Poeme-France : Lecture Écrit Patrie

Poeme : Macron Et Le Gilet Jaune

Poème Patrie
Publié le 28/11/2018 14:04

L'écrit contient 294 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Lisador

Macron Et Le Gilet Jaune

Maitre Macron sur un arbre haut perché
Tenait dans sa bouche, des louanges
Maitre gilet jaune par l’envie d’négocier
Lui tint à peu près ce langage

« - Eh bonjour, monsieur Guignol
Que vous paraissez condescendant
Impoli, ambitieux et navrant
Si votre discours endort les branquignoles
Ça ne marche pas avec nous, les fainéants

Ah, ces mots, le Guignol ne sent pas de joie
Et pour montrer son mécontentement
Il ouvre grand sa voix et dit :
» - En janvier, les taxes vont augmentées
Le gaz, l’essence, l’électricité
Je maintiens tout, sauf pour les riches, les rentiers
Par contre je baisserai la CSG, pour les retraités
Bien sûr, ma femme ne sera pas concernée «

Le gilet jaune reste alors, tout étonné
» - Comment pouvez-vous nous laisser dans la misère ?
On a dû mal à joindre les deux bouts
Car tout a augmenté sauf nos salaires
Sachez, monsieur le président, que les français sont à bout «

Mais monsieur guignol fait la sourde oreille
Il ne veut rien entendre dans sa cage dorée
Avec sa femme Brigitte, sa carte vermeille
Il vit heureux dans son château à l’Elysée

» - Macron démission, Macron démission ! «
La France se soulève
C’est tout un pays en plein rébellion :
» - Continuons le combat, non, Guignol, il n’y aura pas de trêve «
On ne veut pas de » la France d’en marche « et de ses privilèges :
» - Abats l’oppression et vive la démocratisation ! ! ! «

Emmanuel M : » - C’est un coup d’état ?
Le gilet jaune : - Non, c’est une petite révolution «

Camarades, restons groupés et chantons :
Allons enfant de la patriiiiiie
Le jour de gloire est arrivé
Contre nous de la tyranniiie
L’étendard sanglant est levé »

Cet écrit valait bien un dégrèvement partiel, sans doute
Non ? même pas ? ! tant pis !

Fin
 • Pieds Hyphénique: Macron Et Le Gilet Jaune

  maitre=ma=cron=sur=un=ar=bre=haut=per=ché 10
  te=nait=dans=sa=bou=che=des=lou=an=ges 10
  maitre=gilet=jaune=par=len=vie=d=né=go=cier 10
  lui=tint=à=peu=près=ce=lan=ga=ge 9

  eh=bon=jour=mon=si=eur=gui=gnol 9
  que=vous=pa=rais=sez=con=des=cen=dant 9
  im=po=li=am=bi=tieux=et=na=vrant 9
  si=votre=dis=cours=en=dort=les=bran=qui=gnoles 10
  ça=ne=mar=che=pas=a=vec=nous=les=fai=né=ants 12

  ah=ces=mots=le=gui=gnol=ne=sent=pas=de=joie 11
  et=pour=mon=trer=son=mé=con=ten=te=ment 10
  il=ou=vre=grand=sa=voix=et=dit 8
  en=jan=vier=les=taxes=vont=aug=men=tées 10
  le=gaz=les=sen=ce=l=élec=tri=ci=té 10
  je=main=tiens=tout=sauf=pour=les=riches=les=ren=tiers 11
  par=contre=je=baisse=rai=la=c=s=g=pour=les=re=trai=tés 14
  bien=sûr=ma=fem=me=ne=se=ra=pas=con=cer=née 12

  le=gilet=jaune=res=tea=lors=tout=é=ton=né 10
  comment=pou=vez=vous=nous=lais=ser=dans=la=mi=sère 12
  on=a=dû=mal=à=join=dre=les=deux=bouts 10
  car=tout=a=aug=men=té=sauf=nos=sa=laires 10
  sa=chez=mon=sieur=le=pré=sident=que=les=fran=çais=sont=à=bout 14

  mais=mon=sieur=gui=gnol=fait=la=sourde=o=reille 10
  il=ne=veut=rien=en=tendre=dans=sa=cage=do=rée 11
  a=vec=sa=fem=me=bri=git=te=sa=car=te=ver=meille 13
  il=vit=heu=reux=dans=son=châ=teau=à=le=ly=sée 12

  ma=cron=dé=mis=sion=ma=cron=dé=mis=sion 11
  la=fran=ce=se=sou=lè=ve 7
  cest=tout=un=pa=ys=en=plein=ré=bel=lion 10
  con=ti=nuons=le=com=bat=non=gui=gnol=il=ny=au=ra=pas=de=trêve 17
  on=ne=veut=pas=de=la=france=den=mar=che=et=de=ses=pri=vi=lèges 16
  a=bats=lop=pres=sion=et=vive=la=dé=mo=cra=ti=sa=tion 15

  em=ma=nuel=m=cest=un=coup=dé=tat 9
  le=gilet=jaune=non=cest=une=pe=ti=te=ré=vo=lu=tion 13

  ca=ma=rades=res=tons=grou=pés=et=chan=tons 10
  al=lons=en=fant=de=la=pa=triiiie 8
  le=jour=de=gloi=re=est=ar=ri=vé 9
  con=tre=nous=de=la=ty=ran=niiie 8
  lé=ten=dard=san=glant=est=le=vé 8

  cet=é=crit=va=lait=bien=un=dé=grève=ment=par=tiel=sans=doute 14
  non=mê=me=pas=tant=pis 6

  fin 1
 • Phonétique : Macron Et Le Gilet Jaune

  mεtʁə makʁɔ̃ syʁ œ̃n- aʁbʁə-o pεʁʃe
  tənε dɑ̃ sa buʃə, dε lwɑ̃ʒə
  mεtʁə ʒilε ʒonə paʁ lɑ̃vi dneɡɔsje
  lɥi tɛ̃ a pø pʁε sə lɑ̃ɡaʒə

  « ε bɔ̃ʒuʁ, məsjø ɡiɲɔl
  kə vu paʁεse kɔ̃desɑ̃dɑ̃
  ɛ̃pɔli, ɑ̃bitjøz- e navʁɑ̃
  si vɔtʁə diskuʁz- ɑ̃dɔʁ lε bʁɑ̃kiɲɔlə
  sa nə maʁʃə pa avεk nu, lε fεneɑ̃

  a, sε mo, lə ɡiɲɔl nə sɑ̃ pa də ʒwa
  e puʁ mɔ̃tʁe sɔ̃ mekɔ̃tɑ̃təmɑ̃
  il uvʁə ɡʁɑ̃ sa vwa e di :
  » εn ʒɑ̃vje, lε taksə vɔ̃ oɡmɑ̃te
  lə ɡaz, lesɑ̃sə, lelεktʁisite
  ʒə mɛ̃tjɛ̃ tu, sof puʁ lε ʁiʃə, lε ʁɑ̃tje
  paʁ kɔ̃tʁə ʒə bεsəʁε la se εs ʒe, puʁ lε ʁətʁεte
  bjɛ̃ syʁ, ma famə nə səʁa pa kɔ̃sεʁneə «

  lə ʒilε ʒonə ʁεstə alɔʁ, tut- etɔne
  » kɔmɑ̃ puve vu nu lεse dɑ̃ la mizεʁə ?
  ɔ̃n- a dy mal a ʒwɛ̃dʁə lε dø bu
  kaʁ tut- a oɡmɑ̃te sof no salεʁə
  saʃe, məsjø lə pʁezidɑ̃, kə lε fʁɑ̃sε sɔ̃t- a but «

  mε məsjø ɡiɲɔl fε la suʁdə ɔʁεjə
  il nə vø ʁjɛ̃ ɑ̃tɑ̃dʁə dɑ̃ sa kaʒə dɔʁe
  avεk sa famə bʁiʒitə, sa kaʁtə vεʁmεjə
  il vit œʁø dɑ̃ sɔ̃ ʃato a ləlize

  » makʁɔ̃ demisjɔ̃, makʁɔ̃ demisjɔ̃ ! «
  la fʁɑ̃sə sə sulεvə
  sε tut- œ̃ pεiz- ɑ̃ plɛ̃ ʁebεlljɔ̃ :
  » kɔ̃tinyɔ̃ lə kɔ̃ba, nɔ̃, ɡiɲɔl, il ni oʁa pa də tʁεvə «
  ɔ̃ nə vø pa də » la fʁɑ̃sə dɑ̃ maʁʃə « εt də sε pʁivilεʒə :
  » aba lɔpʁesjɔ̃ e vivə la demɔkʁatizasjɔ̃ ! ! ! «

  ɑ̃manɥεl εm : » sεt- œ̃ ku deta ?
  lə ʒilε ʒonə : nɔ̃, sεt- ynə pətitə ʁevɔlysjɔn «

  kamaʁadə, ʁεstɔ̃ ɡʁupez- e ʃɑ̃tɔ̃ :
  alɔ̃z- ɑ̃fɑ̃ də la patʁjjji
  lə ʒuʁ də ɡlwaʁə εt- aʁive
  kɔ̃tʁə nu də la tiʁanjji
  letɑ̃daʁ sɑ̃ɡlɑ̃ ε ləve »

  sεt ekʁi valε bjɛ̃ œ̃ deɡʁεvəmɑ̃ paʁsjεl, sɑ̃ dutə
  nɔ̃ ? mεmə pa ? ! tɑ̃ pi !

  fɛ̃
 • Pieds Phonétique : Macron Et Le Gilet Jaune

  mε=tʁə=ma=kʁɔ̃=syʁ=œ̃=naʁ=bʁə-o=pεʁ=ʃe 11
  tə=nε=dɑ̃=sa=bu=ʃə=dε=lwɑ̃ʒə 8
  mεtʁə=ʒi=lεʒonə=paʁ=lɑ̃=vi=dne=ɡɔ=sje 9
  lɥi=tɛ̃=a=pø=pʁε=sə=lɑ̃=ɡaʒə 8

  ε=bɔ̃=ʒuʁ=mə=sjø=ɡi=ɲɔl 8
  kə=vu=pa=ʁεse=kɔ̃=de=sɑ̃=dɑ̃ 8
  ɛ̃=pɔ=li=ɑ̃=bi=tjø=ze=na=vʁɑ̃ 9
  sivɔtʁə=dis=kuʁ=zɑ̃=dɔʁ=lε=bʁɑ̃=kiɲɔlə 8
  sanə=maʁʃə=pa=a=vεk=nu=lε=fε=ne=ɑ̃ 10

  a=sε=mo=lə=ɡi=ɲɔl=nə=sɑ̃padə=ʒwa 9
  e=puʁ=mɔ̃=tʁe=sɔ̃=me=kɔ̃tɑ̃tə=mɑ̃ 8
  il=u=vʁə=ɡʁɑ̃=sa=vwa=e=di 8
  εn=ʒɑ̃=vje=lε=tak=sə=vɔ̃=oɡ=mɑ̃=te 11
  lə=ɡaz=le=sɑ̃sə=le=lεk=tʁi=si=te 9
  ʒə=mɛ̃=tjɛ̃=tu=sof=puʁlεʁiʃə=lε=ʁɑ̃=tje 9
  paʁkɔ̃tʁə=ʒə=bεsə=ʁε=la=se=ε=sə=ʒe=puʁ=lε=ʁə=tʁε=te 14
  bjɛ̃=syʁ=mafamə=nə=sə=ʁa=pa=kɔ̃=sεʁ=ne=ə 11

  lə=ʒilεʒonə=ʁεstəa=lɔʁ=tu=te=tɔ=ne 8
  kɔ=mɑ̃=pu=ve=vu=nu=lεse=dɑ̃lamizεʁə 9
  ɔ̃=na=dy=mal=a=ʒwɛ̃dʁə=lε=dø=bu 9
  kaʁ=tu=ta=oɡ=mɑ̃=te=sof=nosalεʁə 8
  sa=ʃe=mə=sjølə=pʁe=zi=dɑ̃=kə=lε=fʁɑ̃=sε=sɔ̃=ta=but 14

  mεmə=sjø=ɡi=ɲɔl=fε=la=suʁ=dəɔ=ʁεjə 9
  il=nə=vø=ʁjɛ̃ɑ̃tɑ̃dʁə=dɑ̃=sa=kaʒə=dɔ=ʁe 9
  a=vεk=safamə=bʁi=ʒitə=sa=kaʁ=tə=vεʁ=mεjə 10
  il=vit=œ=ʁø=dɑ̃=sɔ̃=ʃatoalə=li=ze 9

  ma=kʁɔ̃=de=mi=sjɔ̃=ma=kʁɔ̃=de=mi=sjɔ̃ 11
  la=fʁɑ̃=sə=sə=su=lε=və 7
  sε=tu=tœ̃=pε=i=zɑ̃=plɛ̃=ʁe=bεl=ljɔ̃ 10
  kɔ̃=tinyɔ̃lə=kɔ̃=ba=nɔ̃=ɡi=ɲɔl=il=ni=o=ʁa=pa=də=tʁεvə 15
  ɔ̃nə=vøpadə=la=fʁɑ̃=sə=dɑ̃=maʁ=ʃə=εt=də=sε=pʁivilεʒə 12
  a=ba=lɔ=pʁe=sjɔ̃=e=vivə=la=de=mɔ=kʁa=ti=za=sjɔ̃ 15

  ɑ̃=man=ɥεl=εm=sε=tœ̃=ku=de=ta 9
  lə=ʒilεʒonə=nɔ̃=sε=ty=nə=pə=ti=tə=ʁe=vɔ=ly=sjɔnə 13

  kamaʁadə=ʁεs=tɔ̃=ɡʁu=pe=ze=ʃɑ̃=tɔ̃ 8
  a=lɔ̃=zɑ̃=fɑ̃=də=la=patʁ=jjj 8
  lə=ʒuʁ=də=ɡlwaʁə=ε=ta=ʁi=ve 8
  kɔ̃=tʁə=nu=də=la=ti=ʁan=jji 8
  le=tɑ̃=daʁ=sɑ̃=ɡlɑ̃=ε=lə=ve 8

  sεt=e=kʁi=va=lε=bjɛ̃=œ̃=de=ɡʁεvə=mɑ̃=paʁ=sjεl=sɑ̃dutə 13
  nɔ̃=mε=mə=pa=tɑ̃=pi 6

  fɛ̃ 1

Historique des Modifications

28/11/2018 14:17
28/11/2018 14:12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/11/2018 14:25Tulipe Noire

Magnifique ton poème engagé.....Belle Muse....Merci du partage.

Auteur de Poésie
28/11/2018 14:31Lisador

Merci beaucoup, mon fidèle ami! Faut dire que c’est la France qui m’inspire. Notre situation n’est plus enviable et j’ai peur que ça ne perdure. Après, être le pays le plus taxé d’Europe, ça devait arriver…
Merci encore Tulipe Noire

Auteur de Poésie
28/11/2018 16:04Patjan

La révolution est " en marche " j’en souhaite son déclin, que le jaune triomphe

Auteur de Poésie
29/11/2018 01:18Nadette

Formidable!