Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Heureuse !

Poème Amour
Publié le 06/07/2005 00:15

L'écrit contient 214 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Lila

Heureuse !

Je crois que je suis de nouveau heureuse,
Et surtout de nouveau amoureuse…
De toi qui m’appelle ma puce ou encore mon amour !

Toi que je ne connaissais pas vraiment,
Que je n’aurais jamais deviner aussi romantique
La perle rare, l’aurais-je enfin trouvé ?
Tu es jaloux, marrant avec des yeux d’un vert éclatant
Aujourd’hui je t’aime comme tu es,
Je t’aime toi et non plus ce souvenir de 5ème si longtemps chéri !

Tu me dis ces mots que j’attendais sans vraiment y croire
Tu m’offre une fleur rose sans raison
Tu me mets en fond d’écran sur ton portable avec marqué ma chérie
Tu essayes de me rendre jalouse
Et plus que tout tu me dis que tu m’aime moi,
La fille blonde qui n’a pensé qu’a toi pendant des mois
Et qui te taquine à longueur de journée
Façon à moi de te montrer que je t’aime !

Aujourd’hui pendant ces six heures que l’on a passé ensemble
J’ai resenti naitre en moi des sentiments que je ne croyais revoir
La joie, le rire, la jalousie et l’espoir
J’espère de tout mon cœur que notre histoire continuera comme ca !

Je t’aime mon ange !
 • Pieds Hyphénique: Heureuse !

  je=crois=que=je=suis=de=nou=veau=heu=reuse 10
  et=sur=tout=de=nou=veau=a=mou=reu=se 10
  de=toi=qui=map=pel=le=ma=puceou=en=co=re=mon=a=mour 14

  toi=que=je=ne=con=nais=sais=pas=vrai=ment 10
  que=je=nau=rais=ja=mais=de=vi=ner=aus=si=ro=man=tique 14
  la=perle=ra=re=lau=rais=jeen=fin=trou=vé 10
  tu=es=ja=loux=mar=rant=a=vec=des=yeux=dun=vert=é=cla=tant 15
  au=jourd=hui=je=tai=me=com=me=tu=es 10
  je=taime=toi=et=non=plus=ce=sou=ve=nir=de=cinq=è=me=si=long=temps=ché=ri 19

  tu=me=dis=ces=mots=que=jat=ten=dais=sans=vraiment=y=croire 13
  tu=mof=fre=une=fleur=ro=se=sans=rai=son 10
  tu=me=mets=en=fond=dé=cran=sur=ton=por=tablea=vec=mar=qué=ma=ché=rie 17
  tu=es=sayes=de=me=ren=dre=ja=lou=se 10
  et=plus=que=tout=tu=me=dis=que=tu=maime=moi 11
  la=fille=blonde=qui=na=pen=sé=qua=toi=pen=dant=des=mois 13
  et=qui=te=ta=quineà=lon=gueur=de=jour=née 10
  fa=çon=à=moi=de=te=mon=trer=que=je=taime 11

  au=jourdhui=pen=dant=ces=six=heures=que=lon=a=pas=sé=en=semble 14
  jai=re=sen=ti=naitreen=moi=des=sen=ti=ments=que=je=ne=cro=yais=re=voir 17
  la=joie=le=rire=la=ja=lou=sieet=les=poir 10
  jes=père=de=tout=mon=cœur=que=no=tre=his=toi=re=con=ti=nue=ra=com=me=ca 19

  je=tai=me=mon=an=ge 6
 • Phonétique : Heureuse !

  ʒə kʁwa kə ʒə sɥi də nuvo œʁøzə,
  e syʁtu də nuvo amuʁøzə…
  də twa ki mapεllə ma pysə u ɑ̃kɔʁə mɔ̃n- amuʁ !

  twa kə ʒə nə kɔnεsε pa vʁεmɑ̃,
  kə ʒə noʁε ʒamε dəvine osi ʁɔmɑ̃tikə
  la pεʁlə ʁaʁə, loʁε ʒə ɑ̃fɛ̃ tʁuve ?
  ty ε ʒalu, maʁɑ̃ avεk dεz- iø dœ̃ vεʁ eklatɑ̃
  oʒuʁdɥi ʒə tεmə kɔmə ty ε,
  ʒə tεmə twa e nɔ̃ plys sə suvəniʁ də sɛ̃k εmə si lɔ̃tɑ̃ ʃeʁi !

  ty mə di sε mo kə ʒatɑ̃dε sɑ̃ vʁεmɑ̃ i kʁwaʁə
  ty mɔfʁə ynə flœʁ ʁozə sɑ̃ ʁεzɔ̃
  ty mə mεtz- ɑ̃ fɔ̃ dekʁɑ̃ syʁ tɔ̃ pɔʁtablə avεk maʁke ma ʃeʁi
  ty esεj də mə ʁɑ̃dʁə ʒaluzə
  e plys kə tu ty mə di kə ty mεmə mwa,
  la fijə blɔ̃də ki na pɑ̃se ka twa pɑ̃dɑ̃ dε mwa
  e ki tə takinə a lɔ̃ɡœʁ də ʒuʁne
  fasɔ̃ a mwa də tə mɔ̃tʁe kə ʒə tεmə !

  oʒuʁdɥi pɑ̃dɑ̃ sε siz- œʁ kə lɔ̃n- a pase ɑ̃sɑ̃blə
  ʒε ʁəsɑ̃ti nεtʁə ɑ̃ mwa dε sɑ̃timɑ̃ kə ʒə nə kʁwajε ʁəvwaʁ
  la ʒwa, lə ʁiʁə, la ʒaluzi e lεspwaʁ
  ʒεspεʁə də tu mɔ̃ kœʁ kə nɔtʁə istwaʁə kɔ̃tinɥəʁa kɔmə ka !

  ʒə tεmə mɔ̃n- ɑ̃ʒə !
 • Pieds Phonétique : Heureuse !

  ʒə=kʁwa=kə=ʒə=sɥi=də=nu=vo=œ=ʁøzə 10
  e=syʁ=tu=də=nu=vo=a=mu=ʁø=zə 10
  də=twa=ki=ma=pεllə=ma=pysəu=ɑ̃=kɔ=ʁə=mɔ̃=na=muʁ 13

  twa=kə=ʒə=nə=kɔ=nε=sε=pa=vʁε=mɑ̃ 10
  kə=ʒə=no=ʁε=ʒa=mεdə=vi=ne=o=si=ʁɔ=mɑ̃tikə 12
  la=pεʁlə=ʁa=ʁə=lo=ʁε=ʒəɑ̃=fɛ̃=tʁu=ve 10
  ty=ε=ʒa=lu=ma=ʁɑ̃=a=vεk=dε=ziø=dœ̃=vεʁ=e=kla=tɑ̃ 15
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=tε=mə=kɔ=mə=ty=ε 10
  ʒə=tεmə=twa=e=nɔ̃=plys=sə=su=və=niʁ=də=sɛ̃k=ε=mə=si=lɔ̃=tɑ̃=ʃe=ʁi 19

  tymə=di=sε=mo=kə=ʒa=tɑ̃=dε=sɑ̃=vʁε=mɑ̃=i=kʁwaʁə 13
  ty=mɔ=fʁə=ynə=flœʁ=ʁo=zə=sɑ̃=ʁε=zɔ̃ 10
  tymə=mεt=zɑ̃=fɔ̃=de=kʁɑ̃=syʁ=tɔ̃=pɔʁ=ta=bləa=vεk=maʁ=ke=ma=ʃe=ʁi 17
  ty=e=sεj=də=mə=ʁɑ̃=dʁə=ʒa=lu=zə 10
  e=plys=kə=tu=tymə=di=kə=ty=mε=mə=mwa 11
  la=fi=jə=blɔ̃də=ki=na=pɑ̃=se=ka=twa=pɑ̃=dɑ̃=dε=mwa 14
  e=kitə=ta=ki=nəa=lɔ̃=ɡœʁ=də=ʒuʁ=ne 10
  fa=sɔ̃=a=mwadə=tə=mɔ̃=tʁe=kə=ʒə=tεmə 10

  o=ʒuʁ=dɥi=pɑ̃=dɑ̃=sε=si=zœʁ=kə=lɔ̃=na=pase=ɑ̃=sɑ̃blə 14
  ʒεʁə=sɑ̃=ti=nε=tʁəɑ̃=mwa=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=kə=ʒə=nə=kʁwa=jε=ʁə=vwaʁ 17
  la=ʒwa=lə=ʁiʁə=la=ʒa=lu=zi=e=lεs=pwaʁ 11
  ʒεs=pεʁə=də=tu=mɔ̃=kœʁ=kə=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=kɔ̃=tin=ɥə=ʁa=kɔ=mə=ka 19

  ʒə=tε=mə=mɔ̃=nɑ̃=ʒə 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/07/2005 03:02Kokinne

(F)_Wawwwwww manifikkkk:D:D:D:D:D moi aussi jepser ke votre histoire continura ainsi et je vouais te remercier pr tes comm sont tres tres apréciés:)(K)(F)

Auteur de Poésie
20/07/2005 22:09Etoile Noire

ralala ma lilidou !!
je te souhaite tout le bonheur possible !!

BizouS
Etoile Noire