Poeme : Au Temps Qui Passe…

Au Temps Qui Passe…

Le tic-tac de souvenirs défile devant mes yeux
Me ramenant à mon enfance comme si c’était hier
De mes mots oubliant l’éphémère de poussières
Je revois ton sourire et ton visage très heureux.

Ta voix reste distincte malgré cet étrange silence
Tous mes sens sont éveillés sur les rides du temps
Et je te distingue mamie toujours vêtue élégamment
Une belle féminité coutumière en toute circonstance.

Ton « bonjour ma chérie » va beaucoup me manquer
Mais je sais que là où tu es partie sera le paradis nature
Tes 100 ans de vie ont été bien remplis avec des écorchures
Mais également avec de superbes voyages avec ta moitié.

Même si les lumières vont disparaître dans l’obscurité
Les jours se lèveront encore avec du soleil longtemps
Sur Nice et sa promenade des Anglais que tu aimais tant
Ainsi que le Ruhl Casino où tu passais des heures à jouer.

Les nuages moroses flottent sur l’irréel de ton envol
Dans ta chambre d’Ehpad aujourd’hui tu es partie
Mais dans mon cœur ton âme restera fleurie
Même si tu brilles maintenant vers un autre pôle.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Au Temps Qui Passe…

  le=tic=tac=de=sou=ve=nirs=dé=fi=le=de=vant=mes=yeux 14
  me=ra=me=nant=à=mon=en=fan=ce=com=me=si=cé=tait=hi=er 16
  de=mes=mots=ou=bliant=lé=phé=mè=re=de=pous=sières 12
  je=re=vois=ton=sou=rireet=ton=vi=sa=ge=très=heu=reux 13

  ta=voix=res=te=dis=tinc=te=mal=gré=cet=é=tran=ge=si=len=ce 16
  tous=mes=sens=sont=é=veillés=sur=les=ri=des=du=temps 12
  et=je=te=dis=tin=gue=ma=mie=tou=jours=vê=tueé=lé=gamment 14
  une=bel=le=fé=mi=ni=té=cou=tu=miè=reen=tou=te=cir=cons=tance 16

  ton=bon=jour=ma=ché=rie=va=beau=coup=me=man=quer 12
  mais=je=sais=que=là=où=tu=es=par=tie=se=ra=le=pa=ra=dis=na=ture 18
  tes=cent=ans=de=vieont=é=té=bien=rem=plis=a=vec=des=é=cor=chures 16
  mais=é=gale=ment=a=vec=de=su=perbes=voya=ges=a=vec=ta=moi=tié 16

  même=si=les=lu=miè=res=vont=dis=pa=raî=tre=dans=lobs=cu=ri=té 16
  les=jours=se=lè=ve=ront=en=co=re=a=vec=du=so=leil=long=temps 16
  sur=nice=et=sa=pro=me=na=de=des=an=glais=que=tu=ai=mais=tant 16
  ain=si=que=le=ruhl=ca=si=no=où=tu=pas=sais=des=heures=à=jouer 16

  les=nu=a=ges=mo=ro=ses=flot=tent=sur=lir=réel=de=ton=en=vol 16
  dans=ta=cham=bre=deh=pad=au=jourd=hui=tu=es=par=tie 13
  mais=dans=mon=cœur=ton=â=me=res=te=ra=fleu=rie 12
  mê=me=si=tu=bri=lles=main=te=nant=vers=un=au=tre=pô=le 15
 • Phonétique : Au Temps Qui Passe…

  lə tik tak də suvəniʁ defilə dəvɑ̃ mεz- iø
  mə ʁamənɑ̃ a mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə kɔmə si setε jεʁ
  də mε moz- ubljɑ̃ lefemεʁə də pusjεʁə
  ʒə ʁəvwa tɔ̃ suʁiʁə e tɔ̃ vizaʒə tʁεz- œʁø.

  ta vwa ʁεstə distɛ̃ktə malɡʁe sεt etʁɑ̃ʒə silɑ̃sə
  tus mε sɑ̃s sɔ̃t- evεje syʁ lε ʁidə dy tɑ̃
  e ʒə tə distɛ̃ɡ mami tuʒuʁ vεtɥ eleɡamɑ̃
  ynə bεllə feminite kutymjεʁə ɑ̃ tutə siʁkɔ̃stɑ̃sə.

  tɔn « bɔ̃ʒuʁ ma ʃeʁjə » va boku mə mɑ̃ke
  mε ʒə sε kə la u ty ε paʁti səʁa lə paʁadi natyʁə
  tε sɑ̃t- ɑ̃ də vi ɔ̃ ete bjɛ̃ ʁɑ̃pliz- avεk dεz- ekɔʁʃyʁə
  mεz- eɡaləmɑ̃ avεk də sypεʁbə- vwajaʒəz- avεk ta mwatje.

  mεmə si lε lymjεʁə vɔ̃ dispaʁεtʁə dɑ̃ lɔpskyʁite
  lε ʒuʁ sə lεvəʁɔ̃ ɑ̃kɔʁə avεk dy sɔlεj lɔ̃tɑ̃
  syʁ nisə e sa pʁɔmənadə dεz- ɑ̃ɡlε kə ty εmε tɑ̃
  ɛ̃si kə lə ʁyl kazino u ty pasε dεz- œʁz- a ʒue.

  lε nɥaʒə mɔʁozə flɔte syʁ liʁeεl də tɔ̃n- ɑ̃vɔl
  dɑ̃ ta ʃɑ̃bʁə dεpad oʒuʁdɥi ty ε paʁti
  mε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ tɔ̃n- amə ʁεstəʁa fləʁi
  mεmə si ty bʁijə mɛ̃tənɑ̃ vεʁz- œ̃n- otʁə polə.
 • Syllabes Phonétique : Au Temps Qui Passe…

  lə=tik=tak=də=su=və=niʁ=de=fi=lə=də=vɑ̃=mε=zi=ø 15
  mə=ʁa=mə=nɑ̃=a=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=sə=kɔ=mə=si=se=tε=jεʁ 15
  də=mε=mo=zu=bljɑ̃=le=fe=mε=ʁə=də=pu=sjεʁə 12
  ʒə=ʁə=vwa=tɔ̃=su=ʁiʁəe=tɔ̃=vi=zaʒə=tʁε=zœ=ʁø 12

  ta=vwaʁεstə=dis=tɛ̃k=tə=mal=ɡʁe=sεt=e=tʁɑ̃=ʒə=silɑ̃sə 12
  tus=mε=sɑ̃s=sɔ̃=te=vε=je=syʁ=lε=ʁidə=dy=tɑ̃ 12
  e=ʒə=tə=dis=tɛ̃ɡ=ma=mi=tu=ʒuʁ=vε=tɥ=e=le=ɡa=mɑ̃ 15
  ynə=bεllə=fe=mi=ni=te=ku=ty=mjε=ʁəɑ̃tutə=siʁ=kɔ̃s=tɑ̃sə 13

  tɔnə=bɔ̃=ʒuʁ=ma=ʃe=ʁjə=va=bo=ku=mə=mɑ̃=ke 12
  mεʒə=sεkə=la=u=ty=ε=paʁ=tisə=ʁa=lə=pa=ʁa=dinatyʁə 13
  tεsɑ̃tɑ̃də=vi=ɔ̃=e=te=bjɛ̃=ʁɑ̃=pli=za=vεk=dε=ze=kɔʁʃyʁə 13
  mε=ze=ɡalə=mɑ̃=a=vεk=də=sypεʁbə=vwa=ja=ʒə=za=vεk=ta=mwa=tje 16

  mεmə=si=lε=ly=mjεʁə=vɔ̃=dis=pa=ʁεtʁə=dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te 14
  lεʒuʁsə=lεvə=ʁɔ̃=ɑ̃=kɔ=ʁəa=vεk=dy=sɔ=lεj=lɔ̃=tɑ̃ 12
  syʁ=nisəe=sapʁɔmə=na=də=dε=zɑ̃=ɡlε=kə=ty=ε=mε=tɑ̃ 13
  ɛ̃sikə=lə=ʁyl=ka=zi=no=u=ty=pa=sε=dε=zœʁ=za=ʒu=e 15

  lε=nɥ=aʒə=mɔʁozə=flɔ=te=syʁ=li=ʁe=εl=də=tɔ̃=nɑ̃=vɔl 14
  dɑ̃=ta=ʃɑ̃bʁə=dε=pad=o=ʒuʁ=dɥi=ty=ε=paʁ=ti 12
  mε=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=tɔ̃=na=mə=ʁεs=tə=ʁa=flə=ʁi 12
  mεmə=si=ty=bʁi=jə=mɛ̃tə=nɑ̃=vεʁ=zœ̃=no=tʁə=polə 12

Récompense

1
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/02/2022 22:51Hassan Hyjazi

La mort profite du temps et nous, nous commençons à peine à l’expérimenter, à le ressentir nous nuire, et ce sentiment tragique devient plus sévère quand d’autres ne sont plus là pour nous soutenir, souvenirs et espérance donc se mêlent avec un peu de mélancolie. Bel hommage à sa mamie ! On a tendance à les oublier, pour beaucoup.

👍
Auteur de Poésie
26/02/2022 21:21Printemps

Un bel hommage à sa chère maman, à travers les réminiscences d’une époque joyeuse, vue par un enfant qui dans son univers ludique enregistre chaque instant qui restera à jamais gravé dans ses mémoires. Merci du partage, Nathy, avec mon coup de cœur poétique!

👍

Poème Mort
Publié le 13/02/2022 16:57

L'écrit contient 189 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Nathy

Texte des commentateurs