Univers de poésie d'un auteur

Poème:Les Yeux Du Cœur

Le Poème

Le cœur est un diamant précieux,
Qu’il faut courtiser en « amoureux »
Le câliner pour que tout lui plaise,
Lui épargner tous les malaises.

Savoir respecter sa fragilité,
Il survivra en toute tranquillité,
Qui n’a pas rêvé un jour,
Sentir son cœur moins lourd.

Devant ses anxiétés, il devient vulnérable,
La peur souvent incontournable. .
Rends ses sentiments si misérables,
Savoir le choyer serait préférable.

La vie est remplie d’émotions,
Il ne peut prévoir ses propres réactions,
Bien peu de contradictions lui coupent le souffle,
Une joie, une peine, un rien l’essouffle.

Toutes ces angoisses le guettent,
Pourtant, il voudrait tant ne plus être inquiet,
Il serait si douillet à ce cœur,
Ne reconnaître que les petits bonheurs.

Les mots touchants d’un enfant,
La beauté d’un soleil couchant,
L’écoute d’une musique qui le grise,
L’Amitié sincère le gaillardise.

Le cœur a besoin de cajoleries,
Il s’émerveille devant la tendresse,
Il sait apprécier toute délicatesse,
Palpite à la pensée d’une rêverie.

Des larmes de joie le bouleversent,
Des mots d’affection le transpercent,
Observer un cœur apaisé,
Son intérieur dégage la sincérité.

Ses désirs viennent vous enjôler,
Il vous manifeste sa bonté,
Ses soupirs savent vous charmer,
Il vous aime à ne plus jamais en douter.

Le cœur a aussi ses faiblesses,
Il peut se saouler jusqu’à l’ivresse,
S’il s’agite dans sa frayeur. .
Gâtez-le par des douceurs.

S’il défaillit par ses bêtises. .
Offrez-lui une Rose, il se revitalise,
Ses yeux révèlent une grande profondeur,
Ses couleurs ont la même vertu qu’une fleur.

Bercez-le, il vous aimera sans lassitude,
Dévoilez-lui votre gratitude,
Contre lui venez vous blottir,
Son regard saura vous chérir.

Le Cœur a les yeux d’un Amant,
Il succombe en vous regardant,
Allez… comblez-le maintenant.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Si un coeur pouvais parler parfois…

Poeme de Lili

Poète Lili

Lili a publié sur le site 221 écrits. Lili est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Les Yeux Du Cœurle=cœur=est=un=dia=mant=pré=cieux 8
quil=faut=cour=ti=ser=en=a=mou=reux 9
le=câ=li=ner=pour=que=tout=lui=plaise 9
lui=é=par=gner=tous=les=ma=laises 8

sa=voir=res=pec=ter=sa=fra=gi=li=té 10
il=sur=vi=vra=en=toute=tran=quilli=té 9
qui=na=pas=rê=vé=un=jour 7
sen=tir=son=cœur=moins=lourd 6

de=vant=ses=an=xié=tés=il=de=vient=vul=né=rable 12
la=peur=sou=vent=in=con=tour=nable 8
rends=ses=sen=timents=si=mi=sé=rables 8
sa=voir=le=choyer=se=rait=pré=fé=rable 9

la=vie=est=rem=plie=dé=mo=tions 8
il=ne=peut=pré=voir=ses=propres=ré=ac=tions 10
bien=peu=de=con=tra=dic=tions=lui=coupent=le=souf=fle 12
une=joie=u=ne=peine=un=rien=les=souffle 9

tou=tes=ces=an=goisses=le=guet=tent 8
pour=tant=il=vou=drait=tant=ne=plus=êtrein=quiet 10
il=se=rait=si=douillet=à=ce=cœur 8
ne=re=con=naître=que=les=pe=tits=bon=heurs 10

les=mots=tou=chants=dun=en=fant 7
la=beau=té=dun=so=leil=cou=chant 8
lé=coute=du=ne=mu=si=que=qui=le=grise 10
la=mi=tié=sin=cère=le=gail=lar=dise 9

le=cœur=a=be=soin=de=ca=jole=ries 9
il=sé=mer=veille=de=vant=la=ten=dres=se 10
il=sait=ap=pré=cier=toute=dé=li=ca=tes=se 11
pal=piteà=la=pen=sée=du=ne=rê=ve=rie 10

des=lar=mes=de=joie=le=boule=versent 8
des=mots=daf=fec=tion=le=trans=percent 8
ob=ser=ver=un=cœur=a=pai=sé 8
son=in=té=rieur=dé=gage=la=sin=cé=ri=té 11

ses=dé=sirs=viennent=vous=en=jô=ler 8
il=vous=ma=nifes=te=sa=bon=té 8
ses=sou=pirs=sa=vent=vous=char=mer 8
il=vous=aimeà=ne=plus=ja=mais=en=dou=ter 10

le=cœur=a=aus=si=ses=faibles=ses 8
il=peut=se=saou=ler=jus=quà=livres=se 9
sil=sa=gi=te=dans=sa=fray=eur 8
gâ=tez=le=par=des=dou=ceurs 7

sil=dé=faillit=par=ses=bê=ti=ses 8
of=frez=lui=une=rose=il=se=re=vi=ta=lise 11
ses=yeux=ré=vèlent=une=gran=de=pro=fon=deur 10
ses=cou=leurs=ont=la=même=ver=tu=quu=ne=fleur 11

ber=cez=le=il=vous=aime=ra=sans=las=si=tude 11
dé=voi=lez=lui=votre=gra=ti=tude 8
con=tre=lui=ve=nez=vous=blot=tir 8
son=re=gard=sau=ra=vous=ché=rir 8

le=cœur=a=les=yeux=dun=a=mant 8
il=suc=combe=en=vous=re=gar=dant 8
al=lez=com=blez=le=main=te=nant 8
Phonétique : Les Yeux Du Cœurlə kœʁ εt- œ̃ djamɑ̃ pʁesjø,
kil fo kuʁtize ən « amuʁøks »
lə kaline puʁ kə tu lɥi plεzə,
lɥi epaʁɲe tus lε malεzə.

savwaʁ ʁεspεkte sa fʁaʒilite,
il syʁvivʁa ɑ̃ tutə tʁɑ̃kijite,
ki na pa ʁεve œ̃ ʒuʁ,
sɑ̃tiʁ sɔ̃ kœʁ mwɛ̃ luʁ.

dəvɑ̃ sεz- ɑ̃ksjete, il dəvjɛ̃ vylneʁablə,
la pœʁ suvɑ̃ ɛ̃kɔ̃tuʁnablə.
ʁɑ̃ sε sɑ̃timɑ̃ si mizeʁablə,
savwaʁ lə ʃwaje səʁε pʁefeʁablə.

la vi ε ʁɑ̃pli demɔsjɔ̃,
il nə pø pʁevwaʁ sε pʁɔpʁə- ʁeaksjɔ̃,
bjɛ̃ pø də kɔ̃tʁadiksjɔ̃ lɥi kupe lə suflə,
ynə ʒwa, ynə pεnə, œ̃ ʁjɛ̃ lesuflə.

tutə sεz- ɑ̃ɡwasə lə ɡεte,
puʁtɑ̃, il vudʁε tɑ̃ nə plysz- εtʁə ɛ̃kjε,
il səʁε si dujε a sə kœʁ,
nə ʁəkɔnεtʁə kə lε pəti bɔnœʁ.

lε mo tuʃɑ̃ dœ̃n- ɑ̃fɑ̃,
la bote dœ̃ sɔlεj kuʃɑ̃,
lekutə dynə myzikə ki lə ɡʁizə,
lamitje sɛ̃sεʁə lə ɡajaʁdizə.

lə kœʁ a bəzwɛ̃ də kaʒɔləʁi,
il semεʁvεjə dəvɑ̃ la tɑ̃dʁεsə,
il sε apʁesje tutə delikatεsə,
palpitə a la pɑ̃se dynə ʁεvəʁi.

dε laʁmə- də ʒwa lə buləvεʁse,
dε mo dafεksjɔ̃ lə tʁɑ̃spεʁse,
ɔpsεʁve œ̃ kœʁ apεze,
sɔ̃n- ɛ̃teʁjœʁ deɡaʒə la sɛ̃seʁite.

sε deziʁ vjεne vuz- ɑ̃ʒole,
il vu manifεstə sa bɔ̃te,
sε supiʁ save vu ʃaʁme,
il vuz- εmə a nə plys ʒamεz- ɑ̃ dute.

lə kœʁ a osi sε fεblesə,
il pø sə saule ʒyska livʁεsə,
sil saʒitə dɑ̃ sa fʁεjœʁ.
ɡate lə paʁ dε dusœʁ.

sil defaji paʁ sε bεtizə.
ɔfʁe lɥi ynə ʁozə, il sə ʁəvitalizə,
sεz- iø ʁevεle ynə ɡʁɑ̃də pʁɔfɔ̃dœʁ,
sε kulœʁz- ɔ̃ la mεmə vεʁty kynə flœʁ.

bεʁse lə, il vuz- εməʁa sɑ̃ lasitydə,
devwale lɥi vɔtʁə ɡʁatitydə,
kɔ̃tʁə lɥi vəne vu blɔtiʁ,
sɔ̃ ʁəɡaʁ soʁa vu ʃeʁiʁ.

lə kœʁ a lεz- iø dœ̃n- amɑ̃,
il sykɔ̃bə ɑ̃ vu ʁəɡaʁdɑ̃,
ale… kɔ̃ble lə mɛ̃tənɑ̃.
Syllabes Phonétique : Les Yeux Du Cœurlə=kœʁ=ε=tœ̃=dja=mɑ̃=pʁe=sjø 8
kil=fo=kuʁ=ti=ze=ən=a=mu=ʁøks 9
lə=ka=li=ne=puʁkə=tu=lɥi=plεzə 8
lɥi=e=pa=ʁɲe=tus=lε=ma=lεzə 8

sa=vwaʁ=ʁεs=pεk=te=sa=fʁa=ʒi=li=te 10
il=syʁ=vi=vʁa=ɑ̃tutə=tʁɑ̃=ki=ji=te 9
ki=na=pa=ʁε=ve=œ̃=ʒuʁ 7
sɑ̃=tiʁ=sɔ̃=kœ=ʁə=mwɛ̃=luʁ 7

də=vɑ̃=sε=zɑ̃k=sje=te=il=də=vjɛ̃=vyl=ne=ʁablə 12
la=pœʁ=su=vɑ̃=ɛ̃=kɔ̃=tuʁ=nablə 8
ʁɑ̃=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃=si=mi=ze=ʁablə 9
sa=vwaʁlə=ʃwa=je=sə=ʁε=pʁe=fe=ʁablə 9

la=vi=ε=ʁɑ̃=pli=de=mɔ=sjɔ̃ 8
il=nə=pø=pʁe=vwaʁ=sε=pʁɔpʁə=ʁe=ak=s=jɔ̃ 11
bjɛ̃=pødə=kɔ̃=tʁa=dik=sjɔ̃=lɥi=ku=pe=lə=suflə 11
ynə=ʒwa=y=nə=pε=nə=œ̃=ʁjɛ̃=le=suflə 10

tutə=sε=zɑ̃=ɡwa=sə=lə=ɡε=te 8
puʁ=tɑ̃=il=vu=dʁε=tɑ̃nə=plys=zε=tʁəɛ̃=kjε 10
il=sə=ʁε=si=du=jε=asə=kœʁ 8
nəʁə=kɔnεtʁə=kə=lε=pə=ti=bɔ=nœʁ 8

lε=mo=tu=ʃɑ̃=dœ̃=nɑ̃=fɑ̃ 7
la=bo=te=dœ̃=sɔ=lεj=ku=ʃɑ̃ 8
le=kutə=dy=nə=my=zi=kə=ki=lə=ɡʁizə 10
la=mi=tje=sɛ̃=sεʁə=lə=ɡa=jaʁdizə 8

lə=kœʁ=abə=zwɛ̃=də=ka=ʒɔ=lə=ʁi 9
il=se=mεʁ=vε=jə=də=vɑ̃=latɑ̃dʁεsə 8
il=sε=a=pʁe=sje=tutə=de=li=ka=tεsə 10
pal=pitəa=la=pɑ̃=se=dy=nə=ʁε=və=ʁi 10

dε=laʁmə=də=ʒwa=lə=bu=lə=vεʁse 8
dε=mo=da=fεk=sjɔ̃=lə=tʁɑ̃s=pεʁse 8
ɔp=sεʁ=ve=œ̃=kœʁ=a=pε=ze 8
sɔ̃=nɛ̃=te=ʁjœʁ=de=ɡaʒə=la=sɛ̃=se=ʁi=te 11

sε=de=ziʁ=vjε=ne=vu=zɑ̃=ʒo=le 9
il=vu=ma=ni=fεstə=sa=bɔ̃=te 8
sε=su=piʁ=sa=ve=vu=ʃaʁ=me 8
il=vu=zεməa=nə=plys=ʒa=mε=zɑ̃=du=te 10

lə=kœʁ=a=o=si=sε=fε=ble=sə 9
il=pøsə=sa=u=le=ʒys=ka=livʁεsə 8
sil=sa=ʒi=tə=dɑ̃=sa=fʁε=jœʁ 8
ɡa=te=lə=paʁ=dε=du=sœ=ʁə 8

sil=de=fa=ji=paʁ=sε=bε=tizə 8
ɔ=fʁe=lɥi=ynə=ʁozə=il=sə=ʁə=vi=talizə 10
sε=ziø=ʁe=vε=le=ynə=ɡʁɑ̃=də=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ 11
sε=ku=lœʁ=zɔ̃=la=mεmə=vεʁ=ty=ky=nə=flœʁ 11

bεʁse=lə=il=vu=zε=mə=ʁa=sɑ̃=la=sitydə 10
de=vwa=le=lɥi=vɔtʁə=ɡʁa=ti=tydə 8
kɔ̃=tʁə=lɥi=və=ne=vu=blɔ=tiʁ 8
sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=so=ʁa=vu=ʃe=ʁiʁ 8

lə=kœʁ=a=lε=ziø=dœ̃=na=mɑ̃ 8
il=sy=kɔ̃bə=ɑ̃=vu=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃ 8
a=le=kɔ̃=ble=lə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 8

Récompense

Coup de coeur: 3
J’aime: 2
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
01/12/2006 08:11Galahad

Une tres belle eloge du coeur, ta douceur et ta sensibilitée en dresse un portrrait qui laisse rever, et nos "yeux" du coeur son ébahient devant tant de beauté ^^
Bisous 😛

Auteur de Poésie
01/12/2006 12:12Angel’s

Si un coeur pouvait parler, si un autre pouvait entendre !
Très beau poème Lili .
😚..Amitié.....Angie

Auteur de Poésie
01/12/2006 17:20Mido

...(F)...
Si aujourd’hui mon coeur pouvait parler,il serait triste et déprimé, car il suivrait mon âme... J’aime ce poème il m’émeut... je pleure pour si peu... Merci lili .Amitié sincère.
...(F)...

Auteur de Poésie
01/12/2006 21:10The Angel Of A Life

Très belle description de cet organe qui bat tous les jours 24h/24, 7j/7, qui a parfois des hauts et des bas, qui ne voit pas la vie toujours en rose mais qui s’efforce de pourtant de bien faire les choses.
Merci pour ton poème plein d’émotion, j’en ai les larmes eux yeux.
Mes amitiées.

Auteur de Poésie
02/12/2006 13:24Danybou990

C’est vraiment très très beau... et bien écrit!
Félicitations. 🌹

Auteur de Poésie
02/12/2006 23:17Kalisto

Très beau poème, oui si un coeur pouvais parler il en dirais et ferais comprendre des choses, bisous.

Auteur de Poésie
03/12/2006 14:44Erika

magnifique......très touchant...

Auteur de Poésie
15/12/2006 21:14Carlotta1331

pffffiiiooouu !! J’adore!! Milles bravo pour ce merveilleux poème. Et merci de nous faire partager ce talent!
Bises.

Auteur de Poésie
09/12/2010 19:16Xavier Siret

"Le coeur a les yeux d’un amant
Il surcombe en vous regardant"
Que de beauté dans ce poème... Je reste sans voix

Auteur de Poésie
28/05/2012 11:48Ancien Membre

Wahouuu, je souffle un peu car après deux lectures pour bien m’en impreinger, ton poème me laisse encore sans voix. Tu as su nous décrire plein de petits bonheurs qui rendent un homme heureux mais aussi de très grands qui comme des enfants nous font sauter de joie.
Une grand merci.

Auteur de Poésie
28/05/2012 17:07Daniel

SU---PER---BE !!!
Amicalement.....Coup de coeur......Daniel......

Auteur de Poésie
29/05/2012 16:42Iris1950

un joli poème. ROSE

Auteur de Poésie
29/05/2012 16:45Solfege34

amour tendresse tout y est
c’est très touchant

Auteur de Poésie
30/05/2012 15:02Loup Gris

Sil fallait un médecin du coeur, je vote pour lili qui le connait si bien.

Auteur de Poésie
07/08/2022 22:57Delideal

Et quand ton coeur ne t’aime pas... Qu’est ce qu’il faut faire ?