Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Derrière Les Volets Bleus.

Poème Amour
Publié le 28/10/2012 19:11

L'écrit contient 113 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Lyylyy

Derrière Les Volets Bleus.

Des rideaux immaculés,
Ornent les fenêtres,
Un visage s’y devine,
Aux traits empreints de pureté,
Une oeuvre d’art divine,
Flattant l’ântre en hêtre,
Douce et tendre caresse.

Une lueur dorée,
Transperce les carreaux,
Se faufilant entre le bois océan,
Ouvert sur une beauté,
Le temps raffine un vin blanc,
Comme il a embelli sa peau,

Derrière le mur de pierre,
A mes iris tout offert,
Un présent de la vie,
Gardien de mes nuits.

Le songe m’entraîne,
Dans la maison aux volets bleus,
Au paradis qui danse,
Au dieu sublime,
Je demeure là, damnée en son corps,
Au rythme passionné d’un amour.

Et tout bas, j’en rêve.
 • Pieds Hyphénique: Derrière Les Volets Bleus.

  des=ri=deaux=im=ma=cu=lés 7
  or=nent=les=fe=nê=tres 6
  un=vi=sa=ge=sy=de=vi=ne 8
  aux=traits=em=preints=de=pu=re=té 8
  u=ne=oeu=vre=dart=di=vi=ne 8
  flat=tant=lân=tre=en=hê=tre 7
  dou=ce=et=ten=dre=ca=resse 7

  u=ne=lueur=do=rée 5
  trans=per=ce=les=car=reaux 6
  se=fau=fi=lant=entre=le=bois=o=cé=an 10
  ou=vert=sur=u=ne=beau=té 7
  le=temps=raf=fi=ne=un=vin=blanc 8
  comme=il=a=em=bel=li=sa=peau 8

  der=riè=re=le=mur=de=pier=re 8
  a=mes=i=ris=tout=of=fert 7
  un=pré=sent=de=la=vie 6
  gar=dien=de=mes=nuits 5

  le=son=ge=men=traî=ne 6
  dans=la=mai=son=aux=vo=lets=bleus 8
  au=pa=ra=dis=qui=dan=se 7
  au=dieu=su=bli=me 5
  je=de=meure=là=dam=née=en=son=corps 9
  au=ryth=me=pas=sion=né=dun=a=mour 9

  et=tout=bas=jen=rê=ve 6
 • Phonétique : Derrière Les Volets Bleus.

  dε ʁidoz- imakyle,
  ɔʁne lε fənεtʁə,
  œ̃ vizaʒə si dəvinə,
  o tʁεz- ɑ̃pʁɛ̃ də pyʁəte,
  ynə œvʁə daʁ divinə,
  flatɑ̃ lantʁə ɑ̃n- εtʁə,
  dusə e tɑ̃dʁə kaʁεsə.

  ynə lɥœʁ dɔʁe,
  tʁɑ̃spεʁsə lε kaʁo,
  sə fofilɑ̃ ɑ̃tʁə lə bwaz- ɔseɑ̃,
  uvεʁ syʁ ynə bote,
  lə tɑ̃ ʁafinə œ̃ vɛ̃ blɑ̃,
  kɔmə il a ɑ̃bεlli sa po,

  dəʁjεʁə lə myʁ də pjeʁə,
  a mεz- iʁi tut- ɔfεʁ,
  œ̃ pʁezɑ̃ də la vi,
  ɡaʁdjɛ̃ də mε nɥi.

  lə sɔ̃ʒə mɑ̃tʁεnə,
  dɑ̃ la mεzɔ̃ o vɔlε bløs,
  o paʁadi ki dɑ̃sə,
  o djø syblimə,
  ʒə dəməʁə la, damne ɑ̃ sɔ̃ kɔʁ,
  o ʁitmə pasjɔne dœ̃n- amuʁ.

  e tu ba, ʒɑ̃ ʁεvə.
 • Pieds Phonétique : Derrière Les Volets Bleus.

  dε=ʁi=do=zi=ma=ky=le 7
  ɔʁ=ne=lε=fə=nε=tʁə 6
  œ̃=vi=za=ʒə=si=də=vi=nə 8
  o=tʁε=zɑ̃=pʁɛ̃=də=py=ʁə=te 8
  y=nə=œ=vʁə=daʁ=di=vi=nə 8
  fla=tɑ̃=lan=tʁə=ɑ̃=nε=tʁə 7
  du=sə=e=tɑ̃=dʁə=ka=ʁε=sə 8

  y=nə=lɥœ=ʁə=dɔ=ʁe 6
  tʁɑ̃s=pεʁ=sə=lε=ka=ʁo 6
  sə=fo=fi=lɑ̃ɑ̃tʁə=lə=bwa=zɔ=se=ɑ̃ 9
  u=vεʁ=syʁ=y=nə=bo=te 7
  lə=tɑ̃=ʁa=fi=nə=œ̃=vɛ̃=blɑ̃ 8
  kɔmə=il=a=ɑ̃=bεl=li=sa=po 8

  də=ʁjε=ʁə=lə=myʁ=də=pje=ʁə 8
  a=mε=zi=ʁi=tu=tɔ=fεʁ 7
  œ̃=pʁe=zɑ̃=də=la=vi 6
  ɡaʁ=dj=ɛ̃=də=mε=nɥi 6

  lə=sɔ̃=ʒə=mɑ̃=tʁε=nə 6
  dɑ̃=la=mε=zɔ̃=o=vɔ=lε=bløs 8
  o=pa=ʁa=di=ki=dɑ̃=sə 7
  o=dj=ø=sy=bli=mə 6
  ʒə=də=mə=ʁə=la=dam=ne=ɑ̃=sɔ̃=kɔʁ 10
  o=ʁit=mə=pa=sjɔ=ne=dœ̃=na=muʁ 9

  e=tu=ba=ʒɑ̃=ʁε=və 6

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/09/2014 22:42Melly-Mellow

Superbe ! J’aime !!
Merci en retard, en espérant que d’autres vous lisent.. Amicalement !