=le=monde 10

  ly=a=mi=ne=leb=sir 6
 • Phonétique : Ma Médaille D’argent…

  kə sε tʁistə də ɡaɲe ynə medajə
  e də pεʁdʁə lamitje də sε pʁoʃə :
  ɡaɲe sə mɔʁso də feʁajə
  ki a mεz- iø mə vo sε ʁəpʁoʃə,

  sε vʁε dɑ̃ la ʁy ʒε tut- apʁi,
  plys də movεzə ʃozə kə də diplomə,
  kɔny dε ʒɑ̃ sɛ̃pləz- o kœʁ fεʁmə,
  pləʁɑ̃ də tɔ̃ malœʁ, də tε kʁi.

  də tεde dɑ̃ lε mɔmɑ̃ kʁyεl,
  dεtʁə œʁø dɑ̃ tεz- ɛ̃stɑ̃ də bɔnœʁ.
  sε sa lamitje sεnə sɑ̃ dɥεl,
  ki yni lε kœʁ dε ʒɑ̃ dɔnœʁ !

  sε ʒɑ̃ kɔ̃ ʁəkɔnε a lœʁ kuʁaʒə,
  lœʁ bʁavuʁə, a diʁə la veʁite.
  ɑ̃ tus ljø, mεmə dəvɑ̃ sa sɛ̃təte.
  e iɲɔʁe sø dy dublə vizaʒə.

  sø ki vuz- ɑ̃bʁasə la matine
  e lə swaʁ vu pwaɲaʁdə dɑ̃ lə do.
  ki paʁlə dy mal də vuz- a ɥi klo,
  e dəvɑ̃ vu sɔ̃ də mjεl taʁtine.

  ʒə sɥi vəny syʁ sə sitə tu səl
  ʁəʃεʁʃɑ̃ lεz- ami, lε bo mo,
  sɑ̃z- ɑ̃bisjɔ̃z- okynə avεk mε mo,
  dajœʁ, il ε deʒa pʁε mɔ̃ lɛ̃səl.

  il maʁivə də plεzɑ̃te, də ʁiʁə
  mε ʒamε daʁjεʁə pɑ̃se sɔʁdidə.
  pɑ̃sεz- avwaʁ ɑ̃fɛ̃ dεz- ami sɔlidə
  avεk ki puvε kɔ̃te e suʁiʁə

  sεʁtɛ̃, pa tus, sɔ̃ də foz- ami.
  lεz- œ̃ dize vo pɔεmə sɔ̃t- aʁabə.
  lεz- otʁə, a pø pʁe sε dy fʁɑ̃si !
  e kɑ̃t- il mə vwae, sə deʁɔbe.

  ʒε kɔ̃pʁi kə sεtə moditə medajə,
  kə vu puvez- a vɔtʁə ɡizə ʁəpʁɑ̃dʁə.
  fε pεʁdʁə ma plys ɡʁɑ̃də bεllə batajə.
  sεllə də ɡaʁde mε vʁεz- ami tɑ̃dʁə…

  las, ʒə vεz- avεk mεz- aʁmə- mə ʁɑ̃dʁə.
  salɥe vjɔlεtə, didje e stεfanə
  sɑ̃z- ublje ma pətitə sœʁ tɑ̃dʁə,
  nεlli tu bɔ̃te e iø də sɑ̃dʁə.

  ʒə vεz- avεk ma vi də bɔemjɛ̃,
  detʁɑ̃ʒe vjøz- ɛ̃kɔny apatʁidə,
  ʁəpʁɑ̃dʁə ma lɔ̃ɡ ʁutə vεʁ lε mjɛ̃,
  ʁepɑ̃dʁə la veʁite syʁ lə mɔ̃də.

  liaminə lεbsiʁ
 • Syllabes Phonétique : Ma Médaille D’argent…

  kə=sε=tʁistə=də=ɡa=ɲe=y=nə=me=dajə 10
  e=də=pεʁ=dʁə=la=mi=tje=də=sε=pʁoʃə 10
  ɡa=ɲe=sə=mɔʁ=so=də=fe=ʁa=jə 9
  ki=a=mε=zi=ø=mə=vo=sε=ʁə=pʁoʃə 10

  sε=vʁε=dɑ̃=la=ʁy=ʒε=tu=ta=pʁi 9
  plys=də=mo=vεzə=ʃo=zə=kə=də=di=plomə 10
  kɔ=ny=dε=ʒɑ̃=sɛ̃=plə=zo=kœʁ=fεʁ=mə 10
  plə=ʁɑ̃=də=tɔ̃=ma=lœ=ʁə=də=tε=kʁi 10

  də=tε=de=dɑ̃=lε=mɔ=mɑ̃=kʁy=εl 9
  dεtʁə=œ=ʁø=dɑ̃=tε=zɛ̃s=tɑ̃=də=bɔ=nœʁ 10
  sε=sa=la=mi=tj=e=sε=nə=sɑ̃=dɥεl 10
  ki=y=ni=lε=kœ=ʁə=dε=ʒɑ̃=dɔ=nœʁ 10

  sε=ʒɑ̃=kɔ̃=ʁə=kɔ=nε=a=lœʁ=ku=ʁaʒə 10
  lœʁ=bʁa=vu=ʁə=a=diʁə=la=ve=ʁi=te 10
  ɑ̃=tus=ljø=mεmə=də=vɑ̃=sa=sɛ̃=tə=te 10
  e=i=ɲɔ=ʁe=sø=dy=du=blə=vi=zaʒə 10

  sø=ki=vu=zɑ̃=bʁa=sə=la=ma=ti=ne 10
  e=lə=swaʁ=vu=pwa=ɲaʁ=də=dɑ̃=lə=do 10
  ki=paʁ=lə=dy=mal=də=vu=za=ɥi=klo 10
  e=də=vɑ̃=vu=sɔ̃=də=mjεl=taʁ=ti=ne 10

  ʒə=sɥi=və=ny=syʁ=sə=si=tə=tu=səl 10
  ʁə=ʃεʁ=ʃɑ̃=lε=za=mi=lε=bo=mo 9
  sɑ̃=zɑ̃=bi=sjɔ̃=zo=kynə=a=vεk=mε=mo 10
  da=jœʁ=il=ε=de=ʒa=pʁε=mɔ̃=lɛ̃=səl 10

  il=ma=ʁi=və=də=plε=zɑ̃=te=də=ʁiʁə 10
  mε=ʒa=mε=da=ʁjε=ʁə=pɑ̃=se=sɔʁ=didə 10
  pɑ̃=sε=za=vwaʁ=ɑ̃=fɛ̃=dε=za=mi=sɔ=lidə 11
  a=vεk=ki=pu=vε=kɔ̃=te=e=su=ʁiʁə 10

  sεʁ=tɛ̃=pa=tus=sɔ̃=də=fo=za=mi 9
  lε=zœ̃=di=ze=vo=pɔ=εmə=sɔ̃=ta=ʁabə 10
  lε=zo=tʁə=a=pø=pʁe=sε=dy=fʁɑ̃=si 10
  e=kɑ̃=til=mə=vwa=sə=de=ʁɔ=be 9

  ʒε=kɔ̃=pʁi=kə=sεtə=mo=di=tə=me=dajə 10
  kə=vu=pu=ve=za=vɔtʁə=ɡi=zə=ʁə=pʁɑ̃dʁə 10
  fε=pεʁdʁə=ma=plys=ɡʁɑ̃=də=bεl=lə=ba=tajə 10
  sεl=lə=də=ɡaʁ=de=mε=vʁε=za=mi=tɑ̃dʁə 10

  las=ʒə=vε=za=vεk=mε=zaʁ=mə=mə=ʁɑ̃dʁə 10
  sal=ɥe=vjɔ=lε=tə=di=dje=e=stε=fanə 10
  sɑ̃=zu=blje=ma=pə=ti=tə=sœʁ=tɑ̃=dʁə 10
  nεl=li=tu=bɔ̃=te=e=i=ø=də=sɑ̃dʁə 10

  ʒə=vε=za=vεk=ma=vi=də=bɔ=e=mjɛ̃ 10
  de=tʁɑ̃=ʒe=vjø=zɛ̃=kɔ=ny=a=pa=tʁidə 10
  ʁə=pʁɑ̃=dʁə=ma=lɔ̃ɡ=ʁu=tə=vεʁ=lε=mjɛ̃ 10
  ʁe=pɑ̃=dʁə=la=ve=ʁi=te=syʁ=lə=mɔ̃də 10

  li=a=mi=nə=lεb=siʁ 6

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.