Poeme : Pauvre Rose

Pauvre Rose

Pauvre Rose, victime de ta destinée
Ton père voulait un garçon en premier enfant
Mais c’est toi Rose, une fille qui est arrivée
Et tout cela se payera par le sang
Ton père, toute sa vie t’a reniée
Car lui, considère que c’est à cause de toi
A cause de toi si une fille est son aînée
Et non pas un garçon alors pourquoi ?
Pourquoi quand une année après ta naissance
Quand est venue au monde ta sœur Rachel
Ton père se comporte normalement avec elle
Et toi, il te traite avec méconnaissance ?
Mais tu as hérité du caractère de ton père
A trois ans déjà, tu te venges sur Rachel
Car elle, elle est la préférée de ton père
Et lui, il riposte de plus belle
Tu es placé dans une maison de repos
Car tu as une maladie cardiaque
Mais ce sejour n’est pas paradisiaque
La suite ne sera pas pour toi de tout repos
Tu as huit ans quand tu retournes chez toi
Entre temps est né ton frère qui a quatre ans
Tes parents ne font pas attention a toi
Ni a Rachel d’ailleurs, qui a sept ans
Car Sydney, ton petit frère est intouchable
Rachel et toi êtes ses souffres-douleurs
Car Sydney est un garçon détestable
Mais tes parents lui portent un œil adulateur
Alors tu deviens malheureuse, colèreuse
Les voisins de la famille commencent à se plaindre
A la fois des pleurs des sœurs malheureuses
Mais aussi de Sydney qui lui, n’est pas à plaindre
Tu es alors examinée par un médecin
Et il décide d’un traitement, loin de tes parents
Et là, tu respires à nouveau pendant six ans
Tu as quatorze ans quand tu dois retrouver les tiens
Sydney, qui a douze ans n’a en rien changé
Et il recommence alors, à te martyriser
Allant jusqu’à brûler toutes tes affaires
S’en est trop, tu ne peux plus te taire
Alors, quand le soir même tu es seule avec lui
Tu te dis que maintenant tout cela doit cesser
Tu marches vers ton petit frère endormi
Puis, à ce moment tu le frappes sans t’arrêter
Alors a lieu six mois après ton procès
Seulement tout le monde est de ton côté
Tu es donc condamnée à être internée
Mais tu étais trop abîmée pour résister

La schizophrénie t’a emporté à l’âge de 19 ans

Perry Nathan

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pauvre Rose

  pau=vre=ro=se=vic=ti=me=de=ta=des=ti=née 12
  ton=père=vou=lait=un=gar=çon=en=pre=mier=en=fant 12
  mais=cest=toi=ro=se=une=fille=qui=est=ar=ri=vée 12
  et=tout=ce=la=se=paye=ra=par=le=sang 10
  ton=pè=re=tou=te=sa=vie=ta=re=ni=ée 11
  car=lui=con=si=dère=que=cest=à=cau=se=de=toi 12
  a=cause=de=toi=si=u=ne=fille=est=son=aî=née 12
  et=non=pas=un=gar=çon=a=lors=pour=quoi 10
  pour=quoi=quand=u=ne=an=née=a=près=ta=nais=sance 12
  quand=est=ve=nue=au=mon=de=ta=sœur=ra=chel 11
  ton=père=se=com=por=te=nor=ma=le=ment=a=vec=elle 13
  et=toi=il=te=trai=te=a=vec=mé=con=nais=sance 12
  mais=tu=as=hé=ri=té=du=ca=rac=tère=de=ton=père 13
  a=trois=ans=dé=jà=tu=te=ven=ges=sur=ra=chel 12
  car=elle=el=le=est=la=pré=fé=rée=de=ton=père 12
  et=lui=il=ri=pos=te=de=plus=belle 9
  tu=es=pla=cé=dans=u=ne=mai=son=de=re=pos 12
  car=tu=as=u=ne=ma=la=die=car=diaque 10
  mais=ce=se=jour=nest=pas=pa=ra=di=siaque 10
  la=suite=ne=se=ra=pas=pour=toi=de=tout=re=pos 12
  tu=as=hu=it=ans=quand=tu=re=tour=nes=chez=toi 12
  entre=temps=est=né=ton=frè=re=qui=a=qua=tre=ans 12
  tes=pa=rents=ne=font=pas=at=ten=ti=on=a=toi 12
  ni=a=ra=chel=dail=leurs=qui=a=sept=ans 10
  car=syd=ney=ton=pe=tit=frè=re=est=in=tou=chable 12
  ra=chel=et=toi=ê=tes=ses=souf=fres=dou=leurs 11
  car=syd=ney=est=un=gar=çon=dé=tes=ta=ble 11
  mais=tes=parents=lui=por=tent=un=œil=a=du=la=teur 12
  a=lors=tu=de=viens=mal=heu=reu=se=co=lè=reuse 12
  les=voi=sins=de=la=fa=mille=commen=cent=à=se=plaindre 12
  a=la=fois=des=pleurs=des=sœurs=mal=heu=reu=ses 11
  mais=aus=si=de=syd=ney=qui=lui=nest=pas=à=plaindre 12
  tu=es=a=lors=exa=mi=née=par=un=mé=de=cin 12
  et=il=dé=cide=dun=trai=te=ment=loin=de=tes=parents 12
  et=là=tu=res=pires=à=nou=veau=pen=dant=six=ans 12
  tu=as=qua=torzeans=quand=tu=dois=re=trou=ver=les=tiens 12
  syd=ney=qui=a=dou=ze=ans=na=en=rien=chan=gé 12
  et=il=re=commen=cea=lors=à=te=mar=ty=ri=ser 12
  al=lant=jus=quà=brû=ler=tou=tes=tes=af=fai=res 12
  sen=est=trop=tu=ne=peux=plus=te=tai=re 10
  a=lors=quand=le=soir=même=tu=es=seu=lea=vec=lui 12
  tu=te=dis=que=mainte=nant=tout=ce=la=doit=ces=ser 12
  tu=mar=ches=vers=ton=pe=tit=frè=re=en=dor=mi 12
  puis=à=ce=moment=tu=le=frap=pes=sans=tar=rê=ter 12
  a=lors=a=lieu=six=mois=a=près=ton=pro=cès 11
  seu=le=ment=tout=le=mon=de=est=de=ton=cô=té 12
  tu=es=donc=con=dam=née=à=ê=tre=in=ter=née 12
  mais=tu=é=tais=trop=a=bî=mée=pour=ré=sis=ter 12

  la=schi=zo=phré=nie=ta=em=por=té=à=lâ=ge=de=dix=neuf=ans 16

  per=ry=na=than 4
 • Phonétique : Pauvre Rose

  povʁə ʁozə, viktimə də ta dεstine
  tɔ̃ pεʁə vulε œ̃ ɡaʁsɔ̃ ɑ̃ pʁəmje ɑ̃fɑ̃
  mε sε twa ʁozə, ynə fijə ki εt- aʁive
  e tu səla sə pεjəʁa paʁ lə sɑ̃
  tɔ̃ pεʁə, tutə sa vi ta ʁənje
  kaʁ lɥi, kɔ̃sidεʁə kə sεt- a kozə də twa
  a kozə də twa si ynə fijə ε sɔ̃n- εne
  e nɔ̃ pa œ̃ ɡaʁsɔ̃ alɔʁ puʁkwa ?
  puʁkwa kɑ̃t- ynə ane apʁε ta nεsɑ̃sə
  kɑ̃t- ε vənɥ o mɔ̃də ta sœʁ ʁaʃεl
  tɔ̃ pεʁə sə kɔ̃pɔʁtə nɔʁmaləmɑ̃ avεk εllə
  e twa, il tə tʁεtə avεk mekɔnεsɑ̃sə ?
  mε ty a eʁite dy kaʁaktεʁə də tɔ̃ pεʁə
  a tʁwaz- ɑ̃ deʒa, ty tə vɑ̃ʒə syʁ ʁaʃεl
  kaʁ εllə, εllə ε la pʁefeʁe də tɔ̃ pεʁə
  e lɥi, il ʁipɔstə də plys bεllə
  ty ε plase dɑ̃z- ynə mεzɔ̃ də ʁəpo
  kaʁ ty a ynə maladi kaʁdjakə
  mε sə səʒuʁ nε pa paʁadizjakə
  la sɥitə nə səʁa pa puʁ twa də tu ʁəpo
  ty a ɥit ɑ̃ kɑ̃ ty ʁətuʁnə- ʃe twa
  ɑ̃tʁə tɑ̃z- ε ne tɔ̃ fʁεʁə ki a katʁə ɑ̃
  tε paʁɑ̃ nə fɔ̃ pa atɑ̃sjɔ̃ a twa
  ni a ʁaʃεl dajœʁ, ki a sεt ɑ̃
  kaʁ sidne, tɔ̃ pəti fʁεʁə εt- ɛ̃tuʃablə
  ʁaʃεl e twa εtə sε sufʁə- dulœʁ
  kaʁ sidne εt- œ̃ ɡaʁsɔ̃ detεstablə
  mε tε paʁɑ̃ lɥi pɔʁte œ̃n- œj adylatœʁ
  alɔʁ ty dəvjɛ̃ maləʁøzə, kɔlεʁøzə
  lε vwazɛ̃ də la famijə kɔmɑ̃se a sə plɛ̃dʁə
  a la fwa dε plœʁ dε sœʁ maləʁøzə
  mεz- osi də sidne ki lɥi, nε pa a plɛ̃dʁə
  ty ε alɔʁz- εɡzamine paʁ œ̃ medəsɛ̃
  e il desidə dœ̃ tʁεtəmɑ̃, lwɛ̃ də tε paʁɑ̃
  e la, ty ʁεspiʁəz- a nuvo pɑ̃dɑ̃ siz- ɑ̃
  ty a katɔʁzə ɑ̃ kɑ̃ ty dwa ʁətʁuve lε tjɛ̃
  sidne, ki a duzə ɑ̃ na ɑ̃ ʁjɛ̃ ʃɑ̃ʒe
  e il ʁəkɔmɑ̃sə alɔʁ, a tə maʁtiʁize
  alɑ̃ ʒyska bʁyle tutə tεz- afεʁə
  sɑ̃n- ε tʁo, ty nə pø plys tə tεʁə
  alɔʁ, kɑ̃ lə swaʁ mεmə ty ε sələ avεk lɥi
  ty tə di kə mɛ̃tənɑ̃ tu səla dwa sese
  ty maʁʃə vεʁ tɔ̃ pəti fʁεʁə ɑ̃dɔʁmi
  pɥi, a sə mɔmɑ̃ ty lə fʁapə sɑ̃ taʁεte
  alɔʁz- a ljø si- mwaz- apʁε tɔ̃ pʁɔsε
  sələmɑ̃ tu lə mɔ̃də ε də tɔ̃ kote
  ty ε dɔ̃k kɔ̃damne a εtʁə ɛ̃tεʁne
  mε ty etε tʁo abime puʁ ʁeziste

  la skizɔfʁeni ta ɑ̃pɔʁte a laʒə də diz- nəv- ɑ̃

  peʁi natɑ̃
 • Syllabes Phonétique : Pauvre Rose

  po=vʁə=ʁo=zə=vik=ti=mə=də=ta=dεs=ti=ne 12
  tɔ̃=pεʁə=vu=lε=œ̃=ɡaʁ=sɔ̃=ɑ̃=pʁə=mje=ɑ̃=fɑ̃ 12
  mε=sε=twa=ʁozə=y=nə=fi=jə=ki=ε=ta=ʁi=ve 13
  e=tu=sə=la=sə=pε=jə=ʁa=paʁ=lə=sɑ̃ 11
  tɔ̃=pε=ʁə=tu=tə=sa=vi=ta=ʁə=nj=e 11
  kaʁ=lɥi=kɔ̃=si=dεʁə=kə=sε=ta=ko=zə=də=twa 12
  a=kozə=də=twa=si=y=nə=fi=jəε=sɔ̃=nε=ne 12
  e=nɔ̃=pa=œ̃=ɡaʁ=sɔ̃=a=lɔʁ=puʁ=kwa 10
  puʁ=kwa=kɑ̃=ty=nə=a=ne=a=pʁε=ta=nε=sɑ̃sə 12
  kɑ̃=tε=vənɥ=o=mɔ̃=də=ta=sœ=ʁə=ʁa=ʃεl 11
  tɔ̃=pεʁə=sə=kɔ̃=pɔʁ=tə=nɔʁ=ma=lə=mɑ̃=a=vεk=εllə 13
  e=twa=il=tə=tʁε=tə=a=vεk=me=kɔ=nε=sɑ̃sə 12
  mε=ty=a=e=ʁi=te=dy=ka=ʁak=tεʁə=də=tɔ̃pεʁə 12
  a=tʁwa=zɑ̃=de=ʒa=ty=tə=vɑ̃=ʒə=syʁ=ʁa=ʃεl 12
  kaʁ=εllə=εl=lə=ε=la=pʁe=fe=ʁe=də=tɔ̃=pεʁə 12
  e=lɥi=il=ʁi=pɔs=tə=də=plys=bεl=lə 10
  ty=ε=pla=se=dɑ̃=zy=nə=mε=zɔ̃=də=ʁə=po 12
  kaʁ=ty=a=y=nə=ma=la=di=kaʁ=dj=a=kə 12
  mε=sə=sə=ʒuʁ=nε=pa=pa=ʁa=di=zj=a=kə 12
  la=sɥitə=nə=sə=ʁa=pa=puʁ=twa=də=tu=ʁə=po 12
  ty=a=ɥ=it=ɑ̃=kɑ̃=ty=ʁə=tuʁ=nə=ʃe=twa 12
  ɑ̃tʁə=tɑ̃=zε=ne=tɔ̃=fʁε=ʁə=ki=a=ka=tʁə=ɑ̃ 12
  tε=pa=ʁɑ̃=nə=fɔ̃=pa=a=tɑ̃=sj=ɔ̃=a=twa 12
  ni=a=ʁa=ʃεl=da=jœ=ʁə=ki=a=sεt=ɑ̃ 11
  kaʁ=sid=ne=tɔ̃=pə=ti=fʁε=ʁə=ε=tɛ̃=tu=ʃablə 12
  ʁa=ʃεl=e=twa=ε=tə=sε=su=fʁə=du=lœ=ʁə 12
  kaʁ=sid=ne=ε=tœ̃=ɡaʁ=sɔ̃=de=tεs=ta=blə 11
  mε=tε=pa=ʁɑ̃=lɥi=pɔʁ=te=œ̃=nœj=a=dy=la=tœʁ 13
  a=lɔʁ=ty=də=vjɛ̃=ma=lə=ʁø=zə=kɔ=lε=ʁøzə 12
  lε=vwa=zɛ̃də=la=fa=mi=jə=kɔ=mɑ̃=se=a=sə=plɛ̃dʁə 13
  a=la=fwa=dε=plœ=ʁə=dε=sœʁ=ma=lə=ʁø=zə 12
  mε=zo=si=də=sid=ne=ki=lɥi=nε=pa=a=plɛ̃dʁə 12
  ty=ε=a=lɔʁ=zεɡ=za=mi=ne=paʁ=œ̃=me=də=sɛ̃ 13
  e=il=de=sidə=dœ̃=tʁε=tə=mɑ̃=lwɛ̃=də=tε=pa=ʁɑ̃ 13
  e=la=ty=ʁεs=piʁə=za=nu=vo=pɑ̃=dɑ̃=si=zɑ̃ 12
  ty=a=ka=tɔʁzəɑ̃=kɑ̃=ty=dwa=ʁə=tʁu=ve=lε=tjɛ̃ 12
  sid=ne=ki=a=du=zə=ɑ̃=na=ɑ̃=ʁjɛ̃=ʃɑ̃=ʒe 12
  e=il=ʁə=kɔ=mɑ̃səa=lɔʁ=a=tə=maʁ=ti=ʁi=ze 12
  a=lɑ̃=ʒys=ka=bʁy=le=tu=tə=tε=za=fε=ʁə 12
  sɑ̃=nε=tʁo=ty=nə=pø=plys=tə=tεʁ=ə 10
  a=lɔʁ=kɑ̃lə=swaʁ=mε=mə=ty=ε=sə=ləa=vεk=lɥi 12
  tytə=di=kə=mɛ̃=tə=nɑ̃=tu=sə=la=dwa=se=se 12
  ty=maʁ=ʃə=vεʁ=tɔ̃=pə=ti=fʁε=ʁə=ɑ̃=dɔʁ=mi 12
  pɥi=a=sə=mɔ=mɑ̃=tylə=fʁa=pə=sɑ̃=ta=ʁε=te 12
  a=lɔʁ=za=lj=ø=si=mwa=za=pʁε=tɔ̃=pʁɔ=sε 12
  sə=lə=mɑ̃=tu=lə=mɔ̃=də=ε=də=tɔ̃=ko=te 12
  ty=ε=dɔ̃k=kɔ̃=dan=a=ε=tʁə=ɛ̃=tεʁ=ne 11
  mε=ty=e=tε=tʁo=a=bi=me=puʁ=ʁe=zis=te 12

  la=ski=zɔ=fʁe=ni=ta=ɑ̃=pɔʁ=te=a=laʒə=də=diz=nə=vɑ̃ 15

  pe=ʁi=na=tɑ̃ 4

PostScriptum

Ce poème est un hommage a Rose Klein, qui a réellement existé et ce poème raconte la triste histoire de sa vie tragique.
Son récit est raconté dans le livre L’enfant criminel de Pierre Bellemare et Jean-François Nahmias

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/10/2013 16:05Désir De Rêveur

c’est un triste histoire

Auteur de Poésie
06/10/2013 16:58Nat88

oui c’est une bien triste histoire et hélas elle est vrai...

Auteur de Poésie
06/10/2013 17:15Orpailleur

Poème très fort en ressenti. Pas facile la vie parfois pour des gens qui ne mérites pas ces agissements là de la part de leurs parents.
Merci Natt88 pour ce grand partage, dur mais important à reconnaître.
Amitié...jacques

Auteur de Poésie
06/10/2013 17:35Nat88

merci pour ton commentaire Orpailleur 🙂 et la vie n’est pas tendra avec tout le monde malheureusement comme le temoigne cette histoire ...

Auteur de Poésie
09/10/2013 13:19Coeur De Boeuf

vraiment trajique et profond
amicalemtn
ryan

Auteur de Poésie
13/10/2013 08:29Nat88

Merci Ryan 🙂

Poème Destin
Publié le 06/10/2013 12:13

L'écrit contient 407 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Nat88

Récompense

0
3
0

Texte des commentateurs