Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Tu N’As Rien Compris, Le Mal S’Est Moi !

Poème - Sans Thème -
Publié le 31/10/2005 16:41

L'écrit contient 240 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Painoir

Tu N’As Rien Compris, Le Mal S’Est Moi !

L’amour est un poison qui pourri le sang dans mon cœur
Noirceur, douleur, souffrance mon corps n’attend que sa délivrance
Trop facile pour moi le chemin de la vie, alors je le détruis à mon propre bonheur
Trop lourd est le péché d’un ange déchu alors seule je le porte, quelle chance !

Je vous hais pour ce que vous etes et toutes ses conversations qui me mettent à part
Vous, vous dites anges du bien mais vous m’avez trahis et ce soir j’en ai marre
De mes mains je vous tuerais, égorgerais, poignarderais, découperais, vous souffrirez
Avant de pouvoir atteindre ma patrie la mort, chez moi je vous nommerais les péchés

J’ai mal, trop mal, je souffre, je crie, j’hurle ma douleur, la transforme en haine
Mais rien ne l’arrête, non rien, elle me condamne à une vie noyé dans la peine
Seul compagnon de survie la mort et la souffrance et pourtant je décent des anges
Mais on m’a imposé le péché de Satan devenu Dieu, quelqu’en soit la charge

Arrête de fermer les yeux, sale traître ! Ignores tu vraiment ma véritable nature ?
Encore une fois tu n’as rien compris à ce que j’ai dis, ce n’est pas le mal qui m’attire
Le seul poison qui me condamne à une mort douloureuse s’est moi-même et non toi
Le seul mal c’est MOI !
 • Pieds Hyphénique: Tu N’As Rien Compris, Le Mal S’Est Moi !

  la=mour=est=un=poi=son=qui=pour=ri=le=sang=dans=mon=cœur 14
  noir=ceur=dou=leur=souf=fran=ce=mon=corps=nat=tend=que=sa=dé=li=vran=ce 17
  trop=fa=ci=le=pour=moi=le=che=min=de=la=vie=a=lors=je=le=dé=truis=à=mon=pro=pre=bon=heur 24
  trop=lourd=est=le=pé=ché=dun=an=ge=dé=chu=a=lors=seu=le=je=le=por=te=quel=le=chan=ce 23

  je=vous=hais=pour=ce=que=vous=e=tes=et=tou=tes=ses=con=ver=sa=ti=ons=qui=me=met=tent=à=part 24
  vous=vous=di=tes=an=ges=du=bien=mais=vous=ma=vez=tra=his=et=ce=soir=jen=ai=ma=rre 21
  de=mes=mains=je=vous=tue=rais=é=gor=ge=rais=poi=gnar=de=rais=dé=cou=pe=rais=vous=souf=fri=rez 23
  avant=de=pou=voir=at=tein=dre=ma=pa=trie=la=mort=chez=moi=je=vous=nom=me=rais=les=pé=chés 22

  jai=mal=trop=mal=je=souf=fre=je=crie=j=hur=le=ma=dou=leur=la=trans=for=me=en=hai=ne 22
  mais=rien=ne=lar=rê=te=non=rien=el=le=me=con=dam=ne=à=u=ne=vie=noy=é=dans=la=pei=ne 24
  seul=com=pa=gnon=de=sur=vie=la=mort=et=la=souf=fran=ce=et=pour=tant=je=dé=cent=des=an=ges 23
  mais=on=ma=im=po=sé=le=pé=ché=de=sa=tan=de=ve=nu=dieu=quel=quen=soit=la=cha=rge 22

  ar=rête=de=fer=mer=les=yeux=sa=le=traî=tre=i=gno=res=tu=vrai=ment=ma=vé=ri=ta=ble=na=ture 24
  en=co=re=u=ne=fois=tu=nas=rien=com=pris=à=ce=que=jai=dis=ce=nest=pas=le=mal=qui=mat=tire 24
  le=seul=poi=son=qui=me=con=dam=ne=à=u=ne=mort=dou=lou=reu=se=sest=moi=mê=me=et=non=toi 24
  le=seul=mal=cest=moi 5
 • Phonétique : Tu N’As Rien Compris, Le Mal S’Est Moi !

  lamuʁ εt- œ̃ pwazɔ̃ ki puʁʁi lə sɑ̃ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  nwaʁsœʁ, dulœʁ, sufʁɑ̃sə mɔ̃ kɔʁ natɑ̃ kə sa delivʁɑ̃sə
  tʁo fasilə puʁ mwa lə ʃəmɛ̃ də la vi, alɔʁ ʒə lə detʁɥiz- a mɔ̃ pʁɔpʁə bɔnœʁ
  tʁo luʁ ε lə peʃe dœ̃n- ɑ̃ʒə deʃy alɔʁ sələ ʒə lə pɔʁtə, kεllə ʃɑ̃sə !

  ʒə vu-ε puʁ sə kə vuz- ətəz- e tutə sε kɔ̃vεʁsasjɔ̃ ki mə mεte a paʁ
  vu, vu ditəz- ɑ̃ʒə dy bjɛ̃ mε vu mave tʁaiz- e sə swaʁ ʒɑ̃n- ε maʁə
  də mε mɛ̃ ʒə vu tɥəʁε, eɡɔʁʒəʁε, pwaɲaʁdəʁε, dekupəʁε, vu sufʁiʁe
  avɑ̃ də puvwaʁ atɛ̃dʁə ma patʁi la mɔʁ, ʃe mwa ʒə vu nɔməʁε lε peʃe

  ʒε mal, tʁo mal, ʒə sufʁə, ʒə kʁi, ʒyʁlə ma dulœʁ, la tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃-εnə
  mε ʁjɛ̃ nə laʁεtə, nɔ̃ ʁjɛ̃, εllə mə kɔ̃damnə a ynə vi nwaje dɑ̃ la pεnə
  səl kɔ̃paɲɔ̃ də syʁvi la mɔʁ e la sufʁɑ̃sə e puʁtɑ̃ ʒə desɑ̃ dεz- ɑ̃ʒə
  mεz- ɔ̃ ma ɛ̃poze lə peʃe də satɑ̃ dəvəny djø, kεlkɑ̃ swa la ʃaʁʒə

  aʁεtə də fεʁme lεz- iø, salə tʁεtʁə ! iɲɔʁə ty vʁεmɑ̃ ma veʁitablə natyʁə ?
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ty na ʁjɛ̃ kɔ̃pʁiz- a sə kə ʒε di, sə nε pa lə mal ki matiʁə
  lə səl pwazɔ̃ ki mə kɔ̃damnə a ynə mɔʁ duluʁøzə sε mwa mεmə e nɔ̃ twa
  lə səl mal sε mwa !
 • Pieds Phonétique : Tu N’As Rien Compris, Le Mal S’Est Moi !

  la=muʁ=ε=tœ̃=pwa=zɔ̃=ki=puʁ=ʁi=lə=sɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 15
  nwaʁ=sœ=ʁə=du=lœʁ=su=fʁɑ̃=sə=mɔ̃=kɔʁ=na=tɑ̃=kə=sa=de=li=vʁɑ̃=sə 18
  tʁo=fa=si=lə=puʁ=mwa=lə=ʃə=mɛ̃=də=la=vi=a=lɔʁ=ʒə=lə=det=ʁɥi=za=mɔ̃=pʁɔ=pʁə=bɔ=nœʁ 24
  tʁo=luʁ=ε=lə=pe=ʃe=dœ̃=nɑ̃=ʒə=de=ʃy=a=lɔʁ=sə=lə=ʒə=lə=pɔʁ=tə=kεl=lə=ʃɑ̃=sə 23

  ʒə=vu-ε=puʁ=sə=kə=vu=zə=tə=ze=tu=tə=sε=kɔ̃=vεʁ=sa=sj=ɔ̃=ki=mə=mε=te=a=paʁ 24
  vu=vu=di=tə=zɑ̃=ʒə=dy=bj=ɛ̃=mε=vu=ma=ve=tʁa=i=ze=sə=swaʁ=ʒɑ̃=nε=ma=ʁə 22
  də=mε=mɛ̃=ʒə=vu=tɥə=ʁε=e=ɡɔʁ=ʒə=ʁε=pwa=ɲaʁ=də=ʁε=de=ku=pə=ʁε=vu=su=fʁi=ʁe 23
  a=vɑ̃=də=pu=vwaʁ=a=tɛ̃=dʁə=ma=pa=tʁi=la=mɔʁ=ʃe=mwa=ʒə=vu=nɔ=mə=ʁε=lε=pe=ʃe 23

  ʒε=mal=tʁo=mal=ʒə=su=fʁə=ʒə=kʁi=ʒyʁ=lə=ma=du=lœ=ʁə=la=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=ɑ̃-ε=nə 22
  mε=ʁjɛ̃=nə=la=ʁε=tə=nɔ̃=ʁjɛ̃=εl=lə=mə=kɔ̃=dam=nə=a=y=nə=vi=nwa=je=dɑ̃=la=pε=nə 24
  səl=kɔ̃=pa=ɲɔ̃=də=syʁ=vi=la=mɔʁ=e=la=su=fʁɑ̃=sə=e=puʁ=tɑ̃=ʒə=de=sɑ̃=dε=zɑ̃=ʒə 23
  mε=zɔ̃=ma=ɛ̃=po=ze=lə=pe=ʃe=də=sa=tɑ̃=də=və=ny=dj=ø=kεl=kɑ̃=swa=la=ʃaʁ=ʒə 23

  a=ʁεtə=də=fεʁ=me=lε=ziø=sa=lə=tʁε=tʁə=i=ɲɔ=ʁə=ty=vʁε=mɑ̃=ma=ve=ʁi=ta=blə=na=tyʁə 24
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=ty=na=ʁjɛ̃=kɔ̃=pʁi=za=sə=kə=ʒε=di=sə=nε=pa=lə=mal=ki=ma=tiʁə 24
  lə=səl=pwa=zɔ̃=ki=mə=kɔ̃=dam=nə=a=y=nə=mɔʁ=du=lu=ʁø=zə=sε=mwa=mε=mə=e=nɔ̃=twa 24
  lə=səl=mal=sε=mwa 5

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.