Poeme : Un Petit Mot Pour Toi Iris

Un Petit Mot Pour Toi Iris

Notre rencontre est le fruit du hasard
Quand j’y pense, c’est bizzare
Il a fallut qu’on écrive nos poèmes au même moment
Il a suffit qu’on se parle juste un instant

Plus de mots, nous avons échangés
Chaques soirées passées à bavarder
L’opportunité de comparer nos point communs
Nous en avons beaucoup, c’est certain

Au fil du temps, l’amitié se fit
Tu es une si chouette fille
Je suis super heureuse aujourd’hui
De t’avoir comme si précieuse amie

J’aime tes mots, tes conseils
A chaques paroles, je m’émerveilles
Je n’avais pas de grande sœur,
Maintenant j’en possède une de cœur

Un cadeau si précieux
Tu es si importante à mes yeux
Je serai malheureuse de ne plus te parler
Crois moi que j’en souffrirai

Voilà ma grande sœur,
Sache que tu as ta place dans mon cœur
N’oublie pas que je t’aime très fort
« Merci d’être là » je te redis encore

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Petit Mot Pour Toi Iris

  no=tre=ren=contre=est=le=fruit=du=ha=sard 10
  quand=jy=pen=se=cest=biz=za=re 8
  il=a=fal=lut=quon=é=crive=nos=po=è=mes=au=mê=me=moment 15
  il=a=suf=fit=quon=se=par=le=jus=teun=ins=tant 12

  plus=de=mots=nous=a=vons=é=chan=gés 9
  cha=ques=soi=rées=pas=sées=à=ba=var=der 10
  lop=por=tu=ni=té=de=com=pa=rer=nos=point=com=muns 13
  nous=en=a=vons=beau=coup=cest=cer=tain 9

  au=fil=du=temps=la=mi=ti=é=se=fit 10
  tu=es=u=ne=si=chouet=te=fi=lle 9
  je=suis=su=per=heu=reu=se=au=jourd=hui 10
  de=ta=voir=comme=si=pré=cieu=se=a=mie 10

  jai=me=tes=mots=tes=con=seils 7
  a=cha=ques=pa=ro=les=je=mé=mer=veilles 10
  je=na=vais=pas=de=gran=de=sœur 8
  main=te=nant=jen=pos=sède=u=ne=de=cœur 10

  un=ca=deau=si=pré=cieux 6
  tu=es=si=im=por=tante=à=mes=y=eux 10
  je=se=rai=malheu=reuse=de=ne=plus=te=par=ler 11
  crois=moi=que=jen=souf=fri=rai 7

  voi=là=ma=gran=de=sœur 6
  sache=que=tu=as=ta=pla=ce=dans=mon=cœur 10
  nou=blie=pas=que=je=tai=me=très=fort 9
  mer=ci=dêtre=là=je=te=re=dis=en=core 11
 • Phonétique : Un Petit Mot Pour Toi Iris

  nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə ε lə fʁɥi dy-azaʁ
  kɑ̃ ʒi pɑ̃sə, sε bizaʁə
  il a faly kɔ̃n- ekʁivə no pɔεməz- o mεmə mɔmɑ̃
  il a syfi kɔ̃ sə paʁlə ʒystə œ̃n- ɛ̃stɑ̃

  plys də mo, nuz- avɔ̃z- eʃɑ̃ʒe
  ʃak swaʁe pasez- a bavaʁde
  lɔpɔʁtynite də kɔ̃paʁe no pwɛ̃ kɔmœ̃
  nuz- ɑ̃n- avɔ̃ boku, sε sεʁtɛ̃

  o fil dy tɑ̃, lamitje sə fi
  ty ε ynə si ʃuεtə fijə
  ʒə sɥi sype œʁøzə oʒuʁdɥi
  də tavwaʁ kɔmə si pʁesjøzə ami

  ʒεmə tε mo, tε kɔ̃sεj
  a ʃak paʁɔlə, ʒə memεʁvεjə
  ʒə navε pa də ɡʁɑ̃də sœʁ,
  mɛ̃tənɑ̃ ʒɑ̃ pɔsεdə ynə də kœʁ

  œ̃ kado si pʁesjø
  ty ε si ɛ̃pɔʁtɑ̃tə a mεz- iø
  ʒə səʁε maləʁøzə də nə plys tə paʁle
  kʁwa mwa kə ʒɑ̃ sufʁiʁε

  vwala ma ɡʁɑ̃də sœʁ,
  saʃə kə ty a ta plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  nubli pa kə ʒə tεmə tʁε fɔʁ
  « mεʁsi dεtʁə la » ʒə tə ʁədiz- ɑ̃kɔʁə
 • Syllabes Phonétique : Un Petit Mot Pour Toi Iris

  nɔtʁə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=ε=lə=fʁɥi=dy-a=zaʁ 10
  kɑ̃=ʒi=pɑ̃=sə=sε=bi=za=ʁə 8
  il=a=fa=ly=kɔ̃=ne=kʁivə=no=pɔ=ε=mə=zo=mε=mə=mɔ=mɑ̃ 16
  il=a=sy=fi=kɔ̃sə=paʁ=lə=ʒys=təœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 11

  plys=də=mo=nu=za=vɔ̃=ze=ʃɑ̃=ʒe 9
  ʃak=swa=ʁe=pa=se=za=ba=vaʁ=de 9
  lɔ=pɔʁ=ty=ni=te=də=kɔ̃=pa=ʁe=no=pwɛ̃=kɔ=mœ̃ 13
  nu=zɑ̃=na=vɔ̃=bo=ku=sε=sεʁ=tɛ̃ 9

  o=fil=dy=tɑ̃=la=mi=tj=e=sə=fi 10
  ty=ε=y=nə=si=ʃu=ε=tə=fi=jə 10
  ʒə=sɥi=sy=pe=œ=ʁø=zə=o=ʒuʁ=dɥi 10
  də=ta=vwaʁ=kɔmə=si=pʁe=sjø=zə=a=mi 10

  ʒε=mə=tε=mo=tε=kɔ̃=sεj 7
  a=ʃak=pa=ʁɔ=lə=ʒə=me=mεʁ=vε=jə 10
  ʒə=na=vε=pa=də=ɡʁɑ̃=də=sœ=ʁə 9
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒɑ̃=pɔ=sεdə=y=nə=də=kœʁ 10

  œ̃=ka=do=si=pʁe=sj=ø 7
  ty=ε=si=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃tə=a=mε=zi=ø 10
  ʒə=sə=ʁε=malə=ʁøzə=də=nə=plys=tə=paʁ=le 11
  kʁwa=mwa=kə=ʒɑ̃=su=fʁi=ʁε 7

  vwa=la=ma=ɡʁɑ̃=də=sœ=ʁə 7
  saʃə=kə=ty=a=ta=pla=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 10
  nu=bli=pa=kə=ʒə=tε=mə=tʁε=fɔʁ 9
  mεʁ=si=dεtʁə=la=ʒə=tə=ʁə=di=zɑ̃kɔʁə 10

PostScriptum

(l) (l) (l) (l) (l) (l) (l)

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/10/2005 23:33Mel017

merci Jc (k)(k)(k)

Poème Amitié
Publié le 07/10/2005 00:00

L'écrit contient 168 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Mel017

Récompense

0
0
0