Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : Je Ne Sais Pas

Poème Amour-Amitié
Publié le 13/04/2019 22:45

L'écrit contient 227 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Madgirl

Je Ne Sais Pas

J’écris une fois de plus,
Un poème que tu ne liras pas,
J’écris une fois de plus,
Ton image qui demeure en moi,

Peut-être juste par espoir,
Ou peut-être par envie,
Qu’un jour tu viennes à savoir,
Ta place même dans ma vie,

Tu fais preuve d’indifférence,
Ou bien tu t’y efforces,
J’aimerais tenter une danse,
Entre nos âmes sans amorce,

Même si tu sais un peu,
Car l’amour, je le crains,
Lors de mes brefs aveux,
Sans te dire à quel point,

À quel point je pense t’aimer,
Espérant que toi aussi,
Je pense à toi sans arrêt,
Peut-être est-ce bien permis,

J’ai cru comprendre un jour,
Tu ne dirais peut-être pas non,
Moi, cachant mon amour,
Je réponds « Ben voyons »,

En vrai je n’en sais rien,
Saches le c’est compliqué,
Incertitude, un frein,
Est-ce qu’en vrai tu m’aimerais ?

Et moi est-ce que je t’aime,
Ainsi les doutes demeurent,
Mes avis ne sont jamais les mêmes,
Oui, je change d’heure en heure,

J’aimerais mieux te voir,
Encore plus te parler,
Mais là encore ce soir,
J’écris chacune de mes pensées,

Je ne sais si tu m’aimes,
Je pense vraiment t’aimer,
Chaque fois que la Vie sème,
Mon âme aime divaguer.
 • Pieds Hyphénique: Je Ne Sais Pas

  jé=cris=u=ne=fois=de=plus 7
  un=po=ème=que=tu=ne=li=ras=pas 9
  jé=cris=u=ne=fois=de=plus 7
  ton=i=mage=qui=de=meu=reen=moi 8

  peut=tê=tre=jus=te=par=es=poir 8
  ou=peut=tê=tre=par=en=vie 7
  quun=jour=tu=vien=nes=à=sa=voir 8
  ta=pla=ce=mê=me=dans=ma=vie 8

  tu=fais=preu=ve=din=dif=fé=rence 8
  ou=bien=tu=ty=ef=for=ces 7
  jai=me=rais=ten=ter=u=ne=danse 8
  en=tre=nos=â=mes=sans=a=morce 8

  mê=me=si=tu=sais=un=peu 7
  car=la=mour=je=le=crains 6
  lors=de=mes=brefs=a=veux 6
  sans=te=di=re=à=quel=point 7

  à=quel=point=je=pen=se=tai=mer 8
  es=pé=rant=que=toi=aus=si 7
  je=pen=se=à=toi=sans=ar=rêt 8
  peut=tê=tre=est=ce=bien=per=mis 8

  jai=cru=com=pren=dre=un=jour 7
  tu=ne=di=rais=peut=têtre=pas=non 8
  moi=ca=chant=mon=a=mour 6
  je=ré=ponds=ben=voy=ons 6

  en=vrai=je=nen=sais=rien 6
  sa=ches=le=cest=com=pli=qué 7
  in=cer=ti=tu=de=un=frein 7
  est=ce=quen=vrai=tu=mai=me=rais 8

  et=moi=est=ce=que=je=tai=me 8
  ain=si=les=dou=tes=de=meu=rent 8
  mes=a=vis=ne=sont=ja=mais=les=mêmes 9
  oui=je=change=d=heu=re=en=heure 8

  jai=me=rais=mieux=te=voir 6
  en=co=re=plus=te=par=ler 7
  mais=là=en=co=re=ce=soir 7
  jé=cris=cha=cune=de=mes=pen=sées 8

  je=ne=sais=si=tu=mai=mes 7
  je=pen=se=vrai=ment=tai=mer 7
  cha=que=fois=que=la=vie=sè=me 8
  mon=â=me=ai=me=di=va=guer 8
 • Phonétique : Je Ne Sais Pas

  ʒekʁiz- ynə fwa də plys,
  œ̃ pɔεmə kə ty nə liʁa pa,
  ʒekʁiz- ynə fwa də plys,
  tɔ̃n- imaʒə ki dəməʁə ɑ̃ mwa,

  pø tεtʁə ʒystə paʁ εspwaʁ,
  u pø tεtʁə paʁ ɑ̃vi,
  kœ̃ ʒuʁ ty vjεnəz- a savwaʁ,
  ta plasə mεmə dɑ̃ ma vi,

  ty fε pʁəvə dɛ̃difeʁɑ̃sə,
  u bjɛ̃ ty ti efɔʁsə,
  ʒεməʁε tɑ̃te ynə dɑ̃sə,
  ɑ̃tʁə noz- amə sɑ̃z- amɔʁsə,

  mεmə si ty sεz- œ̃ pø,
  kaʁ lamuʁ, ʒə lə kʁɛ̃,
  lɔʁ də mε bʁεfz- avø,
  sɑ̃ tə diʁə a kεl pwɛ̃,

  a kεl pwɛ̃ ʒə pɑ̃sə tεme,
  εspeʁɑ̃ kə twa osi,
  ʒə pɑ̃sə a twa sɑ̃z- aʁε,
  pø tεtʁə ε sə bjɛ̃ pεʁmi,

  ʒε kʁy kɔ̃pʁɑ̃dʁə œ̃ ʒuʁ,
  ty nə diʁε pø tεtʁə pa nɔ̃,
  mwa, kaʃɑ̃ mɔ̃n- amuʁ,
  ʒə ʁepɔ̃ds « bεn vwajɔ̃s »,

  ɑ̃ vʁε ʒə nɑ̃ sε ʁjɛ̃,
  saʃə lə sε kɔ̃plike,
  ɛ̃sεʁtitydə, œ̃ fʁɛ̃,
  ε sə kɑ̃ vʁε ty mεməʁε ?

  e mwa ε sə kə ʒə tεmə,
  ɛ̃si lε dutə dəməʁe,
  mεz- avi nə sɔ̃ ʒamε lε mεmə,
  ui, ʒə ʃɑ̃ʒə dœʁ ɑ̃n- œʁ,

  ʒεməʁε mjø tə vwaʁ,
  ɑ̃kɔʁə plys tə paʁle,
  mε la ɑ̃kɔʁə sə swaʁ,
  ʒekʁi ʃakynə də mε pɑ̃se,

  ʒə nə sε si ty mεmə,
  ʒə pɑ̃sə vʁεmɑ̃ tεme,
  ʃakə fwa kə la vi sεmə,
  mɔ̃n- amə εmə divaɡe.
 • Pieds Phonétique : Je Ne Sais Pas

  ʒe=kʁi=zy=nə=fwa=də=plys 7
  œ̃=pɔεmə=kə=ty=nə=li=ʁa=pa 8
  ʒe=kʁi=zy=nə=fwa=də=plys 7
  tɔ̃=ni=maʒə=ki=də=məʁə=ɑ̃=mwa 8

  pø=tε=tʁə=ʒys=tə=paʁ=εs=pwaʁ 8
  u=pø=tε=tʁə=paʁ=ɑ̃=vi 7
  kœ̃=ʒuʁ=ty=vjε=nə=za=sa=vwaʁ 8
  ta=pla=sə=mε=mə=dɑ̃=ma=vi 8

  ty=fε=pʁə=və=dɛ̃=di=fe=ʁɑ̃sə 8
  u=bj=ɛ̃=ty=ti=e=fɔʁ=sə 8
  ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=te=y=nə=dɑ̃sə 8
  ɑ̃=tʁə=no=za=mə=sɑ̃=za=mɔʁsə 8

  mε=mə=si=ty=sε=zœ̃=pø 7
  kaʁ=la=muʁ=ʒə=lə=kʁɛ̃ 6
  lɔʁ=də=mε=bʁεf=za=vø 6
  sɑ̃=tə=di=ʁə=a=kεl=pwɛ̃ 7

  a=kεl=pwɛ̃=ʒə=pɑ̃=sə=tε=me 8
  εs=pe=ʁɑ̃=kə=twa=o=si 7
  ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=sɑ̃=za=ʁε 8
  pø=tε=tʁə=ε=sə=bjɛ̃=pεʁ=mi 8

  ʒε=kʁy=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=œ̃=ʒuʁ 7
  tynə=di=ʁε=pø=tε=tʁə=pa=nɔ̃ 8
  mwa=ka=ʃɑ̃=mɔ̃=na=muʁ 6
  ʒə=ʁe=pɔ̃ds=bεn=vwa=jɔ̃s 6

  ɑ̃=vʁε=ʒə=nɑ̃=sε=ʁj=ɛ̃ 7
  sa=ʃə=lə=sε=kɔ̃=pli=ke 7
  ɛ̃=sεʁ=ti=ty=də=œ̃=fʁɛ̃ 7
  ε=sə=kɑ̃=vʁε=ty=mε=mə=ʁε 8

  e=mwa=ε=sə=kə=ʒə=tε=mə 8
  ɛ̃=si=lε=du=tə=də=mə=ʁe 8
  mε=za=vinə=sɔ̃=ʒa=mε=lε=mεmə 8
  u=i=ʒə=ʃɑ̃=ʒə=dœʁ=ɑ̃=nœʁ 8

  ʒε=mə=ʁε=mj=ø=tə=vwaʁ 7
  ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=tə=paʁ=le 7
  mε=la=ɑ̃=kɔ=ʁə=sə=swaʁ 7
  ʒe=kʁi=ʃa=kynə=də=mε=pɑ̃=se 8

  ʒə=nə=sε=si=ty=mε=mə 7
  ʒə=pɑ̃=sə=vʁε=mɑ̃=tε=me 7
  ʃa=kə=fwa=kə=la=vi=sε=mə 8
  mɔ̃=na=mə=ε=mə=di=va=ɡe 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/04/2019 03:03Ed

Spontané, j’adore 🙂

Auteur de Poésie
14/04/2019 22:46Âme Perdue

J’adooore bravo ❤️❤️

Auteur de Poésie
12/05/2019 19:36Mathi

Très réussi !