Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : L’Appel De La Couette

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/06/2004 00:00

L'écrit contient 337 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Nemesis

L’Appel De La Couette

Je vais seul en charrette
Faire face à la tempête
Les garçons en jupette
Les filles en salopette.

Je me mets un survêt
Un tee-shirt et une jaquette
Je me file des chaussettes
Et mes Nike baskets
Sans oublier ma casquette
Et mes Ray-Ban lunettes
Parti sur une trottinette
Je tire fort la sonnette
En fanfare et trompette
Autour du cou une amulette
Entre les dents une machette
Sur l’épaule une baïonnette
Dans la main une mitraillette
Le doigt sur la gâchette
Les yeux derrières la tête
Entrain de monter le guet
A la traque du moindre geste.

Je vais seul en charrette
Faire face à la tempête
Les garçons en jupette
Les filles en salopette.

Je tiens le rôle vedette
De la saga des grosses têtes
Un personnage très chouette
Dans une ambiance de fête
Entouré de belles starlettes
Pulpeuses, sublimes, coquettes
Savoureuses, jolies bombettes
Je joue d’une manière parfaite
Des numéros de toutes sortes :
Un vendeur à la sauvette
De petits rêves en cannette
Un danseur de claquettes
Sur des patins à roulettes
Une troupe de majorettes
Sur une scène de marionnettes
Ca fait rire toute la planète
Qui se mène à la baguette.

Je vais seul en charrette
Faire face à la tempête
Les garçons en jupette
Les filles en salopette.

Je prends de ma pochette
Une boîte d’allumettes
Pour griller une cigarette
Que je fume en cachette
J’entends des tirs à la roquette
Le refrain déchaîné d’une clochette
Le chant des cygnes qui se répète
Et les cris perçants de la belette
Je vois l’huppe dressée de l’alouette
Et de loin j’aperçois la silhouette
De la pauvre petite bête
Sans devoir jouer à la devinette
Je comprends ce qui se prête :
Le loup dressé sur ses pattes
Bien lancé à sa conquête
Le berger parti avec la mallette
Sans jamais demander son reste.

Je vais seul en charrette
Faire face à la tempête
Les garçons en jupette
Les filles en salopette.

Hamid Hafidi
 • Pieds Hyphénique: L’Appel De La Couette

  je=vais=seul=en=char=rette 6
  faire=fa=ceà=la=tem=pête 6
  les=gar=çons=en=ju=pette 6
  les=filles=en=sa=lo=pette 6

  je=me=mets=un=sur=vêt 6
  un=tee=shirt=et=une=ja=quette 7
  je=me=file=des=chaus=settes 6
  et=mes=ni=ke=bas=kets 6
  sans=ou=blier=ma=cas=quette 6
  et=mes=ray=ban=lu=nettes 6
  par=ti=sur=une=trot=ti=nette 7
  je=tire=fort=la=son=nette 6
  en=fan=fare=et=trom=pette 6
  au=tour=du=cou=unea=mu=lette 7
  entre=les=dents=u=ne=ma=chette 7
  sur=lé=pauleu=ne=baïon=nette 6
  dans=la=main=une=mi=traillette 6
  le=doigt=sur=la=gâ=chette 6
  les=yeux=der=rières=la=tête 6
  en=train=de=mon=ter=le=guet 7
  a=la=tra=que=du=moindre=geste 7

  je=vais=seul=en=char=rette 6
  faire=fa=ceà=la=tem=pête 6
  les=gar=çons=en=ju=pette 6
  les=filles=en=sa=lo=pette 6

  je=tiens=le=rôle=ve=dette 6
  de=la=sa=ga=des=gros=ses=têtes 8
  un=per=son=nage=très=chouette 6
  dans=uneam=bian=ce=de=fête 6
  en=tou=ré=de=bel=les=star=lettes 8
  pul=peuses=su=bli=mes=co=quettes 7
  sa=vou=reuses=jo=lies=bom=bettes 7
  je=joue=dune=ma=niè=re=par=faite 8
  des=nu=mé=ros=de=toutes=sortes 7
  un=ven=deur=à=la=sau=vette 7
  de=pe=tits=rêves=en=can=nette 7
  un=dan=seur=de=cla=quettes 6
  sur=des=pa=tins=à=rou=lettes 7
  une=trou=pe=de=ma=jo=rettes 7
  sur=une=s=cè=ne=de=ma=rion=nettes 9
  ca=fait=rire=tou=te=la=pla=nète 8
  qui=se=mèneà=la=ba=guette 6

  je=vais=seul=en=char=rette 6
  faire=fa=ceà=la=tem=pête 6
  les=gar=çons=en=ju=pette 6
  les=filles=en=sa=lo=pette 6

  je=prends=de=ma=po=chette 6
  une=boî=te=dal=lu=mettes 6
  pour=griller=une=ci=ga=rette 6
  que=je=fume=en=ca=chette 6
  jen=tends=des=tirs=à=la=ro=quette 8
  le=re=frain=dé=chaî=né=dune=clo=chette 9
  le=chant=des=cy=gnes=qui=se=ré=pète 9
  et=les=cris=per=çants=de=la=be=lette 9
  je=vois=lhup=pe=dres=sée=de=la=louette 9
  et=de=loin=ja=per=çois=la=silhouette 8
  de=la=pauvre=pe=ti=te=bête 7
  sans=de=voir=jouer=à=la=de=vi=nette 9
  je=com=prends=ce=qui=se=prête 7
  le=loup=dres=sé=sur=ses=pattes 7
  bien=lan=cé=à=sa=con=quête 7
  le=ber=ger=par=ti=a=vec=la=mal=lette 10
  sans=ja=mais=de=man=der=son=reste 8

  je=vais=seul=en=char=rette 6
  faire=fa=ceà=la=tem=pête 6
  les=gar=çons=en=ju=pette 6
  les=filles=en=sa=lo=pette 6

  ha=mid=ha=fi=di 5
 • Phonétique : L’Appel De La Couette

  ʒə vε səl ɑ̃ ʃaʁεtə
  fεʁə fasə a la tɑ̃pεtə
  lε ɡaʁsɔ̃z- ɑ̃ ʒypεtə
  lε fijəz- ɑ̃ salɔpεtə.

  ʒə mə mεtz- œ̃ syʁvε
  œ̃ ti ʃiʁ e ynə ʒakεtə
  ʒə mə filə dε ʃosεtə
  e mε nikə baskε
  sɑ̃z- ublje ma kaskεtə
  e mε ʁε bɑ̃ lynεtə
  paʁti syʁ ynə tʁɔtinεtə
  ʒə tiʁə fɔʁ la sɔnεtə
  ɑ̃ fɑ̃faʁə e tʁɔ̃pεtə
  otuʁ dy ku ynə amylεtə
  ɑ̃tʁə lε dɑ̃z- ynə maʃεtə
  syʁ lepolə ynə bajɔnεtə
  dɑ̃ la mɛ̃ ynə mitʁajεtə
  lə dwa syʁ la ɡaʃεtə
  lεz- iø dəʁjεʁə la tεtə
  ɑ̃tʁɛ̃ də mɔ̃te lə ɡε
  a la tʁakə dy mwɛ̃dʁə ʒεstə.

  ʒə vε səl ɑ̃ ʃaʁεtə
  fεʁə fasə a la tɑ̃pεtə
  lε ɡaʁsɔ̃z- ɑ̃ ʒypεtə
  lε fijəz- ɑ̃ salɔpεtə.

  ʒə tjɛ̃ lə ʁolə vədεtə
  də la saɡa dε ɡʁɔsə tεtə
  œ̃ pεʁsɔnaʒə tʁε ʃuεtə
  dɑ̃z- ynə ɑ̃bjɑ̃sə də fεtə
  ɑ̃tuʁe də bεllə staʁlεtə
  pylpøzə, syblimə, kɔkεtə
  savuʁøzə, ʒɔli bɔ̃bεtə
  ʒə ʒu dynə manjεʁə paʁfεtə
  dε nymeʁo də tutə sɔʁtə :
  œ̃ vɑ̃dœʁ a la sovεtə
  də pəti ʁεvəz- ɑ̃ kanεtə
  œ̃ dɑ̃sœʁ də klakεtə
  syʁ dε patɛ̃z- a ʁulεtə
  ynə tʁupə də maʒɔʁεtə
  syʁ ynə sεnə də maʁjɔnεtə
  ka fε ʁiʁə tutə la planεtə
  ki sə mεnə a la baɡεtə.

  ʒə vε səl ɑ̃ ʃaʁεtə
  fεʁə fasə a la tɑ̃pεtə
  lε ɡaʁsɔ̃z- ɑ̃ ʒypεtə
  lε fijəz- ɑ̃ salɔpεtə.

  ʒə pʁɑ̃ də ma poʃεtə
  ynə bwatə dalymεtə
  puʁ ɡʁije ynə siɡaʁεtə
  kə ʒə fymə ɑ̃ kaʃεtə
  ʒɑ̃tɑ̃ dε tiʁz- a la ʁɔkεtə
  lə ʁəfʁɛ̃ deʃεne dynə kloʃεtə
  lə ʃɑ̃ dε siɲə ki sə ʁepεtə
  e lε kʁi pεʁsɑ̃ də la bəlεtə
  ʒə vwa lypə dʁese də laluεtə
  e də lwɛ̃ ʒapεʁswa la siluεtə
  də la povʁə pətitə bεtə
  sɑ̃ dəvwaʁ ʒue a la dəvinεtə
  ʒə kɔ̃pʁɑ̃ sə ki sə pʁεtə :
  lə lu dʁese syʁ sε patə
  bjɛ̃ lɑ̃se a sa kɔ̃kεtə
  lə bεʁʒe paʁti avεk la malεtə
  sɑ̃ ʒamε dəmɑ̃de sɔ̃ ʁεstə.

  ʒə vε səl ɑ̃ ʃaʁεtə
  fεʁə fasə a la tɑ̃pεtə
  lε ɡaʁsɔ̃z- ɑ̃ ʒypεtə
  lε fijəz- ɑ̃ salɔpεtə.

  amid-afidi
 • Pieds Phonétique : L’Appel De La Couette

  ʒə=vε=səl=ɑ̃=ʃa=ʁε=tə 7
  fε=ʁə=fa=sə=a=la=tɑ̃=pεtə 8
  lε=ɡaʁ=sɔ̃=zɑ̃=ʒy=pε=tə 7
  lε=fi=jə=zɑ̃=sa=lɔ=pε=tə 8

  ʒə=mə=mεt=zœ̃=syʁ=vε 6
  œ̃=ti=ʃiʁ=e=y=nə=ʒa=kεtə 8
  ʒə=mə=fi=lə=dε=ʃo=sε=tə 8
  e=mε=ni=kə=bas=kε 6
  sɑ̃=zu=blj=e=ma=kas=kε=tə 8
  e=mε=ʁε=bɑ̃=ly=nε=tə 7
  paʁ=ti=syʁ=y=nə=tʁɔ=ti=nεtə 8
  ʒə=ti=ʁə=fɔʁ=la=sɔ=nε=tə 8
  ɑ̃=fɑ̃=fa=ʁə=e=tʁɔ̃=pε=tə 8
  o=tuʁ=dy=ku=ynə=a=my=lεtə 8
  ɑ̃=tʁə=lε=dɑ̃=zy=nə=ma=ʃεtə 8
  syʁ=le=polə=y=nə=ba=jɔ=nεtə 8
  dɑ̃=la=mɛ̃=y=nə=mi=tʁa=jεtə 8
  lə=dwa=syʁ=la=ɡa=ʃε=tə 7
  lε=zi=ø=də=ʁjε=ʁə=la=tεtə 8
  ɑ̃=tʁɛ̃=də=mɔ̃=te=lə=ɡε 7
  a=la=tʁa=kə=dy=mwɛ̃=dʁə=ʒεstə 8

  ʒə=vε=səl=ɑ̃=ʃa=ʁε=tə 7
  fε=ʁə=fa=sə=a=la=tɑ̃=pεtə 8
  lε=ɡaʁ=sɔ̃=zɑ̃=ʒy=pε=tə 7
  lε=fi=jə=zɑ̃=sa=lɔ=pε=tə 8

  ʒə=tjɛ̃=lə=ʁo=lə=və=dε=tə 8
  də=la=sa=ɡa=dε=ɡʁɔ=sə=tεtə 8
  œ̃=pεʁ=sɔ=na=ʒə=tʁε=ʃu=εtə 8
  dɑ̃=zy=nə=ɑ̃=bjɑ̃=sə=də=fεtə 8
  ɑ̃=tu=ʁe=də=bεl=lə=staʁ=lεtə 8
  pyl=pø=zə=sy=bli=mə=kɔ=kεtə 8
  sa=vu=ʁø=zə=ʒɔ=li=bɔ̃=bεtə 8
  ʒə=ʒu=dynə=ma=njε=ʁə=paʁ=fεtə 8
  dε=ny=me=ʁo=də=tu=tə=sɔʁtə 8
  œ̃=vɑ̃=dœʁ=a=la=so=vε=tə 8
  də=pə=ti=ʁε=və=zɑ̃=ka=nεtə 8
  œ̃=dɑ̃=sœ=ʁə=də=kla=kε=tə 8
  syʁ=dε=pa=tɛ̃=za=ʁu=lε=tə 8
  y=nə=tʁu=pə=də=ma=ʒɔ=ʁεtə 8
  syʁ=y=nə=sεnə=də=ma=ʁjɔ=nεtə 8
  ka=fε=ʁiʁə=tu=tə=la=pla=nεtə 8
  ki=sə=mε=nə=a=la=ba=ɡεtə 8

  ʒə=vε=səl=ɑ̃=ʃa=ʁε=tə 7
  fε=ʁə=fa=sə=a=la=tɑ̃=pεtə 8
  lε=ɡaʁ=sɔ̃=zɑ̃=ʒy=pε=tə 7
  lε=fi=jə=zɑ̃=sa=lɔ=pε=tə 8

  ʒə=pʁɑ̃=də=ma=po=ʃε=tə 7
  y=nə=bwa=tə=da=ly=mε=tə 8
  puʁ=ɡʁi=je=y=nə=si=ɡa=ʁεtə 8
  kə=ʒə=fy=mə=ɑ̃=ka=ʃε=tə 8
  ʒɑ̃=tɑ̃=dε=tiʁ=za=la=ʁɔ=kεtə 8
  lə=ʁə=fʁɛ̃=de=ʃε=ne=dynə=kloʃεtə 8
  lə=ʃɑ̃=dε=siɲə=ki=sə=ʁe=pεtə 8
  e=lε=kʁi=pεʁ=sɑ̃də=la=bə=lεtə 8
  ʒə=vwa=lypə=dʁe=se=də=la=luεtə 8
  e=də=lwɛ̃=ʒa=pεʁ=swa=la=si=luεtə 9
  də=la=po=vʁə=pə=ti=tə=bεtə 8
  sɑ̃də=vwaʁ=ʒu=e=a=la=də=vinεtə 8
  ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=sə=ki=sə=pʁε=tə 8
  lə=lu=dʁe=se=syʁ=sε=pa=tə 8
  bjɛ̃=lɑ̃=se=a=sa=kɔ̃=kε=tə 8
  lə=bεʁ=ʒe=paʁ=ti=a=vεk=la=malεtə 9
  sɑ̃=ʒa=mε=də=mɑ̃=de=sɔ̃=ʁεstə 8

  ʒə=vε=səl=ɑ̃=ʃa=ʁε=tə 7
  fε=ʁə=fa=sə=a=la=tɑ̃=pεtə 8
  lε=ɡaʁ=sɔ̃=zɑ̃=ʒy=pε=tə 7
  lε=fi=jə=zɑ̃=sa=lɔ=pε=tə 8

  a=mid-a=fi=di 5

PostScriptum

Style surréaliste : Cauchemar d’un jeune soldat (le titre) il va en guerre civile, il se trouve isolé et impuissant dans un monde sens dessus dessous (le refrain) , indifférent et manipulé ; il témoigne de la tristesse et l’atrocité de la guerre (loup/belette)

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/06/2004 00:00Sheron

les grafittis resistent au tempêtes comme toi tu y resisteras aussi bravo bien écrit bien eu le longuer soit pour moi un fardeau
Amitié

Auteur de Poésie
28/06/2004 00:00Nemesis

Je tiens à signaler, que dans leur grande partie, les poèmes que j’écris sont assez longs ; c’est parce que je mets du temps et des efforts pour les mettre au monde. Ce ne sont pas seulement des pensées traduits en qlq passages écris, c’est bcp plus que ça avec une structure bien définie et respectée. Mais vous êtes tous, amateurs et professionels, invités à joindre ce monde virtuel que crée chaqu’un de mes poèmes; et à laisser libre cours à vos commentaires. Merci à vous tous!

Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Flo Leclerc

Totalement chouette!
Composition parfaite!
N’appui pas trop vite sur la gachette!
Tu pourrais en perdre ta jupette!
Et puis j’en perdrai ma salopette!
Ce serai dommage, qu’après, tu regrette. . . 😉

Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Nemesis

Si jamais tu perds ta salopette
Et moi je perds ma jupette
Ca serait tellement chouette
Qu’ensemble on fait la fête

Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Flo Leclerc

Mais c’est important une jupette!
Autant qu’une salopette!
Il ne faut pas les mettre aux oubliettes!
Oui, la nature est surement parfaite. . .
Mais il reste que la raison n’est pas prête!

Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Nemesis

Merci à vous tous de m’érire
De croire en moi et me soutenir
Je ne demande pas qu’on me jette des fleurs
Seulement qu’on m’aprécie à ma juste valeur
Vous me faitez combler par vos critiques
Rédigées dans le souci d’une optique
Objective sans tomber dans l’hypocrite
Impartiale dans le respect de l’éthique

Auteur de Poésie
04/07/2004 00:00Soldier

Il est vraiment beau ton poeme

Auteur de Poésie
06/07/2004 00:00Mya..

super beau poeme
ce n’est pa pr rien que je l’aime
c vrmt très bien ecrit
pr tes com je ten remercie
bisous a toi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auteur de Poésie
18/07/2004 00:00Mwa !!

lol moi g rien compris. . . . . . dsl
mdr lol il est cool qd mm 😉

Auteur de Poésie
18/07/2004 00:00Nemesis

Oui je comprends Pipette, si tu n’as pas compris ce poème, il est écrit dans un style surréaliste, qui laisse aussi bien place à bcp d’interprétations qu’à nullement aucune. Je vais comme même donner qlq indices : Le titre fait référence à un rêve/cauchemar, et puis le personnage central est un jeune soldat/acteur, il va en guerre/une guerre civile/, il atteste de, comment le monde se fait manipuler et témoigne aussi de combien c’est triste et atroce la guerre, en s’inspirant de la célèbre scène du loup et de la belette. Enfin le refrain fait référence au fait que ce personnage, qui aspire pour un monde meilleur et en paix, ce personnage se trouve isolé et impuissant dans un monde sens dessus dessous !

Auteur de Poésie
18/07/2004 00:00Melaze

beaucoup des gens trouvent que tes poèmes sont trop long
pour ma part lorsque je te lis je rentre dans ton monde
et achaque fois je me dis
sais dejà fini. . . .
je suis tellement dedans
qu il me paresse trop cour
amicalement melaze

Auteur de Poésie
29/08/2004 00:00D.M.Dufort

Toujours aussi plaisant de te lire, et puis quel bonheur de lire un poème sans faute d’orthographe, cela devient si rare ici, je poursuis ma lecture en rond. . .

Auteur de Poésie
03/09/2004 00:00Djedje Khiter

Même commentaire que "Soldier". . . tiens je n’ai plus vu ce dernier, si quelqu’un a de ses nouvelles. . . juste un bonjour de ma part et lui dire qu’il aurrait pu continuer à nous émouvoir de ses prouesses !
Je l’ai interprété sur le thème d’ un enfant devenant soldat, sans choix, dis moi si je me trompe ? Je ne comprend pas tout quelque fois. . ?
(-)

Auteur de Poésie
03/09/2004 00:00Nemesis

T’as bien déchiffré le thème du poème, et pour comprendre davantage, je t’invite à lire : "le commentaire de l’auteur" que j’ai mis tout en haut, et que tu n’as apparemment pas vu. . . Merci encore de survoler régulièrement mais poèmes et. . . à plusieurs reprises en plus !

Auteur de Poésie
04/09/2004 00:00Djedje Khiter

Oups, 😮 c’est vrai que je n’avais pas lu. . . je suis trop con moi 😕 bah, ça alors. . . hi hi hi :))
Vu que j’ai compris. . .
J’aime d’autant plus alors (-)(-)