Univers de poésie d'un auteur

Poème:Une Histoire À Me Suivre

Le Poème

La vague d’un souvenir déferle sur la plage de ma mémoire
En mille brins d’écume, en mille gouttelettes fines et dérisoires
Mais les mots se brisent sur les arrêtes acérées d’un oubli
Et l’histoire se déchire, stoppée nette, dans un craquement infini
Déjà dans la coque éventrée de la phrase viennent roder des mensonges
Mon cerveau plonge au plus profond de moi pour chercher la grande éponge
Pendant que les oiseaux de l’amer viennent se repaitre des ombres agonisantes
Un petit vent glacial venu de nord de mon histoire dépose une buée givrante
Et les crabes pervers grignotent tels des gourmets ce qu’il me reste de vie
Les dernières images sombrent dans les grands fonds obscurs de la nuit
Ma voix est en apnée silencieuse et se déchiquette sur des écueils d’échos
Dans un bégaiement effrayant, ma salive est tachée d’encre coulant à flots
Au dessus de l’épave de ce souvenir un pétrolier dégaze son trop plein d’incohérence
Et tu me regardes avec des yeux rondement clos, éberluée par tant invraisemblance
Quand dans un balbutiement désespéré je commence à te chanter sans cadence :

Cupidon a enfin remplacé son arc usé
Par un fusil à pompe à canon scié
Que personne ne l’empêche de tirer
L’amour doit enfin être libéré

La délicatesse de chevrotines rouillées
Pénétrant en rangs serrés dans un cœur grippé
Arrivera telle à empêcher l’amour de coaguler
Afin qu’il se répande dans une âme blessée

Mes yeux ont été brulés par l’éclat de ta beauté
Mon cerveau a grillé face à ton esprit acéré
Mon âme a été cryogénisée par tes baisers glacés
Tu vois mon Amour cette fois encore j’ai échoué

Je gis dans l’océan des jours en costume d’homme grenouille
Je n’en peux plus d’être ce crapaud que tu écrabouilles
Viens me chercher et pas en sous marin couleur rouille
Il est grand temps maintenant que tu te mouilles
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Papillon11

Poète Papillon11

Papillon11 a publié sur le site 209 écrits. Papillon11 est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Une Histoire À Me Suivrela=va=gue=dun=souve=nir=dé=fer=le=sur=la=pla=ge=de=ma=mé=moire 17
en=mille=brins=dé=cume=en=mil=le=gout=te=let=tes=fi=nes=et=dé=ri=soires 18
mais=les=mots=se=brisent=sur=les=ar=rê=tes=a=cé=rées=dun=ou=bli 16
et=lhis=toire=se=dé=chi=re=s=top=pée=net=te=dans=un=cra=que=ment=in=fi=ni 20
dé=jà=dans=la=co=queéven=trée=de=la=phra=se=vien=nent=ro=der=des=men=songes 18
mon=cer=veau=plonge=au=plus=pro=fond=de=moi=pour=cher=cher=la=gran=de=é=ponge 18
pen=dant=que=les=oi=seaux=de=la=mer=viennent=se=re=pai=tre=des=om=bres=a=go=ni=santes 21
un=pe=tit=vent=gla=cial=ve=nu=de=nord=de=mon=his=toire=dé=po=seu=ne=buée=gi=vrante 21
et=les=crabes=per=vers=gri=gno=tent=tels=des=gour=mets=ce=quil=me=res=te=de=vie 19
les=der=niè=res=i=ma=ges=som=brent=dans=les=grands=fonds=obs=curs=de=la=nuit 18
ma=voix=est=en=a=pnée=silen=cieu=seet=se=dé=chi=quet=te=sur=des=é=cueils=dé=chos 20
dans=un=bé=gaie=ment=ef=frayant=ma=sa=liveest=ta=chée=den=cre=cou=lant=à=flots 18
au=des=sus=de=lé=pave=de=ce=sou=ve=nir=un=pé=tro=lier=dé=ga=ze=son=trop=plein=din=co=hé=rence 25
et=tu=me=re=gar=des=a=vec=des=yeux=ronde=ment=clos=é=ber=luée=par=tant=in=vrai=sem=blance 22
quand=dans=un=bal=bu=tie=ment=déses=pé=ré=je=com=men=ceà=te=chan=ter=sans=ca=dence 20

cu=pi=don=a=en=fin=rem=pla=cé=son=arc=u=sé 13
par=un=fu=sil=à=pom=pe=à=ca=non=s=ci=é 13
que=per=son=ne=ne=lem=pê=che=de=ti=rer 11
la=mour=doit=en=fin=ê=tre=li=bé=ré 10

la=dé=li=ca=tes=se=de=che=vro=ti=nes=rouil=lées 13
pé=né=trant=en=rangs=ser=rés=dans=un=cœur=grip=pé 12
ar=ri=ve=ra=tel=le=à=em=pê=cher=la=mour=de=coa=gu=ler 16
a=fin=quil=se=ré=pan=de=dans=u=ne=â=me=bles=sée 14

mes=y=eux=ont=é=té=bru=lés=par=lé=clat=de=ta=beau=té 15
mon=cer=veau=a=gril=lé=fa=ce=à=ton=es=prit=a=cé=ré 15
mon=â=me=a=é=té=cry=o=gé=ni=sée=par=tes=bai=sers=gla=cés 17
tu=vois=mon=a=mour=cet=te=fois=en=co=re=jai=é=chou=é 15

je=gis=dans=lo=cé=an=des=jours=en=cos=tu=me=d=hom=me=gre=noui=lle 18
je=nen=peux=plus=dê=tre=ce=cra=paud=que=tu=é=cra=boui=lles 15
viens=me=cher=cher=et=pas=en=sous=ma=rin=cou=leur=roui=lle 14
il=est=grand=temps=main=te=nant=que=tu=te=moui=lles 12
Phonétique : Une Histoire À Me Suivrela vaɡ dœ̃ suvəniʁ defεʁlə syʁ la plaʒə də ma memwaʁə
ɑ̃ milə bʁɛ̃ dekymə, ɑ̃ milə ɡutəlεtə finəz- e deʁizwaʁə
mε lε mo sə bʁize syʁ lεz- aʁεtəz- aseʁe dœ̃n- ubli
e listwaʁə sə deʃiʁə, stɔpe nεtə, dɑ̃z- œ̃ kʁakəmɑ̃ ɛ̃fini
deʒa dɑ̃ la kɔkə evɑ̃tʁe də la fʁazə vjεne ʁɔde dε mɑ̃sɔ̃ʒə
mɔ̃ sεʁvo plɔ̃ʒə o plys pʁɔfɔ̃ də mwa puʁ ʃεʁʃe la ɡʁɑ̃də epɔ̃ʒə
pɑ̃dɑ̃ kə lεz- wazo də lame vjεne sə ʁəpεtʁə dεz- ɔ̃bʁəz- aɡɔnizɑ̃tə
œ̃ pəti vɑ̃ ɡlasjal vəny də nɔʁ də mɔ̃n- istwaʁə depozə ynə bye ʒivʁɑ̃tə
e lε kʁabə pεʁve ɡʁiɲɔte tεl dε ɡuʁmε sə kil mə ʁεstə də vi
lε dεʁnjεʁəz- imaʒə sɔ̃bʁe dɑ̃ lε ɡʁɑ̃ fɔ̃z- ɔpskyʁ də la nɥi
ma vwa εt- ɑ̃n- apne silɑ̃sjøzə e sə deʃikεtə syʁ dεz- ekɥεj deʃo
dɑ̃z- œ̃ beɡεmɑ̃ efʁεjɑ̃, ma salivə ε taʃe dɑ̃kʁə kulɑ̃ a flo
o dəsy də lepavə də sə suvəniʁ œ̃ petʁɔlje deɡazə sɔ̃ tʁo plɛ̃ dɛ̃kɔeʁɑ̃sə
e ty mə ʁəɡaʁdəz- avεk dεz- iø ʁɔ̃dəmɑ̃ klo, ebεʁlye paʁ tɑ̃ ɛ̃vʁεsɑ̃blɑ̃sə
kɑ̃ dɑ̃z- œ̃ balbysimɑ̃ dezεspeʁe ʒə kɔmɑ̃sə a tə ʃɑ̃te sɑ̃ kadɑ̃sə :

kypidɔ̃ a ɑ̃fɛ̃ ʁɑ̃plase sɔ̃n- aʁk yze
paʁ œ̃ fyzil a pɔ̃pə a kanɔ̃ sje
kə pεʁsɔnə nə lɑ̃pεʃə də tiʁe
lamuʁ dwa ɑ̃fɛ̃ εtʁə libeʁe

la delikatεsə də ʃεvʁɔtinə ʁuje
penetʁɑ̃ ɑ̃ ʁɑ̃ɡ seʁe dɑ̃z- œ̃ kœʁ ɡʁipe
aʁivəʁa tεllə a ɑ̃pεʃe lamuʁ də kɔaɡyle
afɛ̃ kil sə ʁepɑ̃də dɑ̃z- ynə amə blese

mεz- iøz- ɔ̃ ete bʁyle paʁ lekla də ta bote
mɔ̃ sεʁvo a ɡʁije fasə a tɔ̃n- εspʁi aseʁe
mɔ̃n- amə a ete kʁiɔʒenize paʁ tε bεze ɡlase
ty vwa mɔ̃n- amuʁ sεtə fwaz- ɑ̃kɔʁə ʒε eʃue

ʒə ʒis dɑ̃ lɔseɑ̃ dε ʒuʁz- ɑ̃ kɔstymə dɔmə ɡʁənujə
ʒə nɑ̃ pø plys dεtʁə sə kʁapo kə ty ekʁabujə
vjɛ̃ mə ʃεʁʃe e pa ɑ̃ su maʁɛ̃ kulœʁ ʁujə
il ε ɡʁɑ̃ tɑ̃ mɛ̃tənɑ̃ kə ty tə mujə
Syllabes Phonétique : Une Histoire À Me Suivrela=va=ɡə=dœ̃=su=və=niʁ=de=fεʁ=lə=syʁ=la=pla=ʒə=də=ma=me=mwa=ʁə 19
ɑ̃=mi=lə=bʁɛ̃=de=ky=mə=ɑ̃=mi=lə=ɡu=tə=lε=tə=fi=nə=ze=de=ʁi=zwaʁə 20
mε=lε=mo=sə=bʁi=ze=syʁ=lε=za=ʁε=tə=za=se=ʁe=dœ̃=nu=bli 17
e=lis=twa=ʁə=sə=de=ʃi=ʁə=stɔ=pe=nε=tə=dɑ̃=zœ̃=kʁa=kə=mɑ̃=ɛ̃=fi=ni 20
de=ʒa=dɑ̃=la=kɔ=kə=e=vɑ̃=tʁe=də=la=fʁa=zə=vjε=ne=ʁɔ=de=dε=mɑ̃=sɔ̃ʒə 20
mɔ̃=sεʁ=vo=plɔ̃=ʒə=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mwa=puʁ=ʃεʁ=ʃe=la=ɡʁɑ̃=də=e=pɔ̃=ʒə 20
pɑ̃=dɑ̃kə=lε=zwa=zo=də=la=me=vjε=ne=səʁə=pε=tʁə=dε=zɔ̃=bʁə=za=ɡɔ=ni=zɑ̃tə 20
œ̃=pə=ti=vɑ̃=ɡla=sjal=və=nydə=nɔʁ=də=mɔ̃=nis=twa=ʁə=de=po=zəy=nə=by=e=ʒi=vʁɑ̃tə 22
e=lε=kʁa=bə=pεʁ=ve=ɡʁi=ɲɔ=te=tεl=dε=ɡuʁ=mε=sə=kil=mə=ʁεs=tə=də=vi 20
lε=dεʁ=nj=ε=ʁə=zi=ma=ʒə=sɔ̃=bʁe=dɑ̃=lε=ɡʁɑ̃=fɔ̃=zɔp=skyʁ=də=la=nɥi 19
ma=vwa=ε=tɑ̃=nap=ne=si=lɑ̃=sjøzəe=sə=de=ʃi=kε=tə=syʁ=dε=zek=ɥεj=de=ʃo 20
dɑ̃=zœ̃=be=ɡε=mɑ̃=e=fʁε=jɑ̃=ma=sa=livə=ε=ta=ʃe=dɑ̃=kʁə=ku=lɑ̃=a=flo 20
odə=sy=də=le=pa=və=də=sə=su=və=niʁ=œ̃=pe=tʁɔ=lje=de=ɡa=zə=sɔ̃=tʁo=plɛ̃=dɛ̃=kɔ=e=ʁɑ̃sə 25
e=tymə=ʁə=ɡaʁ=də=za=vεk=dε=ziø=ʁɔ̃=də=mɑ̃=klo=e=bεʁ=ly=e=paʁ=tɑ̃=ɛ̃=vʁε=sɑ̃=blɑ̃sə 23
kɑ̃=dɑ̃=zœ̃=bal=by=si=mɑ̃=de=zεs=pe=ʁe=ʒə=kɔ=mɑ̃səa=tə=ʃɑ̃=te=sɑ̃=ka=dɑ̃sə 20

ky=pi=dɔ̃=a=ɑ̃=fɛ̃=ʁɑ̃=pla=se=sɔ̃=naʁk=y=ze 13
paʁ=œ̃=fy=zil=a=pɔ̃=pə=a=ka=nɔ̃=sj=e 12
kə=pεʁ=sɔ=nə=nə=lɑ̃=pε=ʃə=də=ti=ʁe 11
la=muʁ=dwa=ɑ̃=fɛ̃=ε=tʁə=li=be=ʁe 10

la=de=li=ka=tε=sə=də=ʃε=vʁɔ=ti=nə=ʁu=j=e 14
pe=ne=tʁɑ̃=ɑ̃=ʁɑ̃ɡ=se=ʁe=dɑ̃=zœ̃=kœ=ʁə=ɡʁi=pe 13
a=ʁi=və=ʁa=tεl=lə=a=ɑ̃=pε=ʃe=la=muʁ=də=kɔ=a=ɡy=le 17
a=fɛ̃=kil=sə=ʁe=pɑ̃=də=dɑ̃=zy=nə=a=mə=ble=se 14

mε=zi=ø=zɔ̃=e=te=bʁy=le=paʁ=le=kla=də=ta=bo=te 15
mɔ̃=sεʁ=vo=a=ɡʁi=j=e=fa=sə=a=tɔ̃=nεs=pʁi=a=se=ʁe 16
mɔ̃=na=mə=a=e=te=kʁi=ɔ=ʒe=ni=ze=paʁ=tε=bε=ze=ɡla=se 17
ty=vwa=mɔ̃=na=muʁ=sε=tə=fwa=zɑ̃=kɔ=ʁə=ʒε=e=ʃu=e 15

ʒə=ʒis=dɑ̃=lɔ=se=ɑ̃=dε=ʒuʁ=zɑ̃=kɔs=ty=mə=dɔ=mə=ɡʁə=nu=jə 17
ʒə=nɑ̃=pø=plys=dε=tʁə=sə=kʁa=po=kə=ty=e=kʁa=buj=ə 15
vj=ɛ̃=mə=ʃεʁ=ʃe=e=pa=ɑ̃=su=ma=ʁɛ̃=ku=lœ=ʁə=ʁu=jə 16
il=ε=ɡʁɑ̃=tɑ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ty=tə=muj=ə 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
24/02/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 01/06/2011 09:57

L'écrit contient 333 mots qui sont répartis dans 5 strophes.