Poeme-France : Lecture Écrit Sensualité

Poeme : Tel Épris Qui Croyait Prendre

Poème Sensualité
Publié le 01/12/2017 08:56

L'écrit contient 341 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Mortefeuille

Tel Épris Qui Croyait Prendre

Alors que git à terre son peignoir,
C’est ce midi une beauté nordique,
Neigeuse, arc-boutée nue contre un miroir,
Qui est au menu de mon pique-nique.

Une taiseuse qui sans fin s’observe,
Perdue dans le bleu glacier de ses yeux,
Vaporeuse, comme sourde à ma verve,
Sous la folle blondeur de ses cheveux.

Son face à face avec le mur de verre
M’a garanti l’appui sûr de ses hanches,
Mais l’arc de son dos garde le mystère
De mots enfouis dans ses courbes blanches.

Penchée en avant, campée sur ses quilles,
Sa bouche, dans cette course sur place,
Dévoile à peine que son corps frétille
D’un rond de buée qui croît sur la glace.

Est-ce une vestale sortie d’un temple,
Qui dans un long silence assourdissant
S’offre naïve, et passive se contemple
Vivre muette un plaisir grandissant ?

Dans une pose toujours plus lascive
Elle ondule en modérant ses émois,
Rêveuse secrète, songeuse et pensive,
Présente pour elle, absente pour moi.

Soumise, mais à quel point innocente,
Qui me néglige après m’avoir séduit…
Je la soupçonne d’être indifférente
A qui l’étreint tendrement aujourd’hui.

Homme objet qui s’est cru, -héros ou Dieu-,
Au repos du guerrier, sans nul fait d’armes,
Ta conquête part seule vers les cieux,
Affranchie au jeu du sexe et du charme !

Lors sur sa peau laiteuse je m’attarde,
Et c’est un horizon nouveau qui s’ouvre,
Un spectacle auquel je n’avais pris garde,
Et que dans notre langueur je découvre…

Le ballet moelleux de ses omoplates,
Qui, à chacun de mes lents coups de reins,
Montent dans sa chair comme dans la ouate,
Puis retombent dans un flegme serein.

Je mesure en ce va-et-vient ma chance,
Nulle flamme, couleur, parfum, épice,
Simplement l’amour avec nonchalance,
Chacun pour soi, sans aucun artifice,

Laissant venir en douceur les pulsions,
L’organique plaisir de deux amants,
Qui s’enlacent sans autre explication
Que la forte attraction de deux aimants.
 • Pieds Hyphénique: Tel Épris Qui Croyait Prendre

  a=lors=que=git=à=ter=re=son=pei=gnoir 10
  cest=ce=mi=di=u=ne=beau=té=nor=di=que 11
  nei=geu=se=arc=bou=tée=nue=con=treun=mi=roir 11
  qui=est=au=me=nu=de=mon=pi=que=nique 10

  u=ne=tai=seu=se=qui=sans=fin=sob=ser=ve 11
  per=due=dans=le=bleu=gla=cier=de=ses=y=eux 11
  va=po=reu=se=com=me=sour=deà=ma=ver=ve 11
  sous=la=fol=le=blon=deur=de=ses=che=veux 10

  son=fa=ceà=fa=cea=vec=le=mur=de=verre 10
  ma=ga=ran=ti=lap=pui=sûr=de=ses=han=ches 11
  mais=larc=de=son=dos=gar=de=le=mys=tère 10
  de=mots=en=fouis=dans=ses=cour=bes=blanches 9

  pen=chéeen=a=vant=cam=pée=sur=ses=quilles 9
  sa=bouche=dans=cet=te=cour=se=sur=pla=ce 10
  dé=voi=leà=pei=ne=que=son=corps=fré=tille 10
  dun=rond=de=buée=qui=croît=sur=la=glace 9

  est=ceu=ne=ves=ta=le=sor=tie=dun=tem=ple 11
  qui=dans=un=long=si=len=ceas=sour=dis=sant 10
  sof=fre=naï=ve=et=pas=si=ve=se=con=temple 11
  vi=vre=muet=teun=plai=sir=gran=dis=sant 9

  dans=u=ne=po=se=tou=jours=plus=las=cive 10
  el=le=on=du=leen=mo=dé=rant=ses=é=mois 11
  rê=veu=se=se=crè=te=son=geu=seet=pen=si=ve 12
  pré=sen=te=pour=el=le=ab=sen=te=pour=moi 11

  sou=mi=se=mais=à=quel=point=in=no=cen=te 11
  qui=me=né=gli=gea=près=ma=voir=sé=duit 10
  je=la=soup=çon=ne=dê=tre=in=dif=fé=rente 11
  a=qui=lé=treint=ten=dre=ment=au=jourd=hui 10

  hom=me=ob=jet=qui=sest=cru=hé=ros=ou=dieu 11
  au=re=pos=du=guer=rier=sans=nul=fait=dar=mes 11
  ta=con=quê=te=part=seu=le=vers=les=cieux 10
  af=fran=chieau=jeu=du=sexeet=du=char=me 9

  lors=sur=sa=peau=lai=teu=se=je=mat=tar=de 11
  et=cest=un=ho=ri=zon=nou=veau=qui=sou=vre 11
  un=s=pec=ta=cleau=quel=je=na=vais=pris=gar=de 12
  et=que=dans=no=tre=lan=gueur=je=dé=cou=vre 11

  le=bal=let=moel=leux=de=ses=o=mo=pla=tes 11
  qui=à=cha=cun=de=mes=lents=coups=de=reins 10
  mon=tent=dans=sa=chair=com=me=dans=la=ou=a=te 12
  puis=re=tom=bent=dans=un=fleg=me=se=rein 10

  je=me=su=reen=ce=va=et=vient=ma=chan=ce 11
  nul=le=flam=me=cou=leur=par=fum=é=pi=ce 11
  sim=ple=ment=la=mour=a=vec=non=cha=lan=ce 11
  cha=cun=pour=soi=sans=au=cun=ar=ti=fi=ce 11

  lais=sant=ve=nir=en=dou=ceur=les=pul=sions 10
  lor=ga=ni=que=plai=sir=de=deux=a=mants 10
  qui=sen=la=cent=sans=au=tre=ex=pli=ca=ti=on 12
  que=la=for=teat=trac=ti=on=de=deux=ai=mants 11
 • Phonétique : Tel Épris Qui Croyait Prendre

  alɔʁ kə ʒit a teʁə sɔ̃ pεɲwaʁ,
  sε sə midi ynə bote nɔʁdikə,
  nεʒøzə, aʁk bute nɥ kɔ̃tʁə œ̃ miʁwaʁ,
  ki εt- o məny də mɔ̃ pikə nikə.

  ynə tεzøzə ki sɑ̃ fɛ̃ sɔpsεʁvə,
  pεʁdɥ dɑ̃ lə blø ɡlasje də sεz- iø,
  vapɔʁøzə, kɔmə suʁdə a ma vεʁvə,
  su la fɔlə blɔ̃dœʁ də sε ʃəvø.

  sɔ̃ fasə a fasə avεk lə myʁ də veʁə
  ma ɡaʁɑ̃ti lapɥi syʁ də sεz- ɑ̃ʃə,
  mε laʁk də sɔ̃ do ɡaʁdə lə mistεʁə
  də moz- ɑ̃fui dɑ̃ sε kuʁbə- blɑ̃ʃə.

  pɑ̃ʃe ɑ̃n- avɑ̃, kɑ̃pe syʁ sε kjə,
  sa buʃə, dɑ̃ sεtə kuʁsə syʁ plasə,
  devwalə a pεnə kə sɔ̃ kɔʁ fʁetijə
  dœ̃ ʁɔ̃ də bye ki kʁwa syʁ la ɡlasə.

  ε sə ynə vεstalə sɔʁti dœ̃ tɑ̃plə,
  ki dɑ̃z- œ̃ lɔ̃ silɑ̃sə asuʁdisɑ̃
  sɔfʁə najvə, e pasivə sə kɔ̃tɑ̃plə
  vivʁə mɥεtə œ̃ plεziʁ ɡʁɑ̃disɑ̃ ?

  dɑ̃z- ynə pozə tuʒuʁ plys lasivə
  εllə ɔ̃dylə ɑ̃ mɔdeʁɑ̃ sεz- emwa,
  ʁεvøzə sεkʁεtə, sɔ̃ʒøzə e pɑ̃sivə,
  pʁezɑ̃tə puʁ εllə, absɑ̃tə puʁ mwa.

  sumizə, mεz- a kεl pwɛ̃ inɔsɑ̃tə,
  ki mə neɡliʒə apʁε mavwaʁ sedɥi…
  ʒə la supsɔnə dεtʁə ɛ̃difeʁɑ̃tə
  a ki letʁɛ̃ tɑ̃dʁəmɑ̃ oʒuʁdɥi.

  ɔmə ɔbʒε ki sε kʁy, eʁoz- u djø,
  o ʁəpo dy ɡeʁje, sɑ̃ nyl fε daʁmə,
  ta kɔ̃kεtə paʁ sələ vεʁ lε sjø,
  afʁɑ̃ʃi o ʒø dy sεksə e dy ʃaʁmə !

  lɔʁ syʁ sa po lεtøzə ʒə mataʁdə,
  e sεt- œ̃n- ɔʁizɔ̃ nuvo ki suvʁə,
  œ̃ spεktaklə okεl ʒə navε pʁi ɡaʁdə,
  e kə dɑ̃ nɔtʁə lɑ̃ɡœʁ ʒə dekuvʁə…

  lə balε mwalø də sεz- omoplatə,
  ki, a ʃakœ̃ də mε lɑ̃ ku də ʁɛ̃,
  mɔ̃te dɑ̃ sa ʃεʁ kɔmə dɑ̃ la uatə,
  pɥi ʁətɔ̃be dɑ̃z- œ̃ flεɡmə səʁɛ̃.

  ʒə məzyʁə ɑ̃ sə va e vjɛ̃ ma ʃɑ̃sə,
  nylə flamə, kulœʁ, paʁfœ̃, episə,
  sɛ̃pləmɑ̃ lamuʁ avεk nɔ̃ʃalɑ̃sə,
  ʃakœ̃ puʁ swa, sɑ̃z- okœ̃ aʁtifisə,

  lεsɑ̃ vəniʁ ɑ̃ dusœʁ lε pylsjɔ̃,
  lɔʁɡanikə plεziʁ də døz- amɑ̃,
  ki sɑ̃lase sɑ̃z- otʁə εksplikasjɔ̃
  kə la fɔʁtə atʁaksjɔ̃ də døz- εmɑ̃.
 • Pieds Phonétique : Tel Épris Qui Croyait Prendre

  a=lɔʁ=kə=ʒit=a=te=ʁə=sɔ̃=pε=ɲwaʁ 10
  sε=sə=mi=di=y=nə=bo=te=nɔʁ=di=kə 11
  nε=ʒø=zə=aʁk=bu=te=nɥ=kɔ̃=tʁəœ̃=mi=ʁwaʁ 11
  ki=ε=to=mə=ny=də=mɔ̃=pi=kə=ni=kə 11

  y=nə=tε=zø=zə=ki=sɑ̃=fɛ̃=sɔp=sεʁ=və 11
  pεʁdɥ=dɑ̃=lə=blø=ɡla=sj=e=də=sε=zi=ø 11
  va=pɔ=ʁø=zə=kɔ=mə=suʁ=dəa=ma=vεʁ=və 11
  su=la=fɔ=lə=blɔ̃=dœʁ=də=sε=ʃə=vø 10

  sɔ̃=fa=səa=fa=səa=vεk=lə=myʁ=də=ve=ʁə 11
  ma=ɡa=ʁɑ̃=ti=lap=ɥi=syʁ=də=sε=zɑ̃=ʃə 11
  mε=laʁk=də=sɔ̃=do=ɡaʁ=də=lə=mis=tε=ʁə 11
  də=mo=zɑ̃=fu=i=dɑ̃=sε=kuʁ=bə=blɑ̃=ʃə 11

  pɑ̃=ʃe=ɑ̃=na=vɑ̃=kɑ̃=pe=syʁ=sε=kjə 10
  sa=bu=ʃə=dɑ̃=sε=tə=kuʁ=sə=syʁ=pla=sə 11
  de=vwa=ləa=pε=nə=kə=sɔ̃=kɔʁ=fʁe=ti=jə 11
  dœ̃=ʁɔ̃=də=by=e=ki=kʁwa=syʁ=la=ɡla=sə 11

  ε=səy=nə=vεs=ta=lə=sɔʁ=ti=dœ̃=tɑ̃=plə 11
  ki=dɑ̃=zœ̃=lɔ̃=si=lɑ̃=səa=suʁ=di=sɑ̃ 10
  sɔ=fʁə=naj=və=e=pa=si=və=sə=kɔ̃=tɑ̃=plə 12
  vi=vʁə=mɥε=təœ̃=plε=ziʁ=ɡʁɑ̃=di=sɑ̃ 9

  dɑ̃=zy=nə=po=zə=tu=ʒuʁ=plys=la=si=və 11
  εl=lə=ɔ̃=dy=ləɑ̃=mɔ=de=ʁɑ̃=sε=ze=mwa 11
  ʁε=vø=zə=sε=kʁε=tə=sɔ̃=ʒø=zəe=pɑ̃=si=və 12
  pʁe=zɑ̃=tə=puʁ=εl=lə=ab=sɑ̃=tə=puʁ=mwa 11

  su=mi=zə=mε=za=kεl=pwɛ̃=i=nɔ=sɑ̃=tə 11
  ki=mə=ne=ɡli=ʒəa=pʁε=ma=vwaʁ=sed=ɥi 10
  ʒə=la=sup=sɔ=nə=dε=tʁə=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=tə 12
  a=ki=le=tʁɛ̃=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=o=ʒuʁ=dɥi 10

  ɔ=mə=ɔb=ʒε=ki=sε=kʁy=e=ʁo=zu=djø 11
  o=ʁə=po=dy=ɡe=ʁj=e=sɑ̃=nyl=fε=daʁ=mə 12
  ta=kɔ̃=kε=tə=paʁ=sə=lə=vεʁ=lε=sjø 10
  a=fʁɑ̃=ʃi=o=ʒø=dy=sεk=səe=dy=ʃaʁ=mə 11

  lɔʁ=syʁ=sa=po=lε=tø=zə=ʒə=ma=taʁ=də 11
  e=sε=tœ̃=nɔ=ʁi=zɔ̃=nu=vo=ki=su=vʁə 11
  œ̃=spεk=ta=kləo=kεl=ʒə=na=vε=pʁi=ɡaʁ=də 11
  e=kə=dɑ̃=nɔ=tʁə=lɑ̃=ɡœʁ=ʒə=de=ku=vʁə 11

  lə=ba=lε=mwa=lø=də=sε=zo=mo=pla=tə 11
  ki=a=ʃa=kœ̃=də=mε=lɑ̃=ku=də=ʁɛ̃ 10
  mɔ̃=te=dɑ̃=sa=ʃεʁ=kɔ=mə=dɑ̃=la=u=a=tə 12
  pɥi=ʁə=tɔ̃=be=dɑ̃=zœ̃=flεɡ=mə=sə=ʁɛ̃ 10

  ʒə=mə=zy=ʁəɑ̃=sə=va=e=vjɛ̃=ma=ʃɑ̃=sə 11
  ny=lə=fla=mə=ku=lœʁ=paʁ=fœ̃=e=pi=sə 11
  sɛ̃=plə=mɑ̃=la=muʁ=a=vεk=nɔ̃=ʃa=lɑ̃=sə 11
  ʃa=kœ̃=puʁ=swa=sɑ̃=zo=kœ̃=aʁ=ti=fi=sə 11

  lε=sɑ̃=və=niʁ=ɑ̃=du=sœʁ=lε=pyl=sjɔ̃ 10
  lɔʁ=ɡa=ni=kə=plε=ziʁ=də=dø=za=mɑ̃ 10
  ki=sɑ̃=la=se=sɑ̃=zo=tʁəεk=spli=ka=sj=ɔ̃ 11
  kə=la=fɔʁ=təa=tʁak=sj=ɔ̃=də=dø=zε=mɑ̃ 11

Récompense

3
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/12/2017 12:40Exinstas

Très beau poème ...