Poeme : I Love You. . Love Is Pain. .

I Love You. . Love Is Pain. .

Un sentiment bizarre en moi… Le fait d’avoir mal, d’avoir peur, m’écrase… J’étouffe, je combat cette envie de partir mais elle reprend le dessus à certains moments quand tu n’es plus là… Je crie, je hurle, mais personne ne m’entend, c’est comme si j’étais transparente. .
Quelque chose en moi m’écrase les tripes…
Un sentiment qui me fait mal mais que je qualifierais comme le meilleur de ma vie. .
En te voyant mon cœur se renverse alors pourquoi je veux autant te voir ? ? Est-ce que c’est mon désir d’être avec toi ou mon envie de te voir heureux ?
Une parallèle entre nous, un monde différent, un lieu où toi et moi on discutait. .
Tu m’as volé mon cœur, j’ai du mal à avoir le tien mais je sais que je l’aurai jamais… J’ai envie d’être dans tes bras, d’être près de toi. . Mais pourquoi quand j’y pense, j’ai mal ? ? Je n’sais plus. .
Brise-moi les côtes, brise chaque partie de mon corps, rien ne pourra remplacer ce que moi je pourrais briser pour une vie avec toi…
Chaque jour, je vomis ma vie, je n’arrive pas à te parler, j’ai l’impression d’avoir tout gâché alors je m’enfonce, je m’emprisonne dans des mots que tu ne liras jamais. . Tant de souffrance dans un si petit cœur, je n’ai jamais rien demandé mais on m’a tout enlevé… Je veux que tu me touches, que tu m’embrasses, mon ventre se tord quand ton regard croise le mien. . Je vois que t’es triste mais tu sais pas ce que je ressens en moi… Tu comprends pas et tu comprendras jamais cette douleur en moi… car même moi je ne la comprends pas, c’est comme un puzzle, chaque jour j’essaie de rassembler les pièces mais il m’en manque trop, toujours trop ! !
On me dit de t’oublier mais ce que je ressensje sais que je le ressentirai toujours… un sentiment éternel que personne ne me fera oublier, car c’est toi qui m’a montré le vrai sens d’aimer. .

« Love is pain when you are not with me »

La ManIeRe La PluS PrOfOnde De SeNtiR qUelQue ChoSe eSt D’eN sOuFfRiR

(’’·. ¸ (’’·. ¸¤¸. ·’´) ¸. ·’´)
« ´¨’·. . ¤ : P. T. M. A : ¤. . ·´¨’ »
(¸. ·’´ (¸. ·’´¤’’·. ¸) ’’·. ¸)

(¯’·. ·´¯) --->> It’S GoNnA
’·. , (¯’·. ·´¯) --->> TaKe A LoT
(¯’·. ·´¯) ·´ --->> To DrAg Me
__’·. , . ·´ --->> AwAy FrOm YoU

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: I Love You. . Love Is Pain. .

  un=sen=timent=bi=zar=reen=moi=le=fait=da=voir=mal=da=voir=peur=mé=cra=se=jé=touf=fe=je=com=bat=cet=te=en=vie=de=par=tir=mais=elle=re=prend=le=des=sus=à=cer=tains=mo=ments=quand=tu=nes=plus=là=je=crie=je=hur=le=mais=per=son=ne=ne=men=tend=cest=com=me=si=jé=tais=trans=pa=rente 69
  quel=que=cho=se=en=moi=mé=cra=se=les=tri=pes 12
  un=sen=timent=qui=me=fait=mal=mais=que=je=qua=li=fie=rais=com=me=le=meilleur=de=ma=vie 21
  en=te=voyant=mon=cœur=se=ren=versea=lors=pour=quoi=je=veux=au=tant=te=voir=est=ce=que=cest=mon=dé=sir=dê=tre=a=vec=toi=ou=mon=en=vie=de=te=voir=heu=reux 38
  une=pa=ral=lè=leen=tre=nous=un=mon=de=dif=fé=rent=un=lieu=où=toi=et=moi=on=dis=cu=tait 23
  tu=mas=vo=lé=mon=cœur=jai=du=mal=à=a=voir=le=tien=mais=je=sais=que=je=lau=rai=ja=mais=jai=en=vie=dêtre=dans=tes=bras=dê=tre=près=de=toi=mais=pour=quoi=quand=jy=pen=se=jai=mal=je=n=sais=plus 48
  brise=moi=les=cô=tes=bri=se=cha=que=par=tie=de=mon=corps=rien=ne=pour=ra=rem=pla=cer=ce=que=moi=je=pour=rais=bri=ser=pour=u=ne=viea=vec=toi 35
  cha=que=jour=je=vo=mis=ma=vie=je=nar=rive=pas=à=te=par=ler=jai=lim=pres=sion=da=voir=tout=gâ=ché=a=lors=je=men=fon=ce=je=mem=pri=son=ne=dans=des=mots=que=tu=ne=li=ras=ja=mais=tant=de=souf=fran=ce=dans=un=si=pe=tit=cœur=je=nai=ja=mais=rien=de=man=dé=mais=on=ma=tout=en=le=vé=je=veux=que=tu=me=touches=que=tu=mem=bras=ses=mon=ven=tre=se=tord=quand=ton=re=gard=croi=se=le=mien=je=vois=que=tes=tris=te=mais=tu=sais=pas=ce=que=je=res=sens=en=moi=tu=com=prends=pas=et=tu=com=pren=dras=ja=mais=cet=te=dou=leur=en=moi=car=mê=me=moi=je=ne=la=com=prends=pas=cest=com=meun=puzz=le=cha=que=jour=jes=saie=de=ras=sem=bler=les=piè=ces=mais=il=men=man=que=trop=tou=jours=trop 166
  on=me=dit=de=tou=blier=mais=ce=que=je=res=sens=je=sais=que=je=le=res=sen=ti=rai=tou=jours=un=sen=timent=é=ter=nel=que=per=son=ne=ne=me=fe=ra=ou=blier=car=cest=toi=qui=ma=mon=tré=le=vrai=sens=dai=mer 51

  love=is=pain=w=hen=you=a=re=not=wi=th=me 13

  la=ma=nie=re=la=plus=pro=fonde=de=sen=tir=quel=que=cho=seest=den=souf=frir 18

  ·=¸=·=¸=as=té=ris=que=¤=as=té=ris=que=¸=·=¸=· 18
  ¨·=¤=p=t=m=a=¤=·¨ 9
  ¸=·=¸=·as=té=ris=que=¤=as=té=ris=que·=¸=·=¸ 16

  ¯·=·¯=su=pé=rieur=su=pé=rieur=its=gon=na 12
  sou=li=gné·=¯·=·¯=su=pé=rieur=su=pé=rieur=takea=lot 13
  sou=li=gné=¯·=·¯=·=su=pé=rieur=su=pé=rieur=to=drag=me 15
  sou=li=gné=sou=li=gné·=·=su=pé=rieur=su=pé=rieur=a=way=from=you 17
 • Phonétique : I Love You. . Love Is Pain. .

  œ̃ sɑ̃timɑ̃ bizaʁə ɑ̃ mwa… lə fε davwaʁ mal, davwaʁ pœʁ, mekʁazə… ʒetufə, ʒə kɔ̃ba sεtə ɑ̃vi də paʁtiʁ mεz- εllə ʁəpʁɑ̃ lə dəsyz- a sεʁtɛ̃ mɔmɑ̃ kɑ̃ ty nε plys la… ʒə kʁi, ʒə yʁlə, mε pεʁsɔnə nə mɑ̃tɑ̃, sε kɔmə si ʒetε tʁɑ̃spaʁɑ̃tə.
  kεlkə ʃozə ɑ̃ mwa mekʁazə lε tʁipə…
  œ̃ sɑ̃timɑ̃ ki mə fε mal mε kə ʒə kalifjəʁε kɔmə lə mεjœʁ də ma vi.
  ɑ̃ tə vwajɑ̃ mɔ̃ kœʁ sə ʁɑ̃vεʁsə alɔʁ puʁkwa ʒə vøz- otɑ̃ tə vwaʁ ? ? ε sə kə sε mɔ̃ deziʁ dεtʁə avεk twa u mɔ̃n- ɑ̃vi də tə vwaʁ œʁø ?
  ynə paʁalεlə ɑ̃tʁə nu, œ̃ mɔ̃də difeʁɑ̃, œ̃ ljø u twa e mwa ɔ̃ diskytε.
  ty ma vɔle mɔ̃ kœʁ, ʒε dy mal a avwaʁ lə tjɛ̃ mε ʒə sε kə ʒə loʁε ʒamε… ʒε ɑ̃vi dεtʁə dɑ̃ tε bʁa, dεtʁə pʁε də twa. mε puʁkwa kɑ̃ ʒi pɑ̃sə, ʒε mal ? ? ʒə nsε plys.
  bʁizə mwa lε kotə, bʁizə ʃakə paʁti də mɔ̃ kɔʁ, ʁjɛ̃ nə puʁʁa ʁɑ̃plase sə kə mwa ʒə puʁʁε bʁize puʁ ynə vi avεk twa…
  ʃakə ʒuʁ, ʒə vɔmi ma vi, ʒə naʁivə pa a tə paʁle, ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ davwaʁ tu ɡaʃe alɔʁ ʒə mɑ̃fɔ̃sə, ʒə mɑ̃pʁizɔnə dɑ̃ dε mo kə ty nə liʁa ʒamε. tɑ̃ də sufʁɑ̃sə dɑ̃z- œ̃ si pəti kœʁ, ʒə nε ʒamε ʁjɛ̃ dəmɑ̃de mεz- ɔ̃ ma tut- ɑ̃ləve… ʒə vø kə ty mə tuʃə, kə ty mɑ̃bʁasə, mɔ̃ vɑ̃tʁə sə tɔʁ kɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ kʁwazə lə mjɛ̃. ʒə vwa kə tε tʁistə mε ty sε pa sə kə ʒə ʁəsɛ̃z- ɑ̃ mwa… ty kɔ̃pʁɑ̃ pa e ty kɔ̃pʁɑ̃dʁa ʒamε sεtə dulœʁ ɑ̃ mwa… kaʁ mεmə mwa ʒə nə la kɔ̃pʁɑ̃ pa, sε kɔmə œ̃ pyzlə, ʃakə ʒuʁ ʒesε də ʁasɑ̃ble lε pjεsə mεz- il mɑ̃ mɑ̃kə tʁo, tuʒuʁ tʁo ! !
  ɔ̃ mə di də tublje mε sə kə ʒə ʁəsɑ̃zʒə sε kə ʒə lə ʁəsɑ̃tiʁε tuʒuʁ… œ̃ sɑ̃timɑ̃ etεʁnεl kə pεʁsɔnə nə mə fəʁa ublje, kaʁ sε twa ki ma mɔ̃tʁe lə vʁε sɑ̃s dεme.

  « lɔvə is pɛ̃ wɛ̃ iu aʁə no wit mə »

  la manjəʁə la plys pʁɔfɔ̃də də sɑ̃tiʁ kεlkə ʃozə ε dɑ̃ sufʁiʁ

  (. (. asteʁiskə asteʁiskə. ) . )
  «. : pe. te. εm. a : . »
  (. (. asteʁiskə asteʁiskə. ) . )

  (. ) sypeʁjœʁ sypeʁjœʁ itεs ɡɔna
  suliɲe. , (. ) sypeʁjœʁ sypeʁjœʁ takə a lo
  suliɲe (. ) sypeʁjœʁ sypeʁjœʁ to dʁaɡ mə
  suliɲe suliɲe. , . sypeʁjœʁ sypeʁjœʁ awε fʁɔm iu
 • Syllabes Phonétique : I Love You. . Love Is Pain. .

  œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=bi=zaʁəɑ̃=mwa=lə=fε=da=vwaʁ=mal=da=vwaʁ=pœʁ=me=kʁa=zə=ʒe=tu=fə=ʒə=kɔ̃=ba=sε=tə=ɑ̃=vi=də=paʁ=tiʁ=mε=zεllə=ʁə=pʁɑ̃=lə=də=sy=za=sεʁ=tɛ̃=mɔ=mɑ̃=kɑ̃=ty=nε=plys=la=ʒə=kʁi=ʒə=yʁ=lə=mε=pεʁ=sɔ=nə=nə=mɑ̃=tɑ̃=sε=kɔ=mə=si=ʒe=tε=tʁɑ̃s=pa=ʁɑ̃tə 69
  kεl=kə=ʃo=zə=ɑ̃=mwa=me=kʁa=zə=lε=tʁi=pə 12
  œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=kimə=fε=mal=mε=kə=ʒə=ka=li=fjə=ʁε=kɔ=mə=lə=mε=jœʁ=də=ma=vi 22
  ɑ̃tə=vwa=jɑ̃=mɔ̃=kœʁ=sə=ʁɑ̃=vεʁ=səa=lɔʁ=puʁ=kwa=ʒə=vø=zo=tɑ̃=tə=vwaʁ=ε=sə=kə=sε=mɔ̃=de=ziʁ=dε=tʁə=a=vεk=twa=u=mɔ̃=nɑ̃=vi=də=tə=vwaʁ=œ=ʁø 39
  ynə=pa=ʁa=lε=ləɑ̃=tʁə=nu=œ̃=mɔ̃=də=di=fe=ʁɑ̃=œ̃=ljø=u=twa=e=mwa=ɔ̃=dis=ky=tε 23
  ty=ma=vɔ=le=mɔ̃=kœʁ=ʒε=dy=mal=a=a=vwaʁlə=tjɛ̃=mε=ʒə=sε=kə=ʒə=lo=ʁε=ʒa=mε=ʒε=ɑ̃=vi=dε=tʁə=dɑ̃=tε=bʁa=dε=tʁə=pʁε=də=twa=mε=puʁ=kwa=kɑ̃=ʒi=pɑ̃=sə=ʒε=mal=ʒə=nsε=plys 47
  bʁizə=mwa=lε=ko=tə=bʁi=zə=ʃa=kə=paʁ=ti=də=mɔ̃=kɔʁ=ʁjɛ̃=nə=puʁ=ʁa=ʁɑ̃=pla=se=sə=kə=mwa=ʒə=puʁ=ʁε=bʁi=ze=puʁ=y=nə=vi=a=vεk=twa 36
  ʃakə=ʒuʁ=ʒə=vɔ=mi=ma=vi=ʒə=na=ʁi=və=pa=a=tə=paʁ=le=ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=da=vwaʁ=tu=ɡa=ʃe=a=lɔʁ=ʒə=mɑ̃=fɔ̃=sə=ʒə=mɑ̃=pʁi=zɔ=nə=dɑ̃=dε=mo=kə=ty=nə=li=ʁa=ʒa=mε=tɑ̃=də=su=fʁɑ̃=sə=dɑ̃=zœ̃=si=pə=ti=kœʁ=ʒə=nε=ʒa=mε=ʁjɛ̃=də=mɑ̃=de=mε=zɔ̃=ma=tu=tɑ̃=lə=ve=ʒə=vø=kə=ty=mə=tu=ʃə=kə=ty=mɑ̃=bʁa=sə=mɔ̃=vɑ̃=tʁə=sə=tɔʁ=kɑ̃=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=kʁwa=zə=lə=mjɛ̃=ʒə=vwa=kə=tε=tʁis=tə=mε=ty=sε=pa=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=zɑ̃=mwa=ty=kɔ̃=pʁɑ̃=pa=e=ty=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁa=ʒa=mε=sε=tə=du=lœʁ=ɑ̃=mwa=kaʁ=mε=mə=mwa=ʒə=nə=la=kɔ̃=pʁɑ̃=pa=sε=kɔ=məœ̃=py=zlə=ʃa=kə=ʒuʁ=ʒe=sε=də=ʁa=sɑ̃=ble=lε=pjε=sə=mε=zil=mɑ̃=mɑ̃=kə=tʁo=tu=ʒuʁ=tʁo 167
  ɔ̃mə=di=də=tu=blje=mε=sə=kə=ʒə=ʁə=sɑ̃z=ʒə=sε=kə=ʒə=lə=ʁə=sɑ̃=ti=ʁε=tu=ʒuʁ=œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=e=tεʁ=nεl=kə=pεʁ=sɔ=nə=nə=mə=fə=ʁa=u=blje=kaʁ=sε=twa=ki=ma=mɔ̃=tʁe=lə=vʁε=sɑ̃s=dε=me 51

  lɔvə=is=pɛ̃=wɛ̃=i=u=a=ʁə=no=wit=mə 12

  la=ma=njə=ʁə=la=plys=pʁɔ=fɔ̃də=də=sɑ̃=tiʁ=kεl=kə=ʃo=zəε=dɑ̃=su=fʁiʁ 18

  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə 9
  pe=te=εm=a 5
  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə 9

  sy=pe=ʁjœʁ=sy=pe=ʁjœʁ=i=tε=sə=ɡɔ=na 12
  su=li=ɲe=sy=pe=ʁjœʁ=sy=pe=ʁjœʁ=takə=a=lo 12
  su=li=ɲe=sy=pe=ʁjœʁ=sy=pe=ʁjœʁ=to=dʁaɡ=mə 12
  su=li=ɲe=su=li=ɲe=sy=pe=ʁjœʁ=sy=pe=ʁjœʁ=a=wε=fʁɔm=i=u 17

PostScriptum

voila enkor un text. . vs en pensé koi ? ? dsl il é un peu nul, ya pa de rime etc. . ms voila. .

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/09/2004 00:00Marie_15290

o il est tres beau je nen pense que du bien ms tu sais pas facile de mettre des rimes ds un texte a la limite c + beau sens.
félicitations!!
biz

Auteur de Poésie
02/09/2004 00:00La Tite Christelle

J’aime beaucoup la fin, les petites "décorations". Super original.
Sinon, joli poème. Chapô!

Auteur de Poésie
20/12/2004 00:00Tiffange

waw. . . tes poème sont tous vachement beau mais je crois que je préfère presque mieux tes textes! enfin bref, on s’en fou, ce qui comtpe c’est que t’es douée!

😉
Auteur de Poésie
29/12/2004 00:00Elie

bravo, il es magnifique, et très touchant. j’aime beaucoup ce que tu écrit. bisous 😉