Poeme : Vivre À Travers Toi

Vivre À Travers Toi

Parle-moi de cette absence qui dévore mon présent
Aux couleurs miroirs de ce rivage mirifique
Où chaque jour l’azur de la vie m’attend
Suspendue à cette plénitude onirique.

L’esprit s’envole à cette douceur captive
Où mes mains caressent ton visage
Éclairant un destin d’espérance exclusive
Où j’aimerais faire avec toi le plus beau voyage.

Seul le chant du vent fait frissonner mon cœur
De cette flamme brûlante qui berce l’inconscience
Le temps s’arrête sur ce délicat et précieux bonheur
Au soleil de l’Amour scintillant de mille feux mes sens.

Toutes ces images envoûtantes me font oublier
La souffrance où mes yeux se noient dans ma solitude
Enlaçant mes matins gris où je voudrais encore te crier
Que sans toi demain n’est qu’incomplétude.

Juste des mots qui pleurent dévoilant l’inachevé
D’un roman qui s’écrit remplissant chaque espace
Dont l’eternel se conjugue avec toi en toute fidélité
De virgules en ponctuation, je te suivrai sans être lasse.

Le jour se lève sur le paysage bleuté d’un paradis de serment
Déjà tu t’éloignes, je voudrais défier cette invisible peur
Qui martèle ma lucidité de maux à chaque instant
Et te garder près de moi sur cet Éden aux multiples saveurs.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Vivre À Travers Toi

  par=le=moi=de=cet=te=ab=sen=ce=qui=dé=vo=re=mon=pré=sent 16
  aux=cou=leurs=mi=roirs=de=ce=ri=va=ge=mi=ri=fique 13
  où=cha=que=jour=la=zur=de=la=vie=mat=tend 11
  sus=pen=due=à=cet=te=plé=ni=tu=de=o=ni=rique 13

  les=prit=sen=vo=le=à=cet=te=dou=ceur=cap=ti=ve 13
  où=mes=mains=ca=res=sent=ton=vi=sa=ge 10
  é=clai=rant=un=des=tin=des=pé=ran=ce=ex=clu=si=ve 14
  où=jai=me=rais=fai=re=a=vec=toi=le=plus=beau=voya=ge 14

  seul=le=chant=du=vent=fait=fris=son=ner=mon=cœur 11
  de=cet=te=flam=me=brû=lan=te=qui=ber=ce=lin=cons=cience 14
  le=temps=sar=rête=sur=ce=dé=li=cat=et=pré=cieux=bon=heur 14
  au=so=leil=de=la=mour=s=cin=tillant=de=mille=feux=mes=sens 14

  tou=tes=ces=i=ma=ges=en=voû=tan=tes=me=font=ou=blier 14
  la=souf=france=où=mes=y=eux=se=noient=dans=ma=so=li=tude 14
  en=la=çant=mes=ma=tins=gris=où=je=vou=drais=en=core=te=crier 15
  que=sans=toi=de=main=nest=quin=com=plé=tu=de 11

  jus=te=des=mots=qui=pleu=rent=dé=voi=lant=li=na=che=vé 14
  dun=ro=man=qui=sé=crit=rem=plis=sant=cha=que=es=pa=ce 14
  dont=le=ter=nel=se=con=ju=guea=vec=toi=en=toute=fi=dé=li=té 16
  de=vir=gules=en=ponc=tua=tion=je=te=sui=vrai=sans=être=lasse 14

  le=jour=se=lève=sur=le=pa=y=sage=bleu=té=dun=pa=ra=dis=de=serment 17
  dé=jà=tu=té=loignes=je=vou=drais=dé=fier=cet=tein=vi=sible=peur 15
  qui=mar=tèle=ma=lu=ci=di=té=de=maux=à=cha=queins=tant 14
  et=te=gar=der=près=de=moi=sur=cet=éden=aux=mul=tiples=sa=veurs 15
 • Phonétique : Vivre À Travers Toi

  paʁlə mwa də sεtə absɑ̃sə ki devɔʁə mɔ̃ pʁezɑ̃
  o kulœʁ miʁwaʁ də sə ʁivaʒə miʁifikə
  u ʃakə ʒuʁ lazyʁ də la vi matɑ̃
  syspɑ̃dɥ a sεtə plenitydə ɔniʁikə.

  lεspʁi sɑ̃vɔlə a sεtə dusœʁ kaptivə
  u mε mɛ̃ kaʁəse tɔ̃ vizaʒə
  eklεʁɑ̃ œ̃ dεstɛ̃ dεspeʁɑ̃sə εksklyzivə
  u ʒεməʁε fεʁə avεk twa lə plys bo vwajaʒə.

  səl lə ʃɑ̃ dy vɑ̃ fε fʁisɔne mɔ̃ kœʁ
  də sεtə flamə bʁylɑ̃tə ki bεʁsə lɛ̃kɔ̃sjɑ̃sə
  lə tɑ̃ saʁεtə syʁ sə delika e pʁesjø bɔnœʁ
  o sɔlεj də lamuʁ sɛ̃tijɑ̃ də milə fø mε sɑ̃s.

  tutə sεz- imaʒəz- ɑ̃vutɑ̃tə mə fɔ̃ ublje
  la sufʁɑ̃sə u mεz- iø sə nwae dɑ̃ ma sɔlitydə
  ɑ̃lasɑ̃ mε matɛ̃ ɡʁiz- u ʒə vudʁεz- ɑ̃kɔʁə tə kʁje
  kə sɑ̃ twa dəmɛ̃ nε kɛ̃kɔ̃pletydə.

  ʒystə dε mo ki pləʁe devwalɑ̃ linaʃəve
  dœ̃ ʁɔmɑ̃ ki sekʁi ʁɑ̃plisɑ̃ ʃakə εspasə
  dɔ̃ lətεʁnεl sə kɔ̃ʒyɡ avεk twa ɑ̃ tutə fidelite
  də viʁɡyləz- ɑ̃ pɔ̃ktɥasjɔ̃, ʒə tə sɥivʁε sɑ̃z- εtʁə lasə.

  lə ʒuʁ sə lεvə syʁ lə pεizaʒə bløte dœ̃ paʁadi də sεʁme
  deʒa ty telwaɲə, ʒə vudʁε defje sεtə ɛ̃viziblə pœʁ
  ki maʁtεlə ma lysidite də moz- a ʃakə ɛ̃stɑ̃
  e tə ɡaʁde pʁε də mwa syʁ sεt edɛ̃ o myltiplə savœʁ.
 • Syllabes Phonétique : Vivre À Travers Toi

  paʁlə=mwa=də=sε=təab=sɑ̃=sə=ki=de=vɔ=ʁə=mɔ̃=pʁe=zɑ̃ 14
  o=ku=lœʁ=mi=ʁwaʁ=də=sə=ʁi=va=ʒə=mi=ʁi=fi=kə 14
  u=ʃa=kə=ʒuʁ=la=zyʁ=də=la=vi=ma=tɑ̃ 11
  sys=pɑ̃dɥ=a=sε=tə=ple=ni=ty=də=ɔ=ni=ʁi=kə 13

  lεs=pʁi=sɑ̃=vɔ=lə=a=sε=tə=du=sœ=ʁə=kap=ti=və 14
  u=mε=mɛ̃=ka=ʁə=se=tɔ̃=vi=za=ʒə 10
  e=klε=ʁɑ̃=œ̃=dεs=tɛ̃=dεs=pe=ʁɑ̃=sə=εk=skl=zi=və 14
  u=ʒε=mə=ʁε=fε=ʁə=a=vεk=twa=lə=plys=bo=vwa=jaʒə 14

  səl=lə=ʃɑ̃=dy=vɑ̃=fε=fʁi=sɔ=ne=mɔ̃=kœ=ʁə 12
  də=sε=tə=fla=mə=bʁy=lɑ̃=tə=ki=bεʁ=sə=lɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃sə 14
  lə=tɑ̃=sa=ʁεtə=syʁ=sə=de=li=ka=e=pʁe=sjø=bɔ=nœʁ 14
  o=sɔ=lεj=də=la=muʁ=sɛ̃=ti=jɑ̃də=mi=lə=fø=mε=sɑ̃s 14

  tu=tə=sε=zi=ma=ʒə=zɑ̃=vu=tɑ̃=tə=mə=fɔ̃=u=blje 14
  la=su=fʁɑ̃sə=u=mε=zi=ø=sə=nwa=dɑ̃=ma=sɔ=li=tydə 14
  ɑ̃=la=sɑ̃=mε=ma=tɛ̃=ɡʁizuʒə=vu=dʁε=zɑ̃=kɔ=ʁə=tə=kʁje 14
  kə=sɑ̃=twa=də=mɛ̃=nε=kɛ̃=kɔ̃=ple=ty=də 11

  ʒys=tə=dε=mo=ki=plə=ʁe=de=vwa=lɑ̃=li=na=ʃə=ve 14
  dœ̃=ʁɔ=mɑ̃=ki=se=kʁi=ʁɑ̃=pli=sɑ̃=ʃa=kə=εs=pa=sə 14
  dɔ̃lə=tεʁ=nεl=sə=kɔ̃=ʒyɡ=a=vεk=twa=ɑ̃tutə=fi=de=li=te 14
  də=viʁ=ɡylə=zɑ̃=pɔ̃k=tɥa=sjɔ̃=ʒə=tə=sɥi=vʁε=sɑ̃=zεtʁə=lasə 14

  lə=ʒuʁsə=lεvə=syʁ=lə=pε=i=zaʒə=blø=te=dœ̃=pa=ʁa=di=də=sεʁ=me 17
  de=ʒa=ty=te=lwaɲə=ʒə=vu=dʁε=de=fje=sε=təɛ̃=viziblə=pœʁ 14
  ki=maʁ=tεlə=ma=ly=si=di=te=də=mo=za=ʃa=kəɛ̃s=tɑ̃ 14
  e=tə=ɡaʁ=de=pʁεdə=mwa=syʁ=sεt=e=dɛ̃=o=myl=tiplə=sa=vœʁ 15

Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/08/2022 00:57Anya

Un poème qui décrit très bien les feux du désir et l’enfer de la solitude. Merci du partage, avec mn coup de coeur

Poème Amour
Publié le 27/08/2022 00:02

L'écrit contient 215 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Nathy

Texte des commentateurs