Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : Moi Seul Te Connais

Poème Amour-Amitié
Publié le 11/02/2020 15:21

L'écrit contient 230 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Mathi

Moi Seul Te Connais

Je sais que tu est drôle
Tu te cache derrière une mine introvertie
Tu aime les glaces à la vanille
Tu déteste le soleil

Je te vois depuis toujours
Mais toi tu ne me vois jamais
J’espère désespérément te toucher
Que par hasard tu me frôle la main

Tu est mon amie
Mais seulement en apparence
Car secrètement mon cœur bat pour toi
Personne n’en sais rien surtout pas toi

Années murer dans le silence
Longue période sans but
Tu rythme mes actes
Ton âme est belle

Tu est un astre plus beau que le soleil
Rien ne t’égale
Tu resplendit comme rien avant toi
Mais ça je suis le seul a le voir

Tu na pas conscience de l’effet que tu produit
Quand je te voie je comprend ce qu’est une étoile en fusion
Tu t’élève autour de tous
Tu règne en maître

Je te dirais peut être un jour tout ça
Tu est mon idile
Je sais que tu ne m’aimes pas
A quoi bon te le dire maintenant ?

Tu fera ta vie
Tu aura ton homme
Je ferais toujours partit de ton quotidien
Mais tu ne sera pas à moi

Un jour je te dirais tout
Je te remercierais
Je te dirais que je t’ai aimer et t’aimerais jusqu’à la fin
Tu saura tout mais en vain
 • Pieds Hyphénique: Moi Seul Te Connais

  je=sais=que=tu=est=drô=le 7
  tu=te=cache=der=riè=reune=mi=nein=tro=ver=tie 11
  tu=ai=me=les=gla=ces=à=la=va=nille 10
  tu=dé=tes=te=le=so=leil 7

  je=te=vois=de=puis=tou=jours 7
  mais=toi=tu=ne=me=vois=ja=mais 8
  jes=père=dé=ses=pé=ré=ment=te=tou=cher 10
  que=par=ha=sard=tu=me=frô=le=la=main 10

  tu=est=mon=a=mie 5
  mais=seu=le=ment=en=ap=pa=ren=ce 9
  car=se=crè=te=ment=mon=cœur=bat=pour=toi 10
  per=son=ne=nen=sais=rien=sur=tout=pas=toi 10

  an=nées=mu=rer=dans=le=si=len=ce 9
  lon=gue=pé=ri=o=de=sans=but 8
  tu=ryth=me=mes=a=ctes 6
  ton=â=me=est=belle 5

  tu=est=un=astre=plus=beau=que=le=so=leil 10
  rien=ne=té=ga=le 5
  tu=res=plen=dit=com=me=rien=a=vant=toi 10
  mais=ça=je=suis=le=seul=a=le=voir 9

  tu=na=pas=cons=cience=de=lef=fet=que=tu=pro=duit 12
  quand=je=te=voie=je=com=prend=ce=quest=uneé=toileen=fu=sion 13
  tu=té=lè=ve=au=tour=de=tous 8
  tu=rè=gne=en=maî=tre 6

  je=te=di=rais=peut=être=un=jour=tout=ça 10
  tu=est=mon=i=di=le 6
  je=sais=que=tu=ne=mai=mes=pas 8
  a=quoi=bon=te=le=di=re=main=te=nant 10

  tu=fe=ra=ta=vie 5
  tu=au=ra=ton=hom=me 6
  je=fe=rais=tou=jours=par=tit=de=ton=quo=ti=dien 12
  mais=tu=ne=se=ra=pas=à=moi 8

  un=jour=je=te=di=rais=tout 7
  je=te=re=mer=cie=rais 6
  je=te=di=rais=que=je=tai=ai=mer=et=taime=rais=jus=quà=la=fin 16
  tu=sau=ra=tout=mais=en=vain 7
 • Phonétique : Moi Seul Te Connais

  ʒə sε kə ty ε dʁolə
  ty tə kaʃə dəʁjεʁə ynə minə ɛ̃tʁɔvεʁti
  ty εmə lε ɡlasəz- a la vanijə
  ty detεstə lə sɔlεj

  ʒə tə vwa dəpɥi tuʒuʁ
  mε twa ty nə mə vwa ʒamε
  ʒεspεʁə dezεspeʁemɑ̃ tə tuʃe
  kə paʁ-azaʁ ty mə fʁolə la mɛ̃

  ty ε mɔ̃n- ami
  mε sələmɑ̃ ɑ̃n- apaʁɑ̃sə
  kaʁ sεkʁεtəmɑ̃ mɔ̃ kœʁ ba puʁ twa
  pεʁsɔnə nɑ̃ sε ʁjɛ̃ syʁtu pa twa

  ane myʁe dɑ̃ lə silɑ̃sə
  lɔ̃ɡ peʁjɔdə sɑ̃ byt
  ty ʁitmə mεz- aktə
  tɔ̃n- amə ε bεllə

  ty εt- œ̃n- astʁə plys bo kə lə sɔlεj
  ʁjɛ̃ nə teɡalə
  ty ʁεsplɑ̃di kɔmə ʁjɛ̃ avɑ̃ twa
  mε sa ʒə sɥi lə səl a lə vwaʁ

  ty na pa kɔ̃sjɑ̃sə də lefε kə ty pʁɔdɥi
  kɑ̃ ʒə tə vwa ʒə kɔ̃pʁɑ̃ sə kεt- ynə etwalə ɑ̃ fyzjɔ̃
  ty telεvə otuʁ də tus
  ty ʁεɲə ɑ̃ mεtʁə

  ʒə tə diʁε pø εtʁə œ̃ ʒuʁ tu sa
  ty ε mɔ̃n- idilə
  ʒə sε kə ty nə mεmə pa
  a kwa bɔ̃ tə lə diʁə mɛ̃tənɑ̃ ?

  ty fəʁa ta vi
  ty oʁa tɔ̃n- ɔmə
  ʒə fəʁε tuʒuʁ paʁti də tɔ̃ kɔtidjɛ̃
  mε ty nə səʁa pa a mwa

  œ̃ ʒuʁ ʒə tə diʁε tu
  ʒə tə ʁəmεʁsjəʁε
  ʒə tə diʁε kə ʒə tε εme e tεməʁε ʒyska la fɛ̃
  ty soʁa tu mεz- ɑ̃ vɛ̃
 • Pieds Phonétique : Moi Seul Te Connais

  ʒə=sε=kə=ty=ε=dʁolə 6
  tytə=kaʃə=də=ʁjε=ʁəynə=mi=nəɛ̃=tʁɔ=vεʁ=ti 10
  tyεmə=lε=ɡlasə=za=la=va=nijə 7
  ty=de=tεstə=lə=sɔ=lεj 6

  ʒə=tə=vwa=dəp=ɥi=tu=ʒuʁ 7
  mε=twatynə=mə=vwa=ʒa=mε 6
  ʒεspεʁə=de=zεs=pe=ʁe=mɑ̃tə=tu=ʃe 8
  kə=paʁ-azaʁtymə=fʁo=lə=la=mɛ̃ 7

  ty=ε=mɔ̃=na=mi 5
  mεsə=lə=mɑ̃=ɑ̃=na=paʁɑ̃sə 6
  kaʁsεkʁεtə=mɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ba=puʁ=twa 7
  pεʁsɔnə=nɑ̃=sε=ʁjɛ̃=syʁ=tu=pa=twa 8

  a=ne=my=ʁe=dɑ̃lə=silɑ̃sə 6
  lɔ̃ɡ=pe=ʁjɔ=də=sɑ̃=byt 6
  ty=ʁit=mə=mε=zak=tə 6
  tɔ̃=na=mə=ε=bεl=lə 6

  ty=ε=tœ̃=nas=tʁə=plys=bokə=lə=sɔ=lεj 10
  ʁj=ɛ̃=nə=te=ɡa=lə 6
  ty=ʁεs=plɑ̃dikɔmə=ʁjɛ̃=a=vɑ̃=twa 7
  mεsaʒə=sɥilə=səl=a=lə=vwaʁ 6

  ty=na=pa=kɔ̃=sjɑ̃sə=də=le=fεkə=ty=pʁɔd=ɥi 11
  kɑ̃ʒə=tə=vwaʒə=kɔ̃=pʁɑ̃sə=kε=ty=nəe=twa=ləɑ̃=fy=zjɔ̃ 12
  ty=te=lεvəo=tuʁ=də=tus 6
  ty=ʁε=ɲə=ɑ̃=mε=tʁə 6

  ʒə=tə=di=ʁε=pøεtʁəœ̃=ʒuʁ=tu=sa 8
  ty=ε=mɔ̃=ni=di=lə 6
  ʒə=sεkə=tynə=mε=mə=pa 6
  a=kwabɔ̃tə=lə=diʁə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 7

  ty=fə=ʁa=ta=vi 5
  ty=o=ʁa=tɔ̃=nɔ=mə 6
  ʒə=fə=ʁε=tu=ʒuʁpaʁtidə=tɔ̃=kɔ=ti=djɛ̃ 9
  mεtynə=sə=ʁa=pa=a=mwa 6

  œ̃=ʒuʁʒə=tə=di=ʁε=tu 6
  ʒə=tə=ʁə=mεʁ=sjə=ʁε 6
  ʒə=tə=diʁεkə=ʒə=tε=ε=me=e=tεmə=ʁε=ʒys=ka=la=fɛ̃ 14
  ty=so=ʁa=tu=mε=zɑ̃=vɛ̃ 7

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/02/2020 16:09Âme Perdue

😢😢😢😢 c’est pour cela que je ne crois pas à l’amitié entre un homme et une femme dans la plupart des cas y’en a un qui développe des sentiments plus que ceux d’une amitié des fois les deux dans ce dernier cas c’est très beau à vivre mais dans l’autre c’est juste un enfer a vivre pour l’amoureux et pr l’autre dès qu’il est au courant ... J’espère du moins que c’est juste un poème et non un vécu ... C’est très beau à lire et très fort ressenti

Auteur de Poésie
12/02/2020 21:14Nadja Dream

L’amitié...qu’importe le sexe...

Auteur de Poésie
13/02/2020 17:59Erikat

Bien écrit, j’ai cru que c’était vrai.