Poeme-France : Lecture Écrit Terrorisme

Poeme : Toi Le Justicier

Poème Terrorisme
Publié le 15/08/2018 13:22

L'écrit contient 411 mots qui sont répartis dans 14 strophes. Toutes les strophes sont composés de 2 vers.

Poete : Pehel

A Propos du Poeme

Il est envahi par la haine et crois être un de ces nouveaux justiciers qui sont certains d’avoir compris le sens qu’il faut donner à une vie. Il se sent investi d’une mission qui consiste à tuer tout ceux qui ne pensent pas comme lui, les mécréants doivent croire en sa religion ou mourir.

Toi Le Justicier

Le désert que tu traverses n’est qu’un long chemin vers nulle part
Aucune parole divine n’est venue jusqu’à toi pour te servir de rempart

Tu as réinventé les écrits pour te donner le droit de tuer en son nom
Jamais tu n’arriveras à soulever les consciences avec tes sermons

La misère intellectuelle s’est emparée de toi mais ça tu ne le sais pas
Jamais la terreur que tu sèmes ne te conduira dans ton au-delà

Tu as fais de cette croyance dévoyée une arme des plus terrifiantes
Qui sème la peur et l’angoisse mais qui jamais ne sera gagnante

Tu es devenu l’otage de ta propre conscience qui n’obéit qu’à la mort
Le mot amour a été rayé de ton cœur qui ne bat que sur des mauvais accords

Ceux que tu as conclus, avec les idéologies d’un passé que tu veux réinventer
Tu as vendu ton âme, non pas à ton Dieu mais à des hommes tourmentés

Ils ne sont que les chefs d’orchestre de la haine, d’une partition atroce
Les promises, ces vierges qui attendent ne t’inviteront pas à leurs noces

Pourras-tu implorer le pardon devant celles et ceux que tu as anéanti ?
La miséricorde te sera t-elle accordée par celui que tu trahis ?

Tu as prêté serment, tu donnes ta vie au créateur qui ne pourra t’accueillir
Dans son royaume, il ne t’offrira pas la grâce, le pouvoir de te repentir

Les versets, les sourates n’ont pas besoin d’allégeances, aussi de serviteurs
Qui ne savent que diffuser de faux messages et devenir de vrais tueurs

Sur cette terre les forces du mal ont eu raison de toi, tu t’es trompé de camp
Tu as sombré dans le mensonge et l’horreur des crimes que tu laves avec le sang

Tu n’es pas né d’une communauté religieuse tu fais juste partie d’un gang
Tu n’as pas de mission sacrée, jamais tu ne convaincras tous ceux que tu harangues

Tu ne connaîtras pas la beauté, la force, la grandeur de l’âme et de l’esprit
C’est ce paradis que l’on t’a caché, pour tout cela tu n’auras eu que du mépris

Ton sacrifice accompagne les victimes qui sont parties trop tôt, trop vite
Les larmes ne glissent pas sur toi, leur source a tari sur l’autel du mérite
 • Pieds Hyphénique: Toi Le Justicier

  le=dé=sert=que=tu=tra=ver=ses=nest=quun=long=che=min=vers=nul=le=part 17
  au=cu=ne=pa=ro=le=di=vi=ne=nest=ve=nue=jus=quà=toi=pour=te=ser=vir=de=rem=part 22

  tu=as=ré=in=ven=té=les=é=crits=pour=te=don=ner=le=droit=de=tuer=en=son=nom 20
  ja=mais=tu=nar=ri=ve=ras=à=sou=le=ver=les=cons=cien=ces=a=vec=tes=ser=mons 20

  la=mi=sè=re=in=tel=lec=tuel=le=sest=em=pa=rée=de=toi=mais=ça=tu=ne=le=sais=pas 22
  ja=mais=la=ter=reur=que=tu=sè=mes=ne=te=con=dui=ra=dans=ton=au=de=là 19

  tu=as=fais=de=cet=te=croy=an=ce=dé=voyée=u=ne=ar=me=des=plus=ter=ri=fi=an=tes 22
  qui=sè=me=la=peur=et=lan=gois=se=mais=qui=ja=mais=ne=se=ra=ga=gnan=te 19

  tu=es=de=ve=nu=lo=ta=ge=de=ta=pro=pre=cons=cien=ce=qui=no=béit=quà=la=mort 21
  le=mot=a=mour=a=é=té=ray=é=de=ton=cœur=qui=ne=bat=que=sur=des=mau=vais=ac=cords 22

  ceux=que=tu=as=con=clus=a=vec=les=i=déo=lo=gies=dun=pas=sé=que=tu=veux=réin=ven=ter 22
  tu=as=ven=du=ton=â=me=non=pas=à=ton=dieu=mais=à=des=hom=mes=tour=men=tés 20

  ils=ne=sont=que=les=chefs=dor=ches=tre=de=la=hai=ne=du=ne=par=ti=ti=on=a=tro=ce 22
  les=pro=mi=ses=ces=vi=er=ges=qui=at=ten=dent=ne=tin=vi=te=ront=pas=à=leurs=no=ces 22

  pour=ras=tu=im=plo=rer=le=par=don=de=vant=cel=les=et=ceux=que=tu=as=a=né=an=ti 22
  la=mi=sé=ri=cor=de=te=se=ra=t=el=le=ac=cor=dée=par=ce=lui=que=tu=tra=his 22

  tu=as=prê=té=ser=ment=tu=don=nes=ta=vie=au=cré=a=teur=qui=ne=pour=ra=tac=cueil=lir 22
  dans=son=ro=yau=me=il=ne=tof=fri=ra=pas=la=grâ=ce=le=pou=voir=de=te=re=pen=tir 22

  les=ver=sets=les=sou=ra=tes=nont=pas=be=soin=dal=lé=gean=ces=aus=si=de=ser=vi=teurs 21
  qui=ne=sa=vent=que=dif=fu=ser=de=faux=mes=sa=ges=et=de=ve=nir=de=vrais=tueurs 20

  sur=cet=te=ter=re=les=for=ces=du=mal=ont=eu=rai=son=de=toi=tu=tes=trom=pé=de=camp 22
  tu=as=som=bré=dans=le=men=songe=et=lhor=reur=des=cri=mes=que=tu=la=ves=a=vec=le=sang 22

  tu=nes=pas=né=du=ne=com=mu=nau=té=re=li=gieu=se=tu=fais=jus=te=par=tie=dun=gang 22
  tu=nas=pas=de=mis=si=on=sa=crée=ja=mais=tu=ne=con=vain=cras=tous=ceux=que=tu=ha=rangues 22

  tu=ne=con=naî=tras=pas=la=beau=té=la=for=ce=la=gran=deur=de=lâ=me=et=de=les=prit 22
  cest=ce=pa=ra=dis=que=lon=ta=ca=ché=pour=tout=ce=la=tu=nau=ras=eu=que=du=mé=pris 22

  ton=sa=cri=fi=ce=ac=com=pa=gne=les=vic=ti=mes=qui=sont=par=ties=trop=tôt=trop=vi=te 22
  les=lar=mes=ne=glis=sent=pas=sur=toi=leur=sour=ce=a=ta=ri=sur=lau=tel=du=mé=ri=te 22
 • Phonétique : Toi Le Justicier

  lə dezεʁ kə ty tʁavεʁsə- nε kœ̃ lɔ̃ ʃəmɛ̃ vεʁ nylə paʁ
  okynə paʁɔlə divinə nε vənɥ ʒyska twa puʁ tə sεʁviʁ də ʁɑ̃paʁ

  ty a ʁeɛ̃vɑ̃te lεz- ekʁi puʁ tə dɔne lə dʁwa də tɥe ɑ̃ sɔ̃ nɔ̃
  ʒamε ty naʁivəʁaz- a suləve lε kɔ̃sjɑ̃səz- avεk tε sεʁmɔ̃

  la mizεʁə ɛ̃tεllεktɥεllə sεt- ɑ̃paʁe də twa mε sa ty nə lə sε pa
  ʒamε la teʁœʁ kə ty sεmə nə tə kɔ̃dɥiʁa dɑ̃ tɔ̃n- o dəla

  ty a fε də sεtə kʁwajɑ̃sə devwaje ynə aʁmə dε plys teʁifjɑ̃tə
  ki sεmə la pœʁ e lɑ̃ɡwasə mε ki ʒamε nə səʁa ɡaɲɑ̃tə

  ty ε dəvəny lɔtaʒə də ta pʁɔpʁə kɔ̃sjɑ̃sə ki nɔbei ka la mɔʁ
  lə mo amuʁ a ete ʁεje də tɔ̃ kœʁ ki nə ba kə syʁ dε movεz- akɔʁd

  sø kə ty a kɔ̃klys, avεk lεz- ideɔlɔʒi dœ̃ pase kə ty vø ʁeɛ̃vɑ̃te
  ty a vɑ̃dy tɔ̃n- amə, nɔ̃ pa a tɔ̃ djø mεz- a dεz- ɔmə tuʁmɑ̃te

  il nə sɔ̃ kə lε ʃεf dɔʁkεstʁə də la-εnə, dynə paʁtisjɔ̃ atʁɔsə
  lε pʁɔmizə, sε vjεʁʒə- ki atɑ̃de nə tɛ̃vitəʁɔ̃ pa a lœʁ nɔsə

  puʁʁa ty ɛ̃plɔʁe lə paʁdɔ̃ dəvɑ̃ sεlləz- e sø kə ty a aneɑ̃ti ?
  la mizeʁikɔʁdə tə səʁa te εllə akɔʁde paʁ səlɥi kə ty tʁai ?

  ty a pʁεte sεʁme, ty dɔnə ta vi o kʁeatœʁ ki nə puʁʁa takœjiʁ
  dɑ̃ sɔ̃ ʁwajomə, il nə tɔfʁiʁa pa la ɡʁasə, lə puvwaʁ də tə ʁəpɑ̃tiʁ

  lε vεʁsε, lε suʁatə nɔ̃ pa bəzwɛ̃ daleʒɑ̃sə, osi də sεʁvitœʁ
  ki nə save kə difyze də fo mesaʒəz- e dəvəniʁ də vʁε tɥœʁ

  syʁ sεtə teʁə lε fɔʁsə- dy mal ɔ̃ y ʁεzɔ̃ də twa, ty tε tʁɔ̃pe də kɑ̃
  ty a sɔ̃bʁe dɑ̃ lə mɑ̃sɔ̃ʒə e lɔʁœʁ dε kʁimə kə ty lavəz- avεk lə sɑ̃

  ty nε pa ne dynə kɔmynote ʁəliʒjøzə ty fε ʒystə paʁti dœ̃ ɡɑ̃ɡ
  ty na pa də misjɔ̃ sakʁe, ʒamε ty nə kɔ̃vɛ̃kʁa tus sø kə ty-aʁɑ̃ɡ

  ty nə kɔnεtʁa pa la bote, la fɔʁsə, la ɡʁɑ̃dœʁ də lamə e də lεspʁi
  sε sə paʁadi kə lɔ̃ ta kaʃe, puʁ tu səla ty noʁaz- y kə dy mepʁi

  tɔ̃ sakʁifisə akɔ̃paɲə lε viktimə ki sɔ̃ paʁti tʁo to, tʁo vitə
  lε laʁmə- nə ɡlise pa syʁ twa, lœʁ suʁsə a taʁi syʁ lotεl dy meʁitə
 • Pieds Phonétique : Toi Le Justicier

  lə=de=zεʁ=kə=ty=tʁa=vεʁ=sə=nε=kœ̃=lɔ̃=ʃə=mɛ̃=vεʁ=ny=lə=paʁ 17
  o=ky=nə=pa=ʁɔ=lə=di=vi=nə=nε=vənɥ=ʒys=ka=twa=puʁ=tə=sεʁ=viʁ=də=ʁɑ̃=paʁ 21

  ty=a=ʁe=ɛ̃=vɑ̃=te=lε=ze=kʁi=puʁ=tə=dɔ=ne=lə=dʁwa=də=tɥe=ɑ̃=sɔ̃=nɔ̃ 20
  ʒa=mε=ty=na=ʁi=və=ʁa=za=su=lə=ve=lε=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə=za=vεk=tε=sεʁ=mɔ̃ 21

  la=mi=zε=ʁə=ɛ̃=tεl=lεk=tɥεl=lə=sε=tɑ̃=pa=ʁe=də=twa=mε=sa=ty=nə=lə=sε=pa 22
  ʒa=mε=la=te=ʁœ=ʁə=kə=ty=sε=mə=nə=tə=kɔ̃d=ɥi=ʁa=dɑ̃=tɔ̃=no=də=la 20

  ty=a=fε=də=sε=tə=kʁwa=jɑ̃=sə=de=vwa=je=y=nə=aʁ=mə=dε=plys=te=ʁi=fjɑ̃=tə 22
  ki=sε=mə=la=pœ=ʁə=e=lɑ̃=ɡwa=sə=mε=ki=ʒa=mε=nə=sə=ʁa=ɡa=ɲɑ̃=tə 20

  ty=ε=də=və=ny=lɔ=ta=ʒə=də=ta=pʁɔ=pʁə=kɔ̃=sjɑ̃=sə=ki=nɔ=be=i=ka=la=mɔʁ 22
  lə=mo=a=muʁ=a=e=te=ʁε=je=də=tɔ̃=kœʁ=ki=nə=ba=kə=syʁ=dε=mo=vε=za=kɔʁd 22

  søkə=ty=a=kɔ̃=klys=a=vεk=lε=zi=de=ɔ=lɔ=ʒi=dœ̃=pase=kə=ty=vø=ʁe=ɛ̃=vɑ̃=te 22
  ty=a=vɑ̃=dy=tɔ̃=na=mə=nɔ̃=pa=a=tɔ̃=dj=ø=mε=za=dε=zɔ=mə=tuʁ=mɑ̃=te 21

  il=nə=sɔ̃=kə=lε=ʃεf=dɔʁ=kεs=tʁə=də=la-ε=nə=dy=nə=paʁ=ti=sj=ɔ̃=a=tʁɔ=sə 22
  lε=pʁɔ=mi=zə=sε=vjεʁ=ʒə=ki=a=tɑ̃=de=nə=tɛ̃=vi=tə=ʁɔ̃=pa=a=lœ=ʁə=nɔ=sə 22

  puʁ=ʁa=ty=ɛ̃=plɔ=ʁe=lə=paʁ=dɔ̃=də=vɑ̃=sεl=lə=ze=sø=kə=ty=a=a=ne=ɑ̃=ti 22
  la=mi=ze=ʁi=kɔʁ=də=tə=sə=ʁa=te=εl=lə=a=kɔʁ=de=paʁ=səl=ɥi=kə=ty=tʁa=i 22

  ty=a=pʁε=te=sεʁ=me=ty=dɔ=nə=ta=vi=o=kʁe=a=tœ=ʁə=ki=nə=puʁ=ʁa=ta=kœjiʁ 22
  dɑ̃=sɔ̃=ʁwa=jo=mə=il=nə=tɔ=fʁi=ʁa=pa=la=ɡʁa=sə=lə=pu=vwaʁ=də=tə=ʁə=pɑ̃=tiʁ 22

  lε=vεʁ=sε=lε=su=ʁa=tə=nɔ̃=pa=bə=zwɛ̃=da=le=ʒɑ̃=sə=o=si=də=sεʁ=vi=tœ=ʁə 22
  ki=nə=sa=ve=kə=di=fy=ze=də=fo=me=sa=ʒə=ze=də=və=niʁ=də=vʁε=tɥœ=ʁə 21

  syʁ=sε=tə=te=ʁə=lε=fɔʁ=sə=dy=mal=ɔ̃=y=ʁε=zɔ̃=də=twa=ty=tε=tʁɔ̃=pe=də=kɑ̃ 22
  ty=a=sɔ̃=bʁe=dɑ̃lə=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=e=lɔ=ʁœʁ=dε=kʁi=mə=kə=ty=la=və=za=vεk=lə=sɑ̃ 22

  ty=nε=pa=ne=dy=nə=kɔ=my=no=te=ʁə=li=ʒjø=zə=ty=fε=ʒys=tə=paʁ=ti=dœ̃=ɡɑ̃ɡ 22
  ty=na=pa=də=mi=sj=ɔ̃=sa=kʁe=ʒa=mε=ty=nə=kɔ̃=vɛ̃=kʁa=tus=sø=kə=ty-a=ʁɑ̃ɡ 22

  ty=nə=kɔ=nε=tʁa=pa=la=bo=te=la=fɔʁ=sə=la=ɡʁɑ̃=dœʁ=də=la=mə=e=də=lεs=pʁi 22
  sε=sə=pa=ʁa=di=kə=lɔ̃=ta=ka=ʃe=puʁ=tu=sə=la=ty=no=ʁa=zy=kə=dy=me=pʁi 22

  tɔ̃=sa=kʁi=fi=sə=a=kɔ̃=pa=ɲə=lε=vik=ti=mə=ki=sɔ̃=paʁ=ti=tʁo=to=tʁo=vi=tə 22
  lε=laʁ=mə=nə=ɡli=se=pa=syʁ=twa=lœʁ=suʁ=sə=a=ta=ʁi=syʁ=lo=tεl=dy=me=ʁi=tə 22

Historique des Modifications

27/06/2019 13:05

Récompense

1
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/10/2018 22:45Lesmotsbleus

Pourquoi ces mots ne sont lus que par des lecteurs touchés par ces attentats et non pas par ceux qui les commettent, quand bien même se donneraient-ils la peine de les comprendre? Très belle poésie, merci de ce partage.