Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pourquoi Je T’Aime

Poème Amour
Publié le 02/05/2021 18:30

L'écrit contient 296 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Nathy

Pourquoi Je T’Aime

Je t’aime pour la beauté du ciel dans ton tendre regard
Aux rayons du soleil parfois endormis dans tes silences
Perdus dans les souvenirs amers d’un sombre brouillard
Qui marquent au fer rouge les douloureuses absences.

Je t’aime pour le vertige que tu sais donner à mes mots
Elégants, mélodieux gravés à la douceur de tes lèvres velours
Egarées sur la vague de l’ivresse au satin de ma peau
Succombant à tes baisers insatiables et exquis à contre-jour.

Je t’aime parce que tu es le plus beau de mes rêves d’amour
Flâneries de mes nuits au goût sucré d’un bonheur absolu
Tu as fais éclore et épanouir cette rose que je chéris chaque jour
Mon éternel printemps fleuri sur un horizon à perte de vue.

Je t’aime car tu donnes un sens à ma vie sur une voie éclairée
Où je veux continuer à lire ton cœur pour comprendre tes peurs
Et les larmes du temps nostalgique qui te font encore frissonner
Sur ce malheureux chemin qui t’as fais oublier la vie et sa splendeur.

Je t’aime même si tu es loin car je ressens toujours ta présence
Dans le voyage de mes sens, tu es moi et je suis toi tout simplement
Te le dire ou l’écrire, je ne peux expliquer la magie de cette accoutumance
Folie douce irrésistible aux sensations délicieuses d’un écho dépendant.

Je t’aime parce que tu as su me comprendre à travers mes proses
Toucher mon âme alors que je ne laissais plus personne s’y glisser
Mais le destin s’en est mêlé et avec toi je vis une mystérieuse symbiose
Tu es l’air que je respire, ma plus belle promesse jusqu’à l’Éternité.
 • Pieds Hyphénique: Pourquoi Je T’Aime

  je=tai=me=pour=la=beau=té=du=ciel=dans=ton=ten=dre=re=gard 15
  aux=ray=ons=du=so=leil=par=fois=en=dor=mis=dans=tes=si=len=ces 16
  per=dus=dans=les=sou=ve=nirs=a=mers=dun=som=bre=brouil=lard 14
  qui=mar=quent=au=fer=rou=ge=les=dou=lou=reu=ses=ab=sen=ces 15

  je=tai=me=pour=le=ver=ti=ge=que=tu=sais=don=ner=à=mes=mots 16
  elé=gants=mé=lo=dieux=gra=vés=à=la=dou=ceur=de=tes=lè=vres=ve=lours 17
  ega=rées=sur=la=va=gue=de=li=vres=se=au=sa=tin=de=ma=peau 16
  suc=com=bant=à=tes=bai=sers=in=sa=tia=bles=et=ex=quis=à=con=tre=jour 18

  je=tai=me=par=ce=que=tu=es=le=plus=beau=de=mes=rê=ves=da=mour 17
  flâ=ne=ries=de=mes=nuits=au=goût=su=cré=dun=bon=heur=ab=so=lu 16
  tu=as=fais=é=cloreet=é=pa=nouir=cette=ro=se=que=je=ché=ris=cha=que=jour 18
  mon=é=ter=nel=prin=temps=fleu=ri=sur=un=ho=ri=zon=à=per=te=de=vue 18

  je=taime=car=tu=don=nes=un=sens=à=ma=vie=sur=u=ne=voie=é=clai=rée 18
  où=je=veux=con=ti=nuer=à=li=re=ton=cœur=pour=com=pren=dre=tes=peurs 17
  et=les=lar=mes=du=temps=nos=tal=gi=que=qui=te=font=en=core=fris=son=ner 18
  sur=ce=mal=heu=reux=che=min=qui=tas=fais=ou=blier=la=vie=et=sa=splen=deur 18

  je=tai=me=mê=me=si=tu=es=loin=car=je=res=sens=tou=jours=ta=pré=sence 18
  dans=le=voy=age=de=mes=sens=tu=es=moi=et=je=suis=toi=tout=sim=ple=ment 18
  te=le=direou=lé=crire=je=ne=peux=ex=pli=quer=la=ma=gie=de=cet=teac=cou=tu=mance 20
  fo=lie=douce=ir=ré=sis=ti=bleaux=sen=sa=tions=dé=li=cieuses=dun=é=cho=dépen=dant 19

  je=tai=me=par=ce=que=tu=as=su=me=com=pren=dre=à=tra=vers=mes=proses 18
  tou=cher=mon=â=me=a=lors=que=je=ne=lais=sais=plus=per=sonne=sy=glis=ser 18
  mais=le=des=tin=sen=est=mê=lé=et=a=vec=toi=je=vis=une=mys=té=rieuse=sym=biose 20
  tu=es=lair=que=je=res=pire=ma=plus=bel=le=promes=se=jus=quà=lé=ter=ni=té 19
 • Phonétique : Pourquoi Je T’Aime

  ʒə tεmə puʁ la bote dy sjεl dɑ̃ tɔ̃ tɑ̃dʁə ʁəɡaʁ
  o ʁεjɔ̃ dy sɔlεj paʁfwaz- ɑ̃dɔʁmi dɑ̃ tε silɑ̃sə
  pεʁdys dɑ̃ lε suvəniʁz- ame dœ̃ sɔ̃bʁə bʁujaʁ
  ki maʁke o fεʁ ʁuʒə lε duluʁøzəz- absɑ̃sə.

  ʒə tεmə puʁ lə vεʁtiʒə kə ty sε dɔne a mε mo
  əleɡɑ̃, melɔdjø ɡʁavez- a la dusœʁ də tε lεvʁə- vəluʁ
  əɡaʁe syʁ la vaɡ də livʁεsə o satɛ̃ də ma po
  sykɔ̃bɑ̃ a tε bεzez- ɛ̃sasjabləz- e εkskiz- a kɔ̃tʁə ʒuʁ.

  ʒə tεmə paʁsə kə ty ε lə plys bo də mε ʁεvə damuʁ
  flanəʁi də mε nɥiz- o ɡu sykʁe dœ̃ bɔnœʁ absɔly
  ty a fεz- eklɔʁə e epanuiʁ sεtə ʁozə kə ʒə ʃeʁi ʃakə ʒuʁ
  mɔ̃n- etεʁnεl pʁɛ̃tɑ̃ fləʁi syʁ œ̃n- ɔʁizɔ̃ a pεʁtə də vɥ.

  ʒə tεmə kaʁ ty dɔnəz- œ̃ sɑ̃sz- a ma vi syʁ ynə vwa eklεʁe
  u ʒə vø kɔ̃tinɥe a liʁə tɔ̃ kœʁ puʁ kɔ̃pʁɑ̃dʁə tε pœʁ
  e lε laʁmə- dy tɑ̃ nɔstalʒikə ki tə fɔ̃ ɑ̃kɔʁə fʁisɔne
  syʁ sə maləʁø ʃəmɛ̃ ki ta fεz- ublje la vi e sa splɑ̃dœʁ.

  ʒə tεmə mεmə si ty ε lwɛ̃ kaʁ ʒə ʁəsɛ̃ tuʒuʁ ta pʁezɑ̃sə
  dɑ̃ lə vwajaʒə də mε sɑ̃s, ty ε mwa e ʒə sɥi twa tu sɛ̃pləmɑ̃
  tə lə diʁə u lekʁiʁə, ʒə nə pøz- εksplike la maʒi də sεtə akutymɑ̃sə
  fɔli dusə iʁezistiblə o sɑ̃sasjɔ̃ delisjøzə dœ̃n- eʃo depɑ̃dɑ̃.

  ʒə tεmə paʁsə kə ty a sy mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə a tʁavεʁ mε pʁozə
  tuʃe mɔ̃n- amə alɔʁ kə ʒə nə lεsε plys pεʁsɔnə si ɡlise
  mε lə dεstɛ̃ sɑ̃n- ε mεle e avεk twa ʒə vis ynə misteʁjøzə sɛ̃bjozə
  ty ε lεʁ kə ʒə ʁεspiʁə, ma plys bεllə pʁɔmεsə ʒyska letεʁnite.
 • Pieds Phonétique : Pourquoi Je T’Aime

  ʒə=tε=mə=puʁ=la=bo=te=dy=sjεl=dɑ̃=tɔ̃=tɑ̃=dʁə=ʁə=ɡaʁ 15
  o=ʁε=j=ɔ̃=dy=sɔ=lεj=paʁ=fwa=zɑ̃=dɔʁ=mi=dɑ̃=tε=si=lɑ̃=sə 17
  pεʁ=dys=dɑ̃=lε=su=və=niʁ=za=me=dœ̃=sɔ̃=bʁə=bʁu=jaʁ 14
  ki=maʁ=ke=o=fεʁ=ʁu=ʒə=lε=du=lu=ʁø=zə=zab=sɑ̃=sə 15

  ʒə=tε=mə=puʁ=lə=vεʁ=ti=ʒə=kə=ty=sε=dɔ=ne=a=mε=mo 16
  ə=le=ɡɑ̃=me=lɔ=djø=ɡʁa=ve=za=la=du=sœʁ=də=tε=lε=vʁə=və=luʁ 18
  ə=ɡa=ʁe=syʁ=la=va=ɡə=də=li=vʁε=sə=o=sa=tɛ̃=də=ma=po 17
  sy=kɔ̃=bɑ̃=a=tε=bε=ze=zɛ̃=sa=sja=blə=ze=εk=ski=za=kɔ̃=tʁə=ʒuʁ 18

  ʒə=tε=mə=paʁ=sə=kə=ty=ε=lə=plys=bo=də=mε=ʁε=və=da=muʁ 17
  fla=nə=ʁi=də=mε=nɥi=zo=ɡu=sy=kʁe=dœ̃=bɔ=nœ=ʁə=ab=sɔ=ly 17
  ty=a=fε=ze=klɔʁəe=e=pa=nu=iʁ=sεtə=ʁozə=kə=ʒə=ʃe=ʁi=ʃa=kə=ʒuʁ 18
  mɔ̃=ne=tεʁ=nεl=pʁɛ̃=tɑ̃=flə=ʁi=syʁ=œ̃=nɔ=ʁi=zɔ̃=a=pεʁ=tə=də=vɥ 18

  ʒə=tεmə=kaʁ=ty=dɔ=nə=zœ̃=sɑ̃s=za=ma=vi=syʁ=y=nə=vwa=e=klε=ʁe 18
  u=ʒə=vø=kɔ̃=tin=ɥe=a=li=ʁə=tɔ̃=kœ=ʁə=puʁ=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=tε=pœʁ 18
  e=lε=laʁmə=dy=tɑ̃=nɔs=tal=ʒi=kə=ki=tə=fɔ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=fʁi=sɔ=ne 18
  syʁ=sə=ma=lə=ʁø=ʃə=mɛ̃=ki=ta=fε=zu=blje=la=vi=e=sa=splɑ̃=dœʁ 18

  ʒə=tε=mə=mε=mə=si=ty=ε=lwɛ̃=kaʁ=ʒə=ʁə=sɛ̃=tu=ʒuʁ=ta=pʁe=zɑ̃sə 18
  dɑ̃lə=vwa=ja=ʒə=də=mε=sɑ̃s=ty=ε=mwa=e=ʒə=sɥi=twa=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 18
  tə=lə=diʁəu=le=kʁiʁə=ʒə=nə=pø=zεk=spl=ke=la=ma=ʒi=də=sε=təa=kutymɑ̃sə 18
  fɔlidusə=i=ʁe=zis=ti=bləo=sɑ̃=sa=sjɔ̃=de=li=sjø=zə=dœ̃=ne=ʃo=de=pɑ̃=dɑ̃ 19

  ʒə=tε=mə=paʁ=sə=kə=ty=a=sy=mə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=a=tʁa=vεʁ=mε=pʁozə 18
  tu=ʃe=mɔ̃=na=mə=a=lɔʁ=kə=ʒə=nə=lε=sε=plys=pεʁ=sɔ=nə=si=ɡlise 18
  mεlə=dεs=tɛ̃=sɑ̃=nε=mε=le=e=a=vεk=twaʒə=vis=ynə=mis=te=ʁjø=zə=sɛ̃=bjozə 19
  ty=εlεʁkə=ʒə=ʁεs=pi=ʁə=ma=plys=bεllə=pʁɔ=mε=sə=ʒys=ka=le=tεʁ=ni=te 18

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/05/2021 18:43Coeurdefee

Que dire... C’est magnifique. Bravo et merci du partage.

👍
Auteur de Poésie
03/05/2021 07:27Bo

Passionné, romantique ce joli texte bien travaillé ! merci du partage !

Auteur de Poésie
03/05/2021 10:28Ed-Dinnourr Iboha

Madame Nathy,
Votre poème est, magnifique.