Poeme-France : Lecture Écrit Raison

Poeme : Une Idée, Une Pensée. . Doit Où Ne Doit Pas. .

Poème Raison
Publié le 16/11/2012 11:39

L'écrit contient 234 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Patrick32110

Une Idée, Une Pensée. . Doit Où Ne Doit Pas. .

Une idée, une pensée, doit être comme ce fleuve, cette source.
Elle se doit d’apporter à celui qui l’écoute, qui la capture,
Un message de courage, d’espoir et de vouloir.

Une idée, une pensée, doit permettre aux autres de voyager,
D’avancer, de croire que le sens, l’avenir est devant eux.
Un discourt où une image vers l’espace du futur.

Une idée, une pensée, doit offrir des rêves, une folie. . douce. .
Courir vers le lointain, pour se rapprocher et se raconter.
Marcher sur une ligne, à égalité, et ne plus devoir se retourner.

Une idée, une pensée, ne doit pas être celle que tu prônes,
Celle que tu dis savoir, celle que tu veux rendre obligatoire.
Celle que tu veux infliger aux autres comme seule vérité.

Une idée, une pensée ne doit pas te servir d’arme,
Ne dois pas t’obliger à une guerre, une violence.
Ne doit pas être un engrenage vers la mort.

Une idée, une pensée, ne doit pas devenir une prison.
Elle ne doit pas être entourée de barbelés ou de grilles.
Ne doit pas être contre l’humanité, ni la liberté.

Une idée, une pensée, doit être une mélodie que l’on partage.
Une chanson joyeuse où triste que l’on chantonne,
Une parole de douceur, un effort de splendeur, un avenir de grandeur…

Patrick/16. 11. 2012/www. prelude-de-lesprit. fr
 • Pieds Hyphénique: Une Idée, Une Pensée. . Doit Où Ne Doit Pas. .

  une=i=dée=u=ne=pen=sée=doit=ê=tre=com=me=ce=fleu=ve=cet=te=source 18
  el=le=se=doit=dap=por=ter=à=ce=lui=qui=lé=cou=te=qui=la=cap=ture 18
  un=mes=sa=ge=de=cou=ra=ge=des=poir=et=de=vou=loir 14

  une=i=dée=u=ne=pen=sée=doit=per=met=tre=aux=au=tres=de=vo=ya=ger 18
  da=van=cer=de=croi=re=que=le=sens=la=ve=nir=est=de=vant=eux 16
  un=dis=court=où=u=ne=i=ma=ge=vers=les=pa=ce=du=fu=tur 16

  une=i=dée=u=ne=pen=sée=doit=of=frir=des=rê=ves=u=ne=fo=lie=douce 18
  cou=rir=vers=le=loin=tain=pour=se=rap=pro=cher=et=se=ra=con=ter 16
  mar=cher=sur=une=li=gne=à=é=ga=li=té=et=ne=plus=de=voir=se=re=tour=ner 20

  u=ne=i=dée=u=ne=pen=sée=ne=doit=pas=ê=tre=cel=le=que=tu=prônes 18
  cel=le=que=tu=dis=sa=voir=cel=le=que=tu=veux=ren=dre=o=bli=ga=toire 18
  cel=le=que=tu=veux=in=fli=ger=aux=au=tres=com=me=seu=le=vé=ri=té 18

  u=ne=i=dée=u=ne=pen=sée=ne=doit=pas=te=ser=vir=dar=me 16
  ne=dois=pas=to=bli=ger=à=u=ne=guer=re=u=ne=vi=o=len=ce 17
  ne=doit=pas=ê=tre=un=en=gre=na=ge=vers=la=mort 13

  u=ne=i=dée=u=ne=pen=sée=ne=doit=pas=de=ve=nir=u=ne=pri=son 18
  el=le=ne=doit=pas=ê=tre=en=tou=rée=de=bar=be=lés=ou=de=gri=lles 18
  ne=doit=pas=ê=tre=con=tre=l=hu=ma=ni=té=ni=la=li=ber=té 17

  une=i=dée=u=ne=pen=sée=doit=ê=treu=ne=mé=lo=die=que=lon=par=tage 18
  u=ne=chan=son=joyeu=se=où=tris=te=que=lon=chan=ton=ne 14
  une=pa=ro=le=de=dou=ceur=un=ef=fort=de=splen=deur=un=a=ve=nir=de=gran=deur 20

  pa=tri=ck=s=la=sh=seize=point=on=ze=point=deux=mille=dou=ze=s=la=sh=w=w=w=pre=lu=de=de=les=prit=f=r 29
 • Phonétique : Une Idée, Une Pensée. . Doit Où Ne Doit Pas. .

  ynə ide, ynə pɑ̃se, dwa εtʁə kɔmə sə fləvə, sεtə suʁsə.
  εllə sə dwa dapɔʁte a səlɥi ki lekutə, ki la kaptyʁə,
  œ̃ mesaʒə də kuʁaʒə, dεspwaʁ e də vulwaʁ.

  ynə ide, ynə pɑ̃se, dwa pεʁmεtʁə oz- otʁə- də vwajaʒe,
  davɑ̃se, də kʁwaʁə kə lə sɑ̃s, lavəniʁ ε dəvɑ̃ ø.
  œ̃ diskuʁ u ynə imaʒə vεʁ lεspasə dy fytyʁ.

  ynə ide, ynə pɑ̃se, dwa ɔfʁiʁ dε ʁεvə, ynə fɔli. dusə.
  kuʁiʁ vεʁ lə lwɛ̃tɛ̃, puʁ sə ʁapʁoʃe e sə ʁakɔ̃te.
  maʁʃe syʁ ynə liɲə, a eɡalite, e nə plys dəvwaʁ sə ʁətuʁne.

  ynə ide, ynə pɑ̃se, nə dwa pa εtʁə sεllə kə ty pʁonə,
  sεllə kə ty di savwaʁ, sεllə kə ty vø ʁɑ̃dʁə ɔbliɡatwaʁə.
  sεllə kə ty vøz- ɛ̃fliʒe oz- otʁə- kɔmə sələ veʁite.

  ynə ide, ynə pɑ̃se nə dwa pa tə sεʁviʁ daʁmə,
  nə dwa pa tɔbliʒe a ynə ɡeʁə, ynə vjɔlɑ̃sə.
  nə dwa pa εtʁə œ̃n- ɑ̃ɡʁənaʒə vεʁ la mɔʁ.

  ynə ide, ynə pɑ̃se, nə dwa pa dəvəniʁ ynə pʁizɔ̃.
  εllə nə dwa pa εtʁə ɑ̃tuʁe də baʁbəlez- u də ɡʁijə.
  nə dwa pa εtʁə kɔ̃tʁə lymanite, ni la libεʁte.

  ynə ide, ynə pɑ̃se, dwa εtʁə ynə melɔdi kə lɔ̃ paʁtaʒə.
  ynə ʃɑ̃sɔ̃ ʒwajøzə u tʁistə kə lɔ̃ ʃɑ̃tɔnə,
  ynə paʁɔlə də dusœʁ, œ̃n- efɔʁ də splɑ̃dœʁ, œ̃n- avəniʁ də ɡʁɑ̃dœʁ…

  patʁik slaʃ sεzə pwɛ̃ ɔ̃zə pwɛ̃ dø milə duzə slaʃ dubləve dubləve dubləve. pʁəlydə də lεspʁi. εf εʁ
 • Pieds Phonétique : Une Idée, Une Pensée. . Doit Où Ne Doit Pas. .

  ynə=i=de=y=nə=pɑ̃=se=dwa=ε=tʁə=kɔ=mə=sə=flə=və=sε=tə=suʁsə 18
  εllə=sə=dwa=da=pɔʁ=te=a=səl=ɥi=ki=le=kutə=ki=la=kap=tyʁə 16
  œ̃=me=sa=ʒə=də=ku=ʁa=ʒə=dεs=pwaʁ=e=də=vu=lwaʁ 14

  ynə=i=de=y=nə=pɑ̃=se=dwa=pεʁ=mε=tʁəo=zo=tʁə=də=vwa=ja=ʒe 17
  da=vɑ̃=se=də=kʁwa=ʁə=kə=lə=sɑ̃s=la=və=niʁ=ε=də=vɑ̃=ø 16
  œ̃=dis=kuʁ=u=y=nə=i=ma=ʒə=vεʁ=lεs=pa=sə=dy=fy=tyʁ 16

  ynə=i=de=y=nə=pɑ̃=se=dwa=ɔ=fʁiʁ=dε=ʁε=və=y=nə=fɔ=li=dusə 18
  ku=ʁiʁ=vεʁ=lə=lwɛ̃=tɛ̃=puʁ=sə=ʁa=pʁo=ʃe=e=sə=ʁa=kɔ̃=te 16
  maʁ=ʃe=syʁ=ynə=li=ɲə=a=e=ɡa=li=te=e=nə=plys=də=vwaʁ=sə=ʁə=tuʁ=ne 20

  ynə=i=de=y=nə=pɑ̃=se=nə=dwa=pa=ε=tʁə=sεllə=kə=ty=pʁonə 16
  sεllə=kə=ty=di=sa=vwaʁ=sεl=lə=kə=ty=vø=ʁɑ̃dʁə=ɔ=bli=ɡa=twaʁə 16
  sεllə=kə=ty=vø=zɛ̃=fli=ʒe=o=zotʁə=kɔ=mə=sə=lə=ve=ʁi=te 16

  y=nə=i=de=y=nə=pɑ̃=se=nə=dwa=pa=tə=sεʁ=viʁ=daʁ=mə 16
  nə=dwa=pa=tɔ=bli=ʒe=a=y=nə=ɡe=ʁə=y=nə=vjɔ=lɑ̃=sə 16
  nə=dwa=pa=ε=tʁə=œ̃=nɑ̃=ɡʁə=na=ʒə=vεʁ=la=mɔʁ 13

  ynə=i=de=y=nə=pɑ̃=se=nə=dwa=pa=də=və=niʁ=y=nə=pʁi=zɔ̃ 17
  εllə=nə=dwa=pa=εtʁə=ɑ̃=tu=ʁe=də=baʁ=bə=le=zu=də=ɡʁi=jə 16
  nə=dwa=pa=ε=tʁə=kɔ̃=tʁə=ly=ma=ni=te=ni=la=li=bεʁ=te 16

  ynə=i=de=y=nə=pɑ̃=se=dwa=ε=tʁəy=nə=me=lɔ=di=kə=lɔ̃=paʁ=taʒə 18
  y=nə=ʃɑ̃=sɔ̃=ʒwa=jø=zə=u=tʁis=tə=kə=lɔ̃=ʃɑ̃=tɔ=nə 15
  ynə=pa=ʁɔ=lə=də=du=sœʁ=œ̃=ne=fɔʁ=də=splɑ̃=dœʁ=œ̃=na=və=niʁ=də=ɡʁɑ̃=dœʁ 20

  pa=tʁik=slaʃ=sεzə=pwɛ̃=ɔ̃=zə=pwɛ̃=dø=mi=lə=du=zə=slaʃ=du=blə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=pʁə=ly=də=də=lεs=pʁi=εf=εʁ 31

PostScriptum

Contre les pensées que l’on obligent… religieuses et politiques. . www. prelude-de-lesprit. fr

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/11/2012 20:50Loup Gris

j’ai bien aimé lire ce texte qui m’a beaucoup plu par son originalité et sa véracité! Coup de coeur. Amitiés, Loup