Poeme : Mon Coeur Se Déchire

Mon Coeur Se Déchire

Depuis juin passé
À toi, je ne cesse de penser
Je vais finir par me déchirer
Si je ne réussis pas à t’oublier

Mon cœur refuse de t’effacer
Ma tête fait résonner ton nom sans s’arrêter
Ton sourire est gravé dans mes pensées
Et le son de ta voix me fait vibrer

Lorsque je suis dans tes bras je veux y rester
Et si ça ne va pas, je n’ai qu’à te regarder
Dans tes yeux, je me perds sans pouvoir me retrouver
Lorsqu’il fait noir, j’y trouve la lumière pour m’éclairer

Mais je ne peux t’empêcher de l’aimer
Et sans savoir pourquoi je continue d’espèrer
Que malgré son charme, son physique et sa beauté
Un jour tu réaliseras ce que j’ai à te donner

Ouvre tes yeux et tu devrais réaliser
Que même si tu crois que vous devriez dépasser l’amitié
Il y a une chose qu’elle n’a pas et que j’ai
De l’amour pour toi, elle n’en a jamais éprouvé

Dans le fond ça me fait juste chier
De savoir qu’à elle tu t’es accroché
Remarque que je ne devrais pas parler
Déjà 3 mois, que pour toi, je ne fais que pleurer

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Coeur Se Déchire

  de=puis=juin=pas=sé 5
  à=toi=je=ne=ces=se=de=pen=ser 9
  je=vais=fi=nir=par=me=dé=chi=rer 9
  si=je=ne=réus=sis=pas=à=tou=bli=er 10

  mon=cœur=re=fu=se=de=tef=fa=cer 9
  ma=tê=te=fait=ré=son=ner=ton=nom=sans=sar=rê=ter 13
  ton=sou=ri=re=est=gra=vé=dans=mes=pen=sées 11
  et=le=son=de=ta=voix=me=fait=vi=brer 10

  lors=que=je=suis=dans=tes=bras=je=veux=y=res=ter 12
  et=si=ça=ne=va=pas=je=nai=quà=te=re=gar=der 13
  dans=tes=y=eux=je=me=perds=sans=pou=voir=me=re=trou=ver 14
  lors=quil=fait=noir=jy=trouve=la=lu=miè=re=pour=mé=clai=rer 14

  mais=je=ne=peux=tem=pê=cher=de=lai=mer 10
  et=sans=sa=voir=pour=quoi=je=con=ti=nue=des=pè=rer 13
  que=mal=gré=son=char=me=son=phy=si=que=et=sa=beau=té 14
  un=jour=tu=ré=a=lise=ras=ce=que=jai=à=te=don=ner 14

  ou=vre=tes=y=eux=et=tu=de=vrais=ré=a=li=ser 13
  que=même=si=tu=crois=que=vous=de=vriez=dé=pas=ser=la=mi=tié 15
  il=y=a=u=ne=cho=se=quel=le=na=pas=et=que=jai 14
  de=la=mour=pour=toi=el=le=nen=a=ja=mais=é=prou=vé 14

  dans=le=fond=ça=me=fait=jus=te=chi=er 10
  de=sa=voir=quà=el=le=tu=tes=ac=cro=ché 11
  re=mar=que=que=je=ne=de=vrais=pas=par=ler 11
  dé=jà=trois=mois=que=pour=toi=je=ne=fais=que=pleu=rer 13
 • Phonétique : Mon Coeur Se Déchire

  dəpɥi ʒɥɛ̃ pase
  a twa, ʒə nə sεsə də pɑ̃se
  ʒə vε finiʁ paʁ mə deʃiʁe
  si ʒə nə ʁeysi pa a tublje

  mɔ̃ kœʁ ʁəfyzə də tefase
  ma tεtə fε ʁezɔne tɔ̃ nɔ̃ sɑ̃ saʁεte
  tɔ̃ suʁiʁə ε ɡʁave dɑ̃ mε pɑ̃se
  e lə sɔ̃ də ta vwa mə fε vibʁe

  lɔʁskə ʒə sɥi dɑ̃ tε bʁa ʒə vøz- i ʁεste
  e si sa nə va pa, ʒə nε ka tə ʁəɡaʁde
  dɑ̃ tεz- iø, ʒə mə pεʁd sɑ̃ puvwaʁ mə ʁətʁuve
  lɔʁskil fε nwaʁ, ʒi tʁuvə la lymjεʁə puʁ meklεʁe

  mε ʒə nə pø tɑ̃pεʃe də lεme
  e sɑ̃ savwaʁ puʁkwa ʒə kɔ̃tinɥ dεspεʁe
  kə malɡʁe sɔ̃ ʃaʁmə, sɔ̃ fizikə e sa bote
  œ̃ ʒuʁ ty ʁealizəʁa sə kə ʒε a tə dɔne

  uvʁə tεz- iøz- e ty dəvʁε ʁealize
  kə mεmə si ty kʁwa kə vu dəvʁje depase lamitje
  il i a ynə ʃozə kεllə na pa e kə ʒε
  də lamuʁ puʁ twa, εllə nɑ̃n- a ʒamεz- epʁuve

  dɑ̃ lə fɔ̃ sa mə fε ʒystə ʃje
  də savwaʁ ka εllə ty tε akʁoʃe
  ʁəmaʁkə kə ʒə nə dəvʁε pa paʁle
  deʒa tʁwa mwa, kə puʁ twa, ʒə nə fε kə pləʁe
 • Syllabes Phonétique : Mon Coeur Se Déchire

  dəp=ɥi=ʒɥɛ̃=pa=se 5
  a=twa=ʒə=nə=sε=sə=də=pɑ̃=se 9
  ʒə=vε=fi=niʁ=paʁ=mə=de=ʃi=ʁe 9
  si=ʒə=nə=ʁe=y=si=pa=a=tu=blj=e 11

  mɔ̃=kœ=ʁə=ʁə=fy=zə=də=te=fa=se 10
  ma=tε=tə=fε=ʁe=zɔ=ne=tɔ̃=nɔ̃=sɑ̃=sa=ʁε=te 13
  tɔ̃=su=ʁi=ʁə=ε=ɡʁa=ve=dɑ̃=mε=pɑ̃=se 11
  e=lə=sɔ̃=də=ta=vwa=mə=fε=vi=bʁe 10

  lɔʁ=skə=ʒə=sɥi=dɑ̃=tε=bʁa=ʒə=vø=zi=ʁεs=te 12
  e=si=sa=nə=va=paʒə=nε=ka=tə=ʁə=ɡaʁ=de 12
  dɑ̃=tε=zi=ø=ʒə=mə=pεʁd=sɑ̃=pu=vwaʁməʁə=tʁu=ve 12
  lɔʁ=skil=fε=nwaʁ=ʒi=tʁuvə=la=ly=mjε=ʁə=puʁ=me=klε=ʁe 14

  mε=ʒə=nə=pø=tɑ̃=pε=ʃe=də=lε=me 10
  e=sɑ̃=sa=vwaʁ=puʁ=kwa=ʒə=kɔ̃=tinɥ=dεs=pε=ʁe 12
  kə=mal=ɡʁe=sɔ̃=ʃaʁmə=sɔ̃=fi=zi=kəe=sa=bo=te 12
  œ̃=ʒuʁ=ty=ʁe=a=lizə=ʁa=sə=kə=ʒε=a=tə=dɔ=ne 14

  uvʁə=tε=zi=ø=ze=ty=də=vʁε=ʁe=a=li=ze 12
  kə=mεmə=si=ty=kʁwa=kə=vu=də=vʁje=de=pa=se=la=mi=tje 15
  il=i=a=ynə=ʃo=zə=kεllə=na=pa=e=kə=ʒε 12
  də=la=muʁ=puʁ=twa=εl=lə=nɑ̃=na=ʒa=mε=ze=pʁu=ve 14

  dɑ̃=lə=fɔ̃=sa=mə=fε=ʒys=tə=ʃj=e 10
  də=sa=vwaʁ=ka=εl=lə=ty=tε=a=kʁo=ʃe 11
  ʁə=maʁ=kə=kə=ʒə=nə=də=vʁε=pa=paʁ=le 11
  de=ʒa=tʁwa=mwa=kə=puʁ=twa=ʒə=nə=fεkə=plə=ʁe 12

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/10/2004 00:00(U)Un Coeur Brisé(U)

tres tres beau poeme. .
bon courage continue a ecrire ! (K)

Auteur de Poésie
14/10/2004 00:00Ange Des Temp Sombre

magnifique! c’est triste pour toi. . . on sacroche trop vite
a nos amour et sa nous fait souffrir

Roxycutie xxx