Poeme : La Fin De Cette Histoire

La Fin De Cette Histoire

Je me rappelle de la fin de l’histoire
Je me remémore ton départ
Tu était partie c’était tard le soir
Tu m’avais quitté dans la nuit noire

Ce fut un départ dans une ambiance sereine
Elle n’était pas apparente, ma peine
Je suis sure que tu avais la même
L’ambiance était froide mais saine

Il y a eu ces quelques mots d’adieu
« On se reverra si tu veux »
Tu disait ça d’un air heureux
Aujourd’hui tu ne peux pas savoir comme je t’en veux

Tu m’a abandonée
C’est seule que je me suis retrouvée
Si tu savais comme j’ai pleurer
J’ai tant voulut te retrouver

Mais je me suis faite à cette idée
Celle de savoir que je ne serai plus dans tes pensées
Je sais que je ne te verrai plus jamais
Mais je continuerai de te rêver

Tu es oublié dans mon esprit
Mais quelque part dans mon cœur tu survit
Dans une partie de moi, tu es toujours celui
A qui j’aurai donné ma vie

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Fin De Cette Histoire

  je=me=rap=pel=le=de=la=fin=de=lhis=toire 11
  je=me=re=mé=mo=re=ton=dé=part 9
  tu=é=tait=par=tie=cé=tait=tard=le=soir 10
  tu=ma=vais=quit=té=dans=la=nuit=noi=re 10

  ce=fut=un=dé=part=dans=uneam=bian=ce=se=reine 11
  el=le=né=tait=pas=ap=paren=te=ma=peine 10
  je=suis=su=re=que=tu=a=vais=la=même 10
  lam=bian=ce=é=tait=froi=de=mais=sai=ne 10

  il=y=a=eu=ces=quel=ques=mots=da=dieu 10
  on=se=re=ver=ra=si=tu=veux 9
  tu=di=sait=ça=dun=air=heu=reux 8
  au=jourdhui=tu=ne=peux=pas=sa=voir=comme=je=ten=veux 12

  tu=ma=a=ban=do=née 6
  cest=seu=le=que=je=me=suis=re=trou=vée 10
  si=tu=sa=vais=com=me=jai=pleu=rer 9
  jai=tant=vou=lut=te=re=trou=ver 8

  mais=je=me=suis=faite=à=cet=te=i=dée 10
  cel=le=de=sa=voir=que=je=ne=se=rai=plus=dans=tes=pen=sées 15
  je=sais=que=je=ne=te=ver=rai=plus=ja=mais 11
  mais=je=con=ti=nue=rai=de=te=rê=ver 10

  tu=es=ou=bli=é=dans=mon=es=prit 9
  mais=quel=que=part=dans=mon=cœur=tu=sur=vit 10
  dans=une=par=tie=de=moi=tu=es=tou=jours=ce=lui 12
  a=qui=jau=rai=don=né=ma=vie 8
 • Phonétique : La Fin De Cette Histoire

  ʒə mə ʁapεllə də la fɛ̃ də listwaʁə
  ʒə mə ʁəmemɔʁə tɔ̃ depaʁ
  ty etε paʁti setε taʁ lə swaʁ
  ty mavε kite dɑ̃ la nɥi nwaʁə

  sə fy œ̃ depaʁ dɑ̃z- ynə ɑ̃bjɑ̃sə səʁεnə
  εllə netε pa apaʁɑ̃tə, ma pεnə
  ʒə sɥi syʁə kə ty avε la mεmə
  lɑ̃bjɑ̃sə etε fʁwadə mε sεnə

  il i a y sε kεlk mo dadjø
  « ɔ̃ sə ʁəveʁa si ty vøks »
  ty dizε sa dœ̃n- εʁ œʁø
  oʒuʁdɥi ty nə pø pa savwaʁ kɔmə ʒə tɑ̃ vø

  ty ma abɑ̃dɔne
  sε sələ kə ʒə mə sɥi ʁətʁuve
  si ty savε kɔmə ʒε pləʁe
  ʒε tɑ̃ vuly tə ʁətʁuve

  mε ʒə mə sɥi fεtə a sεtə ide
  sεllə də savwaʁ kə ʒə nə səʁε plys dɑ̃ tε pɑ̃se
  ʒə sε kə ʒə nə tə veʁε plys ʒamε
  mε ʒə kɔ̃tinɥəʁε də tə ʁεve

  ty ε ublje dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi
  mε kεlkə paʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ty syʁvi
  dɑ̃z- ynə paʁti də mwa, ty ε tuʒuʁ səlɥi
  a ki ʒoʁε dɔne ma vi
 • Syllabes Phonétique : La Fin De Cette Histoire

  ʒə=mə=ʁa=pεl=lə=də=la=fɛ̃də=lis=twaʁə 10
  ʒə=mə=ʁə=me=mɔ=ʁə=tɔ̃=de=paʁ 9
  ty=e=tε=paʁ=ti=se=tε=taʁ=lə=swaʁ 10
  ty=ma=vε=ki=te=dɑ̃=la=nɥi=nwa=ʁə 10

  sə=fy=œ̃=de=paʁ=dɑ̃=zynəɑ̃=bjɑ̃=sə=sə=ʁεnə 11
  εl=lə=ne=tε=pa=a=pa=ʁɑ̃tə=ma=pεnə 10
  ʒə=sɥi=sy=ʁə=kə=ty=a=vε=la=mεmə 10
  lɑ̃=bjɑ̃=sə=e=tε=fʁwa=də=mε=sε=nə 10

  il=i=a=y=sε=kεl=kə=mo=da=djø 10
  ɔ̃=sə=ʁə=ve=ʁa=si=ty=vøks 9
  ty=di=zε=sa=dœ̃=nεʁ=œ=ʁø 8
  o=ʒuʁ=dɥi=tynə=pø=pa=sa=vwaʁ=kɔ=mə=ʒə=tɑ̃=vø 13

  ty=ma=a=bɑ̃=dɔ=ne 6
  sε=sə=lə=kə=ʒə=mə=sɥi=ʁə=tʁu=ve 10
  si=ty=sa=vε=kɔ=mə=ʒε=plə=ʁe 9
  ʒε=tɑ̃=vu=ly=tə=ʁə=tʁu=ve 8

  mε=ʒə=mə=sɥi=fεtə=a=sε=tə=i=de 10
  sεllə=də=sa=vwaʁkə=ʒə=nə=sə=ʁε=plys=dɑ̃=tε=pɑ̃se 12
  ʒə=sεkə=ʒə=nə=tə=ve=ʁε=plys=ʒa=mε 10
  mε=ʒə=kɔ̃=tin=ɥə=ʁε=də=tə=ʁε=ve 10

  ty=ε=u=blj=e=dɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi 9
  mε=kεl=kə=paʁ=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ty=syʁ=vi 10
  dɑ̃=zynə=paʁ=ti=də=mwa=ty=ε=tu=ʒuʁ=səl=ɥi 12
  a=ki=ʒo=ʁε=dɔ=ne=ma=vi 8

PostScriptum

Un souvenir qui est remonté dans un moment de blues

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/10/2005 01:23Mel017

Merci Jcjazz de me lire
j’en fait de même avec tes poèmes 😉

Auteur de Poésie
02/10/2005 11:13Hdl

c’est très jolie,
HDL

Auteur de Poésie
02/10/2005 13:17Mel017

merci à toi HDL
(k)

Poème Souvenir
Publié le 02/10/2005 00:46

L'écrit contient 182 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Mel017

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs