Poeme : Horreurscope

Horreurscope

Je suis né sous l’ombreux signe
De mes malheurs et mes crimes
De mes pêchés qui me laminent
Et mes vices qui m’enveniment.
Je suis né sous une étoile anodine
A laquelle ma destinée est encline
Pâle astre au ciel terne se dessine
Oculaire témoin de ma vie infime.
Je suis né une nuit de pleine lune
Avec un acerbe goût d’amertume
Les loups au sommet des collines
S’hurlaient mon funèbre hymne.
Je suis né un oisillon sans plumes
Jour après jour ma vie se déplume
Au battement de mes ailes s’animent
Mes soupirs dans un chant du cygne.
Je suis né seul, un bois en grume
Déporté très loin de mes racines
Tronc tordu, égaré sur le bitume
Abattu, à petits feux se consume.
Je suis né une vague sans écume
Essoufflée, s’affaissant en ruines
Des sanglots de sables en brume
Au rivage de la mer et des dunes.
Je suis né dans un champ de mines
Piégé entre le marteau et l’enclume
De cette frustration qui m’assassine
Et un étendu chagrin qui m’enfume.
Je suis né dans une fausse commune
Où mes galères sont mes concubines
Entre mes illusions qui m’exhument
Et mes désillusions qui m’inhument.
Je suis né en pleine joute d’escrime
Bravant un monstre qui me décime
Livré à une chance qui me résigne
Et un cruel destin qui m’achemine.
Je suis né un garçonnet qui clopine
Les deux pieds dans la même bottine
Sur mon dos, un fardeau je coltine
Celui de mon éternelle infortune.
Je suis né dépourvu de tout insigne
Orphelin, confié à une rebelle plume
A ses fantasmes en encre de chine
Et ses mots aiguisés qui m’allument.
J’ai débarqué un mort-né victime
D’une pléiade de forces malignes
Traînant mon sort, je me dandine
Vers une fin avérée, qui s’obstine.

Hamid Hafidi

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Horreurscope

  je=suis=né=sous=lom=breux=si=gne 8
  de=mes=mal=heurs=et=mes=cri=mes 8
  de=mes=pê=chés=qui=me=la=minent 8
  et=mes=vi=ces=qui=men=ve=niment 8
  je=suis=né=sous=uneé=toi=le=a=no=dine 10
  a=la=quel=le=ma=des=ti=née=est=en=cline 11
  pâ=le=astre=au=ciel=ter=ne=se=des=sine 10
  ocu=lai=re=té=moin=de=ma=vie=in=fime 10
  je=suis=né=u=ne=nuit=de=plei=ne=lune 10
  a=vec=un=a=cer=be=goût=da=mer=tume 10
  les=loups=au=som=met=des=col=li=nes 9
  shur=laient=mon=fu=nè=bre=hym=ne 8
  je=suis=né=un=oi=sil=lon=sans=plu=mes 10
  jour=a=près=jour=ma=vie=se=dé=plu=me 10
  au=bat=te=ment=de=mes=ai=les=sa=niment 10
  mes=sou=pirs=dans=un=chant=du=cygne 8
  je=suis=né=seul=un=bois=en=gru=me 9
  dé=por=té=très=loin=de=mes=ra=ci=nes 10
  tronc=tor=du=é=ga=ré=sur=le=bi=tume 10
  abat=tu=à=pe=tits=feux=se=con=su=me 10
  je=suis=né=u=ne=va=gue=sans=é=cume 10
  es=souf=flée=saf=fais=sant=en=rui=nes 9
  des=san=glots=de=sa=bles=en=bru=me 9
  au=ri=va=ge=de=la=mer=et=des=dunes 10
  je=suis=né=dans=un=champ=de=mi=nes 9
  pi=é=gé=entre=le=mar=teau=et=len=clume 10
  de=cette=frus=tra=ti=on=qui=mas=sas=sine 10
  et=un=é=ten=du=cha=grin=qui=men=fume 10
  je=suis=né=dans=u=ne=faus=se=com=mune 10
  où=mes=ga=lè=res=sont=mes=con=cu=bines 10
  en=tre=mes=il=lu=si=ons=qui=mex=hument 10
  et=mes=dé=sil=lu=si=ons=qui=min=hument 10
  je=suis=né=en=plei=ne=jou=te=des=crime 10
  bra=vant=un=mons=tre=qui=me=dé=ci=me 10
  li=vré=à=une=chan=ce=qui=me=ré=signe 10
  et=un=cruel=des=tin=qui=ma=che=mi=ne 10
  je=suis=né=un=gar=çon=net=qui=clo=pine 10
  les=deux=pieds=dans=la=mê=me=bot=ti=ne 10
  sur=mon=dos=un=far=deau=je=col=ti=ne 10
  ce=lui=de=mon=é=ter=nel=lein=for=tune 10
  je=suis=né=dé=pour=vu=de=tout=in=signe 10
  orphe=lin=con=fié=à=u=ne=re=bel=le=plume 11
  a=ses=fan=tas=mes=en=en=cre=de=chine 10
  et=ses=mots=ai=gui=sés=qui=mal=lument 9
  jai=dé=bar=qué=un=mort=né=vic=ti=me 10
  du=ne=pléia=de=de=for=ces=ma=li=gnes 10
  traî=nant=mon=sort=je=me=dan=di=ne 9
  vers=u=ne=fin=a=vé=rée=qui=sobs=tine 10

  ha=mid=ha=fi=di 5
 • Phonétique : Horreurscope

  ʒə sɥi ne su lɔ̃bʁø siɲə
  də mε malœʁz- e mε kʁimə
  də mε pεʃe ki mə lamine
  e mε visə ki mɑ̃vənime.
  ʒə sɥi ne suz- ynə etwalə anɔdinə
  a lakεllə ma dεstine εt- ɑ̃klinə
  palə astʁə o sjεl tεʁnə sə desinə
  ɔkylεʁə temwɛ̃ də ma vi ɛ̃fimə.
  ʒə sɥi ne ynə nɥi də plεnə lynə
  avεk œ̃n- asεʁbə ɡu damεʁtymə
  lε luz- o sɔmε dε kɔlinə
  syʁlε mɔ̃ fynεbʁə imnə.
  ʒə sɥi ne œ̃n- wazijɔ̃ sɑ̃ plymə
  ʒuʁ apʁε ʒuʁ ma vi sə deplymə
  o batəmɑ̃ də mεz- εlə sanime
  mε supiʁ dɑ̃z- œ̃ ʃɑ̃ dy siɲə.
  ʒə sɥi ne səl, œ̃ bwaz- ɑ̃ ɡʁymə
  depɔʁte tʁε lwɛ̃ də mε ʁasinə
  tʁɔ̃k tɔʁdy, eɡaʁe syʁ lə bitymə
  abaty, a pəti fø sə kɔ̃symə.
  ʒə sɥi ne ynə vaɡ sɑ̃z- ekymə
  esufle, safεsɑ̃ ɑ̃ ʁɥinə
  dε sɑ̃ɡlo də sabləz- ɑ̃ bʁymə
  o ʁivaʒə də la mεʁ e dε dynə.
  ʒə sɥi ne dɑ̃z- œ̃ ʃɑ̃ də minə
  pjeʒe ɑ̃tʁə lə maʁto e lɑ̃klymə
  də sεtə fʁystʁasjɔ̃ ki masasinə
  e œ̃n- etɑ̃dy ʃaɡʁɛ̃ ki mɑ̃fymə.
  ʒə sɥi ne dɑ̃z- ynə fosə kɔmynə
  u mε ɡalεʁə sɔ̃ mε kɔ̃kybinə
  ɑ̃tʁə mεz- ilyzjɔ̃ ki mεɡzyme
  e mε dezijyzjɔ̃ ki minyme.
  ʒə sɥi ne ɑ̃ plεnə ʒutə dεskʁimə
  bʁavɑ̃ œ̃ mɔ̃stʁə ki mə desimə
  livʁe a ynə ʃɑ̃sə ki mə ʁeziɲə
  e œ̃ kʁyεl dεstɛ̃ ki maʃəminə.
  ʒə sɥi ne œ̃ ɡaʁsɔnε ki klɔpinə
  lε dø pje dɑ̃ la mεmə bɔtinə
  syʁ mɔ̃ do, œ̃ faʁdo ʒə kɔltinə
  səlɥi də mɔ̃n- etεʁnεllə ɛ̃fɔʁtynə.
  ʒə sɥi ne depuʁvy də tut- ɛ̃siɲə
  ɔʁfəlɛ̃, kɔ̃fje a ynə ʁəbεllə plymə
  a sε fɑ̃tasməz- ɑ̃n- ɑ̃kʁə də ʃinə
  e sε moz- εɡize ki malymɑ̃.
  ʒε debaʁke œ̃ mɔʁ ne viktimə
  dynə plejadə də fɔʁsə- maliɲə
  tʁεnɑ̃ mɔ̃ sɔʁ, ʒə mə dɑ̃dinə
  vεʁz- ynə fɛ̃ aveʁe, ki sɔpstinə.

  amid-afidi
 • Syllabes Phonétique : Horreurscope

  ʒə=sɥi=ne=su=lɔ̃=bʁø=si=ɲə 8
  də=mε=ma=lœ=ʁə=ze=mε=kʁi=mə 9
  də=mε=pε=ʃe=ki=mə=la=mi=ne 9
  e=mε=vi=sə=ki=mɑ̃=və=ni=me 9
  ʒə=sɥi=ne=su=zynə=e=twa=lə=a=nɔdinə 10
  a=la=kεllə=ma=dεs=ti=ne=ε=tɑ̃=klinə 10
  palə=as=tʁə=o=sjεl=tεʁ=nə=sə=de=sinə 10
  ɔ=ky=lεʁə=te=mwɛ̃=də=ma=vi=ɛ̃=fimə 10
  ʒə=sɥi=ne=y=nə=nɥi=də=plε=nə=lynə 10
  a=vεk=œ̃=na=sεʁ=bə=ɡu=da=mεʁ=tymə 10
  lε=lu=zo=sɔ=mε=dε=kɔ=li=nə 9
  syʁ=lε=mɔ̃=fy=nε=bʁə=im=nə 8
  ʒə=sɥi=ne=œ̃=nwa=zi=jɔ̃=sɑ̃=ply=mə 10
  ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ=ma=vi=sə=de=ply=mə 10
  o=ba=tə=mɑ̃də=mε=zε=lə=sa=ni=me 10
  mε=su=piʁ=dɑ̃=zœ̃=ʃɑ̃=dy=si=ɲə 9
  ʒə=sɥi=ne=səl=œ̃=bwa=zɑ̃=ɡʁy=mə 9
  de=pɔʁ=te=tʁε=lwɛ̃=də=mε=ʁa=si=nə 10
  tʁɔ̃k=tɔʁ=dy=e=ɡa=ʁe=syʁ=lə=bi=tymə 10
  a=ba=ty=a=pə=ti=fø=sə=kɔ̃=symə 10
  ʒə=sɥi=ne=y=nə=va=ɡə=sɑ̃=ze=kymə 10
  e=su=fle=sa=fε=sɑ̃=ɑ̃=ʁɥi=nə 9
  dε=sɑ̃=ɡlo=də=sa=blə=zɑ̃=bʁy=mə 9
  o=ʁi=va=ʒə=də=la=mεʁ=e=dε=dynə 10
  ʒə=sɥi=ne=dɑ̃=zœ̃=ʃɑ̃=də=mi=nə 9
  pje=ʒe=ɑ̃=tʁə=lə=maʁ=to=e=lɑ̃=klymə 10
  də=sε=tə=fʁys=tʁa=sjɔ̃=ki=ma=sa=sinə 10
  e=œ̃=ne=tɑ̃=dy=ʃa=ɡʁɛ̃=ki=mɑ̃=fymə 10
  ʒə=sɥi=ne=dɑ̃=zy=nə=fo=sə=kɔ=mynə 10
  u=mε=ɡa=lε=ʁə=sɔ̃=mε=kɔ̃=ky=binə 10
  ɑ̃=tʁə=mε=zi=ly=zjɔ̃=ki=mεɡ=zy=me 10
  e=mε=de=zi=jy=zjɔ̃=ki=mi=ny=me 10
  ʒə=sɥi=ne=ɑ̃=plε=nə=ʒu=tə=dεs=kʁimə 10
  bʁa=vɑ̃=œ̃=mɔ̃s=tʁə=ki=mə=de=si=mə 10
  li=vʁe=a=ynə=ʃɑ̃=sə=ki=mə=ʁe=ziɲə 10
  e=œ̃=kʁy=εl=dεs=tɛ̃=ki=ma=ʃə=minə 10
  ʒə=sɥi=ne=œ̃=ɡaʁ=sɔ=nε=ki=klɔ=pinə 10
  lε=dø=pje=dɑ̃=la=mε=mə=bɔ=ti=nə 10
  syʁ=mɔ̃=do=œ̃=faʁ=do=ʒə=kɔl=ti=nə 10
  səl=ɥidə=mɔ̃=ne=tεʁ=nεl=lə=ɛ̃=fɔʁ=tynə 10
  ʒə=sɥi=ne=de=puʁ=vy=də=tu=tɛ̃=siɲə 10
  ɔʁfə=lɛ̃=kɔ̃=fje=a=y=nəʁə=bεl=lə=plymə 10
  a=sε=fɑ̃=tas=mə=zɑ̃=nɑ̃=kʁə=də=ʃinə 10
  e=sε=mo=zε=ɡi=ze=ki=ma=ly=mɑ̃ 10
  ʒε=de=baʁ=ke=œ̃=mɔʁ=ne=vik=ti=mə 10
  dy=nə=ple=ja=də=də=fɔʁ=sə=ma=liɲə 10
  tʁε=nɑ̃=mɔ̃=sɔʁ=ʒə=mə=dɑ̃=di=nə 9
  vεʁ=zy=nə=fɛ̃=a=ve=ʁe=ki=sɔp=stinə 10

  a=mid-a=fi=di 5

PostScriptum

Graffiti sur le mur de la vie.

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Cindy Limpens

Tro bo. . comme d’hab J’adore trooo

Tu es né
Pour nous faire rêver,
Avec tes poêmes apprécié,
Tu es né,
Pour ne pas être brisé,
Mais pour être aimé.

Bisous. . . Et Bravo pr le poême. .

Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Sheron

un mot magnifique

Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Flo Leclerc

Toujours rebel!

Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Nemesis

Merci à vous tous de m’érire
De croire en moi et me soutenir
Je ne demande pas qu’on me jette des fleurs
Seulement qu’on m’aprécie à ma juste valeur
Vous me faitez combler par vos critiques
Rédigées dans le souci d’une optique
Objective sans tomber dans l’hypocrite
Impartiale dans le respect de l’éthique

Auteur de Poésie
30/06/2004 00:00Julién

wow ! c magnifike ! c tt cke j’ai a dire !
Amitié !
ju.

Auteur de Poésie
01/07/2004 00:00Petite Puce (F)

Toujours aussi bien écrit.
Bravo.
Amitié -0

Auteur de Poésie
04/07/2004 00:00Melaze

des fleurs tu auras
ne les refuse pas
ta plume y a droit
elle mérite bien plus que sa
sais toujours un plaisir de te lire
amicalement mélaze

Auteur de Poésie
05/07/2004 00:00j

beau travail de rimes, très complexe!

Auteur de Poésie
08/07/2004 00:00Xander

Moi je suis naît dans les égouts
entre raison pour déraison
assisatant à mon propre dégout
certain diront dans les choux
d’autre dans des roses
mais mêmes sans cailloux
je te donne osmose
pour seule récompence
d’une plume d’évanesance
que cueille mon âme avec insistance
un grand bravo pour ce superbe poème

Auteur de Poésie
28/07/2004 00:00Thierry

Un superbe poème très travaillé.
Bravo. . . Amitié. . . thierry. . . .

Auteur de Poésie
03/08/2004 00:00Djedje Khiter

Je n’ai pas aimé "Fausse commune". . . j’ai du mal à voir l’image que ça représente ici. . . c’est tout et j’ai surtout adoré la fin. . .

Auteur de Poésie
16/08/2004 00:00Nemesis

J’ai pas compris ton commentaire ! Mais bon. . .

Auteur de Poésie
18/08/2004 00:00Nemesis

Désolé c’étais pour " iris" et non pas pour toi "petite bouh de tendresse", car son commentaire étéait : c bien carré !! et je ne vois pas ce qu’elle entend par là. . . désolé encore pour le malentendu.

Auteur de Poésie
26/08/2004 00:00Mina

joli poème tristounet d’un sort encore plus triste. j’adore te lire
kiss à toi et merci pour tes si beaux poèmes

Auteur de Poésie
27/08/2004 00:00Dark_Rose

trés prenant 🙂 j’adooore!

Auteur de Poésie
04/09/2004 00:00Djedje Khiter

Alors, je reviens sur mon commentaire, mais, il est vrai que je n’aime pas tout ce qui se rapporte à la mort, j’ai moi même utilisé ces mots, dans ma periode de spleen. . . C’est passé, dès que je vois les mots : "pluie", "mort", "sang", "mourir" et autre, je ne comprend pas que l’on se berce dans ce genre d’utopie, il y a des mots qui s’y rapportent et qui sont bien plus beau. . . Ici, c’est vrai que je n’aime pas "fausse commune", je te vois mal toi, être né dans une fausse commune. . . Bah non, pas toi. . . 😞 Elle est pas belle l’image. . . 😕
Enfin, c’est écrit maintenant. . . On ne va pas revenir dessus, du reste, ton poème en reste bon. . . Il est difficile de rester sur la même rime. . . Puis, de plus, les tableaux y sont bien décrit et réalisé. . .
Je note aussi que l’on peu te voir grandir avec. . . 🙂
Un bonus de Xander, qui m’a fait rire. . .
(-)(-)(-)

Auteur de Poésie
14/11/2010 12:59Mikie95

TU ES NE POUR ECRIRE TRES JOLI TEXTE