Poeme : Par Delà Le Temps

Par Delà Le Temps

Que la beauté de ce moment brûle à l’éternité
Au vertige de mes émois mêlés et nostalgiques
Quand tes mots me ramènent à une vie égarée
Où mon cœur vogue sur un horizon mirifique.

Embarquée en terre inconnue au simple vœu d’aimer
Je veux oublier les tempêtes attisant ma conscience
De toutes ces vaines questions noyées dans l’insensé
Où je déclame mon amour en toute transparence.

Les passions se meurent-elles à l’escale de tes nuits
Au triste chant de solitude à la recherche de l’astre destiné
A l’eau de tes yeux reflétant une âme meurtrie au temps qui s’enfuit
Éternel joyau d’une existence à jamais tourmentée.

Dis- moi l’ombre de tes peines où tes blessures sont imprimées
Tous ces maux qui gangrènent un esprit obscur au sombre reflet
De mystères aux silences assourdissants que tu as semés
Ici ou ailleurs, de ta mémoire non exprimée je veux en délivrer.

Que ton ciel soit bleu ou gris je chasserai tous les nuages
La pluie fera place au soleil je t’en fais la promesse
Estomper tes pensées incertaines aux glorieuses réflexions sages
Pour t’emmener où l’infini est brodé de douceur et d’allégresse.

Mon amour, mon aimé, rappelle-toi tous ces désirs sulfureux
Au carmin de nos jeux sensuels aux baisers de ta bouche insolente
Fragrances acidulées dans le jardin de nos corps fiévreux
Sauras-tu préserver cette fusion profonde et ardente ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Par Delà Le Temps

  que=la=beau=té=de=ce=moment=brû=le=à=lé=ter=ni=té 14
  au=ver=ti=ge=de=mes=é=mois=mê=lés=et=nos=tal=giques 14
  quand=tes=mots=me=ra=mè=nent=à=u=ne=vie=é=ga=rée 14
  où=mon=cœur=vo=gue=sur=un=ho=ri=zon=mi=ri=fique 13

  em=bar=quée=en=terre=in=con=nue=au=sim=ple=vœu=dai=mer 14
  je=veux=ou=blier=les=tem=pê=tes=at=ti=sant=ma=cons=cience 14
  de=tou=tes=ces=vai=nes=ques=ti=ons=noyées=dans=lin=sen=sé 14
  où=je=dé=cla=me=mon=a=mour=en=tou=te=trans=pa=rence 14

  les=pas=sions=se=meurent=tel=les=à=les=ca=le=de=tes=nuits 14
  au=triste=chant=de=so=li=tu=deà=la=re=cherche=de=lastre=des=ti=né 16
  a=leau=de=tes=yeux=re=flé=tant=une=â=me=meur=trieau=temps=qui=sen=fuit 17
  é=ter=nel=joyau=du=ne=exis=tence=à=ja=mais=tour=men=tée 14

  dis=moi=lombre=de=tes=peines=où=tes=bles=sures=sont=im=pri=mées 14
  tous=ces=maux=qui=gan=grènent=un=es=prit=obs=cur=au=sombre=re=flet 15
  de=mys=tères=aux=silences=as=sour=dis=sants=que=tu=as=se=més 14
  ici=ou=ailleurs=de=ta=mé=moire=non=ex=pri=mée=je=veux=en=dé=li=vrer 17

  que=ton=ciel=soit=bleu=ou=gris=je=chas=se=rai=tous=les=nuages 14
  la=pluie=fe=ra=place=au=so=leil=je=ten=fais=la=pro=messe 14
  es=tom=per=tes=pen=sées=in=cer=taines=aux=glo=rieuses=ré=flexions=sages 15
  pour=tem=me=ner=où=lin=fi=ni=est=bro=dé=de=dou=ceur=et=dal=lé=gresse 18

  mon=a=mour=mon=ai=mé=rap=pel=le=toi=tous=ces=dé=sirs=sul=fu=reux 17
  au=car=min=de=nos=jeux=sen=suels=aux=bai=sers=de=ta=bouchein=so=lente 16
  fra=grances=a=ci=du=lées=dans=le=jar=din=de=nos=corps=fié=vreux 15
  sau=ras=tu=pré=ser=ver=cette=fu=sion=pro=fon=deet=ar=dente 14
 • Phonétique : Par Delà Le Temps

  kə la bote də sə mɔmɑ̃ bʁylə a letεʁnite
  o vεʁtiʒə də mεz- emwa mεlez- e nɔstalʒik
  kɑ̃ tε mo mə ʁamεne a ynə vi eɡaʁe
  u mɔ̃ kœʁ vɔɡ syʁ œ̃n- ɔʁizɔ̃ miʁifikə.

  ɑ̃baʁke ɑ̃ teʁə ɛ̃kɔnɥ o sɛ̃plə vey dεme
  ʒə vøz- ublje lε tɑ̃pεtəz- atizɑ̃ ma kɔ̃sjɑ̃sə
  də tutə sε vεnə kεstjɔ̃ nwaje dɑ̃ lɛ̃sɑ̃se
  u ʒə deklamə mɔ̃n- amuʁ ɑ̃ tutə tʁɑ̃spaʁɑ̃sə.

  lε pasjɔ̃ sə məʁe tεlləz- a lεskalə də tε nɥi
  o tʁistə ʃɑ̃ də sɔlitydə a la ʁəʃεʁʃə də lastʁə dεstine
  a lo də tεz- iø ʁəfletɑ̃ ynə amə məʁtʁi o tɑ̃ ki sɑ̃fɥi
  etεʁnεl ʒwajo dynə εɡzistɑ̃sə a ʒamε tuʁmɑ̃te.

  di mwa lɔ̃bʁə də tε pεnəz- u tε blesyʁə sɔ̃t- ɛ̃pʁime
  tus sε mo ki ɡɑ̃ɡʁεne œ̃n- εspʁi ɔpskyʁ o sɔ̃bʁə ʁəflε
  də mistεʁəz- o silɑ̃səz- asuʁdisɑ̃ kə ty a səme
  isi u ajœʁ, də ta memwaʁə nɔ̃ εkspʁime ʒə vøz- ɑ̃ delivʁe.

  kə tɔ̃ sjεl swa blø u ɡʁi ʒə ʃasəʁε tus lε nɥaʒə
  la plɥi fəʁa plasə o sɔlεj ʒə tɑ̃ fε la pʁɔmεsə
  εstɔ̃pe tε pɑ̃sez- ɛ̃sεʁtεnəz- o ɡlɔʁjøzə ʁeflεksjɔ̃ saʒə
  puʁ taməne u lɛ̃fini ε bʁɔde də dusœʁ e daleɡʁεsə.

  mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃n- εme, ʁapεllə twa tus sε deziʁ sylfyʁø
  o kaʁmɛ̃ də no ʒø sɑ̃sɥεlz- o bεze də ta buʃə ɛ̃sɔlɑ̃tə
  fʁaɡʁɑ̃səz- asidyle dɑ̃ lə ʒaʁdɛ̃ də no kɔʁ fjevʁø
  soʁa ty pʁezεʁve sεtə fyzjɔ̃ pʁɔfɔ̃də e aʁdɑ̃tə ?
 • Syllabes Phonétique : Par Delà Le Temps

  kə=la=bo=te=də=sə=mɔ=mɑ̃=bʁy=lə=a=le=tεʁ=ni=te 15
  o=vεʁ=ti=ʒə=də=mε=ze=mwa=mε=le=ze=nɔs=tal=ʒik 14
  kɑ̃=tε=mo=mə=ʁa=mε=ne=a=y=nə=vi=e=ɡa=ʁe 14
  u=mɔ̃=kœ=ʁə=vɔɡ=syʁ=œ̃=nɔ=ʁi=zɔ̃=mi=ʁi=fi=kə 14

  ɑ̃=baʁ=ke=ɑ̃=teʁə=ɛ̃=kɔ=nəɥ=o=sɛ̃plə=ve=y=dε=me 14
  ʒə=vø=zu=blje=lε=tɑ̃=pε=tə=za=ti=zɑ̃=ma=kɔ̃=sjɑ̃sə 14
  də=tu=tə=sε=vε=nə=kεs=tjɔ̃=nwa=je=dɑ̃=lɛ̃=sɑ̃=se 14
  u=ʒə=de=kla=mə=mɔ̃=na=muʁ=ɑ̃=tu=tə=tʁɑ̃s=pa=ʁɑ̃sə 14

  lε=pa=sjɔ̃sə=mə=ʁe=tεl=lə=za=lεs=ka=lə=də=tε=nɥi 14
  otʁistə=ʃɑ̃də=sɔ=li=ty=dəa=la=ʁə=ʃεʁ=ʃə=də=las=tʁə=dεs=ti=ne 16
  alodə=tε=ziøʁə=fle=tɑ̃=y=nəa=mə=məʁ=tʁi=o=tɑ̃=ki=sɑ̃f=ɥi 15
  e=tεʁ=nεl=ʒwa=jo=dynəεɡ=zis=tɑ̃sə=a=ʒa=mε=tuʁ=mɑ̃=te 14

  di=mwalɔ̃bʁə=də=tε=pεnə=zu=tε=ble=sy=ʁə=sɔ̃=tɛ̃=pʁi=me 14
  tus=sε=mo=ki=ɡɑ̃=ɡʁε=ne=œ̃=nεs=pʁi=ɔp=skyʁ=osɔ̃bʁəʁə=flε 14
  də=mistεʁə=zo=si=lɑ̃sə=za=suʁ=di=sɑ̃=kə=ty=a=sə=me 14
  i=si=u=a=jœʁ=də=ta=me=mwaʁə=nɔ̃=εk=spʁ=me=ʒə=vø=zɑ̃=de=li=vʁe 19

  kə=tɔ̃=sjεl=swa=blø=u=ɡʁiʒə=ʃa=sə=ʁε=tus=lε=nɥ=aʒə 14
  la=plɥifə=ʁa=pla=sə=o=sɔ=lεj=ʒə=tɑ̃=fε=la=pʁɔ=mεsə 14
  εs=tɔ̃=pe=tε=pɑ̃se=zɛ̃=sεʁtεnə=zo=ɡlɔ=ʁjø=zə=ʁe=flεk=sjɔ̃saʒə 14
  puʁtamə=ne=u=lɛ̃=fi=ni=ε=bʁɔ=de=də=du=sœʁ=e=da=le=ɡʁεsə 16

  mɔ̃=na=muʁ=mɔ̃=nε=me=ʁapεllə=twa=tus=sε=de=ziʁ=syl=fy=ʁø 15
  o=kaʁmɛ̃də=no=ʒø=sɑ̃s=ɥεl=zo=bε=ze=də=ta=bu=ʃəɛ̃=sɔlɑ̃tə 14
  fʁaɡʁɑ̃sə=za=si=dy=le=dɑ̃=lə=ʒaʁ=dɛ̃=də=no=kɔʁ=fje=vʁø 14
  so=ʁa=ty=pʁe=zεʁ=ve=sεtə=fy=zjɔ̃=pʁɔ=fɔ̃=dəe=aʁ=dɑ̃tə 14

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/05/2021 23:33Anya

Un poème sensuel,passionné,bien écrit,merci du partage

👍

Poème Amour
Publié le 23/05/2021 16:40

L'écrit contient 243 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Nathy

Texte des commentateurs