Poeme : Au Pied De Cet Arbre

Au Pied De Cet Arbre

Avant de commencer ce texte, je veux juste dire à cet inconnu que je vais essayer de répondre au mieux à ce qu’il me demande, j’espère apporter à ton doute une aide. Pas une réponse, car je ne prétendrais jamais avoir une vérité, mais juste avec mes mots espérer que cela t’aidera à combattre ce qui l’habites, alors voilà, à toi l’inconnu, pour toi, je pense à toi !

Au pied de cet arbre je veux déposer ma vie.
Au pied de cet arbre ma souffrance est au repos.
Je ne veux explorer aucun autre monde,
Je ne souhaite aucune autre étoile,
Je veux juste toi et moi,
Entre nous et nous.

Au pied de cette arbre, je veux réclamer mon du,
Je désire juste un peu que tu comprennes,
Que tu m’écoutes pour me permettre de vendre.
Oui vendre mon âme, mon être, à ton Amour,
À notre vie, à notre fruit,
Juste être présent lorsque tu es là,
Être vivant lorsque nous somme en rêve,
En rêve d’infini,
En rêve d’impossible.

Alors écoutes ma prière, écoute ma doléance,
Ne juges plus, ne déments plus,
Aspire cette oxygène,
Inspire cette révolte,
Tu me dis ne plus !
Moi je te promet la continuité,
Le désir de la pensée,
Le sentiment de la priorité.
Je suis à tes pieds,
Ce que je dépose à l’arbre, à ses pieds,
Juste ce que je suis,
Juste ce que poursuis,
Juste ce que je construis.

Alors d’un geste, simplement,
L’on reverra le film de notre joie,
Et dans l’allégresse, nous atteindrons le moi, le toi !
Juste te dire, si tu baisses les bras,
Moi, je te les tends,
Si tu abaisses tes souhaits,
Moi je te les souhaites.
Maintenant, cela doit.
Alors si tu le veux faits,
Moi je ne veux que ton souhait,
Ton bonheur au fait ?
Il est où ?
Dans ce méandre de ton esprit, alors laisses moi,
Et soi toi !

Patrick/réponse à toi/17. 10. 2012

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Au Pied De Cet Arbre

  avant=de=commen=cer=ce=tex=te=je=veux=jus=te=di=reà=cet=in=con=nu=que=je=vais=es=sayer=de=ré=pon=dre=au=mieux=à=ce=quil=me=de=man=de=jes=pè=re=ap=por=ter=à=ton=dou=te=u=ne=aide=pas=u=ne=ré=pon=se=car=je=ne=pré=ten=drais=ja=mais=a=voir=u=ne=vé=ri=té=mais=jus=te=a=vec=mes=mots=es=pé=rer=que=ce=la=tai=de=ra=à=com=bat=tre=ce=qui=lha=bi=tes=a=lors=voi=là=à=toi=lin=con=nu=pour=toi=je=pen=se=à=toi 110

  au=pied=de=cet=ar=bre=je=veux=dé=po=ser=ma=vie 13
  au=pied=de=cet=ar=bre=ma=souf=franceest=au=re=pos 12
  je=ne=veux=ex=plo=rer=au=cun=autre=monde 10
  je=ne=sou=haiteau=cu=ne=au=tre=é=toile 10
  je=veux=jus=te=toi=et=moi 7
  en=tre=nous=et=nous 5

  au=pied=de=cettear=bre=je=veux=ré=cla=mer=mon=du 12
  je=dé=si=re=jus=te=un=peu=que=tu=com=prennes 12
  que=tu=mé=cou=tes=pour=me=per=met=tre=de=vendre 12
  oui=vendre=mon=â=me=mon=ê=tre=à=ton=a=mour 12
  à=no=tre=vie=à=no=tre=fruit 8
  jus=te=ê=tre=pré=sent=lors=que=tu=es=là 11
  ê=tre=vi=vant=lors=que=nous=som=me=en=rê=ve 12
  en=rê=ve=din=fi=ni 6
  en=rê=ve=dim=pos=si=ble 7

  a=lors=é=coutes=ma=prièreé=cou=te=ma=do=lé=ance 12
  ne=ju=ges=plus=ne=dé=ments=plus 8
  as=pi=re=cet=te=oxy=gè=ne 8
  ins=pi=re=cet=te=ré=vol=te 8
  tu=me=dis=ne=plus 5
  moi=je=te=pro=met=la=con=ti=nui=té 10
  le=dé=sir=de=la=pen=sée 7
  le=sen=ti=ment=de=la=pri=o=ri=té 10
  je=suis=à=tes=pieds 5
  ce=que=je=dé=po=se=à=lar=bre=à=ses=pieds 12
  jus=te=ce=que=je=suis 6
  jus=te=ce=que=pour=suis 6
  jus=te=ce=que=je=cons=truis 7

  a=lors=dun=ges=te=sim=ple=ment 8
  lon=re=ver=ra=le=film=de=no=tre=joie 10
  et=dans=lal=légres=se=nous=at=tein=drons=le=moi=le=toi 13
  jus=te=te=di=re=si=tu=bais=ses=les=bras 11
  moi=je=te=les=tends 5
  si=tu=a=bais=ses=tes=sou=haits 8
  moi=je=te=les=sou=hai=tes 7
  main=te=nant=ce=la=doit 6
  a=lors=si=tu=le=veux=faits 7
  moi=je=ne=veux=que=ton=sou=hait 8
  ton=bon=heur=au=fait 5
  il=est=où 3
  dans=ce=mé=andre=de=ton=es=prit=a=lors=lais=ses=moi 13
  et=soi=toi 3

  pa=tri=ck=s=la=sh=ré=ponseà=toi=s=la=sh=dix=sept=point=dix=point=deux=mille=douze 20
 • Phonétique : Au Pied De Cet Arbre

  avɑ̃ də kɔmɑ̃se sə tεkstə, ʒə vø ʒystə diʁə a sεt ɛ̃kɔny kə ʒə vεz- esεje də ʁepɔ̃dʁə o mjøz- a sə kil mə dəmɑ̃də, ʒεspεʁə apɔʁte a tɔ̃ dutə ynə εdə. pa ynə ʁepɔ̃sə, kaʁ ʒə nə pʁetɑ̃dʁε ʒamεz- avwaʁ ynə veʁite, mε ʒystə avεk mε moz- εspeʁe kə səla tεdəʁa a kɔ̃batʁə sə ki labitə, alɔʁ vwala, a twa lɛ̃kɔny, puʁ twa, ʒə pɑ̃sə a twa !

  o pje də sεt aʁbʁə ʒə vø depoze ma vi.
  o pje də sεt aʁbʁə ma sufʁɑ̃sə εt- o ʁəpo.
  ʒə nə vøz- εksplɔʁe okœ̃ otʁə mɔ̃də,
  ʒə nə suεtə okynə otʁə etwalə,
  ʒə vø ʒystə twa e mwa,
  ɑ̃tʁə nuz- e nu.

  o pje də sεtə aʁbʁə, ʒə vø ʁeklame mɔ̃ dy,
  ʒə deziʁə ʒystə œ̃ pø kə ty kɔ̃pʁεnə,
  kə ty mekutə puʁ mə pεʁmεtʁə də vɑ̃dʁə.
  ui vɑ̃dʁə mɔ̃n- amə, mɔ̃n- εtʁə, a tɔ̃n- amuʁ,
  a nɔtʁə vi, a nɔtʁə fʁɥi,
  ʒystə εtʁə pʁezɑ̃ lɔʁskə ty ε la,
  εtʁə vivɑ̃ lɔʁskə nu sɔmə ɑ̃ ʁεvə,
  ɑ̃ ʁεvə dɛ̃fini,
  ɑ̃ ʁεvə dɛ̃pɔsiblə.

  alɔʁz- ekutə ma pʁjεʁə, ekutə ma dɔleɑ̃sə,
  nə ʒyʒə plys, nə demɑ̃ plys,
  aspiʁə sεtə ɔksiʒεnə,
  ɛ̃spiʁə sεtə ʁevɔltə,
  ty mə di nə plys !
  mwa ʒə tə pʁɔmε la kɔ̃tinɥite,
  lə deziʁ də la pɑ̃se,
  lə sɑ̃timɑ̃ də la pʁjɔʁite.
  ʒə sɥiz- a tε pje,
  sə kə ʒə depozə a laʁbʁə, a sε pje,
  ʒystə sə kə ʒə sɥi,
  ʒystə sə kə puʁsɥi,
  ʒystə sə kə ʒə kɔ̃stʁɥi.

  alɔʁ dœ̃ ʒεstə, sɛ̃pləmɑ̃,
  lɔ̃ ʁəveʁa lə film də nɔtʁə ʒwa,
  e dɑ̃ laleɡʁεsə, nuz- atɛ̃dʁɔ̃ lə mwa, lə twa !
  ʒystə tə diʁə, si ty bεsə lε bʁa,
  mwa, ʒə tə lε tɑ̃,
  si ty abεsə tε suε,
  mwa ʒə tə lε suεtə.
  mɛ̃tənɑ̃, səla dwa.
  alɔʁ si ty lə vø fε,
  mwa ʒə nə vø kə tɔ̃ suε,
  tɔ̃ bɔnœʁ o fε ?
  il εt- u ?
  dɑ̃ sə meɑ̃dʁə də tɔ̃n- εspʁi, alɔʁ lεsə mwa,
  e swa twa !

  patʁik slaʃ ʁepɔ̃sə a twa slaʃ di- sεt pwɛ̃ di- pwɛ̃ dø milə duzə
 • Syllabes Phonétique : Au Pied De Cet Arbre

  a=vɑ̃də=kɔ=mɑ̃=se=sə=tεk=stə=ʒə=vø=ʒys=tə=di=ʁəa=sεt=ɛ̃=kɔ=ny=kə=ʒə=vε=ze=sε=je=də=ʁe=pɔ̃=dʁə=o=mjø=za=sə=kil=mə=də=mɑ̃=də=ʒεs=pε=ʁə=a=pɔʁ=te=a=tɔ̃=du=tə=y=nə=ε=də=pa=y=nə=ʁe=pɔ̃=sə=kaʁ=ʒə=nə=pʁe=tɑ̃=dʁε=ʒa=mε=za=vwaʁ=y=nə=ve=ʁi=te=mε=ʒys=tə=a=vεk=mε=mo=zεs=pe=ʁe=kə=sə=la=tε=də=ʁa=a=kɔ̃=ba=tʁə=sə=ki=la=bi=tə=a=lɔʁ=vwa=la=a=twa=lɛ̃=kɔ=ny=puʁ=twa=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa 113

  o=pje=də=sεt=aʁbʁə=ʒə=vø=de=po=ze=ma=vi 12
  o=pje=də=sεt=aʁbʁə=ma=su=fʁɑ̃=səε=to=ʁə=po 12
  ʒə=nə=vø=zεk=splɔ=ʁe=o=kœ̃=otʁə=mɔ̃də 10
  ʒə=nə=su=ε=tə=o=ky=nə=o=tʁə=e=twalə 12
  ʒə=vø=ʒys=tə=twa=e=mwa 7
  ɑ̃=tʁə=nu=ze=nu 5

  o=pje=də=sεtəaʁ=bʁə=ʒə=vø=ʁe=kla=me=mɔ̃=dy 12
  ʒə=de=zi=ʁə=ʒys=tə=œ̃=pø=kə=ty=kɔ̃=pʁεnə 12
  kə=ty=me=ku=tə=puʁ=mə=pεʁ=mε=tʁə=də=vɑ̃dʁə 12
  ui=vɑ̃dʁə=mɔ̃=na=mə=mɔ̃=nε=tʁə=a=tɔ̃=na=muʁ 12
  a=nɔ=tʁə=vi=a=nɔ=tʁə=fʁɥi 8
  ʒys=tə=ε=tʁə=pʁe=zɑ̃=lɔʁ=skə=ty=ε=la 11
  ε=tʁə=vi=vɑ̃=lɔʁ=skə=nu=sɔ=mə=ɑ̃=ʁε=və 12
  ɑ̃=ʁε=və=dɛ̃=fi=ni 6
  ɑ̃=ʁε=və=dɛ̃=pɔ=si=blə 7

  a=lɔʁ=ze=kutə=ma=pʁi=jεʁ=e=ku=tə=ma=dɔ=le=ɑ̃sə 14
  nə=ʒy=ʒə=plys=nə=de=mɑ̃=plys 8
  as=pi=ʁə=sε=tə=ɔk=si=ʒε=nə 9
  ɛ̃s=pi=ʁə=sε=tə=ʁe=vɔl=tə 8
  ty=mə=di=nə=plys 5
  mwa=ʒə=tə=pʁɔ=mε=la=kɔ̃=tin=ɥi=te 10
  lə=de=ziʁ=də=la=pɑ̃=se 7
  lə=sɑ̃=ti=mɑ̃=də=la=pʁj=ɔ=ʁi=te 10
  ʒə=sɥi=za=tε=pj=e 6
  sə=kə=ʒə=de=po=zə=a=laʁ=bʁə=a=sε=pje 12
  ʒys=tə=sə=kə=ʒə=sɥi 6
  ʒys=tə=sə=kə=puʁ=sɥi 6
  ʒys=tə=sə=kə=ʒə=kɔ̃s=tʁɥi 7

  a=lɔʁ=dœ̃=ʒεs=tə=sɛ̃=plə=mɑ̃ 8
  lɔ̃=ʁə=ve=ʁa=lə=film=də=nɔ=tʁə=ʒwa 10
  e=dɑ̃=la=le=ɡʁεsə=nu=za=tɛ̃=dʁɔ̃=lə=mwa=lə=twa 13
  ʒys=tə=tə=di=ʁə=si=ty=bε=sə=lε=bʁa 11
  mwa=ʒə=tə=lε=tɑ̃ 5
  si=ty=a=bε=sə=tε=su=ε 8
  mwa=ʒə=tə=lε=su=ε=tə 7
  mɛ̃=tə=nɑ̃=sə=la=dwa 6
  a=lɔʁ=si=ty=lə=vø=fε 7
  mwa=ʒə=nə=vø=kə=tɔ̃=su=ε 8
  tɔ̃=bɔ=nœ=ʁə=o=fε 6
  il=ε=tu 3
  dɑ̃sə=me=ɑ̃=dʁə=də=tɔ̃=nεs=pʁi=a=lɔʁ=lε=sə=mwa 13
  e=swa=twa 3

  pa=tʁik=slaʃ=ʁe=pɔ̃səa=twa=slaʃ=di=sεt=pwɛ̃=di=pwɛ̃=dø=mi=lə=duzə 16

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.