Prose : Ouvre Les Yeux

Ouvre Les Yeux

Ouvre les yeux. Ne la cherche pas. Elle est en face de toi. Respire un coup. Réfléchis, prend ton temps, elle ne s’enfuira pas. Ta colère ne l’atteint pas, elle sait voir au delà.
Patiente, elle l’est déjà. Elle comprend quand tu ne te contrôles pas. Elle t’aime malgré ça.
Ne ferme pas les yeux. Regarde ce que tu lui as fait. Elle sera toujours auprès de toi, malgré ça. Reprends-toi, ne la hais pas. Tu le sais, elle n’aime que toi.
Ne t’invente pas des histoires qui n’existeront pas.
Elle sera toujours là, crois moi. Elle ne regarde que toi, elle n’aime que toi. Alors pourquoi doutes-tu d’elle ? Pourquoi la crois-tu infidèle ? Pourquoi tu t’inventes des hommes qui s’attardent sur sa couche, elle, dont seul toi sa peau touches ?
Ouvre les yeux, ouvre-les bien. Elle est là, regarde. Près de toi, elle attend que tes yeux ses posent sur elle.
Mais toi, toi, tu crois menteuse un ange qui te soutient depuis tant d’années déjà.
Elle supporte ta colère qui s’abat sur elle parfois. Elle attend, patiente et souriante, que tu te calmes.
Reprends ton souffle, réfléchis calmement. Prends ton temps, elle ne s’enfuira pas.
Elle n’aime que toi, tu ne vois donc pas ? Elle mourra alors de ta main.
Ta main, si sale, toi qui appelles cet ange une catin. Mais moi je sais que de toi, elle ne craignait rien. Je sais que cet ange t’aimait de tout son cœur et qu’elle pardonne ta rancœur.
A présent tu pleures, elle te manque et tu t’en veux. Déchiré, tu la vois dans tes rêves et tu la veux. Au pire, lorsqu’on arrivera chez toi, on ne trouvera pas un corps, sinon deux.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ouvre Les Yeux


 • Phonétique : Ouvre Les Yeux

  uvʁə lεz- iø. nə la ʃεʁʃə pa. εllə εt- ɑ̃ fasə də twa. ʁεspiʁə œ̃ ku. ʁefleʃi, pʁɑ̃ tɔ̃ tɑ̃, εllə nə sɑ̃fɥiʁa pa. ta kɔlεʁə nə latɛ̃ pa, εllə sε vwaʁ o dəla.
  pasjɑ̃tə, εllə lε deʒa. εllə kɔ̃pʁɑ̃ kɑ̃ ty nə tə kɔ̃tʁolə pa. εllə tεmə malɡʁe sa.
  nə fεʁmə pa lεz- iø. ʁəɡaʁdə sə kə ty lɥi a fε. εllə səʁa tuʒuʁz- opʁε də twa, malɡʁe sa. ʁəpʁɑ̃ twa, nə la-ε pa. ty lə sε, εllə nεmə kə twa.
  nə tɛ̃vɑ̃tə pa dεz- istwaʁə ki nεɡzistəʁɔ̃ pa.
  εllə səʁa tuʒuʁ la, kʁwa mwa. εllə nə ʁəɡaʁdə kə twa, εllə nεmə kə twa. alɔʁ puʁkwa dutə ty dεllə ? puʁkwa la kʁwa ty ɛ̃fidεlə ? puʁkwa ty tɛ̃vɑ̃tə dεz- ɔmə ki sataʁde syʁ sa kuʃə, εllə, dɔ̃ səl twa sa po tuʃə ?
  uvʁə lεz- iø, uvʁə lε bjɛ̃. εllə ε la, ʁəɡaʁdə. pʁε də twa, εllə atɑ̃ kə tεz- iø sε poze syʁ εllə.
  mε twa, twa, ty kʁwa mɑ̃tøzə œ̃n- ɑ̃ʒə ki tə sutjɛ̃ dəpɥi tɑ̃ dane deʒa.
  εllə sypɔʁtə ta kɔlεʁə ki saba syʁ εllə paʁfwa. εllə atɑ̃, pasjɑ̃tə e suʁjɑ̃tə, kə ty tə kalmə.
  ʁəpʁɑ̃ tɔ̃ suflə, ʁefleʃi kalməmɑ̃. pʁɑ̃ tɔ̃ tɑ̃, εllə nə sɑ̃fɥiʁa pa.
  εllə nεmə kə twa, ty nə vwa dɔ̃k pa ? εllə muʁʁa alɔʁ də ta mɛ̃.
  ta mɛ̃, si salə, twa ki apεllə sεt ɑ̃ʒə ynə katɛ̃. mε mwa ʒə sε kə də twa, εllə nə kʁεɲε ʁjɛ̃. ʒə sε kə sεt ɑ̃ʒə tεmε də tu sɔ̃ kœʁ e kεllə paʁdɔnə ta ʁɑ̃kœʁ.
  a pʁezɑ̃ ty plœʁə, εllə tə mɑ̃kə e ty tɑ̃ vø. deʃiʁe, ty la vwa dɑ̃ tε ʁεvəz- e ty la vø. o piʁə, lɔʁskɔ̃n- aʁivəʁa ʃe twa, ɔ̃ nə tʁuvəʁa pa œ̃ kɔʁ, sinɔ̃ dø.
 • Syllabes Phonétique : Ouvre Les Yeux


Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/05/2007 16:59Tallulah849

Ca c’est très beau, rythmé, riche. Superbe chute, dramatique à la fin.