Poeme : Maladie

Maladie

Bonjour, je m’appelle Maladie et je te pourris la vie
J’ai plusieurs formes : physique ou mental
N’ai pas peur, je ne vais pas trop te faire du mal
Attend quelques secondes et je te mets dans une tombe…

On m’oublie mais je suis là, ne t’inquiète pas
Ce qui est bien avec le mental, c’est que c’est de l’Emmental
J’ai juste à te chuchoter quelques mots, même si ils ne sont pas très jojos :
Tu es laid, tu es gros !
Tu m’énerve, tu manges trop !

Avec l’anorexie, cette foutue maladie,
Je t’interdirais de manger, plus rien ne peux plus passer !
C’est un peu pareil avec la Boulimie, tu mange trop, tu culpabilise et tu vomis…
Tu as peur de te peser avec l’obésité
Là je te parle de maladies en rapport avec la nourriture,
Elles sont vicieuses, malines et des putain de pourritures !

Mais tu peux aussi perdre tout espoir et tomber dans le désespoir
La dépression est comme un poison !
Tu dois la fermer et tu devient esclave de tes pensées
Tu te mur dans le silence et tu perds confiance…
Je suis souvent accompagnée de Mutilation et Scarification
On aime bien nous donner des surnoms, comme ceux donner aux démons :
Ana, Deb, Cat, Mia

Mais je m’appelle aussi anxiété, on me dit souvent que je suis démesurée !
Mais vous jugez sans me connaître, même pas un millimètre !
Je peux t’ordonner de faire des mouvements incontrôlés, et tout le monde ne fais que rigoler
Vous appelez ça TIC. .

Je suis physique mes coups sont aussi critiques !
Je peux te faire tomber bien bas avec le SIDA,
Je peux te mettre à terre ou six pieds sous terre avec le cancer,
Je peux te rendre allergique à certains aliments, alors là, bonjour les toilettes et les problèmes de digestion !
Je peux te retourner le cerveau, mais je te préviens, ce, n’est jamais beau

Je peux te donner du mal à respirer, au point de t’étouffer
Je peux te donner de l’ostéosarcome, mais pour cela il faut que tu perde un membre
Je peux te faire mal en tombant, en saignant !
Mais je peux être clément et te soigner, enfin avec l’aide de ta volonté.

N’oublie pas, je suis là, partout autour de toi,
Je m’appelle Maladie et je te pourris la vie
Telle est mon idéologie, le but de ma vie…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Maladie

  bon=jour=je=map=pel=le=ma=la=die=et=je=te=pour=ris=la=vie 16
  jai=plu=si=eurs=for=mes=phy=si=que=ou=men=tal 12
  nai=pas=peur=je=ne=vais=pas=trop=te=faire=du=mal 12
  at=tend=quel=ques=se=condes=et=je=te=mets=dans=une=tombe 13

  on=mou=blie=mais=je=suis=là=ne=tin=quiè=te=pas 12
  ce=qui=est=bien=a=vec=le=men=tal=cest=que=cest=de=lem=men=tal 16
  jai=jus=teà=te=chu=cho=ter=quel=ques=mots=même=si=ils=ne=sont=pas=très=jo=jos 19
  tu=es=laid=tu=es=gros 6
  tu=mé=ner=ve=tu=man=ges=trop 8

  a=vec=la=no=rexie=cet=te=fou=tue=ma=la=die 12
  je=tin=ter=di=rais=de=man=ger=plus=rien=ne=peux=plus=pas=ser 15
  cest=un=peu=pa=reil=a=vec=la=bou=li=mie=tu=mange=trop=tu=cul=pa=bi=li=seet=tu=vo=mis 23
  tu=as=peur=de=te=pe=ser=a=vec=lo=bé=si=té 13
  là=je=te=par=le=de=ma=la=dies=en=rap=port=a=vec=la=nour=ri=ture 18
  elles=sont=vi=cieuses=ma=lines=et=des=pu=tain=de=pour=ri=tures 14

  mais=tu=peux=aus=si=perdre=tout=es=poir=et=tom=ber=dans=le=déses=poir 16
  la=dé=pres=si=on=est=com=me=un=poi=son 11
  tu=dois=la=fer=mer=et=tu=de=vient=es=clave=de=tes=pen=sées 15
  tu=te=mur=dans=le=silen=ce=et=tu=perds=con=fiance 12
  je=suis=souvent=ac=com=pa=gnée=de=mu=ti=la=tion=et=s=ca=ri=fi=ca=tion 19
  on=aime=bien=nous=don=ner=des=sur=nom=s=comme=ceux=don=ner=aux=dé=mons 17
  ana=deb=cat=mi=a 5

  mais=je=map=pel=leaus=si=an=xié=té=on=me=dit=souvent=que=je=suis=déme=su=rée 19
  mais=vous=ju=gez=sans=me=con=naître=même=pas=un=milli=mètre 13
  je=peux=tor=don=ner=de=faire=des=mouve=ments=in=con=trô=lés=et=tout=le=monde=ne=fais=que=ri=go=ler 24
  vous=ap=pe=lez=ça=tic 6

  je=suis=phy=si=que=mes=coups=sont=aus=si=cri=ti=ques 13
  je=peux=te=faire=tom=ber=bien=bas=a=vec=le=si=da 13
  je=peux=te=mettreà=terreou=six=pieds=sous=terrea=vec=le=can=cer 13
  je=peux=te=rendreal=ler=gi=queà=cer=tains=a=liments=a=lors=là=bon=jour=les=toilet=tes=et=les=pro=blè=mes=de=di=ges=tion 28
  je=peux=te=re=tour=ner=le=cer=veau=mais=je=te=pré=viens=ce=nest=ja=mais=beau 19

  je=peux=te=don=ner=du=mal=à=res=pi=rer=au=point=de=té=touf=fer 17
  je=peux=te=don=ner=de=los=téo=sar=come=mais=pour=ce=la=il=faut=que=tu=per=deun=membre 21
  je=peux=te=fai=re=mal=en=tom=bant=en=sai=gnant 12
  mais=je=peux=être=clément=et=te=soi=gner=en=fin=a=vec=laide=de=ta=vo=lon=té 19

  nou=blie=pas=je=suis=là=par=tout=au=tour=de=toi 12
  je=map=pel=le=ma=la=dieet=je=te=pour=ris=la=vie 13
  tel=leest=mon=i=déo=lo=gie=le=but=de=ma=vie 12
 • Phonétique : Maladie

  bɔ̃ʒuʁ, ʒə mapεllə maladi e ʒə tə puʁʁi la vi
  ʒε plyzjœʁ fɔʁmə : fizikə u mɑ̃tal
  nε pa pœʁ, ʒə nə vε pa tʁo tə fεʁə dy mal
  atɑ̃ kεlk səɡɔ̃dəz- e ʒə tə mεt dɑ̃z- ynə tɔ̃bə…

  ɔ̃ mubli mε ʒə sɥi la, nə tɛ̃kjεtə pa
  sə ki ε bjɛ̃ avεk lə mɑ̃tal, sε kə sε də lamɑ̃tal
  ʒε ʒystə a tə ʃyʃɔte kεlk mo, mεmə si il nə sɔ̃ pa tʁε ʒɔʒo :
  ty ε lε, ty ε ɡʁo !
  ty menεʁvə, ty mɑ̃ʒə tʁo !

  avεk lanɔʁεksi, sεtə futɥ maladi,
  ʒə tɛ̃tεʁdiʁε də mɑ̃ʒe, plys ʁjɛ̃ nə pø plys pase !
  sεt- œ̃ pø paʁεj avεk la bulimi, ty mɑ̃ʒə tʁo, ty kylpabilizə e ty vɔmi…
  ty a pœʁ də tə pəze avεk lɔbezite
  la ʒə tə paʁlə də maladiz- ɑ̃ ʁapɔʁ avεk la nuʁʁityʁə,
  εllə sɔ̃ visjøzə, malinəz- e dε pytɛ̃ də puʁʁityʁə !

  mε ty pøz- osi pεʁdʁə tut- εspwaʁ e tɔ̃be dɑ̃ lə dezεspwaʁ
  la depʁesjɔ̃ ε kɔmə œ̃ pwazɔ̃ !
  ty dwa la fεʁme e ty dəvjɛ̃ εsklavə də tε pɑ̃se
  ty tə myʁ dɑ̃ lə silɑ̃sə e ty pεʁd kɔ̃fjɑ̃sə…
  ʒə sɥi suvɑ̃ akɔ̃paɲe də mytilasjɔ̃ e skaʁifikasjɔ̃
  ɔ̃n- εmə bjɛ̃ nu dɔne dε syʁnɔ̃, kɔmə sø dɔne o demɔ̃ :
  ana, dεb, ka, mja

  mε ʒə mapεllə osi ɑ̃ksjete, ɔ̃ mə di suvɑ̃ kə ʒə sɥi deməzyʁe !
  mε vu ʒyʒe sɑ̃ mə kɔnεtʁə, mεmə pa œ̃ milimεtʁə !
  ʒə pø tɔʁdɔne də fεʁə dε muvəmɑ̃z- ɛ̃kɔ̃tʁole, e tu lə mɔ̃də nə fε kə ʁiɡɔle
  vuz- apəle sa tik.

  ʒə sɥi fizikə mε ku sɔ̃t- osi kʁitik !
  ʒə pø tə fεʁə tɔ̃be bjɛ̃ ba avεk lə sida,
  ʒə pø tə mεtʁə a teʁə u si- pje su teʁə avεk lə kɑ̃se,
  ʒə pø tə ʁɑ̃dʁə alεʁʒikə a sεʁtɛ̃z- alimɑ̃, alɔʁ la, bɔ̃ʒuʁ lε twalεtəz- e lε pʁɔblεmə də diʒεstjɔ̃ !
  ʒə pø tə ʁətuʁne lə sεʁvo, mε ʒə tə pʁevjɛ̃, sə, nε ʒamε bo

  ʒə pø tə dɔne dy mal a ʁεspiʁe, o pwɛ̃ də tetufe
  ʒə pø tə dɔne də lɔsteozaʁkɔmə, mε puʁ səla il fo kə ty pεʁdə œ̃ mɑ̃bʁə
  ʒə pø tə fεʁə mal ɑ̃ tɔ̃bɑ̃, ɑ̃ sεɲɑ̃ !
  mε ʒə pøz- εtʁə klemɑ̃ e tə swaɲe, ɑ̃fɛ̃ avεk lεdə də ta vɔlɔ̃te.

  nubli pa, ʒə sɥi la, paʁtu otuʁ də twa,
  ʒə mapεllə maladi e ʒə tə puʁʁi la vi
  tεllə ε mɔ̃n- ideɔlɔʒi, lə byt də ma vi…
 • Syllabes Phonétique : Maladie

  bɔ̃=ʒuʁ=ʒə=mapεllə=ma=la=di=e=ʒə=tə=puʁ=ʁi=la=vi 14
  ʒε=ply=zjœ=ʁə=fɔʁ=mə=fi=zi=kə=u=mɑ̃=tal 12
  nε=pa=pœʁ=ʒə=nə=vε=pa=tʁotə=fε=ʁə=dy=mal 12
  a=tɑ̃=kεl=kə=sə=ɡɔ̃də=ze=ʒə=tə=mεt=dɑ̃zynə=tɔ̃bə 12

  ɔ̃=mu=bli=mε=ʒə=sɥi=la=nə=tɛ̃=kjε=tə=pa 12
  sə=ki=ε=bjɛ̃=a=vεk=lə=mɑ̃=tal=sεkə=sεdə=la=mɑ̃=tal 14
  ʒε=ʒys=təatə=ʃy=ʃɔ=te=kεl=kə=mo=mεmə=si=il=nə=sɔ̃=pa=tʁε=ʒɔ=ʒo 18
  ty=ε=lε=ty=ε=ɡʁo 6
  ty=me=nεʁ=və=ty=mɑ̃=ʒə=tʁo 8

  a=vεk=la=nɔ=ʁεk=si=sε=tə=futɥ=ma=la=di 12
  ʒə=tɛ̃=tεʁ=diʁεdə=mɑ̃=ʒe=plys=ʁjɛ̃=nə=pø=plys=pase 12
  sε=tœ̃=pø=pa=ʁεj=a=vεk=la=bu=li=mi=tymɑ̃ʒə=tʁo=ty=kyl=pa=bi=li=zəe=ty=vɔ=mi 22
  ty=a=pœʁ=də=tə=pə=ze=a=vεk=lɔ=be=zi=te 13
  laʒə=tə=paʁlə=də=ma=la=di=zɑ̃=ʁa=pɔʁ=a=vεk=lanuʁʁityʁə 13
  εllə=sɔ̃=vi=sjøzə=ma=linə=ze=dε=py=tɛ̃=də=puʁʁityʁə 12

  mε=ty=pø=zosipεʁdʁə=tu=tεs=pwaʁ=e=tɔ̃=be=dɑ̃=lə=de=zεs=pwaʁ 15
  la=de=pʁe=sj=ɔ̃=ε=kɔ=mə=œ̃=pwa=zɔ̃ 11
  ty=dwa=la=fεʁ=me=e=tydə=vjɛ̃=εsklavə=də=tε=pɑ̃se 12
  tytə=myʁ=dɑ̃=lə=si=lɑ̃=sə=e=ty=pεʁd=kɔ̃=fjɑ̃sə 12
  ʒə=sɥi=su=vɑ̃=a=kɔ̃=pa=ɲe=də=my=ti=la=sjɔ̃=e=ska=ʁi=fi=ka=sjɔ̃ 19
  ɔ̃nεmə=bjɛ̃=nu=dɔ=ne=dε=syʁ=nɔ̃=kɔmə=sø=dɔ=ne=o=de=mɔ̃ 15
  a=na=dεb=ka=mj=a 6

  mεʒə=ma=pεlləo=si=ɑ̃k=sje=te=ɔ̃mə=di=su=vɑ̃kə=ʒə=sɥi=de=mə=zy=ʁe 17
  mε=vu=ʒy=ʒe=sɑ̃mə=kɔ=nεtʁə=mε=mə=pa=œ̃=milimεtʁə 12
  ʒə=pø=tɔʁ=dɔ=ne=də=fεʁə=dεmuvə=mɑ̃=zɛ̃=kɔ̃=tʁo=le=e=tu=lə=mɔ̃=də=nə=fε=kə=ʁi=ɡɔ=le 24
  vu=za=pə=le=sa=tik 6

  ʒə=sɥi=fi=zi=kə=mε=ku=sɔ̃=to=si=kʁi=tik 12
  ʒə=pøtə=fεʁə=tɔ̃=be=bjɛ̃=ba=a=vεk=lə=si=da 12
  ʒə=pøtə=mε=tʁəa=te=ʁəu=si=pje=su=te=ʁəa=vεk=lə=kɑ̃se 14
  ʒə=pøtə=ʁɑ̃=dʁəa=lεʁ=ʒikəa=sεʁ=tɛ̃=za=li=mɑ̃=a=lɔʁ=la=bɔ̃=ʒuʁ=lε=twa=lεtə=ze=lε=pʁɔ=blε=mə=də=di=ʒεs=tjɔ̃ 28
  ʒə=pøtə=ʁə=tuʁ=ne=lə=sεʁ=vo=mεʒə=tə=pʁe=vjɛ̃=sə=nε=ʒa=mε=bo 17

  ʒə=pøtə=dɔ=ne=dy=mal=a=ʁεs=pi=ʁe=o=pwɛ̃də=te=tu=fe 15
  ʒə=pøtə=dɔ=ne=də=lɔs=te=o=zaʁkɔmə=mε=puʁ=sə=la=il=fo=kə=ty=pεʁ=dəœ̃=mɑ̃bʁə 20
  ʒə=pø=tə=fε=ʁə=mal=ɑ̃=tɔ̃=bɑ̃=ɑ̃=sε=ɲɑ̃ 12
  mεʒə=pøzεtʁə=kle=mɑ̃=e=tə=swa=ɲe=ɑ̃=fɛ̃=a=vεk=lε=də=də=ta=vɔ=lɔ̃=te 19

  nu=bli=pa=ʒə=sɥi=la=paʁ=tu=o=tuʁ=də=twa 12
  ʒə=mapεllə=ma=la=di=e=ʒə=tə=puʁ=ʁi=la=vi 12
  tεlləε=mɔ̃=ni=de=ɔ=lɔ=ʒi=lə=byt=də=ma=vi 12

Récompense

1
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/11/2022 18:50Guy

original bravo mais dit lui de prendre un doliprane

Auteur de Poésie
23/11/2022 11:36Mémo

C’est très fort comme texte .

Poème Maladie
Publié le 22/11/2022 16:09

L'écrit contient 413 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Lizio

Texte des commentateurs