Poeme-France : Lecture Écrit Sentiment

Prose : Je Suis Cette Fillette…

Prose Sentiment
Publié le 23/10/2012 00:17

L'écrit contient 659 mots qui sont répartis dans 82 strophes.

Poete : Matiflo

Je Suis Cette Fillette…

J’ai l’impression que mon bonheur est fictive,

Je ne sais pas, si tout n’est qu’illusion ou réalité,

mais je sens que tout est éphémère.

J’ai pensé que ma vie serait meilleure,

mais j’ai dû penser trop vite.

Je pensais avoir trouvé la personne,

mais ce n’est qu’un point d’interrogation.

Je ne montre pas ma souffrance,

je joue à l’indifférence.

Mais je sais que cela me détruit.

Je joue, mais pour combien de temps encore ?

J’ai comme le pressentiment que bientôt il ne sera plus mien.

J’essaye de tout mon être, de toute mon âme,

d’apprivoiser son cœur.

Cependant, c’est une guerre que j’ai perdue d’avance.

J’ai toujours paru comme froide et indifférente,

les personnes s’imaginent de moi que je suis sans cœur,

Ils pensent que pour moi, le mot Amour ne veut rien dire.

Ils pensent que je ne sais pas aimer !

Mais si ! Je suis humaine, j’ai un cœur.

Certes peut-être dur a abordée,

mais le passé ma forgée.

Ils se disent « ce n’est rien, elle est forte ! »,

donc « faisons lui mal ! ».

Non, je ne suis pas forte !

Je suis fragile, j’ai besoin qu’on me rassure,

J’ai besoin qu’on me dise « je t’aime »,

j’ai besoin qu’on me dise « je tiens à toi ».

Mais non, pourquoi est-ce que je m’imagine de tels rêves !

Comme ci, cela pouvait être possible.

Parfois, j’aimerai pouvoir pleurer devant eux,

j’aimerai pouvoir leur dire les choses de mon cœur.

J’aimerai leur lire mes écrits et leur faire comprendre,

que derrière mon sourire, ce sont des larmes !

J’aimerai leur dire ma douleur, ma souffrance de vivre.

Je souhaiterai leur dire que je prie le soir,

non pas pour avoir une meilleure vie,

mais pour arrêter de me réveiller le matin.

J’ai tellement mal, et personne ne le voit !

Ou alors, ils jouent tous aux aveugles…

Ils m’évitent, ils m’esquivent, ils fuient.

Je ne serai dire vraiment.

Tout ce que je sais,

c’est que ce soir, encore une fois l’insomnie est là,

encore une fois, je m’isole,

encore une fois je pleure en écrivant.

Car chaque mot que j’écris est un bout de ma douleur,

regarder comment elle est grande, regarder le nombre d’écrits.

Non pas qu’ici, mais dans mes cahiers, mes calepins,

mes feuilles volantes et tous ceux dans ma tête !

Regarder derrière ma carapace,

vous n’allez voir que cette petite fille,

marquée par les bleus, assaillis par les larmes,

au regard vide, à l’air apeuré et déboussolé.

Je la cache depuis tellement de temps,

cette petite fille triste.

Cette fillette qui n’est d’autres que moi !

Toujours avec ses mêmes peurs, et ses mêmes angoisses,

mais qui au fur et à mesure à réussit à tout dissimuler.

Je me donne l’image inverse de ce que je suis.

J’essaye de me persuader que la fillette n’existe plus.

Mais elle me rattrape dans mes rêves, chaque nuit !

Je veux juste crier ma douleur,

je veux juste être aimé,

je veux juste qu’on me rassure,

je ne veux plus être seule,

je veux que quelqu’un m’aide.

De dire, tout ce que j’ai sur le cœur,

et même pourquoi pas d’en pleurer,

pendant une journée, une nuit, une semaine…

Je veux juste entendre « Je suis là pour toi »

Je veux juste dormir et arrêter de cauchemarder.

Est-ce que c’est des requêtes irréalisables ?

Peut-être bien que oui,

mais dans ce cas, ne dîtes rien,

et laisser moi penser le contraire.

Sur ces mots qui sonne triste,

je sèche mes larmes,

et vous dit à bientôt.

Car savoir que des personnes me lisent
et ressentent parfois comme moi,

me fait sentir que je ne suis pas folle,

mais juste pas, un cas isolée…
 • Phonétique : Je Suis Cette Fillette…

  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə mɔ̃ bɔnœʁ ε fiktivə,

  ʒə nə sε pa, si tu nε kilyzjɔ̃ u ʁealite,

  mε ʒə sɑ̃s kə tut- εt- efemεʁə.

  ʒε pɑ̃se kə ma vi səʁε mεjəʁə,

  mε ʒε dy pɑ̃se tʁo vitə.

  ʒə pɑ̃sεz- avwaʁ tʁuve la pεʁsɔnə,

  mε sə nε kœ̃ pwɛ̃ dɛ̃teʁɔɡasjɔ̃.

  ʒə nə mɔ̃tʁə pa ma sufʁɑ̃sə,

  ʒə ʒu a lɛ̃difeʁɑ̃sə.

  mε ʒə sε kə səla mə detʁɥi.

  ʒə ʒu, mε puʁ kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃z- ɑ̃kɔʁə ?

  ʒε kɔmə lə pʁəsɑ̃time kə bjɛ̃to il nə səʁa plys mjɛ̃.

  ʒesεj də tu mɔ̃n- εtʁə, də tutə mɔ̃n- amə,

  dapʁivwaze sɔ̃ kœʁ.

  səpɑ̃dɑ̃, sεt- ynə ɡeʁə kə ʒε pεʁdɥ davɑ̃sə.

  ʒε tuʒuʁ paʁy kɔmə fʁwadə e ɛ̃difeʁɑ̃tə,

  lε pεʁsɔnə simaʒine də mwa kə ʒə sɥi sɑ̃ kœʁ,

  il pɑ̃se kə puʁ mwa, lə mo amuʁ nə vø ʁjɛ̃ diʁə.

  il pɑ̃se kə ʒə nə sε pa εme !

  mε si ! ʒə sɥiz- ymεnə, ʒε œ̃ kœʁ.

  sεʁtə- pø tεtʁə dyʁ a abɔʁde,

  mε lə pase ma fɔʁʒe.

  il sə dizεnt « sə nε ʁjɛ̃, εllə ε fɔʁtə ! »,

  dɔ̃k « fəzɔ̃ lɥi mal ! ».

  nɔ̃, ʒə nə sɥi pa fɔʁtə !

  ʒə sɥi fʁaʒilə, ʒε bəzwɛ̃ kɔ̃ mə ʁasyʁə,

  ʒε bəzwɛ̃ kɔ̃ mə dizə « ʒə tεmə »,

  ʒε bəzwɛ̃ kɔ̃ mə dizə « ʒə tjɛ̃z- a twa ».

  mε nɔ̃, puʁkwa ε sə kə ʒə mimaʒinə də tεl ʁεvə !

  kɔmə si, səla puvε εtʁə pɔsiblə.

  paʁfwa, ʒεməʁε puvwaʁ pləʁe dəvɑ̃ ø,

  ʒεməʁε puvwaʁ lœʁ diʁə lε ʃozə də mɔ̃ kœʁ.

  ʒεməʁε lœʁ liʁə mεz- ekʁiz- e lœʁ fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə,

  kə dəʁjεʁə mɔ̃ suʁiʁə, sə sɔ̃ dε laʁmə !

  ʒεməʁε lœʁ diʁə ma dulœʁ, ma sufʁɑ̃sə də vivʁə.

  ʒə suεtəʁε lœʁ diʁə kə ʒə pʁi lə swaʁ,

  nɔ̃ pa puʁ avwaʁ ynə mεjəʁə vi,

  mε puʁ aʁεte də mə ʁevεje lə matɛ̃.

  ʒε tεllmɑ̃ mal, e pεʁsɔnə nə lə vwa !

  u alɔʁ, il ʒue tusz- oz- avøɡlə…

  il mevite, il mεskive, il fɥje.

  ʒə nə səʁε diʁə vʁεmɑ̃.

  tu sə kə ʒə sε,

  sε kə sə swaʁ, ɑ̃kɔʁə ynə fwa lɛ̃sɔmni ε la,

  ɑ̃kɔʁə ynə fwa, ʒə mizɔlə,

  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə plœʁə ɑ̃n- ekʁivɑ̃.

  kaʁ ʃakə mo kə ʒekʁiz- εt- œ̃ bu də ma dulœʁ,

  ʁəɡaʁde kɔmɑ̃ εllə ε ɡʁɑ̃də, ʁəɡaʁde lə nɔ̃bʁə dekʁi.

  nɔ̃ pa kisi, mε dɑ̃ mε kaje, mε kaləpɛ̃,

  mε fœjə vɔlɑ̃təz- e tus sø dɑ̃ ma tεtə !

  ʁəɡaʁde dəʁjεʁə ma kaʁapasə,

  vu nale vwaʁ kə sεtə pətitə fijə,

  maʁke paʁ lε bløs, asaji paʁ lε laʁmə,

  o ʁəɡaʁ vidə, a lεʁ apəʁe e debusɔle.

  ʒə la kaʃə dəpɥi tεllmɑ̃ də tɑ̃,

  sεtə pətitə fijə tʁistə.

  sεtə fijεtə ki nε dotʁə- kə mwa !

  tuʒuʁz- avεk sε mεmə pœʁ, e sε mεməz- ɑ̃ɡwasə,

  mε ki o fyʁ e a məzyʁə a ʁeysi a tu disimyle.

  ʒə mə dɔnə limaʒə ɛ̃vεʁsə də sə kə ʒə sɥi.

  ʒesεj də mə pεʁsɥade kə la fijεtə nεɡzistə plys.

  mεz- εllə mə ʁatʁapə dɑ̃ mε ʁεvə, ʃakə nɥi !

  ʒə vø ʒystə kʁje ma dulœʁ,

  ʒə vø ʒystə εtʁə εme,

  ʒə vø ʒystə kɔ̃ mə ʁasyʁə,

  ʒə nə vø plysz- εtʁə sələ,

  ʒə vø kə kεlkœ̃ mεdə.

  də diʁə, tu sə kə ʒε syʁ lə kœʁ,

  e mεmə puʁkwa pa dɑ̃ pləʁe,

  pɑ̃dɑ̃ ynə ʒuʁne, ynə nɥi, ynə səmεnə…

  ʒə vø ʒystə ɑ̃tɑ̃dʁə « ʒə sɥi la puʁ twa »

  ʒə vø ʒystə dɔʁmiʁ e aʁεte də koʃəmaʁde.

  ε sə kə sε dε ʁəkεtəz- iʁealizablə ?

  pø tεtʁə bjɛ̃ kə ui,

  mε dɑ̃ sə ka, nə ditə ʁjɛ̃,

  e lεse mwa pɑ̃se lə kɔ̃tʁεʁə.

  syʁ sε mo ki sɔnə tʁistə,

  ʒə sεʃə mε laʁmə,

  e vu di a bjɛ̃to.

  kaʁ savwaʁ kə dε pεʁsɔnə mə lize
  e ʁəsɑ̃te paʁfwa kɔmə mwa,

  mə fε sɑ̃tiʁ kə ʒə nə sɥi pa fɔlə,

  mε ʒystə pa, œ̃ ka izɔle…

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/05/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.