Poeme : Les Coups

Les Coups

Je me souviens de ces traces
Toutes ces marques
Que tu m’avais laissé
Avant de t’en aller

Un petit coup par ci
Un grand poing par là
Sans un mots, j’ai subi
Sans une parole, je n’avais pas le droit

Tu as blessé mon âme
Tu as violé ma vie
C’est à cause de toi que je suis ainsi
La faute à toutes tes douleurs infâmes

Les coups ça fait mal
Un mal atroce
Une douleur infernal
Pire que des coups de cross

Crois moi j’ai souffert
Je t’ai maudit comme jamais
J’ai prié Lucifer
Pour qu’il te fasse payer

Il y a toujours ces bleux sur mon cœur
Tu sais, ce qu’on enlève jamais
Ceux qui font qu’ont ne peut pas oublier
Une telle horreur

Aujourd’hui je déteste qu’on me touche
Je tremble au moindre geste
A cause des souvenirs qui restent
La moindre caresse me parait louche

Cette cicatrice n’est pas refermée
Je ne sais pas si un jour elle le sera
Mais si depuis je suis si renfermée
C’est en partie à cause de toi

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Les Coups

  je=me=sou=viens=de=ces=traces 7
  tou=tes=ces=marques 4
  que=tu=ma=vais=lais=sé 6
  avant=de=ten=al=ler 5

  un=pe=tit=coup=par=ci 6
  un=grand=poing=par=là 5
  sans=un=mots=jai=su=bi 6
  sans=une=pa=ro=le=je=na=vais=pas=le=droit 11

  tu=as=bles=sé=mon=âme 6
  tu=as=vio=lé=ma=vie 6
  cest=à=cause=de=toi=que=je=suis=ain=si 10
  la=fauteà=toutes=tes=dou=leurs=in=fâmes 8

  les=coups=ça=fait=mal 5
  un=mal=a=tro=ce 5
  une=dou=leur=in=fer=nal 6
  pire=que=des=coups=de=cross 6

  crois=moi=jai=souf=fert 5
  je=tai=mau=dit=comme=ja=mais 7
  jai=pri=é=lu=ci=fer 6
  pour=quil=te=fas=se=payer 6

  il=y=a=tou=jours=ces=bleux=sur=mon=cœur 10
  tu=sais=ce=quon=en=lève=ja=mais 8
  ceux=qui=font=quont=ne=peut=pas=ou=blier 9
  u=ne=tel=le=hor=reur 6

  au=jourdhui=je=détes=te=quon=me=touche 8
  je=trem=ble=au=moindre=geste 6
  a=cause=des=sou=ve=nirs=qui=restent 8
  la=moindre=ca=res=se=me=pa=rait=louche 9

  cette=ci=ca=trice=nest=pas=re=fer=mée 9
  je=ne=sais=pas=si=un=jour=elle=le=se=ra 11
  mais=si=de=puis=je=suis=si=ren=fer=mée 10
  cest=en=par=tieà=cause=de=toi 7
 • Phonétique : Les Coups

  ʒə mə suvjɛ̃ də sε tʁasə
  tutə sε maʁk
  kə ty mavε lεse
  avɑ̃ də tɑ̃n- ale

  œ̃ pəti ku paʁ si
  œ̃ ɡʁɑ̃ puiŋ paʁ la
  sɑ̃z- œ̃ mo, ʒε sybi
  sɑ̃z- ynə paʁɔlə, ʒə navε pa lə dʁwa

  ty a blese mɔ̃n- amə
  ty a vjɔle ma vi
  sεt- a kozə də twa kə ʒə sɥiz- ɛ̃si
  la fotə a tutə tε dulœʁz- ɛ̃famə

  lε ku sa fε mal
  œ̃ mal atʁɔsə
  ynə dulœʁ ɛ̃fεʁnal
  piʁə kə dε ku də kʁɔs

  kʁwa mwa ʒε sufεʁ
  ʒə tε modi kɔmə ʒamε
  ʒε pʁje lysife
  puʁ kil tə fasə pεje

  il i a tuʒuʁ sε blø syʁ mɔ̃ kœʁ
  ty sε, sə kɔ̃n- ɑ̃lεvə ʒamε
  sø ki fɔ̃ kɔ̃ nə pø pa ublje
  ynə tεllə ɔʁœʁ

  oʒuʁdɥi ʒə detεstə kɔ̃ mə tuʃə
  ʒə tʁɑ̃blə o mwɛ̃dʁə ʒεstə
  a kozə dε suvəniʁ ki ʁεste
  la mwɛ̃dʁə kaʁεsə mə paʁε luʃə

  sεtə sikatʁisə nε pa ʁəfεʁme
  ʒə nə sε pa si œ̃ ʒuʁ εllə lə səʁa
  mε si dəpɥi ʒə sɥi si ʁɑ̃fεʁme
  sεt- ɑ̃ paʁti a kozə də twa
 • Syllabes Phonétique : Les Coups

  ʒə=mə=su=vjɛ̃də=sε=tʁasə 6
  tu=tə=sε=maʁk 4
  kə=ty=ma=vε=lε=se 6
  a=vɑ̃=də=tɑ̃=na=le 6

  œ̃=pə=ti=ku=paʁ=si 6
  œ̃=ɡʁɑ̃=pu=iŋ=paʁ=la 6
  sɑ̃=zœ̃=mo=ʒε=sy=bi 6
  sɑ̃=zynə=pa=ʁɔ=lə=ʒə=na=vε=pa=lə=dʁwa 11

  ty=a=ble=se=mɔ̃=namə 6
  ty=a=vjɔ=le=ma=vi 6
  sε=ta=kozə=də=twakə=ʒə=sɥi=zɛ̃=si 9
  la=fotəa=tutə=tε=du=lœʁ=zɛ̃famə 7

  lε=ku=sa=fε=mal 5
  œ̃=mal=a=tʁɔ=sə 5
  ynə=du=lœʁ=ɛ̃=fεʁ=nal 6
  piʁə=kə=dε=ku=də=kʁɔs 6

  kʁwa=mwa=ʒε=su=fεʁ 5
  ʒə=tε=mo=di=kɔmə=ʒa=mε 7
  ʒε=pʁj=e=ly=si=fe 6
  puʁ=kil=tə=fasə=pε=je 6

  il=i=a=tu=ʒuʁ=sε=blø=syʁ=mɔ̃=kœʁ 10
  ty=sε=sə=kɔ̃=nɑ̃=lεvə=ʒa=mε 8
  sø=ki=fɔ̃kɔ̃nə=pø=pa=u=blje 7
  y=nə=tεl=lə=ɔ=ʁœʁ 6

  o=ʒuʁ=dɥiʒə=de=tεs=tə=kɔ̃=mə=tuʃə 9
  ʒə=tʁɑ̃blə=o=mwɛ̃=dʁə=ʒεstə 6
  a=kozə=dε=su=və=niʁ=ki=ʁεs=te 9
  la=mwɛ̃dʁə=ka=ʁε=sə=mə=pa=ʁεluʃə 8

  sεtə=si=ka=tʁisə=nε=pa=ʁə=fεʁ=me 9
  ʒə=nə=sε=pa=si=œ̃=ʒuʁ=εllə=lə=sə=ʁa 11
  mε=si=dəp=ɥiʒə=sɥi=si=ʁɑ̃=fεʁ=me 9
  sε=tɑ̃=paʁ=ti=a=kozə=də=twa 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/10/2005 23:32Mel017

J’adore tes avis Jc
Crois moi ils me font avancer

Merci beaucoup (k)

Poème Souffrance
Publié le 07/10/2005 00:00

L'écrit contient 193 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Mel017

Récompense

0
0
0